Procedură : 2010/2594(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0182/2010

Texte depuse :

B7-0182/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0059

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 123kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.698v01-00
 
B7-0182/2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0018/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe generalizate (SPG)


Joe Higgins, Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe generalizate (SPG)   
B7‑0182/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi, în special, „clauza de abilitare” din 1979,

–   având în vedere Rezoluţia sa legislativă din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (2007/0289(CNS)),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008,

–   având în vedere capitolul 1 titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–   având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât „clauza de abilitare” reprezintă temeiul juridic al OMC pentru sistemul de preferinţe generalizate (SPG);

B.  întrucât, din 1971, Comunitatea acordă preferinţe comerciale ţărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului său de preferinţe generalizate;

C. întrucât Parlamentul European a fost consultat cu privire la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind aplicarea SPG de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (COM(2007)0857);

D. întrucât Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

E.  întrucât acţiunea Uniunii pe scena internaţională, în conformitate cu capitolul 1 titlul V din TUE, are la bază principiile democraţiei, statului de drept, universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale şi promovează dezvoltarea durabilă pe plan economic, social şi de mediu a ţărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

F.  întrucât Parlamentul European şi Consiliul, în temeiul articolului 207 din TFUE şi hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară (PLO), adoptă măsurile care definesc cadrul de aplicare a politicii comerciale comune,

G.  întrucât regulamentul SPG în vigoare va deveni caduc la 31 decembrie 2011,          

1.  ia act de faptul că sistemul de preferinţe generalizate permite ţărilor dezvoltate să ofere un tratament preferenţial nereciproc produselor provenite din ţările în curs de dezvoltare;

2.  constată că instituirea, în 1971, de către Comunitatea Europeană a sistemului de preferinţe generalizate (SPG) a fost considerată un instrument menit să remedieze discrepanţele existente pe plan comercial între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare şi se aştepta ca acest sistem să contribuie la dezvoltarea durabilă a celor din urmă;

3.  invită Comisia să prezinte Parlamentului, până la 1 iunie 2010, propunerea sa pentru extinderea SPG;

4.  solicită ca organizaţiile societăţii civile şi mişcările muncitoreşti din ţările respective să fie implicate activ în procesul decizional privind noile regulamente; subliniază necesitatea ca sugestiile oferite de aceste organizaţii comunitare să fie integrate în mod formal în toate etapele procesului decizional de acordare sau, dacă este necesar, de retragere a SPG+;

5.  subliniază că noile regulamente ar trebui să extindă durata SPG+ pentru ţările beneficiare pentru ca acest sistem să îşi atingă obiectivele; prin urmare, invită Comisia să extindă durata SPG+ la şase ani; subliniază că reticenţa unei ţări beneficiare a SPG+ de a accepta condiţiile impuse de UE pentru semnarea unui tratat de liber schimb nu trebuie să aibă nicio implicaţie asupra statului SPG+ al ţării respective;

6.  subliniază că toate ţările beneficiare ale sistemului SPG+ ar trebui, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), nu numai să ratifice, ci şi să pună efectiv în aplicare toate cele 27 de convenţii ale OIM şi ale ONU enumerate în anexa III la regulamentul SPG;

7.  condamnă gravele încălcări ale drepturilor omului în ţări precum Sri Lanka şi subliniază faptul că discriminarea împotriva minorităţii Tamil, precum şi gravele încălcări ale libertăţii de exprimare, continuă să se manifeste, cunoscând un nou impuls după alegerile prezidenţiale din 6 ianuarie 2010, ceea ce ar trebui determine accelerarea procesului de retragere imediată a SPG+ din Sri Lanka;

8.  consideră că nu ar trebui să se aplice standarde duble pentru a acorda accesul la SPG+; atrage atenţia asupra faptului că crimele care au loc împotriva sindicaliştilor din Columbia şi recenta descoperire, în apropierea localităţii La Macarena, a celei mai mare gropi comune găsite până în prezent în această ţară, conţinând cadavrele a aproximativ 2 000 de membri ai opoziţiei, nu pot fi tolerate şi reprezintă încălcări clare ale normelor SPG+; consideră că există suficiente dovezi în acest caz cel puţin pentru a deschide o anchetă detaliată asupră respectării de către Columbia a normelor SPG+;

9.  îşi exprimă profunda îngrijorare şi dezamăgire cu privire la lipsa de transparenţă şi responsabilitate democratică în ceea ce priveşte deschiderea şi desfăşurarea procesului de anchetă; solicită, prin urmare, Comisiei să modifice regulamentul astfel încât să garanteze că Parlamentul şi statele membre sunt pe deplin informate şi implicate în toate etapele procedurii de acordare a accesului la SPG+ şi că Parlamentul este consultat şi implicat în mod activ înainte ca ţările să fie admise pe lista ţărilor beneficiare, înainte de deschiderea anchetelor sau de luarea deciziilor cu privire la retragerea temporară a SPG+ dintr-o ţară;

10. îndeamnă Comisia şi statele membre să elaboreze un raport privind stadiul aplicării celor 27 de convenţii de către toate ţările beneficiare şi să prezinte acest raport Consiliului şi Parlamentului înainte de sfârşitul perioadei de aplicare a regulamentului SPG şi în timp util pentru dezbaterile privind următorul regulament SPG;

11. solicită Comisiei să prevadă, în regulamentul său revizuit privind SPG, o evaluare periodică a respectării de către fiecare ţară beneficiară a angajamentelor sale în temeiul SPG+, luând în considerare opiniile societăţii civile şi ale mişcărilor muncitoreşti din ţara respectivă, şi să asigure, astfel, că nu se aplică niciunul dintre motivele menționate la articolul 15 alineatele (1) și (2) și la articolul 16 alineatele (1) și (2) pentru retragerea temporară a regimului preferențial; solicită ca acest raport anual să fie transmis Parlamentului, Consiliului şi altor organizaţii care şi-au exprimat opiniile;

12. invită Comisia să realizeze o evaluare de impact asupra efectelor SPG în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2009 şi, în special, privind impactul său asupra păturilor sociale celor mai sărace din ţările beneficiare, asupra creşterii ocupării forţei de muncă, nivelurilor salariale şi asupra drepturilor democratice şi sindicale; încurajează mişcările muncitoreşti şi societatea civilă să realizeze o evaluare de impact suplimentară; afirmă că aceste evaluări trebuie să fie transmise ulterior Parlamentului European şi Consiliului; afirmă că noua propunere referitoare la un regulament revizuit privind SPG trebuie să ţină seama în mod adecvat de rezultatele evaluărilor de impact;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate