Procedură : 2010/2594(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0181/2010

Texte depuse :

B7-0181/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0059

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 126kWORD 74k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.697v01-00
 
B7-0181/2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0018/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (SPG)


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos în numele Grupului PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez în numele Grupului ALDE
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
Robert Sturdy în numele Grupului ECR

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (SPG)  
B7‑0181/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi, în special, „clauza de abilitare” din 1979,

–   având în vedere Rezoluţia legislativă din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (2007/0289(CNS)),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008,

–   având în vedere capitolul 1 titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–   având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât „clauza de abilitare” reprezintă temeiul juridic al OMC pentru sistemul de preferinţe generalizate (SPG);

B.  întrucât, din 1971, Comunitatea acordă preferinţe comerciale ţărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului său de preferinţe tarifare generalizate;

C. întrucât Parlamentul European a fost consultat cu privire la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de aplicare a unui SPG de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (COM(2007)0857);

D. întrucât Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

E.  întrucât, în conformitate cu capitolul 1 titlul V din TUE, acţiunea Uniunii pe scena internaţională trebuie să aibă la bază principiile democraţiei, statului de drept, universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale şi trebuie să promoveze dezvoltarea durabilă pe plan economic, social şi de mediu a ţărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

F.  întrucât Parlamentul European şi Consiliul, în temeiul articolului 207 din TFUE şi hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară (PLO), adoptă măsurile care definesc cadrul de aplicare a politicii comerciale comune,

1.  recunoaşte importanţa SPG, care permite ţărilor dezvoltate să ofere un tratament preferenţial nereciproc produselor provenite din ţările în curs de dezvoltare;

2.  relevă că instituirea, în 1971, de către Comunitatea Europeană a SPG a fost considerată un instrument menit să remedieze discrepanţele existente pe plan comercial între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare şi se aştepta ca acest sistem să contribuie la dezvoltarea durabilă a celor din urmă; consideră că SPG a fost conceput ca un instrument comercial al CE şi al UE destinat să asiste ţările în curs de dezvoltare prin generarea de venituri ca rezultat al comerţului internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă şi la buna guvernanţă a acestor ţări;

3.  ia act de faptul că regulamentul privind SPG în vigoare va deveni caduc la 31 decembrie 2011; prin urmare, ţinând seama de timpul necesar pentru adoptarea unui nou regulament în conformitate cu PLO, invită Comisia să propună Parlamentului European şi Consiliului un regulament revizuit privind SPG până la 1 iunie 2010;

4.  consideră că preferinţele acordate în temeiul SPG ar trebui să vizeze în primul rând ţările în curs de dezvoltare care au cea mai mare nevoie de acestea, astfel încât noua listă a ţărilor beneficiare să reflecte situaţia economică reală a ţărilor în curs de dezvoltare;

5.  subliniază că toate ţările beneficiare ale sistemului SPG+ ar trebui, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), nu numai să ratifice, ci şi să pună efectiv în aplicare toate cele 27 de convenţii ale OIM şi ale ONU enumerate în anexa III la regulamentul privind SPG;

6.  subliniază că este nevoie de mai multă transparenţă şi responsabilitate democratică cu privire la modul în care sunt iniţiate şi se desfăşoară procesele de anchetă; solicită, aşadar, să fie pe deplin informat de către Comisie, care să îi asigure o implicare adecvată în totalitatea diferitelor etapele ale procedurilor SPG şi SPG+, inclusiv în ceea ce priveşte propunerea Consiliului referitoare la listele ţărilor beneficiare;

7. îndeamnă Comisia să prezinte Parlamentului European şi Consiliului - înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului regulament şi în timp util pentru examinarea regulamentului următor - un raport privind situaţia de ratificare şi aplicare a celor 27 de convenţii, pentru fiecare ţară care beneficiază de regimul special de încurajare; invită Comisia să definească, în regulamentul său revizuit privind SPG, organele de monitorizare care recomandă dacă o anumită ţară ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru aplicarea efectivă a unei convenţii; relevă că, în acest raport, Comisia trebuie să evalueze, de asemenea, eficacitatea regimului special de încurajare cu privire la îndeplinirea scopului acestuia şi să recomande, atunci când este cazul, revizuirea anexei III;

8.  solicită Comisiei să prevadă, în regulamentul său revizuit privind SPG, o evaluare periodică a respectării de către fiecare ţară beneficiară a angajamentelor sale în temeiul SPG+ şi să asigure, astfel, că nu se aplică niciunul dintre motivele menționate la articolul 15 alineatele (1) și (2) și la articolul 16 alineatele (1) și (2) pentru retragerea temporară a regimului preferențial; solicită ca acest raport anual să fie trimis Parlamentului European şi Consiliului;

9.  invită Comisia ca, înainte de a revizui sistemul, să realizeze o evaluare de impact cu privire la efectele SPG în perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2009 şi să evalueze modul în care obiectivele sale iniţiale au fost îndeplinite în ceea ce priveşte indicatorii socio-economici specifici relevanţi pentru fiecare ţară şi, în special, reducerea sărăciei; subliniază că evaluarea trebuie să fie transmisă ulterior Parlamentului European şi Consiliului; noua propunere referitoare la un regulament revizuit privind SPG trebuie să ţină seama în mod adecvat de rezultatele evaluării de impact;

10. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate