Rezolūcijas priekšlikums - B7-0181/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0181/2010

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par regulu, ar kuru piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu (VPS)

  8.3.2010

  iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0018/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
  saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

  Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos PPE grupas vārdā
  Kader Arif, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā
  Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā
  Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā
  Robert Sturdy ECR grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0181/2010

  Procedūra : 2010/2594(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0181/2010
  Iesniegtie teksti :
  B7-0181/2010
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0181/2010

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par regulu, ar kuru piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu (VPS)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT), un jo īpaši 1979. gada „pilnvarojuma klauzulu”,

  –   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 5. jūnija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (2007/0289(CNS)),

  –   ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija regulu (EK) Nr. 732/2008,

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļas 1. nodaļu,

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VSP) juridiskais pamats ir „pilnvarojuma klauzula”;

  B.  tā kā Kopiena kopš 1971. gada saskaņā ar vispārējo tarifa preferenču sistēmu piešķir jaunattīstības valstīm tirdzniecības preferences;

  C. tā kā ar Parlamentu ir notikusi apspriešanās par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par VPS laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (COM(2007)0857);

  D. tā kā 2009. gada 1. decembrī spēkā stājās Lisabonas līgums;

  E.  tā kā saskaņā ar LES V sadaļas 1. nodaļu Eiropas Savienības starptautiskās darbības virzītājspēks ir tādi principi kā demokrātija, tiesiskums, universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, un tai jāveicina jaunattīstības valstu ilgtspējīga ekonomiska, sociāla un vides attīstība, lai sasniegtu galveno mērķi — izskaustu nabadzību;

  F.  tā kā saskaņā ar LESD 207. pantu Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (PLP), paredz pasākumus, kas nosaka kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu,

  1.  atzīst par svarīgu VPS, kas attīstītajām valstīm dod iespēju izmantot nesavstarpēju preferenciālu pieeju izstrādājumiem ar izcelsmi jaunattīstības valstīs;

  2.  norāda, ka Eiropas Kopienas 1971. gadā iedibinātā VSP tika pamatota kā instruments attīstīto valstu un jaunattīstības valstu tirdzniecības nelīdzsvarotības mazināšanai un ka tika gaidīts, ka tā veicinās ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības valstīs; uzskata, ka tā bijusi EK un ES tirdzniecības instruments, kas starptautiskas tirdzniecības ģenerētu ieņēmumu veidā sniedzis palīdzību jaunattīstības valstīm, tādējādi sekmējot tajās ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldi;

  3.  atzīmē, ka spēkā esošā VSP regula 2011. gada 31. decembrī zaudēs spēku; tādēļ, ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs jaunas regulas pieņemšanai saskaņā ar PLP, aicina Komisiju līdz 2010. gada 1. jūnijam nākt klajā ar pārskatītas VPS regulas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei;

  4.  uzskata, ka VPS preferenču saņemšanā mērķvalstīm vajadzētu būt tām jaunattīstības valstīm, kur tādas ir visvairāk vajadzīgas, tādējādi jaunajam saņēmējvalstu sarakstam vajadzētu atspoguļot ekonomikas faktisko stāvokli jaunattīstības valstīs;

  5.  uzsver, ka saskaņā ar 15. panta 1. punktu visām valstīm, kas gūst labumu no VPS+, vajadzētu ne vien ratificēt, bet arī efektīvi īstenot visas 27 ILO un ANO konvencijas, kas norādītas VPS regulas III pielikumā;

  6.  uzsver, ka izmeklēšanas procesa uzsākšanā un īstenošanā vajadzīga labāka pārredzamība un demokrātiska pārskatatbildība; tādēļ lūdz, lai Komisija Parlamentu pilnībā informētu un attiecīgi iesaistītu visos dažādajos VPS un VPS+ procedūru posmos, tostarp attiecībā uz Padomes priekšlikumu par saņēmējvalstu sarakstiem;

  7. mudina Komisiju, vēl pirms spēkā esošā regula zaudēs spēku un, atvēlot pietiekamu laiku jaunas regulas apspriešanai, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegt ziņojumu par 27 konvenciju ratificēšanu un īstenošanu katrā valstī, kas izmanto īpašā veicināšanas režīma priekšrocības; aicina Komisiju pārskatītajā regulā noteikt uzraudzības struktūras, kuras ieteiks, vai efektīvai konvencijas īstenošanai konkrētām valstīm būtu jāveic papildu pasākumi, un nosaka, ka šajā ziņojumā Komisijai jānovērtē arī īpašā veicināšanas režīma priekšrocību efektivitāte šī mērķa izpildē un attiecīgos gadījumos jāiesaka pārskatīt III pielikumu;

  8.  aicina Komisiju pārskatītajā VPS regulā noteikt, ka regulāri jānovērtē, kā katra saņēmējvalsts pilda no VSP+ izrietošās saistības, tādējādi nodrošinot, lai netiktu piemēroti 15. panta 1. punktā un 16. panta 1. un 2. punktā norādītie cēloņi preferenču piemērošanas pagaidu atcelšanai; aicina ikgadējo ziņojumu nosūtīt Parlamentam un Padomei;

  9.  aicina Komisiju pirms sistēmas pārskatīšanas veikt VSP ietekmes novērtējumu par laikposmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim un izvērtēt, kā katras valsts konkrēto sociālekonomisko rādītāju kontekstā un jo īpaši nabadzības mazināšanā ir izpildīti sākotnējie mērķi; paziņo, ka pētījums pēc tam jāiesniedz Parlamentam un Padomei; paziņo, ka jaunajā priekšlikumā par pārskatītu VPS regulu pienācīgi jāņem vērā ietekmes novērtējuma rezultāti;

  10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.