Postopek : 2010/2594(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0181/2010

Predložena besedila :

B7-0181/2010

Razprave :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0059

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 70k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.697v01-00
 
B7-0181/2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0018/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos v imenu skupine PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE
Robert Sturdy v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov  
B7‑0181/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT), zlasti "razvojne klavzule" iz leta 1979,

–   ob upoštevanju zakonodajne resolucije z dne 5. junija 2008 o predlogu uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (2007/0289(CNS)),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008,

–   ob upoštevanju poglavja 1 naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–   ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je "razvojna klavzula" pravna podlaga Svetovne trgovinske organizacije za splošni sistem preferencialov (GSP),

B.  ker od leta 1971 Skupnost dodeljuje državam v razvoju trgovinske preferenciale v okviru svoje sheme splošnih tarifnih preferencialov,

C. ker je bilo s Parlamentom opravljeno posvetovanje o predlogu Komisije za uredbo Sveta o splošnih tarifnih preferencialih za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (KOM(2007)0857),

D. ker je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba,

E.  ker morajo v skladu s poglavjem 1 naslova V PEU Unijo pri njenem delovanju na mednarodni ravni voditi načela demokracije, pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pospeševanja trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja držav v razvoju s prednostnim ciljem izkoreninjenja revščine,

F.  ker morata Parlament in Svet v skladu s členom 207 PDEU z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, sprejeti ukrepe, ki bodo določali okvir za izvajanje skupne trgovinske politike,

1.  priznava pomen sheme splošnih tarifnih preferencialov, ki razvitim državam omogoča, da državam v razvoju ponudijo prednostno obravnavo njihovih izdelkov;

2.  poudarja, da je Evropska skupnost uvedbo splošnega sistema preferencialov v letu 1971 pojasnila kot instrument za odpravo trgovinskih neravnovesij med razvitimi državami in državami v razvoju, ki naj bi prispeval k njihovemu trajnostnemu razvoju; meni, da je bil to trgovinski instrument ES in EU za pomoč državam v razvoju z ustvarjanjem prihodka z mednarodno trgovino, ki prispeva k njihovemu trajnostnemu razvoju in dobremu upravljanju;

3.  ugotavlja, da bo sedanja uredba o splošnem sistemu preferencialov prenehala veljati 31. decembra 2011; zato ob upoštevanju časa, potrebnega za sprejetje nove uredbe po rednem zakonodajnem postopku, poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. junija 2010 predlaga revidirano uredbo o splošnem sistemu preferencialov;

4.  meni, da bi morali biti dodeljeni preferenciali v okviru splošnega sistema preferencialov osredotočeni na države v razvoju, ki jih najbolj potrebujejo, tako bi moral nov seznam držav upravičenk odražati dejanske gospodarske razmere v državah v razvoju;

5.  poudarja, da bi morale v skladu s členom 15(1) vse države upravičenke v okviru sheme GSP+ ne le ratificirati, ampak tudi učinkovito izvajati vseh 27 konvencij Mednarodne organizacije dela in OZN, navedenih v prilogi III k uredbi GSP;

6.  poudarja, da je treba povečati preglednost in demokratično odgovornost pri tem, kako se začnejo in vodijo preiskovalni procesi; zato poziva, naj ga Komisija v celoti obvešča in ustrezno vključi v vse ravni postopkov GSP in GSP+, vključno s predlogom Sveta o seznamu držav upravičenk;

7.  odločno poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu – pred potekom veljavnosti sedanje uredbe in pravočasno za razpravo o naslednji uredbi – predloži poročilo o stanju glede ratifikacije in izvajanja 27 konvencij v vsaki državi, upravičenki po posebnem spodbujevalnem režimu; poziva Komisijo, naj v svoji revidirani uredbi o splošnem sistemu preferencialov opredeli nadzorne organe, ki bodo priporočili, ali bi morala posamezna država narediti dodatne korake za učinkovito izvajanje konvencije, in izjavlja, da mora Komisija v tem poročilu oceniti tudi učinkovitost posebnega spodbujevalnega režima pri uresničevanju postavljenih ciljev in po potrebi priporočiti revizijo priloge III;

8.  poziva Komisijo, naj v okviru svoje revidirane uredbe o splošnem sistemu preferencialov zagotovi redno presojo skladnosti vsake države upravičenke glede njenih obveznosti v okviru GSP+ in tako zagotovi, da ne bodo uporabljeni razlogi iz člena 15(1) in (2) ter člena 16(1) in (2) v zvezi z začasnim preklicem preferencialnih režimov; poziva, naj se to letno poročilo pošlje Parlamentu in Svetu;

9.  poziva Komisijo, naj pred revizijo splošnega sistema preferencialov opravi oceno njegovega učinka v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2009 ter naj oceni, v kolikšni meri so bili uresničeni začetno zastavljeni cilji, kar zadeva posebne socialno-ekonomske kazalnike za vsako državo, zlasti glede zmanjševanja revščine; izjavlja, da je treba to študijo potem predložiti Parlamentu in Svetu; izjavlja, da mora novi predlog za revidirano uredbo o splošnem sistemu preferencialov ustrezno upoštevati rezultate ocene učinka;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov