Предложение за резолюция - B7-0182/2010Предложение за резолюция
B7-0182/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно регламента за прилагане на схема на общи тарифни преференции (ОСП)

  8.3.2010

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0018/2010
  съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

  Joe Higgins, Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0181/2010

  Процедура : 2010/2594(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0182/2010
  Внесени текстове :
  B7-0182/2010
  Приети текстове :

  B7‑0182/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно регламента за прилагане на схема на общи тарифни преференции (ОСП)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и в частност "упълномощаващата клауза" от 1979 г.,

  –   като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (2007/0289(CNS)),

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година,

  –   като взе предвид глава 1 от дял V на Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –   като взе предвид член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че "упълномощаващата клауза" е правното основание на СТО за общата система от преференции (ОСП),

  Б.  като има предвид, че от 1971 г. Общността предоставя търговски преференции за развиващите се страни в рамките на своята схема на общи тарифни преференции,

  В. като има предвид, че бяха проведени консултации с Парламента относно предложението на Комисията за регламент на Съвета за ОСП за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2007)0857),

  Г.  като има предвид, че Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г.,

  Д. като има предвид, че в съответствие с глава 1 от дял V на ДЕС дейността на Европейския съюз на международната сцена трябва да се ръководи от принципите на демокрация, правова държава, универсалност и неделимост на правата на човека и на основните свободи и трябва да подпомага устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на опазването на околната среда в развиващите се страни, с основна цел премахване на бедността,

  Е. като има предвид, че в съответствие с член 207 от ДФЕС Парламентът и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура (ОЗП), трябва да приемат мерки за определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика,

  Ж. като има предвид, че срокът на действие на настоящия регламент относно ОСП ще изтече на 31 декември 2011 г.,  

  1.  отбелязва, че общата система от преференции позволява на развитите страни да предлагат нереципрочно преференциално третиране по отношение на продукти, които произхождат от развиващите се страни;

  2.  отбелязва, че създаването на ОСП от Европейската общност през 1971 г. беше обяснено като инструмент за премахването на търговски дисбаланси между развитите и развиващите се страни и се очакваше да допринесе за тяхното устойчиво развитие;

  3.  призовава Комисията да представи на Парламента до 1 юни 2010 г. своите предложения за удължаване на срока на действие на ОСП;

  4.  призовава организациите на гражданското общество и движението на трудещите се в съответните страни да бъдат включени активно в процеса на вземане на решения относно нови регламенти; подчертава необходимостта от официално включване на консултациите с тези основни организации на всички етапи от процеса на вземане на решения за предоставяне и, при необходимост, оттегляне на ОСП+;

  5.  подчертава, че новите регламенти следва да удължат срока на действие на ОСП+ за страните бенефициери, за да може ОСП+ да изпълни своите цели; следователно призовава Комисията да удължи срока на действие на ОСП+ на шест години; подчертава, че нежеланието на дадена страна, която е бенефициер в рамките на ОСП+, да приеме условията на ЕС, регулиращи подписването на споразумение за свободна търговия, не трябва да се отрази върху статута на тези страна в рамките на ОСП+;

  6.  изтъква, че всички страни, които се възползват от схемата ОСП+, следва, съобразно член 15, параграф 1, не само да ратифицират, но и ефективно да изпълняват всички 27 конвенции на МОТ и ООН, посочени в приложение III на регламента относно ОСП;

  7.  осъжда тежките нарушения на правата на човека в страни като Шри Ланка и подчертава, че дискриминацията срещу тамилското малцинство, както и тежките нарушения на свободата на мнение продължават, получиха нов тласък след президентските избори на 6 януари 2010 г. и следва да доведат до ускоряване на процеса на незабавно оттегляне на ОСП+ от Шри Ланка;

  8.  счита, че не трябва да се прилагат двойни стандарти при предоставяне на достъп до ОСП+; изтъква, че продължаващите убийства на синдикалисти в Колумбия и откриването наскоро до La Macarena на най-големия открит до момента в страната общ гроб, съдържащ телата на приблизително 2 000 опоненти на правителството, са недопустими и очевидни нарушения на правилата на ОСП+; счита, че това е достатъчно доказателство най-малкото за започване на щателно разследване за проучване дали Колумбия спазва правилата на ОСП+;

  9.  изразява дълбоката си загриженост и недоволство от липсата на прозрачност и демократична отчетност при започването и провеждането на процеса на разследване; затова призовава Комисията да измени регламента по начин, който гарантира, че Парламентът и държавите-членки са информирани и включени в пълна степен на всеки етап от процедурата за предоставяне на достъп до ОСП+ и че с Парламента се провеждат консултации и той е включен активно в процеса, преди страните да бъдат допуснати до списъка на страните бенефициери, преди да започнат разследвания или да бъдат взети решения относно временно оттегляне на ОСП+ от дадена страна;

  10. настоятелно призовава Комисията да изготви доклад относно състоянието на изпълнение от всички страни бенефициери на 27-те конвенции и да го представи на Съвета и на Парламента преди края на периода на приложение на регламента относно ОСП и навреме за разискванията във връзка с последващия регламент относно ОСП;

  11. изисква от Комисията в преразгледания регламент относно ОСП да предвиди осъществяването на редовна оценка на спазването от всяка страна бенефициер на нейните задължения по силата на ОСП+, вземайки предвид становищата на гражданското общество и движението на трудещите се в съответните страни, като по този начин гарантира неприложимостта на нито едно от основанията, посочени в член 15, параграфи 1 и 2, и член 16, параграфи 1 и 2, за временно оттегляне на преференциалните режими; призовава този годишен доклад да бъде изпращан на Парламента, на Съвета и на други организации, които са представили своите становища;

  12. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на ОСП през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. и в частност на въздействието й върху най-бедните слоеве на обществото в страните бенефициери, разрастването на трудовата заетост, нивата на заплащане и демократичните и профсъюзните права; насърчава организациите на движението на трудещите се и на гражданското общество да извършат допълнителни оценки на въздействието; заявява, че проучванията трябва да бъдат представени впоследствие на Парламента и Съвета; заявява, че новото предложение за преразглеждане на регламента относно ОСП трябва надлежно да вземе под внимание резултатите от оценките на въздействието;

  13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.