Menettely : 2010/2571(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0221/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0221/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0126

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 61k
17.3.2010
PE439.720v01-00
 
B7-0221/2010

työjärjestyksen 58 ja 59 artiklan mukaisesti


komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),


KOM(2009)0665 – ‘omnibus’

puheenjohtajakokoukselle
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin 0665 – ‘omnibus-ehdotus’  
B7‑0221/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   [ottaa huomioon uudelleen kuulemista koskevat neuvoston kirjeet...,]

–   ottaa huomioon puhemiehen täysistunnossa 15. joulukuuta 2009 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 58 ja 59 artiklan,

–   ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa, erityisesti sen 75 kohdan,

–   ottaa huomioon, että parlamentin valiokunnat ovat tarkastelleet kaikkia käsiteltävinä olevia ehdotuksia, ja että puheenjohtajakokous kokosi tarkastelujen tulokset yhteen 8. helmikuuta 2010,

–   ottaa huomioon, että puheenjohtajakokous hyväksyi tarkasteluprosessin tulokset 4. maaliskuuta 2010,

A. ottaa huomioon, että parlamentti on vahvistanut komission tiedonannon kattavuuden ja oikeellisuuden, erityisesti tiedonannon oikeusperustan ja Lissabonin sopimuksen mukaisen menettelyn, jotka komissio on ilmoittanut,

1.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus ottaa käyttöön käsiteltävinä olevia asioita koskevan uuden oikeusperustan, mikä johtuu erityisesti niiden oikeusperustoihin ja/tai sovellettaviin menettelyihin tehdyistä muutoksista, ja ottaa näin ollen huomioon seuraavan luettelon 17 menettelystä, joista parlamentti odottaa uutta tai tarkistettua komission ehdotusta, tai tarvittaessa ministerineuvoston uutta kuulemista, jotta mainittu uusi kehys otetaan asianmukaisesti huomioon; kehottaa kumpaakin toimielintä noudattamaan näitä pyyntöjä:

–   ehdotus neuvoston asetukseksi (ETY) Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien soveltamista turkkilaisiin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä koskevan ETYn ja Turkin assosiointineuvoston päätöksen N:o 3/80 täytäntöönpanosta Euroopan yhteisöissä (1983/1101(CNS),

–   ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lisäeläkeoikeuksien siirtyvyyden parantamisesta, 2005/0214(COD),

–   ehdotus neuvoston suositukseksi hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä tutkimustoimista, 2009/0113 (CNS),

–   muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) N:o .../... (kodifioitu toisinto) poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille, 2008/0264 (CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston pääjohtajan toimikaudesta annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta, 2005/0077(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta päällikön toimikauden osalta, 2005/0079(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta päällikön toimikauden osalta, 2005/0080(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen toiminnanjohtajan toimikaudesta annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta, 2005/0084(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön säännöistä, 2008/0130(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten, 2009/0033(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi, 2009/0114(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) annetun asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttamisesta, 2009/0136(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla, 2008/0112(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä, 2009/0128(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Valko-Venäjän välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta, 1996/0053(CNS),

–   trooppista puuta koskeva kansainvälinen sopimus, 2006, 2006/0263(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan toimikauden pääjohtajan toimikaudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta, 2005/0077(CNS);

2.  vahvistaa kantansa, jonka mukaan seuraavat 29 menettelyä muutetaan kuulemisesta ennakkosuostumukseen tai hyväksynnästä ennakkosuostumukseen:

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä, 2003/0266(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun tasavaltojen ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä,

–   ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta, 2008/0183(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä, 2007/0171(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] säännösten ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, 2007/0152(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188), 2008/0107(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta, 2008/0171(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin, 2007/0055(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen kauppaa ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi, 2005/0121(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta, 1998/0304(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan assosiaatiosopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta, 2007/0083(AVC),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen tekemisestä, 2008/0061(AVC),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä, 2008/0136(AVC),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen ja neljän siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä, 2007/0115(AVC),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajan ja varapääjohtajan toimikaudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta, 2005/0089(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi .../... EY viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto), 2008/0039(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa (kodifioitu toisinto), 2008/0037(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (kodifioitu toisinto), 2008/0253(CNS),

–   ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista, 2000/0177(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä, 2005/0143(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön ja Bosnian ja Hertsegovinan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä, 2005/0140(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön ja Serbian ja Montenegron välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä, 2005/0141(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan, Euroopan yhteisön, Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Serbia ja Montenegron, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta, 2006/0036(CNS),

–   ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon Kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä, 2006/0048(CNS),

–   ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä, 2006/0058(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä, 2006/0058(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Euroopan yhteisön välisen turvatoimien auditointeja/tarkastuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevan yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä, 2008/0111(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta liikenteen alalla tehdyn pöytäkirjan (pöytäkirja liikenteestä) tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta, 2008/0262(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta, 2009/0121(CNS);

3.  päättää jättää vahvistamatta neljää seuraavaa menettelyä koskevat kantansa ja korostaa, että parlamentti haluaa edetä alkuperäisen ehdotuksen uuteen ensimmäiseen käsittelyyn:

–   ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta, 2009/0085(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, 2007/0112(CNS),

–   ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista, 2007/0229(CNS),

–   ehdotus neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö