Postopek : 2010/2594(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0182/2010

Predložena besedila :

B7-0182/2010

Razprave :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0059

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 72k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.698v01-00
 
B7-0182/2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0018/2010

v skladu s členom 115(5) Poslovnika


o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov


Joe Higgins in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov  
B7‑0182/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega sporazuma o carinah in trgovini in zlasti „razvojne klavzule“ iz leta 1979,

–   ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 5. junija 2008 o predlogu uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (2007/0289(CNS)),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008,

–   ob upoštevanju poglavja 1 naslova V Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je „razvojna klavzula“ pravna podlaga STO za splošni sistem preferencialov (GSP),

B.  ker je Komisija državam v razvoju od leta 1971 odobrila trgovinske preferenciale v okviru svoje sheme splošnih tarifnih preferencialov,

C.  ker so bila opravljena posvetovanja s Parlamentom glede predloga Komisije o uredbi Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (KOM(2007)0857),

D. ker je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba,

E.  ker morajo v skladu s poglavjem 1 naslova V PEU ukrepi Evropske unije na mednarodnem prizorišču upoštevati načela demokracije, pravne države ter univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pospeševati trajnosten gospodarski, družbeni in okoljski razvoj v državah v razvoju, pri čemer je glavni cilj odprava revščine,

F.  ker morata Parlament in Svet v skladu s členom 207 PDEU z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, sprejeti ukrepe, ki bodo določali okvir za izvajanje skupne trgovinske politike,

G.  ker bo sedanja uredba o splošnem sistemu preferencialov prenehala veljati 31. decembra 2011,

1.  ugotavlja, da splošni sistem preferencialov omogoča državam v razvoju, da ponudijo nevzajemno prednostno obravnavo izdelkov s poreklom iz držav v razvoju;

2.  ugotavlja, da je Evropska skupnost uvedbo splošnega sistema preferencialov v letu 1971 pojasnila kot instrument za odpravo trgovinskih neravnovesij med razvitimi državami in državami v razvoju, ki naj bi prispeval k njihovemu trajnostnemu razvoju;

3.  poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi predloge za podaljšanje splošnega sistema preferencialov do 1. junija 2010;

4.  poziva organizacije civilne družbe in delavsko gibanje v zadevnih državah, naj se aktivno vključijo v sprejemanje odločitev o novih predpisih; poudarja, da je treba nasvete temeljnih organizacij uradno vključiti v vse faze sprejemanja odločitev o uvedbi in po potrebi preklicu GSP+;

5.  poudarja, da če naj bi se dosegli cilji GSP+, bi morali novi predpisi podaljšati trajanje GSP+ za države upravičenke; zato poziva Komisijo, naj podaljša trajanje tega sistema na šest let; poudarja, da če država prejemnica v okviru GSP+ ne želi sprejeti pogojev EU v zvezi s podpisom sporazumov o prosti trgovini, to ne sme vplivati na status te države v okviru GSP+;

6.  poudarja, da bi morale v skladu s členom 15(1) vse države upravičenke v okviru sheme GSP+ ne le ratificirati, ampak tudi učinkovito izvajati vseh 27 konvencij Mednarodne organizacije dela in OZN, navedenih v prilogi III k uredbi GSP;

7.  obsoja grobe kršitve človekovih pravic v državah kot je Šrilanka in poudarja, da se diskriminacija tamilske manjšine kot tudi grobe kršitve svobode izražanja še vedno dogajajo, ter so po predsedniških volitvah 6. januarja 2010 dobile ponoven zagon, kar bi moralo pospešiti postopek takojšnjega preklica GSP+ v primeru Šrilanke;

8.  meni, da se pri odobritvi dostopa do GSP+ ne sme uporabljati dvojnih meril; poudarja, da so nenehni uboji sindikalistov v Kolumbiji in nedavno odkritje množičnega grobišča v bližini mesta La Macarena, ki je v tej državi doslej največje najdeno množično grobišče, v katerem naj bi se po ocenah nahajalo 2000 trupel vladnih nasprotnikov, nedopustni in da gre za nedvomno kršitev pravil GSP+; meni, da to zadostuje vsaj za začetek temeljite preiskave, ali Kolumbija izpolnjuje predpise o GSP+;

9.  izraža svojo globoko zaskrbljenost in nezadovoljstvo nad pomanjkanjem preglednosti in demokratične odgovornosti pri začetku in vodenju preiskovalnega postopka; zato poziva Komisijo, naj spremeni uredbo in s tem zagotovi, da bodo Parlament in države članice v celoti obveščene in vključene v vse faze postopka za odobritev dostopa do GSP+, naj se posvetuje s Parlamentom in ga aktivno vključi, preden države uvrsti na seznam držav upravičenk, pred začetkom preiskav ali sprejemom odločitev o začasnem umiku GSP+ iz države;

10. poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o tem, kako vse države upravičenke izvajajo 27 konvencij, in ga predstavi Svetu in Parlamentu pred koncem obdobja veljavnosti uredbe o splošnem sistemu preferencialov in pravočasno za razpravo o naslednji uredbi o splošnem sistemu preferencialov;

11. poziva Komisijo, naj v revidirano uredbo o splošnem sistemu preferencialov vnese določbo o rednem ocenjevanju izpolnjevanja obveznosti posamezne države upravičenke, ki izhajajo iz GSP+, ob upoštevanju stališč civilne družbe in delavskega gibanja v posameznih državah, ter tako zagotovi, da se ne uporabijo razlogi iz člena 15(1) in (2) ter člena 16(1) in (2) za začasni preklic preferencialnih režimov; poziva, naj se letno poročilo pošlje Parlamentu, Svetu in drugim organizacijam, ki so podale svoja stališča;

12. poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka o vplivih splošnega sistema preferencialov v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2009, zlasti o njegovem vplivu na najrevnejši sloj prebivalstva v državah upravičenkah, povečevanje zaposlenosti, raven plač ter demokratične pravice in pravice sindikatov; spodbuja delavsko gibanje in organizacije civilne družbe, naj opravijo dodatne ocene učinkov; poudarja, da se morajo nato študije predložiti Parlamentu in Svetu; meni, da mora novi predlog revidirane uredbe o splošnem sistemu preferencialov v celoti upoštevati ugotovitve ocen učinka;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji in vladam ter parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov