Förfarande : 2010/2571(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0221/2010

Ingivna texter :

B7-0221/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0126

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 67k
17.3.2010
PE439.720v01-00
 
B7-0221/2010

i enlighet med artiklarna 58 och 59 i arbetsordningen


om uppföljningen av parlamentets ståndpunkt om kommissionens meddelande om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden


(KOM(2009)0665) – ”omnibus”

Talmanskonferensen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om uppföljningen av parlamentets ståndpunkt om förslaget till förordning om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (KOM(2009)0665) – ”omnibus”)  
B7‑0221/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009,

 

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

 

–       [med beaktande av rådets brev om nytt samråd ...,]

 

–       med beaktande av ordförandens uttalande den 15 december 2009 i plenum,

 

–       med beaktande av artiklarna 58 och 59 i arbetsordningen,

 

–       med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget, särskilt punkt 75,

 

–       med beaktande av de parlamentariska utskottens granskning av alla pågående förslag och resultatet av denna granskning som sammanställdes av utskottsordförandekoferensen den 8 februari 2010,

 

–       med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 4 mars 2010 som stödjer resultaten av granskningen, och av följande skäl:

 

A.     Europaparlamentet har kontrollerat såväl fullständigheten som korrektheten hos kommissionens meddelande, särskilt i fråga om rättslig grund och förfarande till följd av Lissabonfördraget som kommissionen tar upp i sina förteckningar.

 

1.      I samband med Lissabonfördraget upprättas enligt Europaparlamentet en ny rättslig ram som påverkar pågående ärenden, framför allt till följd av ändringar av deras rättsliga grunder och/eller tillämpliga förfaranden, och parlamentet noterar därför följande förteckning över 17 förfaranden där man efterfrågar ett nytt eller ändrat förslag från kommissionen eller, där så är lämpligt, ett nytt samråd med ministerrådet i syfte att på lämpligt sätt ta den nya ramen i beaktande. Parlamentet uppmanar båda institutioner att följa dessa uppmaningar:

 

–    förslag till rådets förordning (EEG) om genomförande inom ramen för Europeiska ekonomiska gemenskapens beslut nr 3/80 från associeringsrådet EEG‑Turkiet om tillämpningen av det sociala trygghetssystemet i Europeiska gemenskapens medlemsstater på turkiska arbetstagare och deras familjemedlemmar, 1983/1101(CNS),

 

–    förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter, 2005/0214(COD),

 

–    förslag till rådets rekommendation om åtgärder mot neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, genom gemensam programplanering av forskning, 2009/0113(CNS),

 

–    ändrat förslag till rådets förordning (EG) nr .../... om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (kodifierad version) 2008/0264(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 40/94 vad avser ämbetsperioden för ordföranden i Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, 2005/0077(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring, vad avser direktörens ämbetsperiod, av förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ, 2005/0079(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring, vad avser direktörens ämbetsperiod, av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, 2005/0080(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS, 2005/0084(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE‑bolag), 2008/0130(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket, 2009/0033(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska och juridiska personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Somalia, 2009/0114(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), 2009/0136(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder, 2008/0112(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation, 2009/0128(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Vitryssland, å andra sidan, 1996/0053(CNS),

 

–    2006 års internationella avtal om tropiskt timmer, 2006/0263(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 vad avser ämbetsperioden för ordföranden i Gemenskapens växtsortsmyndighet, 2005/0078(CNS).

 

2.      Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt i följande 29 förfaranden som ändras till följd av Lissabonfördraget från samrådsförfarande till ordinarie lagstiftningsförfarande, från samrådsförfarande till godkännandeförfarande eller från samtyckesförfarande till godkännandeförfarande:

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, 2003/0266(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan, 2003/0268(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) när det gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen, 2008/0183(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt, 2007/0171(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr [...] till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser, 2007/0152(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188), 2008/0107(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2008/0171(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats‑avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 2007/0055(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, 2005/0121(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan, 1998/0304(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, 2007/0083(AVC),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Cariforum‑staterna, å andra sidan, 2008/0061(AVC),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan, 2008/0136(AVC),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal, 2007/0115(AVC),

 

–    förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2007/2004 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, 2005/0089(CNS),

 

–    förslag till rådets direktiv …/…/EG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version), 2008/0039(CNS),

 

–    förslag till rådets direktiv om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version), 2008/0037(CNS),

 

–    förslag till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (kodifierad version), 2008/0253(CNS),

 

–    förslag till rådets förordning om gemenskapspatent, 2000/0177(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om vissa luftfartsaspekter, 2005/0143(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, 2005/0140(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om vissa luftfartsaspekter, 2005/0141(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, 2006/0036(CNS),

 

–    förslag till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om att sluta ett Europa-Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan, 2006/0048(CNS),

 

–    förslag till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, 2006/0058(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet, 2007/0111(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om undertecknande av ett samarbetsmemorandum mellan Internationella civila luftfartsorganisationen och Europeiska gemenskapen om säkerhetsgranskningar, säkerhetsinspektioner och därtill hörande frågor, 2008/0111(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet), 2008/0262(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens slutande av avtalet om Europeiska gemenskapens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 2009/0121(CNS).

 

3.      Europaparlamentet beslutar att inte bekräfta sin ståndpunkt avseende följande fyra förfaranden, och betonar att man önskar gå vidare till en ny första behandling av det ursprungliga förslaget:

 

–    förslag till rådets beslut om ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska gemenskapen och om utövandet av byråns rättigheter och skyldigheter, 2009/0085(CNS),

 

–    förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd, 2007/0112(CNS),

 

–    förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, 2007/0229(CNS),

 

–    förslag till rådets beslut om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin), 2008/0200(CNS).

 

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy