Procedure : 2010/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0225/2010

Indgivne tekster :

B7-0225/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0085

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 79k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0222/2010
17.3.2010
PE439.724v01-00
 
B7-0225/2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0013/2010, B7-0014/2010, B7-0202/2010 og B7-0203/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om andet EU-topmøde om romaer


Cornelia Ernst og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om andet EU-topmøde om romaer  
B7‑0225/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til de internationale menneskerettighedskonventioner, der forbyder forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse, særlig den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som begge er undertegnet af alle EU-medlemsstaterne,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Europarådets reviderede europæiske socialpagt,

–   der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal,

–   der henviser til punkt 3 i henstilling 1557(2002) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, hvori denne understreger den udbredte diskriminering af romaerne og behovet for at styrke det system, der skal overvåge en sådan diskriminering,

–   der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som forpligter medlemsstaterne til at sikre alle borgere lige muligheder,

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 19, der gør det muligt for Det Europæiske Fællesskab at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

–   der henviser til direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1),

–   der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om holocaust, antisemitisme og racisme(2),

–   der henviser til, at det i sine tidligere valgperioder har vedtaget talrige beslutninger om romaspørgsmål, og særlig henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation i EU(3),

–   der henviser til FN's Flygtningehøjkommissariats retningslinjer fra november 2009 vedrørende kriterier for vurdering af beskyttelsesbehov hos enkeltpersoner fra Kosovo,

–   der henviser til, at der er proklameret et tiår for integration af romaer (2005-2015) og oprettet en uddannelsesfond for romaer med det sigte at øge effektiviteten i politik og støtteforanstaltninger for romaer, og at der i den sammenhæng i øjeblikket fokuseres på en række europæiske stater, herunder såvel EU-medlemsstater som kandidatlande og andre lande, hvor EU-institutionerne er markant til stede,

–   der henviser til rapporterne fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om situationen for EU-romaborgere, der flytter til og etablerer sig i andre EU-medlemsstater, (november 2009) og om boligforholdene for romaer og andre omrejsende folk i EU (oktober 2009),

–   der henviser til konklusionerne fra EPSCO-Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) samling den 8.-9. juni 2009, hvad angår romaernes integration, og de fælles grundprincipper for romaernes integration, der drøftedes på det første møde i april 2009 i den integrerede europæiske platform for integration af romaerne,

–   der henviser til forespørgsel af 12. februar 2010 (O-0017/2010 – B7‑0013/2010 og O‑0018/2010 – B7‑0014/2010) og af 24. februar 2010 (O-0028/2010 – B7‑0202/2010 og O‑0029 – B7-0203/2010) til Rådet og Kommissionen om det andet EU-topmøde om romaerne,

 

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at de 12-15 millioner romaer, der bor i Europa, heraf 7-9 millioner i EU, lider under forskellige former for diskrimination, og at sigøjnerfjendtlighed stadig er udbredt i Europa, hvor romaer hele tiden udsættes for racistiske overgreb, hadske ytringer, ekstremistiske gruppers fysiske overgreb, retsstridige boligudsættelser og chikane fra politiets side,

B.  der henviser til, at det i en nyere rapport fra Menneskerettighedsagenturet fastslås, at romaer udsættes for mange former for diskrimination, for racistisk begrundede forbrydelser og marginalisering, at de ikke er klar over deres rettigheder, og at de meget ofte undlader at viderebringe deres personlige erfaringer som offer,

C. der henviser til, at det fremgår af denne rapport, at gennemsnitlig en ud af fire romasvarpersoner havde været offer for personlige forbrydelser og en ud af fem ofre for racistisk begrundede personlige forbrydelser - herunder overfald, trusler og grov chikane - mindst én gang inden for de seneste 12 måneder,

D. der henviser til, at romaerne fortsat diskrimineres, navnlig inden for sundhedssektoren, og at der stadig er tilfælde af raceadskillelse på fødeklinikker og sterilisering af romakvinder uden deres samtykke,

E.  der henviser til, at romaernes adgang til forebyggende sundhedsydelser er utilstrækkelig: over 25% af romabørnene overholder ikke vaccinationsplanerne, over 40% af kvinder over 15 har aldrig været hos en gynækolog undtagen i forbindelse med svangerskab eller fødsel, og 30% af romabefolkningen har aldrig været hos en tandlæge,

F.  der henviser til, at der i flere medlemsstater og kandidatlande stadig er tale om raceadskillelse i skolerne, hvilket betyder, at romabørn i bedste fald undervises efter læseplaner af lavere kvalitet og i værste fald anbringes på institutioner for mentalt handicappede,

G. der henviser til, at romaerne udsættes for strukturel diskrimination på arbejdsmarkedet og med hensyn til boliger, hvilket fører til fattigdom og social udstødelse, og at de i nogle EU-medlemsstater må finde sig i markante nedslag i de sociale sikringsydelser,

