Resolutsiooni ettepanek - B7-0233/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0233/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Kanada eelseisev tippkohtumine 5. mail 2010

14.4.2010

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Ioan Enciu, Mario Pirillo fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0233/2010

Menetlus : 2010/2549(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0233/2010
Esitatud tekstid :
B7-0233/2010
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0233/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Kanada eelseisva tippkohtumise kohta 5. mail 2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu üle peetavaid läbirääkimisi, mida alustati ELi ja Kanada tippkohtumisel 6. mail 2009 Prahas;

–   võttes arvesse Kanadaga suhtlemise delegatsiooni edukalt kulgenud 32. parlamentidevahelist kohtumist, mis toimus novembril 2009 Brüsselis;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 207 ja 218;

–   võttes arvesse oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks (INTA);

–   võttes arvesse komisjoni viiendat aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb vastastikkuse põhimõttega vastuolus olevat viisanõude säilitamist teatavate kolmandate riikide poolt (KOM(2009)0560 lõplik);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni Arktika haldamise kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Kanada on üks Euroopa Liidu vanimatest ja lähimatest partneritest juba 1959. aastast alates;

B. arvestades, et käimasolevad läbirääkimised ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks võivad tugevdada ELi ja Kanada suhteid;

C. arvestades, et 2010. aastal juhib Kanada G8 rühma ja järgmine G20 tippkohtumine toimub Kanadas;

D. arvestades, et eelseisev ELi ja Kanada tippkohtumine 5. mail Brüsselis keskendub eeldatavasti kahe partneri vaheliste niigi tihedate poliitiliste suhete tugevdamisele, käsitledes eelkõige järgmiseid ühiseid ülesandeid: läbirääkimised ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks; välis- ja julgeolekupoliitilised kohustused, eeskätt Afganistan ja Pakistan; edasine ühine lähenemisviis Iraanile; tuumarelva leviku tõkestamine; Haiti ja New Yorgi doonorriikide konverentsi järelmeetmed; arengukoostöö; kooskõlastatud vastumeetmed finants- ja majanduskriisile; kliimamuutus ja energia; Doha arenguvooru lõpetamine;

E. arvestades, et 27. jaanuaril 2010 kinnitas komisjon oma kohustust tugevdada sidemeid parlamendiga vastavalt Euroopa Parlamendi 9. veebruari 2010. aasta resolutsioonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta, milles nõutakse „kohest ja täielikku teavet rahvusvaheliste lepingute läbirääkimiste kõigis etappides, eelkõige kaubandusküsimustes ja teiste läbirääkimiste puhul, mis hõlmavad nõusolekumenetlust, et anda täielik toime Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 218”;

F. arvestades, et Tšehhi Vabariigi, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikelt nõutakse Kanadasse sisenemisel ikka veel viisat;

G.  arvestades, et praegu ei hallata Arktika piirkonda ühegi eraldi kindlaks määratud mitmepoolsete normi ega eeskirja alusel, sest ei usutud, et sellest võiks saada laevatatav veetee või majanduslikult kasulik piirkond, ja selles piirkonnas võib olla hinnanguliselt 20% kogu maailma avastamata nafta- ja gaasivarudest;

H. arvestades, et EL ja Kanda jagavad ühiseid väärtusi ja kindlat tahet töötada mitmepoolsel tasandil oluliste probleemide lahendamisel,

1.  tunneb heameelt komisjoni avalduse üle, milles edasiminekut läbirääkimistel ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks nimetatakse põhipunktiks ELi ja Kanada majandussuhetes; on sellega seoses veendunud, et ELi ja Kanada tippkohtumine 5. mail 2010. aastal Brüsselis annab hea võimaluse nende läbirääkimiste jätkamiseks;

2.  märgib Kanada majanduse, eriti pangasektori tugevust majanduskriisi ajal; väljendab oma tahet teha Kanadaga tihedat koostööd G20 raames, et saavutada maksupoliitiliste stiimulite osas kooskõlastatud ülemaailmne lähenemisviis;

