Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0233/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0233/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS  dėl 2010 m. gegužės 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo

14.4.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Ioan Enciu, Mario Pirillo S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0233/2010

Procedūra : 2010/2549(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0233/2010
Pateikti tekstai :
B7-0233/2010
Priimti tekstai :

B7‑0233/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. gegužės 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo

 

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į derybas dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, kurios buvo pradėtos 2009 m. gegužės 6 d. Prahoje vykusio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu,

–   atsižvelgdamas į sėkmingą 32-ąjį tarpparlamentinį susitikimą, kuris vyko 2009 m. lapkričio mėn. Briuselyje ir kuriame dalyvavo delegacija ryšiams su Kanada,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 ir 218 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 9 d. rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo, galiosiančio kitą teisėkūros kadenciją (INTA),

–   atsižvelgdamas į Penktąją Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tam tikrų trečiųjų šalių vizų režimo tolesnio taikymo pažeidžiant abipusiškumo principą (COM/2009/0560 galutinis),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl Arkties regiono valdymo (RSP/2008/2633),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Kanada yra viena iš seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių ir ši partnerystė prasidėjo jau 1959 m.,

B. kadangi vykstančios derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo galėtų padėti sustiprinti ES ir Kanados santykius,

C. kadangi 2010 m. Kanada pirmininkauja Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių grupei ir kitas Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių aukščiausio lygio susitikimas vyks Kanadoje,

D. kadangi tikimasi, kad per gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantį ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimą bus siekiama stiprinti jau dabar glaudžius politinius abiejų partnerių santykius, ypatingą dėmesį skiriant tokiems bendriems uždaviniams, kaip derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, uždaviniai užsienio reikalų ir saugumo srityje, ypač kalbant apie Afganistaną ir Pakistaną, bendra strategija Irano klausimu, branduolinių ginklų neplatinimas, Haitis ir tolesni veiksmai po Niujorke vykusios paramos teikėjų konferencijos, vystomasis bendradarbiavimas, suderinti veiksmai siekiant kovoti su finansų ir ekonomikos krize, klimato kaita ir energetika, taip pat pastangos pasiekti pažangos Dohos pasaulio prekybos derybų raunde,

E. kadangi 2010 m. sausio 27 d. Komisija įsipareigojo siekti glaudesnio bendravimo su Parlamentu, remdamasi 2010 m. vasario 9 d. Parlamento rezoliucija dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo, kurioje reikalaujama „nedelsiant teikti Parlamentui visą informaciją kiekvienu derybų dėl tarptautinių susitarimų, visų pirma, prekybos klausimais, ir kitų derybų, kurioms taikoma pritarimo procedūra, etapu, kad būtų visapusiškai įgyvendinamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio nuostatos“,

F. kadangi Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams vis dar reikia vizos, norint įvažiuoti į Kanadą,

G. kadangi šiuo metu veiklos Arkties regione nereglamentuoja jokios aiškiai apibrėžtos daugiašalės nuostatos ar normos, nes niekada nebuvo manoma, kad šis regionas gali tapti tinkamas laivybai ar prekybinei veiklai ir kad jame gali būti apie 20 proc. dar neatrastų pasaulio naftos ir dujų atsargų,

H. kadangi ES ir Kanada puoselėja bendras vertybes ir tvirtai įsipareigojusios daugiašaliu lygmeniu spręsti pagrindines problemas,

1.  palankiai vertina Komisijos pareiškimą, pagal kurį derybose dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo pasiekta pažanga laikoma svarbiausiu ES ir Kanados ekonominių santykių aspektu; atsižvelgdamas į tai mano, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantis ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas suteikia gerą progą tęsti šias derybas;

2.  atkreipia dėmesį į Kanados ekonomikos, ypač bankų sektoriaus, atsparumą ekonomikos krizės metu; išreiškia ryžtą glaudžiai bendradarbiauti su Kanada Didžiojo dvidešimtuko lygmeniu siekiant imtis pasaulio mastu suderintų veiksmų fiskalinių paskatų srityje;

3.  pažymi, kad Kanada ir ES pasiryžusios imtis koordinuotų, nuoseklių ir būtinų veiksmų, siekdamos patenkinti Haičio neatidėliotinus poreikius ir spręsti ilgalaikes problemas; kartu mes pasiryžę sukurti naują Haitį, kuriame būtų galima įgyvendinti su gimtąja šalimi susijusius teisėtus ir ilgai puoselėtus Haičio žmonių lūkesčius, kartu užtikrinant Haičio nacionalinę atsakomybę už atkūrimo procesą;

4.  palankiai vertina neseniai pasakytoje Sosto kalboje išreikštą ketinimą atverti Kanados telekomunikacijų pramonės rinką išorės konkurentams;

5.  taip pat palankiai vertina ketinimą pradėti svarbią Kanados žvejybos valdymo sistemos reformą, į kurią taip pat būtų įtraukta Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (angl. NAFO);

6.  primena, kad ES vizų politika grindžiama abipusiškumo principu; dar kartą išreiškia savo susirūpinimą dėl Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams taikomų reikalavimų gauti vizą ir ragina nedelsiant panaikinti šiuos reikalavimus; pažymi, kad Kanados vyriausybė nusprendė vėl įvesti vizų režimą Čekijos Respublikos piliečiams, nes Kanadą užplūdo daugybė romų tautybės asmenų, ir todėl ragina valstybes nares tinkamai spręsti su romais susijusius klausimus Europoje; todėl palankiai vertina Kanados ambasados Prahoje vizų skyriaus atidarymą ir ekspertų darbo grupės minėtuoju klausimu įsteigimą ir laukia, ar atlikus žadėtąją išsamią Kanados prieglobsčio sistemos peržiūrą bus panaikintas minėtasis vizų režimas;

7.  pabrėžia, kad ES ir Kanada pasiryžusios kurti mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijomis grindžiamą pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir tvari bei stiprinti pajėgumus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; pabrėžia, kaip svarbu toliau tęsti diskusijas aplinkos apsaugos, energetikos ir jūrų bendradarbiavimo Arkties regione temomis ES ir Kanados aukšto lygio dialogo metu aplinkos klausimais;

8.  palankiai vertina Kanados pasiryžimą, kaip skelbta Sosto kalboje, investuoti į švarios energijos technologijas, užsitikrinti savo vietą pasaulyje kaip švarios energijos supervalstybė ir pirmauti kuriant ekologiškas darbo vietas; pabrėžia būtinybę vystyti dvišalį bendradarbiavimą kuriant branduolinės energijos strategiją;

9.  išreiškia susirūpinimą dėl bituminio smėlio gavybos poveikio vietos biologinei įvairovei ir aplinkai dėl to, kad išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų; atsižvelgdamas į artėjančias Jungtinių Tautų derybas klimato kaitos klausimu, ragina Kanadą prisijungti kartu su ES prie vadinamosios savanoriškos koalicijos;

10. primena Tarybai ir Komisijai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas turi duoti pritarimą sudaryti tarptautinius susitarimus ir turi būti nedelsiant užtikrintas jo dalyvavimas visais tarptautinių derybų etapais, taigi laukia išankstinio Komisijos pranešimo, kokių veiksmų ji ketina imtis šiuo tikslu; todėl primena, kad į jo pateiktus nerimą keliančius klausimus, susijusius su ES ir Kanados susitarimu dėl keleivio duomenų įrašų (angl. PNR), turės būti tinkamai atsižvelgta prieš duodant pritarimą;

11. sveikina Vankuverio olimpiados organizacinį komitetą su 2010 m. žiemos olimpinių ir paraolimpinių žaidynių sėkme;

12. atkreipia dėmesį, kad įgyvendinant visus ES ir Kanados santykių aspektus tinkamai atsižvelgiama į Kanados provincijų vaidmenį ir prerogatyvas;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pagal rotacijos principą ES pirmininkaujančiai šaliai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Kanados vyriausybei.