Πρόταση ψηφίσματος - B7-0182/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0182/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ)

8.3.2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0018/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Joe Higgins, Helmut Scholz εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0181/2010

Διαδικασία : 2010/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0182/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0182/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0182/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και ιδίως τη «ρήτρα εξουσιοδότησης» του 1979,

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (2007/0289(CNS)),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 732/2008 της 22ας Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ρήτρα εξουσιοδότησης» αποτελεί τη νομική βάση του ΠΟΕ για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ),

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1971, η Κοινότητα έχει παράσχει εμπορικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματός της γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (COM(2007)0857),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου V ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (ΣΝΔ), θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων κανονισμός ΣΓΠ θα εκπνεύσει την 31η Δεκεμβρίου 2011,  

1.  παρατηρεί ότι το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων επιτρέπει στις αναπτυγμένες χώρες να προσφέρουν μη αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα αναπτυσσόμενων χωρών·

2.  παρατηρεί ότι η δημιουργία του ΣΓΠ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1971 εξηγήθηκε ως μέσο για τη διόρθωση εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και αναμενόταν να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξή τους·

3.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έως την 1η Ιουνίου 2010 τις προτάσεις της για παράταση του ΣΓΠ·

4.  καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το εργατικό κίνημα στις αντίστοιχες χώρες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για νέες ρυθμίσεις· τονίζει την ανάγκη, οι συμβουλές αυτών των οργανώσεων της βάσης να ενσωματωθούν επίσημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την χορήγηση και, στην ανάγκη, ανάκληση του καθεστώτος ΣΓΠ+·

5.  υπογραμμίζει ότι για να επιτύχει τους στόχους του το ΣΓΠ+, οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να παρατείνουν τη διάρκεια του ΣΓΠ+ για τις δικαιούχους χώρες· κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή να παρατείνει τη διάρκεια του ΣΓΠ+ σε έξη χρόνια· τονίζει ότι η απροθυμία μιας χώρας δικαιούχου του ΣΓΠ+ να αποδεχθεί τις προϋποθέσεις της ΕΕ σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου δεν πρέπει να έχει συνέπειες για το καθεστώς ΣΓΠ+ της εν λόγω χώρας·

6.  τονίζει ότι όλες οι χώρες που επωφελούνται από το σύστημα ΣΓΠ+ πρέπει, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1, όχι μόνο να κυρώσουν αλλά και να εφαρμόσουν εμπράκτως όλες ανεξαιρέτως τις 27 συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού ΣΓΠ·

7.  καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες όπως η Σρι Λάνκα και υπογραμμίζει ότι οι διακρίσεις εναντίον της μειονότητας των Ταμίλ, καθώς και οι σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας της γνώμης, συνεχίζονται και μάλιστα έχουν αποκτήσει νέα ορμή μετά τις προεδρικές εκλογές της 6ης Ιανουαρίου 2010 και θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επιτάχυνση της διαδικασίας για άμεση ανάκληση του καθεστώτος ΣΓΠ+ από τη Σρι Λάνκα·

8.  θεωρεί ότι δεν πρέπει να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τη χορήγηση πρόσβασης στο σύστημα ΣΓΠ+· επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες δολοφονίες συνδικαλιστών στην Κολομβία και η πρόσφατη ανακάλυψη, κοντά στη La Macarena, του μεγαλύτερου μαζικού τάφου που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής στη χώρα, και που περιέχει τις σορούς περίπου 2.000 αντιπάλων της κυβέρνησης, αποτελούν ανεπίτρεπτες και σαφείς παραβιάσεις των διατάξεων του ΓΣΠ+· θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία τουλάχιστον για να δρομολογηθεί διεξοδική έρευνα ώστε να εξετασθεί η συμμόρφωση της Κολομβίας με τις διατάξεις του ΓΣΠ+·

9.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας στην δρομολόγηση και διεξαγωγή της διαδικασίας ερευνών· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να τροποποιήσει τον Κανονισμό έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται και συμμετέχουν πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη χορήγηση πρόσβασης στο ΓΣΠ+ και ότι ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου και υπάρχει ενεργός συμμετοχή του πριν γίνουν δεκτές χώρες στον κατάλογο των δικαιούχων, πριν δρομολογηθούν έρευνες ή ληφθούν αποφάσεις για την προσωρινή ανάκληση του ΓΣΠ+ από μια χώρα·

10. ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά το καθεστώς υλοποίησης των 27 συμβάσεων από όλες τις δικαιούχους χώρες και να την παρουσιάσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της περιόδου εφαρμογής του Κανονισμού ΣΓΠ και εγκαίρως ενόψει των συζητήσεων για τον επόμενο Κανονισμό ΓΣΠ·

11. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, στον αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ, τακτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης κάθε δικαιούχου χώρας προς τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και του εργατικού κινήματος στις αντίστοιχες χώρες και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανείς από τους λόγους προσωρινής ανάκλησης των προτιμησιακών ρυθμίσεων, οι οποίοι εκτίθενται στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 και στο άρθρο 16 παρ. 1 και 2· ζητά να διαβιβάζεται η εν λόγω ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και σε άλλες οργανώσεις που εξέφρασαν την άποψή τους·

12. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με τις συνέπειες του ΣΓΠ κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και ειδικά σχετικά με τον αντίκτυπό του στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα των δικαιούχων χωρών, στην επέκταση της απασχόλησης, στα μισθολογικά επίπεδα και στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· ενθαρρύνει τις οργανώσεις του εργατικού κινήματος και της κοινωνίας των πολιτών να εκπονήσουν επιπρόσθετες αξιολογήσεις αντικτύπου· αναφέρει ότι οι μελέτες πρέπει στη συνέχεια να διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· πιστεύει ότι η νέα πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού του ΣΓΠ πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αντικτύπου·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.