3.  märgib, et nii Kanada kui ka EL on võtnud endale kohustuseks kooskõlastatult, järjekindlalt ja ulatuslikult tegelda Haiti koheste ja pikemaajaliste vajaduste rahuldamisega; on seisukohal, et koos aidatakse üles ehitada uut Haitit viisil, mis vastab haitilaste õigustatud ja pikaajalistele soovidele oma riigi osas, samas tagatakse Haiti riiklik vastutus ülesehitusprotsessis;

4.  tunneb heameelt Kanada kindralkuberneri hiljuti peetud kõnes esitatud kavatsuse üle avada Kanada telekommunikatsioonitööstus väliskonkurentsile;

5.  tunneb samasugust heameelt kavatsuse üle viia läbi Kanada kalavarude majandamise põhjalik reform, millesse kaasatakse ka Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon NAFO;

6.  tuletab meelde, et ELi viisapoliitika põhineb vastastikkusel; on endiselt mures selle pärast, et Tšehhi Vabariigi, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikelt nõutakse viisat, ja nõuab selle nõude viivitamatut tühistamist; märgib, et Tšehhi Vabariigi kodanikele viisanõude taaskehtestamise otsuse tegi Kanada valitsus romide massilise sisserände tõttu ja palub seetõttu liikmesriikidel leida romide olukorrale Euroopa sisuline lahendus; tunneb sellega seoses heameelt, et Kanada saatkond Prahas on avanud viisaosakonna ja moodustanud selle küsimusega tegeleva ekspertide töörühma, ning loodab, et Kanada põgenikesüsteemi lubatud põhjaliku läbivaatamise tulemusena see nõue tühistatakse;

7.  rõhutab, et EL ja Kanada on lubanud kaasa aidata ülemaailmse madala süsinikusisaldusega majanduse ülesehitamisele, mis on ohutu ja säästev, ja tugevdada suutlikkust kohaneda kliimamuutuse mõjuga; rõhutab, et EL ja Kanada peavad jätkama kõrgel tasemel dialoogi keskkonnaküsimustes, mis hõlmab ka keskkonna, energia ja merendusega seotud koostööd Arktika piirkonnas;

8.  väljendab heameelt Kanada kindralkuberneri hiljuti peetud kõnes antud lubaduse üle investeerida puhta energia tehnoloogiatesse, kindlustada oma ülemaailmne tähtsus puhta energia tootjana ning olla esirinnas roheliste töökohtade loomisel; rõhutab vajadust kahepoolse koostöö järele tuumaenergeetika strateegia valdkonnas;

9.  väljendab muret õliliiva töötlemise mõju üle kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele ja keskkonnale, sest kasvuhoonegaaside heide on suurenenud; kutsub Kanadat ühinema ELi kõrval nn vabatahtliku koalitsiooniga eelseisvatel ÜRO kliimamuutuse kõnelustel;

10. tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku rahvusvahelistele lepingutele ning vahetult ja täielikult osalema rahvusvaheliste läbirääkimiste kõikides etappides, ja ootab komisjonilt aegsasti teatist selle kohta, kuidas ta kavatseb seda teha; tuletab sellega seoses meelde, et parlamendi esitatud probleemid seoses ELi ja Kanada vaheline lennureisijate registri lepinguga tuleb asjakohaselt ja ühiselt lahendada, enne kui parlament saab lepingule nõusoleku anda;

11. õnnitleb Vancouveri taliolümpiamängude korralduskomiteed 2010. aasta taliolümpia ja paraolümpia eduka läbiviimise puhul;

12. märgib, et kõikides ELi ja Kanada suhete aspektides on provintside roll ja eesõigused asjakohaselt arvesse võetud;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi roteeruvale eesistujariigile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja Kanada valitsusele.