Návrh usnesení - B7-0233/2010Návrh usnesení
B7-0233/2010

NÁVRH USNESENÍ o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010

14. 4. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Ioan Enciu, Mario Pirillo za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0233/2010

Postup : 2010/2549(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0233/2010
Předložené texty :
B7-0233/2010
Přijaté texty :

B7‑0233/2010

usnesení Evropského parlamentu o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na jednání, jež mají vést ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci a jež byla zahájena na vrcholné schůzce EU-Kanada dne 6. května 2009 v Praze,

–   s ohledem na úspěšné 32. meziparlamentní setkání delegace pro vztahy s Kanadou, které se konalo v listopadu 2009 v Bruselu,

–   s ohledem na články 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští volební období (INTA),

–   s ohledem na pátou zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti (COM/2009/0560 v konečném znění),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o správě arktické Arktidy (RSP/2008/2633),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Kanada je jedním z nejstarších a nejbližších partnerů Evropské unie, a to již od roku 1959,

B. zhledem k tomu, že probíhající jednání, jež mají vést ke komplexní hospodářské a obchodní dohodě, by mohla prohloubit vztahy mezi EU a Kanadou,

C. vzhledem k tomu, že Kanada v roce 2010 předsedá skupině zemí G8 a bude hostitelskou zemí příštího summitu skupiny G20,

D. vzhledem k tomu, že se očekává, že nadcházející summit EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, by se měl soustředit na prohloubení již úzkých politických vztahů mezi oběma partnery, zejména na řešení takových společných úkolů, jako jsou: jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě, zahraniční a bezpečnostní otázky, zejména pokud jde o Afghánistán/Pákistán, společný postup vůči, nešíření jaderných zbraní, Haiti a opatření navazující na dárcovskou konferenci v New Yorku, rozvojová spolupráce, koordinovaná reakce na finanční a hospodářskou krizi, změna klimatu a energetika a posun směrem k ukončení kola jednáníDohá,

E. vzhledem k tomu, že dne 27. ledna 2010 ujistila Komise o svém závazku prohloubit spolupráci s Parlamentem v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě s Komisí, v němž vyzývá, aby mu ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách (...), zejména o obchodních otázkách, a při ostatních jednáních, na něž se vztahuje postup souhlasu, bez prodlení byly poskytovány veškeré informace, tak aby se plně uplatnil článek 218 Smlouvy o fungování EU“,

F. vzhledem k tomu, že ke vstupu do Kanady jsou po občanech České republiky, Rumunska a Bulharska stále požadována víza,

G.  vzhledem k tomu, že pro arktickou oblast dosud neexistují zvláštní mnohostranné normy a předpisy, neboť se nikdy nepředpokládalo, že by se stala splavnou vodní cestou či oblastí s obchodním potenciálem, a může se v ní nacházet přibližně 20 % dosud neobjevených světových zásob ropy a zemního plynu,

H. vzhledem k tomu, že EU a Kanada mají společné hodnoty i odhodlání pracovat na řešení největších problémů na multilaterální úrovni,

1.  vítá prohlášení Komise, v němž je pokrok v jednáních o komplexní hospodářské a obchodní dohodě uveden jako nejdůležitější bod v hospodářských vztazích mezi EU a Kanadou; v této souvislosti je přesvědčen o tom, že summit EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, poskytne vhodnou příležitost k pokračování těchto jednání;

2.  poukazuje na značnou odolnost kanadského hospodářství, zejména jeho bankovního sektoru, v době hospodářské krize; vyjadřuje ochotu úzce spolupracovat s Kanadou v rámci skupiny G20 na dosažení koordinovaného globálního přístupu k fiskálnímu stimulu;

3.  poukazuje na skutečnost, že Kanada i EU se zavázaly uplatňovat koordinovaný, jednotný a komplexní přístup k uspokojení okamžitých a dlouhodobých potřeb Haiti; společně jsme plně odhodláni vybudovat nové Haiti, které naplní oprávněné a dlouhodobé ambice haitského národa týkající se jejich země, přičemž zajistíme, aby Haiťané přijaly proces obnovy za vlastní;

4.  vítá záměr, jenž ve svém nedávném projevu vyslovilo Její Veličenstvo královna, otevřít kanadský telekomunikační průmysl vnější konkurenci;

5.  vítá rovněž záměr zahájit rozsáhlou reformu systému řízení kanadského rybolovu, jehož součástí je také Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO),

6.  připomíná, že vízová politika EU je založena na vzájemnosti; opakuje své znepokojení nad uplatňováním vízové povinnosti pro občany České republiky, Rumunska a Bulharska a vyzývá k jejímu neprodlenému zrušení; poukazuje na to, že se kanadská vláda rozhodla znovu zavést vízovou povinnost pro české občany v důsledku obrovského přílivu Romů do Kanady, a proto vyzývá členské státy, aby situaci Romů v Evropě odpovídajícím způsobem řešily; vítá v této souvislosti otevření vízového úřadu na kanadském velvyslanectví v Praze a vytvoření pracovní skupiny odborníků pro tuto otázku a očekává, zda přislíbená komplexní revize kanadského systému pro uprchlíky povede k odstranění vízové povinnosti;

7.  zdůrazňuje, že EU a Kanada se zavázaly vybudovat nízkouhlíkové globální hospodářství, které by bylo bezpečné a udržitelné, a současně posílit kapacity k přizpůsobení se dopadům změny klimatu;   zdůrazňuje, že v rámci dialogu mezi EU a Kanadou na vysoké úrovni o životním prostředí je důležité vést i nadále diskuse o životním prostředí, včetně environmentální, energetické a námořní spolupráce v oblasti Arktidy;

8.  vítá skutečnost, že se Kanada v nedávné trůnní řeči zavázala investovat do technologií pro výrobu čisté energie, aby si tak zajistila svoji pozici energetické velmoci, pokud jde o čistou energii, a vedoucí postavení ve vytváření pracovních míst prospěšných pro životní prostředí; zdůrazňuje potřebu bilaterální spolupráce, pokud jde o strategii v oblasti jaderné energetiky;

9.  vyjadřuje své znepokojení na vlivem těžby olejových písků na místní biodiverzity a životní prostředí v důsledku zvyšování emisí skleníkových plynů; vzhledem k nadcházejícím rozhovorům o změně klimatu vyzývá Kanadu, aby spolu s EU vstoupila do „Koalice ochotných“;

10. připomíná Radě a Komisi, že od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, musí Evropský parlament vyslovit souhlas s mezinárodními smlouvami a rovněž musí být okamžitě a plně zapojen do všech fází mezinárodních jednání, a očekává, že mu Komise brzy předloží své vyjádření k tomu, jak v této věci hodlá postupovat; připomíná v tomto ohledu, se musí náležitě a společně řešit jeho obavy, pokud jde o dohody o PNR mezi EU a Kanadou, než bude možno udělit souhlas

11. blahopřeje organizačnímu výboru ve Vancouveru k úspěchu zimních olympijských a paralympijských her 2010;

12. konstatuje, že všechny aspekty vztahů EU a Kanady řádně zohledňují úlohu a práva provincií;

13. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, rotujícímu předsednictví EU, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komisekanadské vládě.