Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0234/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0234/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2010 m. gegužės mėn. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo

14.4.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu
Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu
Philip Bradbourn ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0233/2010

Procedūra : 2010/2549(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0234/2010
Pateikti tekstai :
B7-0234/2010
Priimti tekstai :

B7‑0234/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. gegužės mėn. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į derybas dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, kurios buvo pradėtos 2009 m. gegužės 6 d. Prahoje vykusio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu,

–   atsižvelgdamas į sėkmingą 32-ąjį tarpparlamentinį susitikimą, kuris vyko 2009 m. lapkričio mėn. Briuselyje ir kuriame dalyvavo delegacija ryšiams su Kanada,

–   atsižvelgdamas į pritarimo procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Kanada yra viena seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių ir ši partnerystė prasidėjo jau 1959 m.,

B.  kadangi vykstančios derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo galėtų padėti sustiprinti ES ir Kanados santykius,

C. kadangi 2010 m. Kanada pirmininkauja Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių grupei ir kitas Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių aukščiausio lygio susitikimas vyks Kanadoje,

D. kadangi tikimasi, kad per gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantį ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimą bus siekiama stiprinti jau dabar glaudžius politinius abiejų partnerių santykius, ypatingą dėmesį skiriant tokiems bendriems uždaviniams, kaip derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, uždaviniai užsienio reikalų ir saugumo srityje, ypač kalbant apie Afganistaną ir Pakistaną, bendra strategija Irano klausimu, branduolinių ginklų neplatinimas, Haitis ir tolesni veiksmai po Niujorke vykusios paramos teikėjų konferencijos, vystomasis bendradarbiavimas, suderinti veiksmai siekiant kovoti su finansų ir ekonomikos krize, klimato kaita ir energetika, taip pat pastangos pasiekti pažangos Dohos pasaulio prekybos derybų raunde,

E.  kadangi ES ir Kanada puoselėja bendras vertybes ir tvirtai įsipareigojusios daugiašaliu lygmeniu spręsti pagrindines problemas,

1.  palankiai vertina Komisijos pareiškimą, pagal kurį derybose dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo pasiekta pažanga laikoma svarbiausiu ES ir Kanados ekonominių santykių aspektu; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantis ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas suteikia gerą progą paspartinti šias derybas;

2.  atkreipia dėmesį į Kanados ekonomikos, ypač bankų sektoriaus, atsparumą ekonomikos krizės metu; išreiškia ryžtą glaudžiai bendradarbiauti su Kanada Didžiojo dvidešimtuko lygmeniu siekiant imtis pasaulio mastu suderintų veiksmų fiskalinių paskatų ir fiskalinio konsolidavimo srityje ir pabrėžia, kad klausimas, susiję su banko mokesčių arba operacijų mokesčio nustatymu pasaulio mastu, turėtų būti vienas svarbiausių Didžiojo dvidešimtuko susitikimo Toronte metu;

 

3.  pažymi, kad Kanada ir ES pasiryžusios imtis koordinuotų, nuoseklių ir būtinų veiksmų, siekdamos patenkinti Haičio neatidėliotinus poreikius ir spręsti ilgalaikes problemas; kartu mes pasiryžę sukurti naują Haitį, kuriame būtų galima įgyvendinti su gimtąja šalimi susijusius teisėtus ir ilgai puoselėtus Haičio žmonių lūkesčius, kartu užtikrinant Haičio nacionalinę atsakomybę už atkūrimo procesą;

4.  palankiai vertina neseniai pasakytoje Sosto kalboje išreikštą ketinimą atverti Kanados telekomunikacijų pramonės rinką išorės konkurentams;

5.  taip pat palankiai vertina ketinimą pradėti svarbią Kanados žvejybos valdymo sistemos reformą, į kurią taip pat būtų įtraukta Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (angl. NAFO);

6.  dar kartą išreiškia savo susirūpinimą dėl Čekijos Respublikos ir Rumunijos piliečiams taikomų reikalavimų gauti vizą ir ragina nedelsiant panaikinti šiuos reikalavimus; pažymi, kad Kanados vyriausybė nustatė reikalavimą dėl vizų Čekijos Respublikos piliečiams, nes Kanadą užplūdo daugybė romų tautybės asmenų, ir todėl ragina valstybes nares tinkamai spręsti su romais susijusius klausimus Europoje; todėl palankiai vertina Kanados ambasados Prahoje vizų skyriaus atidarymą ir ekspertų darbo grupės minėtuoju klausimu įsteigimą ir laukia, ar atlikus žadėtąją išsamią Kanados prieglobsčio sistemos peržiūrą bus panaikintas vizų reikalavimas;

7.  pabrėžia, kad ES ir Kanada pasiryžusios kurti mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijomis grindžiamą pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir tvari, bei stiprinti pajėgumus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; pabrėžia, kaip svarbu ES ir Kanados aukšto lygio dialogo metu toliau tęsti diskusijas aplinkos klausimais; palankiai vertina Kanados pasiryžimą, kaip neseniai paskelbta Sosto kalboje, investuoti į švarios energijos technologijas, užsitikrinti savo vietą pasaulyje kaip švarios energijos supervalstybė ir pirmauti kuriant ekologiškas darbo vietas;

8.  primena Tarybai ir Komisijai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas turi duoti pritarimą sudaryti tarptautinius susitarimus ir turi būti užtikrintas jo dalyvavimas visais procedūros etapais, taigi laukia išankstinio Komisijos pranešimo, kokių veiksmų ji ketina imtis šiuo tikslu;

9.  sveikina Vankuverio olimpiados organizacinį komitetą su 2010 m. žiemos olimpinių ir paraolimpinių žaidynių sėkme;

10. pabrėžia, kad ES ir Kanados santykiai nustatomi tik federacijos lygmeniu, tačiau palankiai vertina tai, kad provincijos ir teritorijos dalyvauja derantis dėl išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ir reguliuojant kai kuriuos kitus ES ir Kanados santykių aspektus;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pagal rotacijos principą ES pirmininkaujančiai šaliai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Kanados vyriausybei.