H. der henviser til, at Rådets direktiv 2000/43/EF ikke er blevet omsat korrekt eller gennemført fuldt ud af alle medlemsstater, selv om det er et vigtigt element i strategierne til fremme af integration af samfund, der ofte udsættes for forskelsbehandling,

I.   der henviser til, at romaerne stadig er underrepræsenterede i regeringsstrukturer og offentlige forvaltninger i medlemsstater og kandidatlande, hvor de udgør en væsentlig procentdel af befolkningen,

J.   der henviser til, at pressens og de øvrige mediers dækning af romamindretallene i nogle medlemsstater og kandidatlande stadig er fjendtlig og diskriminerende, hvilket også gælder regeringens indsats, og at der således ofte er tale om overtrædelse af EU's antidiskriminationslovgivning,

K. der henviser til, at EU råder over en række mekanismer og værktøjer, der kan anvendes til at forbedre romaernes adgang til kvalitetsundervisning, beskæftigelse, boliger, sundheds- og socialydelser, politisk deltagelse, social integration samt støtte via regional- og beskæftigelsespolitik, og at romasamfundenes sociale integration er et mål, der stadig ikke er opfyldt, samt at man bør tage EU-instrumenter i brug for at opnå reelle og synlige forandringer på dette område,

L.  der henviser til, at romaer, som er unionsborgere, ofte udsættes for racediskrimination under udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder som unionsborgere, navnlig hvad angår fri bevægelighed og etableringsfrihed,

M.  der henviser til, at det kan skyldes nationale myndigheders ukorrekte anvendelse af direktivet om fri bevægelighed (2004/38/EF) på de forskellige forvaltningsniveauer, at romaer rent faktisk fratages bestemte rettigheder og ydelser, især social bistand, sociale ydelser og social beskyttelse,

 

N. der henviser til, at Kosovo-provinsen stadig er et usikkert sted for alle etniske ikke-albanere, særlig romaer, og at etnisk begrundede overgreb fortsat ikke indberettes dér, samt at nogle medlemsstater har tvangshjemsendt flygtninge – heraf mange af romaoprindelse – til Kosovo, til trods for at sikre vilkår for sådanne hjemsendelser ikke er garanteret, fordi romaerne står uden tag over hovedet og udsættes for forskelsbehandling med hensyn til uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse,

1.  glæder sig over EPSCO-Rådets konklusioner og de fælles grundprincipper vedrørende romaernes integration; understreger imidlertid, at EU og dens medlemsstater er nødt til at gøre en seriøs indsats for at gennemføre disse principper ved hjælp af hensigtsmæssige foranstaltninger;

 

2.  glæder sig over det andet EU-topmøde om romaer, som det spanske formandskab vil være vært for den 8. april 2010 i Córdoba, og mener, at det er en lejlighed til at revidere den hidtil gennemførte politik for romaernes integration og enes om den videre indsats;

 

3.  glæder sig over EPSCO-Rådets planer om horisontalt at understøtte den integrerede platform for integration af romaerne med EU-værktøjer (f.eks. strukturfondene) og ‑politikker (f.eks. inden for grundlæggende rettigheder, ligestilling, bekæmpelse af forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse, uddannelse, boligområdet, sundhed, beskæftigelse, sociale ydelser, retsområdet, sport og kultur, samt i EU's forbindelser med tredjelande);

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at tilskynde medlemsstaterne og kandidatlandene til at gøre hensigtsmæssigt brug af disse EU-værktøjer og -politikker til romaernes fordel;

5.  glæder sig til, at EU-romanetværket forelægger 2010-midtvejsrapporten om strukturfondene (2007-2013) og romaernes sociale integration; håber, at denne rapport vil give en grundig vurdering af, hvad der er opnået med og er til hindring for politikken for romaernes integration, og indeholde henstillinger til forbedring og bedre gennemførelse af de førte politikker i forbindelse med den integrerede platform for romaernes integration;

6.  fordømmer den seneste stigning i sigøjnerfjendtligheden (romafobi) rundt om i flere EU-medlemsstater, hvor den har antaget form af hadske ytringer og overgreb rettet mod romaer;

 

7.  mener, at bekæmpelse af forskelsbehandling af romaerne, der er et tværeuropæisk kultursamfund, kræver en bred strategi på europæisk plan, samtidig med at det erkender, at det først og fremmest er medlemsstaternes regeringer, der har ansvaret for at beskytte de grundlæggende rettigheder for romaerne og fremme disses sociale, økonomiske og politiske integration;

 

8.  forventer, at der på andet EU-topmøde om romaer i Córdoba tages grundigt hensyn til EU-romanetværkets vurdering og henstillinger, når det skal drages konklusioner om den kommende indsats;

