Procedura : 2010/2571(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0221/2010

Teksty złożone :

B7-0221/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0126

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 83k
17.3.2010
PE439.720v01-00
 
B7-0221/2010

zgodnie z art. 58 i 59 Regulaminu


w sprawie konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych


(COM(2009)0665) – pełny wykaz

Konferencja Przewodniczących
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych (COM(2009)0665) – pełny wykaz  
B7‑0221/2010

Parlament Europejski,

–         uwzględniając wejście w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r.,

 

–         uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

 

–         [uwzględniając pisma Rady w sprawie ponownej konsultacji…,]

 

–         uwzględniając oświadczenie Przewodniczącego wydane na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 grudnia 2009 r.,

 

–         uwzględniając art. 58 i 59 Regulaminu,

 

–         uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego, a szczególnie jej ust. 75,

 

–         uwzględniając przeprowadzoną przez komisje parlamentarne analizę wszystkich niezakończonych procedur oraz jej wyniki, które Konferencja Przewodniczących Komisji zebrała w dniu 8 lutego 2010 r.,

 

–         uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 4 marca 2010 r., zatwierdzającą wyniki tej analizy,

 

A.       mając na uwadze, że Parlament Europejski sprawdził, że komunikat Komisji jest kompletny i poprawny, zwłaszcza jeśli chodzi o podstawy prawne i wymienione przez Komisję procedury stosowane zgodnie z traktatem lizbońskim,

 

1.        uważa, że traktat lizboński ustanawia nowe ramy prawne, wpływając na niezakończone sprawy, zwłaszcza ze względu na zmiany dotyczące podstawy prawnej lub odpowiednich procedur, i w związku z tym przyjmuje do wiadomości następującą listę 17 procedur, w odniesieniu do których zwraca się do Komisji o przekazanie mu nowego lub zmienionego wniosku albo – w stosownych przypadkach – do Rady Unii Europejskiej o ponowne zasięgnięcie jego opinii w celu uwzględnienia tych nowych ram; wzywa obie instytucje, by zastosowały się do jego wniosków:

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) wykonującego na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzję nr 3/80 Rady Stowarzyszenia EWG/Turcja w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pracowników tureckich oraz do członków ich rodzin, 1983/1101(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent, 2005/0214(COD),

 

-       wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie środków zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, dzięki wspólnemu planowaniu badań naukowych, 2009/0113(CNS),

 

-       zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr …/… wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (wersja ujednolicona), 2008/0264(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, 2005/0077(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej w odniesieniu do kadencji dyrektora, 2005/0079(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/97 ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w odniesieniu do kadencji dyrektora, 2005/0080(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS, 2005/0084(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, 2008/0130(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen, 2009/0033(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom i organom w związku z sytuacją w Somalii, 2009/0114(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), 2009/0136(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne, 2008/0112(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu, 2009/0128(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Republiką Białorusi w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, 1996/0053(CNS),

 

-       międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., 2006/0263(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, 2005/0078(CNS);

 

2.        potwierdza swoje stanowisko w następujących 29 sprawach, które zgodnie z traktatem lizbońskim przechodzą z procedury konsultacji do zwykłej procedury ustawodawczej, z procedury konsultacji do procedury zgody wprowadzonej w traktacie lizbońskim (APP) lub z procedury zgody sprzed traktatu lizbońskiego (AVC) do procedury zgody wprowadzonej w traktacie lizbońskim (APP):

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Kostaryki, Republiką Salwadoru, Republiką Gwatemali, Republiką Hondurasu, Republiką Nikaragui i Republiką Panamy, 2003/0266(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi, tzn. Republiką Boliwii, Republiką Kolumbii, Republiką Ekwadoru, Republiką Peru oraz Boliwaryjską Republiką Wenezueli, 2003/0268(CNS),

 

-       wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, 2008/0183(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego, 2007/0171(CNS),

 

-       wniosek w sprawie rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo, 2007/0152(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188), 2008/0107(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, 2008/0171(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej, 2007/0055(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Korei w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, 2005/0121(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Turkmenistanem w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, 1998/0304(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Chile w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, 2007/0083(AVC),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a państwami CARIFORUM, 2008/0061(AVC),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej, 2008/0136(AVC),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów, 2007/0115(AVC),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, 2005/0089(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Rady …/…/WE w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja ujednolicona), 2008/0039(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Rady dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym (wersja ujednolicona), 2008/0037(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona), 2008/0253(CNS),

 

-       wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego, 2000/0177(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, 2005/0143(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, 2005/0140(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, 2005/0141(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia wspólnego europejskiego obszaru lotniczego (ECAA), 2006/0036(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich reprezentowanych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie zawarcia euro-śródziemnomorskiej umowy lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Maroka, 2006/0048(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 2006/0058(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, 2007/0111(CNS),

 

-       wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych, 2008/0111(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu wykonawczego konwencji alpejskiej w zakresie transportu (protokół „Transport”), 2008/0262(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r., 2009/0121(CNS);

 

3.        postanawia nie potwierdzać stanowisk przyjętych w 4 następujących procedurach i podkreśla, że chce ponownie przystąpić do pierwszego czytania pierwotnego wniosku:

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską oraz korzystania z jego praw i wykonywania wynikających z niego obowiązków, 2009/0085(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową, 2007/0112(CNS),

 

-       wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, 2007/0229(CNS),

 

-       wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN), 2008/0200(CNS);

 

4.        zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Unii Europejskiej, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności