Návrh uznesenia - B7-0233/2010Návrh uznesenia
B7-0233/2010

NÁVRH UZNESENIA o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010

14.4.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ioan Enciu, Mario Pirillo v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0233/2010

Postup : 2010/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0233/2010
Predkladané texty :
B7-0233/2010
Prijaté texty :

B7‑0233/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rokovania zamerané na komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu, ktoré sa začali na samite EÚ – Kanada 6. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na úspešnú 32. medziparlamentnú schôdzu delegácie pre vzťahy s Kanadou, ktorá sa konala v novembri 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na články 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie legislatívne obdobie (Výbor pre medzinárodný obchod),

–   so zreteľom na piatu správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zachovávaní vízových požiadaviek niektorými tretími krajinami v rozpore so zásadou reciprocity (KOM/2009/0560 v konečnom znení),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o správe Arktídy (RSP/2008/2633),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Kanada je jedným z najstarších a najbližších partnerov Európskej únie, a to už od roku 1959,

B. keďže pokračujúce rokovania zamerané na komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu by mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Kanadou,

C. keďže v roku 2010 Kanada predsedá skupine krajín G8 a bude hostiteľskou krajinou budúceho samitu krajín G20,

D. keďže nadchádzajúci samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, by sa mal podľa očakávaní zamerať na posilňovanie už aj tak úzkeho politického vzťahu medzi týmito dvomi partnermi, najmä na riešenie takých spoločných výziev, akými sú rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, zahraničné a bezpečnostné otázky, najmä výzvy týkajúce sa Afganistanu a Pakistanu, spoločný postup voči Iránu, nešírenie jadrových zbraní, Haiti a ďalšie kroky v súvislosti s konferenciou darcov v New Yorku, rozvojová spolupráca, koordinovaná reakcia na finančnú a hospodársku krízu, zmena klímy a energie a postup smerujúci k uzatvoreniu rozvojového kola rokovaní,

E. keďže Komisia poskytla 27. januára 2010 záruky o svojom odhodlaní posilniť spojenectvo s Parlamentom v súlade s uznesením Parlamentu o revidovanej rámcovej dohode s Komisiou z 9. februára 2010, v ktorom žiadal „okamžité a úplné informovanie Parlamentu v každej etape rokovaní o medzinárodných dohodách, najmä o obchodných veciach, ako aj iných rokovaní, ktorých sa týka postup súhlasu, aby sa plne uplatnil článok 218 ZFEÚ“,

F. keďže od českých, rumunských a bulharských občanov sa na vstup do Kanady stále vyžadujú víza ,

G. keďže oblasť Arktídy sa v súčasnosti neriadi žiadnymi osobitnými mnohostrannými normami a právnymi predpismi, pretože sa nikdy neočakávalo, že sa stane splavnou vodnou cestou alebo oblasťou obchodného významu, a môže obsahovať približne 20 % neobjavených svetových zásob ropy a plynu,

H. keďže EÚ a Kanada majú spoločné hodnoty a spoločný odhodlaný záväzok vzájomne pracovať na riešení najdôležitejších výziev,

1.  víta vyhlásenie Komisie, v ktorom sa pokrok v rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode uvádza ako kľúčový prvok hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Kanadou; v tejto súvislosti je presvedčený, že samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, poskytne vhodnú príležitosť na pokračovanie týchto rokovaní;

2.  berie na vedomie odolnosť kanadského hospodárstva, najmä jej bankového sektora, v časoch hospodárskej krízy; vyjadruje ochotu úzko spolupracovať s Kanadou v rámci skupiny G20 s cieľom dosiahnuť koordinovaný globálny prístup k otázke fiškálnych stimulov;

3.  poznamenáva, že Kanada aj EÚ sú odhodlané zaujať koordinovaný, ucelený a komplexný prístup k naplneniu okamžitých a dlhodobejších potrieb Haiti; potvrdzuje, že sme plne odhodlaní budovať nové Haiti, ktoré bude plniť oprávnené a dlhodobé očakávania Haiťanov, pokiaľ ide o ich krajinu, a zároveň zabezpečiť, aby zodpovednosť za proces obnovy nieslo Haiti;

4.  víta zámer vyslovený v nedávnej trónnej reči sprístupniť kanadský telekomunikačný priemysel vonkajšej hospodárskej súťaži;

5.  rovnako víta zámer začať rozsiahlu reformu kanadského systému riadenia rybného hospodárstva spolu s organizáciou NAFO;

6.  pripomína, že vízová politika EÚ vychádza zo zásady reciprocity; opakovane vyjadruje svoje znepokojenie týkajúce sa vízovej povinnosti občanov Českej republiky, Rumunska a Bulharska a žiada bezodkladné zrušenie tejto povinnosti; poznamenáva, že kanadská vláda rozhodla znovu zaviesť vízovú povinnosť českých občanov v dôsledku masívneho prílivu Rómov do Kanady, a preto vyzýva členské štáty, aby náležite riešili situáciu rómskeho obyvateľstva v Európe; v tejto súvislosti víta otvorenie vízového úradu na kanadskom veľvyslanectve v Prahe a zriadenie pracovnej skupiny odborníkov pre túto otázku a bude čakať, či prisľúbená komplexná revízia kanadského prisťahovaleckého systému povedie k zrušeniu vízovej povinnosti;

7.  zdôrazňuje, že EÚ a Kanada sú odhodlané budovať nízkouhlíkové celosvetové hospodárstvo, ktoré by bolo bezpečné a trvalo udržateľné, a zároveň posilňovať schopnosť prispôsobovať sa vplyvom zmeny klímy; zdôrazňuje význam pokračovania diskusií o environmentálnych otázkach v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Kanadou vrátane otázok v oblasti životného prostredia, energetiky a námornej spolupráce v arktickej oblasti;

8.  víta odhodlanie Kanady, vyjadrené v trónnej reči, investovať do technológií súvisiacich s čistými energiami, zabezpečiť si miesto ako veľmoc v odvetví čistých energií a stať sa lídrom pri tvorbe pracovných miest spojených s ochranou životného prostredia; zdôrazňuje potrebu dvojstrannej spolupráce v oblasti stratégie v jadrovej energetike;

9.  vyjadruje svoje znepokojenie nad vplyvom ťažby olejových pieskov na miestnu biodiverzitu a na životné prostredie v dôsledku zvyšovania emisií skleníkových plynov; vzhľadom na nadchádzajúce rozhovory o zmene klímy v rámci OSN vyzýva Kanadu, aby spolu s EÚ vstúpila do tzv. koalície ochotných;

10. pripomína Rade a Komisii, že od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy musí Európsky parlament udeľovať svoj súhlas s medzinárodnými zmluvami a bezprostredne a plne sa zapájať do všetkých etáp medzinárodných rokovaní, a očakáva skoré vyjadrenie Komisie o tom, akým spôsobom to plánuje uskutočňovať; v tejto súvislosti pripomína, že bude potrebné spoločne sa riadne zaoberať otázkami, ktoré ho znepokojujú v súvislosti s Dohodou medzi EÚ a Austráliou o PNR pred tým, než bude môcť k nej dať svoj súhlas;

11. blahoželá organizačnému výboru mesta Vancouver v súvislosti s úspešným konaním zimných olympijských a paralympijských hier 2010;

12. poznamenáva, že vo všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Kanadou sa primerane zohľadňuje úloha a prednostné práva provincií;

13. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a kanadskej vláde.