Procedure : 2010/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0222/2010

Indgivne tekster :

B7-0222/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0085

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 106kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0222/2010
17.3.2010
PE439.721v01-00
 
B7-0222/2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0013/2010, B7-0014/2010, B7-0202/2010 og B7-0203/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om andet EU-topmøde om romaer


Renate Weber for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om andet EU-topmøde om romaer  
B7‑0222/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til de relevante artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og de internationale instrumenter vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ligebehandling, forbud mod forskelsbehandling samt fri bevægelighed,

–   der henviser til direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, tiåret for integration af romaer 2005-2015, det europæiske forum for romaer og andre omrejsende folk og uddannelsesfonden for romaer,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om romaers situation i Den Europæiske Union(1),

–   der henviser til rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i 2009,

–   der henviser til Rådets konklusioner om romaernes integration(2),

–   der henviser til det første romatopmøde, der blev afholdt i Bruxelles den 16. september 2008, og til det andet europæiske topmøde om integration af romaer, der afholdes den 8. april 2010 i Córdoba (Spanien) med Rådets spanske formandskab som vært,

–   der henviser til mundtlige forespørgsler af 12. februar 2010 (O-0017/2010 – B7 0013/2010, O-0018/2010 – B7 0014/2010) og 24. februar 2010 (O-0028/2010 – B7 0202/2010, O 0029 – B7-0203/2010) til Rådet og Kommissionen om det andet EU-topmøde om romaerne,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at de over 12 millioner romaer, der bor i Europa, heraf mere end 8 millioner i EU, stadig lider under alvorlig strukturel diskrimination og i mange tilfælde er udsat for alvorlig fattigdom og social udstødelse; der henviser til, at sådanne former for diskrimination især findes på områder som sundhedspleje (tilfælde af raceadskillelse på fødeklinikker og sterilisering af romakvinder uden deres samtykke), uddannelse (raceadskillelse i skolerne, anbringelse på institutioner for mentalt handicappede), arbejds- og boligmarkedet samt politisk og social deltagelse; der henviser til, at mange romaer også udsættes for multidiskrimination,

B.  der henviser til, at sigøjnerfjendtlighed stadig er udbredt i Europa, hvor romaer jævnligt udsættes for racistiske overgreb, hadske ytringer, ekstremistiske gruppers fysiske overgreb, retsstridige boligudsættelser og udvisninger fra de lokale eller nationale myndigheders side, politichikane og generelt fornægtelse af deres borgerlige rettigheder, som det fremgår af rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, og at pressens og de øvrige mediers dækning af romamindretallene ofte stadig er fjendtlig og diskriminerende,

C.  der henviser til, at mange medlemsstater stadig mangler egentlige politikker for integration af romaer, ikke fuldt ud har gennemført EU's antidiskriminationsdirektiver og ikke har udnyttet EU's muligheder for finansiering af projekter vedrørende integration af romaer, mens andre medlemsstater, som det fremgår af Europa-Parlamentets tidligere beslutninger, i strid med EU's principper, politikker og lovgivning om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed har vedtaget politikker, som indebærer forfølgelse, udvisning og udsættelse af romaer samt raceadskillelse, og at romaernes situation er særlig bekymrende i Italien (hvor myndighederne efter den såkaldte optælling jævnligt forviser romaerne fra deres lejre, så de flytter til andre EU-lande, og ngo'erne melder om trusler og forfølgelse), Ungarn og andre medlemsstater; der henviser til, at udvisningen af romaer til Kosovo også vækker bekymring,

D.  der påpeger, at EU råder over en række mekanismer og værktøjer, der kan anvendes til at sikre respekt for romaernes grundlæggende rettigheder og ret til ligebehandling, forbedre deres adgang til kvalitetsundervisning i det almindelige uddannelsessystem og til beskæftigelse, boliger, sundhedspleje, sociale ydelser og offentlige tjenester samt fremme deres faktiske deltagelse i det politiske liv og deres sociale integration; disse bør mobiliseres hurtigst muligt via en europæisk strategi for romaer,