9.  mener imidlertid, at visse medlemsstater stadig synes at tøve med at anvende strukturfondsprogrammeringen til at fremme romaernes integration, således at fremskridtene hen imod de politiske mål hos den integrerede platform for romaernes integration er meget skiftende; er derfor af den opfattelse, at medlemsstaterne bør fastlægge konkrete mål og tidsplaner for forbedring af romaernes integration;

10. påpeger, at der ud fra en nyere undersøgelse bestilt af Open Society Institute (2008) identificeredes en række fælles problemer vedrørende EU-støtte til romaprojekter i de nye medlemsstater: en top-bund-strategi og isolerede indgreb uden noget rigtigt engagement fra romasamfundenes side, store adgangs- og videreførelseshindringer for samfundsudviklingsorganisationer i form af komplicerede ansøgningsprocedurer, mangel på strategisk fokus, støtte, som er utilstrækkelig til at give nogen varig virkning og skabe videre arvtagning, etc.;

11. finder, at den fremtidige politik i den integrerede platform for romaernes integration bør skabe stærke redskaber og tilskyndende initiativer til udvikling og anvendelse af "god praksis": hensigtsmæssig forberedelse, en bund-top-strategi, en flerdimensionel tilgang, institutionelle forbindelsesled, en rettighedsbaseret strategi og bestræbelser på at tage fat på "hårde" politiske emner og gribe fat om roden til forskelsbehandling og udstødelse; understreger, at alle foranstaltninger til at gøre en ende på diskrimination af romaerne bør planlægges, gennemføres og evalueres med direkte inddragelse af de berørte romasamfund;

12. deler EPSCO-Rådets opfattelse af, at fokusering på romaerne som målgruppe ikke bør betyde udelukkelse af andre folk, der lever under lignende socioøkonomiske vilkår; mener desuden, at den eksplicitte målretning af romaernes integration i EU-værktøjernes og -politikkernes bredere rammer kunne fremmes mere konkret og effektivt ved oprettelse af en tværgående (afdelingerne imellem) romaenhed i Kommissionen, som overvåger og koordinerer aktioner under den integrerede platform for romaernes integration samt hjælper med til at sikre, at alle relevante organer mainstreamer romaspørgsmål;

13. er enigt med EPSCO-Rådets i dets opfattelse af, at politikken vedrørende romaernes integration bør sigte mod det brede samfund; ønsker dog at gøre medlemsstaterne mere opmærksomme på, at en sådan målretning mod det brede samfund ikke bør sammenblandes med assimilering og kræver et stærkt engagement i en interkulturel lærestrategi, hvor begge sider stilles på lige fod, dvs. befolkningsflertallet og romamindretallet;

14. understreger, at politik for romaernes sociale integration bør undgå en strategi, der "skummer fløden af de fattige", som kun er til fordel for de dele af romabefolkningen, der bedst kan opnå gode resultater med hensyn til formel uddannelse, undervisning og krav om "jobegnethed", men ser bort fra behovet for at integrere det store flertal af romaerne, som måske ikke kan opfylde sådanne krav så nemt;

15. påpeger, at socialøkonomiske projekter er et vigtigt middel til at fremme beskæftigelse og iværksætterånd blandt romaerne; beklager i den sammenhæng, at Kommissionens Direktorat for Socialøkonomi blev nedlagt og dets arbejdsområder fordelt på andre, og at Equal-programmet, der hidtil havde været en vigtig støttekilde for socialøkonomiske projekter, blev opgivet; opfordrer Kommissionen og det spanske formandskab til at genopfriske bestræbelserne på at fremme socialøkonomien, også med henblik på romaernes integration;

16. mener, at Kommissionen ved anvendelse af strukturerne i den integrerede platform for romaernes integration bør udarbejde en rammestrategi for romaernes integration, hvor der fastlægges fælles mindstenormer og -indikatorer for politik for social integration målrettet mod romaer i hele EU samt romaer fra tredjelande;

17. understreger, at tildelingen af midler fra EU's strukturfonde bør gøres strengt betinget af gennemførelse i medlemsstaterne af handlingsprogrammer baseret på planer for lige muligheder og afskaffelse af raceadskillelse, især med hensyn til boliger, uddannelse og generel adgang til forebyggende sundhedsydelser;

18. opfordrer medlemsstaterne regeringer til at tage skridt til at øge antallet af romalærere og ‑lærermedhjælpere samt sørge for, at undervisningsteksterne omfatter materiale om romaernes historie og kultur, navnlig i områder og lokalsamfund, hvor der lever en betydelig romabefolkning;

19. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en ende på raceadskillelse i skolerne; påpeger, at integration fortsat vil være et ubestemmeligt mål, så længe romabørn i nogle medlemsstater fortsat udskilles og sendes til særlige skoler og klasser;

20. opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at sikre romaerne ret til arbejde og adgang til arbejdsmarkedet via foranstaltninger, såsom økonomisk støtte til uddannelse og omskoling, foranstaltninger til at skabe positivbehandling på arbejdsmarkedet og streng håndhævelse af antidiskriminationslovgivningen inden for beskæftigelse samt ret til at nyde godt af en social sikringsordning, som garanterer dem en passende levestandard;

21. opfordrer medlemsstaterne til sporadisk at indsamle opdelte data, hvorudfra der kan drages konklusioner om romaernes situation, dog på den betingelse, at der garanteres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau;

22. opfordrer medlemsstaterne til at anvende direktivet om fri bevægelighed (2004/38/EF) på en måde, som sikrer, at EU-romaborgere, der udøver deres ret til at færdes frit, nyder godt af deres fulde borgerrettigheder;

23. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til straks at sætte en stopper for og i tilstrækkelig grad afhjælpe i) den systematiske udelukkelse af visse romasamfund fra sundhedsydelser, herunder samfundene i isolerede geografiske områder, ii) de ekstreme menneskerettighedskrænkelser, som har fundet og finder sted inden for sundhedssektoren, herunder raceadskillelse i sundhedscentre og tvungen sterilisering af romakvinder;

24. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte systemiske nationale programmer, der tager sigte på at forbedre sundhedssituationen i romasamfundene, navnlig for børn, gravide kvinder, mødre og handicappede, således at der gives alle adgang til forebyggende sundhedsydelser, samt at udarbejde handlingsplaner med særlig vægt på sunde tænder, fremme af sunde spisevaner, børnevaccination og kvinders sundhed;

25. påpeger, at markedsorienteret boligpolitik, såsom privatisering af statsejede boliger, nedskæring i socialt boligbyggeri, lejeforhøjelser og tvangsflytning under påskud af byfornyelse, har haft specielt negative følger for romaerne og ofte betyder, at romaer har mistet deres bolig eller måttet udskifte deres eksisterende bolig med en markant ringere;

26. understreger, at romaerne i nogle lande møder særlige hindringer, når de anmoder om boligtilskud, fordi deres valgte bolig som f.eks. en campingvogn ikke falder ind under definitionen på en bolig;

27. henleder opmærksomheden på, at lovgivningen og politikken i nogle medlemsstater specielt tilsigter at begrænse eller krænke romaernes ret til passende boliger, således som det har været tilfældet med italiensk lovgivning og regeringspolitik, hvor romaer og sintier udskiltes og anbragtes i nomadelejre under standard og gjordes til genstand for diskriminering og voldelige overgreb, kriminalisering og udsættelse, eller lovregulering af romalejre og boligudsættelser i Frankrig, Irland og Storbritannien; opfordrer medlemsstaterne til at ændre sådan lovgivning og politik;

28. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at boligpolitik, der berører romaer, først gennemføres efter forudgående generel høring og inddragelse af de pågældende romasamfund; EU's medfinansiering af sådanne boligpolitiske foranstaltninger bør gøres klart betinget af, at sådanne kriterier opfyldes, og at der sørges for passende erstatning, og bør desuden sigte mod at skaffe passende og rimelig billige boliger samt boligudviklingsplaner, herunder adgang til uddannelse og undervisning, sundhedsydelser, beskæftigelse og fritidsfaciliteter;

29. insisterer på, at medlemsstaterne skal sikre sig, at alle foranstaltninger med direkte eller indirekte indvirkning på EU-borgere af romaoprindelse lever op til de principper, der er fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder, samt direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, hvori direkte og indirekte diskriminering udtrykkeligt forbydes;

30. opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til ikke at tvangshjemsende romaer, der hidrører fra lande eller regioner, hvor de kan blive udsat for forfølgelse eller diskrimination, f.eks. Kosovo; romaflygtninge fra Kosovo bør have visse garantier, såfremt de indvilger i frivilligt af vende tilbage; de bør også have mulighed for at blive i værtslandet, hvis de ønsker det, og gives midler til at integrere sig i samfundet i det pågældende land;

31. gør opmærksom på, at ca. 500.000 romaer blev myrdet under nazisternes besættelse af Europa under anden verdenskrig, og at mange andre var udsat for grusomheder og blev deporteret til koncentrationslejre; mener, at EU-strategien for romaernes integration også bør fremme initiativer til at fastholde offentlighedens erindring om disse forbrydelser mod menneskeheden i en antifascistisk ånd og til at støtte overlevende romaer, der meget ofte har modtaget en ydmygende ringe erstatning for disse forbrydelser;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og Europarådet.

 

(1)

EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(2)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0018.

(3)

Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik