Procedura : 2010/2594(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0181/2010

Teksty złożone :

B7-0181/2010

Debaty :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Głosowanie :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0059

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.697v01-00
 
B7-0181/2010

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0018/2010

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP)


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos w imieniu grupy politycznej PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser w imieniu grupy politycznej S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez w imieniu grupy politycznej ALDE
Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Robert Sturdy w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP)  
B7‑0181/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), a w szczególności tzw. klauzulę dopuszczającą z 1979r.,

–   -    uwzględniając rezolucję legislacyjną z dnia 5 czerwca 2008 r. dotyczącą wniosku w sprawie rozporządzenia Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (2007/0289 (CNS)),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.,

–   uwzględniając tytuł V rozdział 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–   uwzględniając art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że „klauzula dopuszczająca” stanowi podstawę prawną WTO planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP),

B.  mając na uwadze, że od roku 1971 Wspólnota przyznaje preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach planu ogólnych preferencji taryfowych,

C. C. mając na uwadze, że skonsultowano się z Parlamentem Europejskim w kwestii wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego GSP na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (COM(2007)0857),

D. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.,

E.  mając na uwadze, że zgodnie z rozdziałem 1 tytułu V TUE Unia Europejska musi kierować się w swoich działaniach podejmowanych na arenie międzynarodowej zasadami demokracji, praworządnością, zasadą uniwersalnego i niepodzielnego charakteru praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy krajów rozwijających się, a głównym celem powinno być wyeliminowanie ubóstwa,

F.  mając na uwadze, że na mocy art. 207 TFUE Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, muszą przyjmować środki określające ramy realizacji wspólnej polityki handlowej,

1.  dostrzega znaczenie plan ogólnych preferencji taryfowych, który pozwala krajom rozwiniętym stosować jednokierunkowe zasady preferencyjnego traktowania w odniesieniu do produktów pochodzących z krajów rozwijających się;

2.  zwraca uwagę, że stworzeniu przez Wspólnotę Europejską GSP w 1971 r. towarzyszyło wyjaśnienie, iż jest on instrumentem mającym na celu zniwelowanie braku równowagi w bilansie handlowym krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się oraz oczekiwanie, że przyczyni się on do ich zrównoważonego rozwoju; uważa, że GSP jest instrumentem handlowym WE i UE na rzecz pomocy dla krajów rozwijających się poprzez wytwarzanie dochodu za pomocą handlu międzynarodowego, przez co przyczynia się do ich zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów;

3.  zauważa, że obowiązujące rozporządzenie w sprawie GSP wygaśnie z dniem 31 grudnia 2011 r., w związku, z tym uwzględniając czas niezbędny do przyjęcia nowego rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie GSP do dnia 1 czerwca 2010 r.;

4.  uważa, że preferencje przyznane w ramach GSP powinny być skierowane do krajów rozwijających się, które potrzebują ich najbardziej, i że nowa lista krajów-beneficjentów powinna odzwierciedlać bieżącą sytuację gospodarczą krajów rozwijających się;

5.  podkreśla, że zgodnie z art. 15 ust. 1 wszystkie kraje korzystające z GSP+ powinny nie tylko ratyfikować, ale również skutecznie wdrożyć wszystkie 27 konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i ONZ wyszczególnionych w załączniku III do rozporządzenia w sprawie GSP;

6.  podkreśla potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej w kwestii sposobu wszczynania i prowadzenia dochodzeń; zwraca się zatem, aby Komisja przekazywała Parlamentowi pełne informacje i angażowała go w odpowiednim stopniu na wszystkich etapach procedur GSP i GSP+, również w przypadku wniosku Rady dotyczącego list krajów-beneficjentów;

7. apeluje do Komisji, aby przed wygaśnięciem obowiązującego rozporządzenia oraz w czasie umożliwiającym przeprowadzenie dyskusji na temat następnego rozporządzenia przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie ratyfikacji i wdrożenia 27 konwencji przez każdy kraj korzystający ze szczególnego systemu zachęt; wzywa Komisję, aby w zaktualizowanym rozporządzeniu określiła organy monitorujące, które zalecałyby, czy dany kraj powinien podjąć dodatkowe środki na rzecz skutecznego wdrożenia konwencji; jest zdania, że w sprawozdaniu tym Komisja musi również ocenić, czy system szczególnych zachęt jest skuteczny i przyczynia się do realizacji celów tych zachęt, a także zalecić w razie potrzeby dokonanie przeglądu załącznika III;

8.  zwraca się do Komisji, aby zaktualizowane rozporządzenie w sprawie GSP zakładało przeprowadzanie regularnej oceny kwestii przestrzegania przez każdy kraj korzystający z tego planu zobowiązań związanych z GSP+, a przez to aby zagwarantowała, że nie będą mieć zastosowania żadne powody do czasowego zawieszenia traktowania na zasadach preferencyjnych, określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2; wzywa do przesyłania tego sprawozdania Parlamentowi i Radzie;

9.  wzywa Komisję, aby przed dokonaniem przeglądu planu przeprowadziła ocenę wpływu skutków GSP w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz aby oceniła, w jakim stopniu zostały zrealizowane początkowe cele GSP dotyczące szczególnych wskaźników społeczno-ekonomicznych istotnych dla poszczególnych krajów, a w szczególności zmniejszenia skali ubóstwa; uważa, że badania te należy następnie przedłożyć Parlamentowi i Radzie; jest zdania, że nowy wniosek w sprawie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie GSP musi w należytym stopniu uwzględniać te oceny wpływu;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności