Návrh uznesenia - B7-0235/2010Návrh uznesenia
B7-0235/2010

NÁVRH UZNESENIA o samite EÚ – Kanada

14.4.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/ podpredsedníčky Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0235/2010
Predkladané texty :
B7-0235/2010
Prijaté texty :

B7‑0235/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Kanada

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 218 ZFEÚ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. februára 2010[1] o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie volebné obdobie (B7-0091/2010),

–   so zreteľom na rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, ktoré sa začali na samite EÚ – Kanada konanom 6. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na 32. medziparlamentnú schôdzu medziparlamentnej Delegácie pre vzťahy s Kanadou, ktorá sa konala v novembri 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008[2] o správe Arktídy,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Kanada je jedným z najstarších a najbližších partnerov Európskej únie, pričom ich partnerstvo existuje už od roku 1959,

B.  keďže pokračujúce rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode by mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Kanadou,

C. keďže Kanada v roku 2010 predsedá skupine krajín G8 a bude hostiť budúci samit G20,

D. keďže nadchádzajúci samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, by sa mal podľa očakávaní zamerať na posilňovanie už aj tak blízkeho politického vzťahu medzi oboma partnermi, najmä na riešenie takých spoločných výziev, akými sú rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, zahraničné a bezpečnostné výzvy vrátane Afganistanu a Pakistanu, spoločný postup voči Iránu, nešírenie jadrových zbraní, Haiti a nadviazanie na darcovskú konferenciu v New Yorku, rozvojová spolupráca, koordinovaná reakcia na finančnú a hospodársku krízu, zmena klímy a energia a pokrok týkajúci sa dauhaského kola rokovaní o svetovom obchode,

E.  keďže EÚ a Kanada vyznávajú rovnaké hodnoty a obe sú pevne odhodlané riešiť hlavné výzvy na mnohostrannej úrovni,

1.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, podľa ktorého je pokrok pri rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode kľúčovým aspektom hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Kanadou; v tejto súvislosti je presvedčený, že samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, poskytne vhodnú príležitosť na to, aby sa v týchto rokovaniach pokračovalo;

2.  očakáva od oboch strán zúčastňujúcich sa na rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, že sa zdržia predkladania požiadaviek, ktoré by boli v rozpore s postojmi druhého partnera v oblasti domácej politiky alebo parlamentnými výsadami, ako je napríklad žiadosť EÚ o plné zapojenie kanadských provincií do liberalizácie obstarávania alebo žiadosť Kanady týkajúca sa kapitoly o investíciách zavádzajúcej mechanizmus na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom; vyzýva EÚ, aby ako prejav dobrej vôle upustila od námietok voči požiadavkám na miestny obsah v rámci ontarijského aktu o zelenej energii a voči rozhodnutiu kanadského najvyššieho súdu z augusta 2004 o monopole kanadskej pošty, ktorý je v súčasnosti predmetom súdnych konaní;

3.  berie na vedomie, že EÚ i Kanada sa zúčastňujú na mnohostranných rokovaniach o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA); vyzýva obe strany, aby od partnerov v rámci ACTA požadovali viesť od tejto chvíle rokovania čo najtransparentnejšie a domnieva sa, že ak sa tak nebude diať, mal by sa zvážiť dočasný odklad rokovaní;

4.  berie na vedomie odolnosť kanadského hospodárstva, najmä bankového sektora, v časoch hospodárskej krízy; vyjadruje ochotu úzko spolupracovať s Kanadou v rámci G20 na rozvoji koordinovaného globálneho prístupu k stabilizácii finančných a hospodárskych trhov;

5.  poznamenáva, že Kanada i EÚ sa zaviazali uplatňovať koordinovaný, jednotný a komplexný prístup k naplneniu okamžitých a dlhodobejších potrieb Haiti; potvrdzuje, že sme spoločne absolútne odhodlaní budovať nové Haiti, ktoré bude zodpovedať oprávneným a dlhodobým ambíciám Haiťanov, pokiaľ ide o ich krajinu, a zároveň zabezpečíme, aby zodpovednosť za proces obnovy nieslo Haiti;

6.  berie na vedomie rôzne vyhlásenia kanadskej vlády o záväzku budovať bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové globálne hospodárstvo a súčasne posilniť jeho schopnosť prispôsobiť sa vplyvu zmeny klímy; zdôrazňuje význam pokračujúcich diskusií o environmentálnych otázkach v rámci dialógu medzi EÚ a Kanadou na vysokej úrovni o životnom prostredí; víta záväzok Kanady vyjadrený v nedávnom Kráľovskom prejave, že bude investovať do čistých energetických technológií, aby si zabezpečila pozíciu superveľmoci v oblasti čistej energie a stala sa vedúcou silou, pokiaľ ide o vytváranie zelených pracovných miest;

7.  vyjadruje preto sklamanie z toho, že Kanada napriek sľubom na medzinárodnej úrovni neprijala dostatok konkrétnych záväzkov a opatrení, ktoré by mali za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov; pripomína svoju výzvu, aby sa v rozvinutých krajinách do roku 2020 zabezpečilo celkové zníženie emisií skleníkových plynov na hornej hranici rozpätia 25 – 40 % (v porovnaní s úrovňami z roku 1990), ako sa odporúča vo štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC 4AR);

8.  vyjadruje sklamanie z toho, že Kanada naďalej ťaží bitúmenové piesky, pričom pri výrobnom procese sa uvoľňuje až päťkrát viac emisií CO2 než pri konvenčnej ťažbe ropy; preto sa domnieva, že ich využívanie predstavuje okrem iných negatívnych environmentálnych účinkov vážnu hrozbu pre klímu a pre práva a zdravie domorodého obyvateľstva; vyzýva EÚ, aby rozhodne vykonávala svoje vlastné právne predpisy týkajúce sa klímy prostredníctvom uplatňovania prístupu životného cyklu k emisiám skleníkových plynov z palív umiestnených na trh EÚ;

9.  poukazuje na záujem európskych spoločností vrátane BP Plc, Royal Dutch Shell, Total a StatoilHydro na rozvoji sektoru ropných pieskov v Kanade; vyzýva EIB a agentúry členských štátov pre vývozné úvery, aby neposkytovali žiadnu verejnú podporu projektom, ktoré súvisia s ťažbou bitúmenových pieskov;

10. žiada EÚ a Kanadu, aby iniciovali medzinárodné rokovania s cieľom prijať medzinárodnú zmluvu o ochrane Arktídy v súlade s existujúcou Zmluvou o Antarktíde; vzhľadom na zraniteľnosť arktického životného prostredia a na skutočnosť, že ťažba nerastných surovín je v rozpore s globálnymi klimatickými cieľmi, požaduje, aby sa dôkladne zvážilo uvalenie moratória na akýkoľvek prieskum alebo ďalšiu ťažbu nerastných surovín v tomto regióne, kým sa neuzavrie medzinárodná dohoda o jeho ochrane;

11. vyjadruje sklamanie z toho, že Kanada nepozvala ďalšie zainteresované strany s legitímnymi záujmami v arktickom regióne vrátane Švédska, Fínska, Islandu a domorodých skupín na svoje medzinárodné stretnutie týkajúce sa Arktídy, ktoré sa konalo 29. marca 2010;

12. vyzýva Kanadu, aby zapojila všetky strany, ktoré majú v regióne legitímne záujmy, najmä domorodé skupiny, do budúcich medzinárodných diskusií o Arktíde s cieľom predísť vytváraniu nových rozporov;

13. berie na vedomie úmysel Kanady začať zásadnú reformu svojho systému riadenia rybného hospodárstva, do ktorej bude zahrnutá aj Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO); vyjadruje sklamanie z pozície, ktorú zaujala kanadská vláda na poslednej konferencii strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pokiaľ ide o rozšírenie prílohy 1 CITES o tuniaka obyčajného, a z jej spochybňovania zákazu EÚ dovážať tulene v súvislosti s mechanizmom WTO na urovnávanie sporov;

14. pripomína svoje znepokojenie nad tým, že Kanada ešte stále žiada od občanov Českej republiky, Rumunska a Bulharska víza, a žiada, aby sa táto povinnosť čo najrýchlejšie zrušila; v tejto súvislosti víta otvorenie vízového úradu na kanadskom veľvyslanectve v Prahe a zriadenie pracovnej skupiny odborníkov pre túto otázku a očakáva, či prisľúbená komplexná revízia kanadského systému pre utečencov povedie k zrušeniu tejto povinnosti;

15. pripomína Rade a Komisii, že od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy musí Európsky parlament poskytnúť svoj súhlas s medzinárodnými zmluvami a plne sa zapájať do všetkých štádií postupu, a očakáva, že Komisia sa v blízkej budúcnosti vyjadrí k tomu, akým spôsobom to plánuje uskutočňovať;

16. požaduje, aby sa vo všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Kanadou primerane zohľadňovala úloha a výsady kanadských provincií;

17. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie a kanadskej vláde.