Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0182/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0182/2010

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl reglamento, numatančio bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (BLS) taikymą

  8.3.2010

  pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0018/2010
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

  Joe Higgins, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0181/2010

  Procedūra : 2010/2594(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0182/2010
  Pateikti tekstai :
  B7-0182/2010
  Priimti tekstai :

  B7‑0182/2010

  Europos Parlamento rezoliucija dėl reglamento, numatančio bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (BLS) taikymą

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo 1979 m. straipsnį dėl įgaliojimų suteikimo,

  –   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 5 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. (2007/0289(CNS)),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. liepos 22 d. reglamentą (EB) Nr. 732/2008,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 1 skyrių,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi straipsnis dėl įgaliojimų suteikimo – tai PPO teisinis bendrųjų lengvatų sistemos (BLS) pagrindas,

  B.  kadangi nuo 1971 m. Bendrija suteikia prekybos lengvatų besivystančioms valstybėms taikydama bendrųjų tarifų lengvatų sistemą,

  C.  kadangi į Parlamentą kreiptąsi konsultacijos dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. (COM(2007)0857),

  D. kadangi Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.,

  E.  kadangi remiantis Europos Sąjungos Sutarties V antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatomis Europos Sąjunga savo veiksmus tarptautinėje arenoje turi grįsti demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo principais ir skatinti tvarų besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos vystymąsi, pirmiausia siekdama panaikinti skurdą,

  F.  kadangi remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio nuostatomis Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, turi patvirtinti priemones, apibrėžiančias bendros prekybos politikos įgyvendinimo sistemą,

  G.  kadangi dabartinis BLS reglamentas baigs galioti 2011 m. gruodžio 31 d.,

  1.  pažymi, kad bendrųjų tarifų lengvatų sistema suteikia galimybę besivystančioms šalims vienpusiškai taikyti lengvatinį režimą, kuris galioja besivystančiose šalyse pagamintiems produktams,

  2.  pažymi, kad Europos Bendrijos 1971 m. sukurta bendrųjų tarifų lengvatų sistema buvo suprantama kaip priemonė, skirta išsivysčiusių ir besivystančių šalių prekybos pusiausvyros sutrikimui pašalinti, ir buvo tikimasi, kad ji padės paskatinti tvarų jų vystymąsi;

  3.  ragina Komisiją, kad ji Parlamentui iki 2010 m. birželio 1 d. pateiktų pasiūlymų dėl BLS taikymo pratęsimo;

  4.  ragina atitinkamų šalių pilietinės visuomenės organizacijas ir darbuotojų organizacijas aktyviai dalyvauti sprendimų dėl naujų reglamentų priėmimo procese; pabrėžia, kad būtina į šių bendruomeninių organizacijų konsultacijas oficialiai atsižvelgti visais etapais, kai priimami sprendimai dėl BLS+ taikymo ir prireikus panaikinimo;

  5.  pabrėžia, jog tam, kad būtų pasiekti BLS+ tikslai, pagal naujus reglamentus BLS+ taikymo trukmė turėtų būti pratęsta BLS lengvatas gaunančioms valstybėms; todėl ragina Komisiją BLS+ taikymo trukmę pratęsti šešeriais metais; pabrėžia, kad BLS+ lengvatas gaunančios valstybės nenoras pritarti ES laisvos prekybos sutarties pasirašymo sąlygoms neturi daryti poveikio tos šalies kaip BLS+ lengvatų gavėjos padėčiai;

  6.  pabrėžia, kad visos šalys, kurios naudojasi BLS+, turėtų, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, ne tik ratifikuoti, bet ir aktyviai įgyvendinti visas Tarptautinės darbo organizacijos ir JT konvencijas, išvardytas BLS reglamento III priede;

  7.  smerkia šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus tokiose šalyse kaip Šri Lanka ir pabrėžia, kad tai, tamilų mažumos diskriminavimas ir šiurkštūs laisvės reikšti nuomonę pažeidimai vis dar vykdomi ir suintensyvėjo po 2010 m. sausio 10 d. vykusių prezidento rinkimų, turėtų paskatinti neatidėliotiną BLS+ taikymo panaikinimą Šri Lankoje;

  8.  mano, kad suteikiant galimybę pasinaudoti BLS+ neturi būti taikomi dvigubi standartai; nurodo, kad nuolatiniai profesinės sąjungos atstovų žudymai Kolumbijoje ir tai, kad neseniai netoli La Makarenos aptikta didžiausia toje šalyje masinė kapavietė, kurioje, kaip nustatyta, rasti 2 000 vyriausybės oponentų kūnai, reiškia netoleruotiną ir aiškų BLS+ taisyklių pažeidimą; mano, kad tai yra pakankami įrodymai, kad jau bent būtų galima pradėti išsamų tyrimą siekiant išsiaiškinti, kaip Kolumbija laikosi BLS+ taisyklių;

  9.  išreiškia didelį susirūpinimą ir nepasitenkinimą tuo, kad inicijuojant ir vykdant tyrimą trūksta skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės; todėl ragina Komisiją iš dalies pakeisti reglamentą siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir valstybės narės būtų visapusiškai informuojami ir dalyvautų visais proceso, kai suteikiama galimybės pasinaudoti BLS+, etapais, ir kad su Parlamentu būtų konsultuojamasi ir jis aktyviai įtraukiamas prieš tai, kai šalys įtraukiamos į lengvatas gaunančių šalių sąrašą ir prieš pradedant tyrimus ar priimat sprendimus dėl BLS+ laikino panaikinimo šaliai;

  10. ragina Komisiją parengti pranešimą apie padėtį, kaip visos lengvatas gaunančios šalys įgyvendina 27 konvencijas, ir pateikti šį pranešimą Tarybai ir Parlamentui iki BLS reglamento galiojimo pabaigos ir atitinkamai laiku pradedant diskusijas kito BLS reglamento klausimu;

  11. prašo Komisijos į persvarstytą BLS reglamentą įtraukti nuostatą dėl reguliaraus vertinimo siekiant nustatyti, kaip kiekviena lengvatas gaunanti valstybė vykdo su BLS+ susijusius įsipareigojimus, atsižvelgiant į atitinkamų šalių pilietinės visuomenės ir darbo organizacijų nuomonę, ir taip užtikrinti, kad nebūtų 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto pagrindo laikinai panaikinti lengvatinį režimą; ragina, kad metiniai pranešimai būtų teikiami Parlamentui, Tarybai ir kitoms savo nuomones pateikusioms organizacijoms;

  12. ragina Komisiją atlikti su BLS rezultatais susijusį poveikio įvertinimą, apimantį laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., ir visų pirma įvertinti poveikį vargingiausių socialinių sluoksnių atstovams lengvatas gaunančiose šalyse, užimtumo augimui, atlyginimų dydžiui, demokratines ir profesinių sąjungų teisėms; ragina pilietinės visuomenės ir darbuotojų organizacijas atlikti papildomus poveikio įvertinimus; nurodo, kad tyrimai vėliau turėtų būti pateikti Parlamentui ir Tarybai; pažymi, kad naujame pasiūlyme dėl persvarstyto BLS reglamento turi būti tinkamai atsižvelgiama į poveikio įvertinimų rezultatus;

  13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.