1.  erindrer om, at Den Europæiske Union er baseret på menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling; tager på det kraftigste afstand fra den omstændighed, at EU ikke har gjort konkrete fremskridt med hensyn til integration af romaer, og at disse stadig udsættes for vold, forskelsbehandling, marginalisering og udstødelse; opfordrer derfor EU til sammen med medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder snarest at iværksætte en europæisk strategi for romaer, der omfatter:

a)  anerkendelse af sigøjnerfjendtlighed som en specifik form for racediskrimination, der skal bekæmpes gennem uddannelse, mediekampagner, målrettede oplysningskampagner, fuld gennemførelse af ligebehandlingsprincippet, antidiskriminationsdirektiverne og strafferetten, hvilket skal sikre, at romaerne beskyttes imod fysiske angreb, hadske ytringer, diskrimination og forfølgelse, og at disse handlinger retsforfølges og straffes

b)  afskaffelse af den forskelsbehandling, som romaerne udsættes for med hensyn til uddannelse (f.eks. i form af raceadskillelse, retsstridig anbringelse af børn på institutioner for mentalt handicappede), bolig (isolerede ghettoer, bosættelser, tvangsudsættelse og -udvisning), beskæftigelse og sundhed, adgang til offentlige tjenesteydelser (adgang til statsborgerskab og personlige dokumenter), ved at fokusere på fuld gennemførelse af EU's antidiskriminationsdirektiver og direktiverne om fri bevægelighed (ved at indlede sager mod medlemsstater, der ikke har gennemført EU-retten korrekt) og fremme af proaktive foranstaltninger og programmer til støtte for romaernes integration på de sociale, politiske, økonomiske og uddannelsesmæssige områder, herunder sundhed og boliger; appellerer til EU og medlemsstaterne om at bekæmpe stereotype holdninger til og diskrimination imod romakvinder og -børn, som udsættes for multidiskrimination på grund af deres køn og etniske baggrund, særlig hvad angår deres ret til uddannelse, beskæftigelse og sundhed

c)  tilskyndelse af medlemsstaterne og de berørte parter til fuldt ud at udnytte de allerede eksisterende finansieringsinstrumenter til at fremme romaernes integration

d)  inddragelse af regionale og lokale myndigheder, romaorganisationer og ngo'er i udviklingen og gennemførelsen af strategien

e)  styrkelse af overvågningsmekanismerne med hensyn til dels romaernes situation i EU og medlemsstaterne (indsamling af oplysninger ved nationale uafhængige ligebehandlingsorganer om menneskerettighedskrænkelser og racistiske handlinger) og dels udnyttelsen af midler, gennemførelsen af programmer og opfyldelsen af de fastsatte mål; strategien bør desuden omfatte målrettede foranstaltninger efter præcise tidsplaner på alle områder og en fortløbende og omfattende overvågning og evaluering af anvendelsen af EU-midler

f)  gennemførelse af en screening af EU's politikker og forslag om hensigtsmæssige foranstaltninger for at beskytte romaer og integrere dem på alle EU's aktionsområder, f.eks. grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse, uddannelse, boliger, sundhed, beskæftigelse, sociale ydelser, domstolsadgang, sport og kultur, også i EU's forbindelser med tredjelande

g)  mobilisering af romasamfundet for i fællesskab at gennemføre integrationspolitikker, som kun kan lykkes med alle berørte parters fulde deltagelse;

2.  opfordrer Kommissionen til, efter gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet, ufortøvet at forberede en samlet strategi og en handlingsplan med klare benchmarks og et rimeligt budget med henblik på bedre at koordinere og fremme indsatsen for at forbedre romabefolkningens situation, jf. Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om romaernes integration; opfordrer Kommissionen til at bruge det andet EU-topmøde om integration af romaer, som det spanske formandskab afholder den 8. april 2010 i Córdoba, og meddelelsen til opfølgning heraf til at gennemgå de eksisterende politikker og instrumenter og forberede den europæiske strategi for romaer;

3.  opfordrer de nye kommissærer til at prioritere de romarelaterede emner, der hører ind under deres ansvarsområder, og til som en prioritet i forbindelse med håndteringen af romaspørgsmål på EU-plan at udvikle et effektivt system til koordination mellem kommissærer og generaldirektorater, som f.eks. oprettelse af en horisontal, tværtjenstlig romaenhed i Kommissionen, der skal overvåge og koordinere de foranstaltninger, der gennemføres, og sikre mainstreaming af romaspørgsmål i alle relevante organer; opfordrer Kommissionen til at udpege et af sine medlemmer til ansvarlig for koordineringen af romapolitikken;

4.  tilskynder til indførelse af positive særforanstaltninger, f.eks. ved at inddrage romaeksperter, der skal bistå EU og Kommissionen i udviklingen af en handlingsplan til indførelse af en samlet og konsekvent EU-politik om romaer på grundlag af tiåret for integration af romaer 2005-2015, OSCE-handlingsplanen og Europarådets, FN's og Europa-Parlamentets anbefalinger;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet og OSCE.

 

 

(1)

Beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union, beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU, beslutning af 12. november 2007 om gennemførelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer, beslutning af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer og beslutning af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU.

 

(2)

Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2007, juni 2008, december 2008 og juni 2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik