Menettely : 2010/2593(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0238/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0238/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.55

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0145

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0238/2010
19.4.2010
PE439.759v01-00
 
B7-0238/2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0206/2010 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä EU:ssa


János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä EU:ssa  
B7‑0238/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristöä ja kehitystä koskevassa Rion julistuksessa sekä Rio de Janeirossa kesäkuussa 1992 tehdyssä biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa esitetyn ennalta varautumisen periaatteen,

–   ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY ympäristötavoitteet,

–   ottaa huomioon kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY, jossa syanidin käytölle kaivostoiminnassa on asetettu sallittua käyttöä koskevat enimmäismäärät,

–   ottaa huomioon vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY (Seveso II) muuttamisesta 16. joulukuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/105/EY, jossa todetaan, että "tietyillä kaivostoiminnan varastointi- ja prosessointitoiminnoilla [...] voi olla erittäin vakavia seurauksia",

–   ottaa huomioon ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat sallia, että toiminnanharjoittajat eivät tietyin edellytyksin joudu korvaamaan ympäristövahinkoja,

–   ottaa huomioon Espanjan, Belgian ja Unkarin puheenjohtajakausien 18 kuukauden ohjelman ja sen vesipolitiikkaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat painopistealueet,

–   ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta hyväksyi vuonna 2000 syaniditekniikkaa koskevan yleisen kiellon muuttamalla kaivostoimintasäädöstä N:o 44/1988, että Unkarin kaivostoimintasäädöstä N:o 48/1993 muutettiin vuonna 2009 ottamalla käyttöön syanidia käyttävän kaivostekniikan kielto Unkarin alueella ja että Saksassa hyväksyttiin vuonna 2002 säädös, jolla kiellettiin uuttaminen syanidilla kaivostoiminnassa,

–   ottaa huomioon komissiolle 17. maaliskuuta 2010 esitetyn suullisen kysymyksen syanidin käytön kieltämisestä kaivostoiminnassa EU:ssa (O-0035/2010 – B7 0206/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2010 kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi, jonka mukaisesti maailmaa kehotetaan ponnistelemaan vuonna 2010 maapallon elämän monimuotoisuuden turvaamiseksi,

B.  ottaa huomioon, että syanidi on kultakaivoksissa käytettävä erittäin myrkyllinen kemikaali, joka vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä VIII lasketaan kuuluvaksi merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon ja jolla voi olla katastrofaalisia ja peruuttamattomia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle ja sitä kautta luonnon monimuotoisuudelle,

C. ottaa huomioon, että Tšekin tasavallan, Unkarin, Puolan ja Slovakian ympäristöministerit esittivät 25. toukokuuta 2007 Prahassa järjestetyssä Visegrad-ryhmän ympäristöministerien 14. kokouksessa yhteisen kannan kestävästä kaivostoiminnasta ja ilmaisivat siinä huolensa vaarallisesta tekniikasta, jota käytetään ja suunnitellaan käytettävän kaivostoiminnassa alueen eri louhoksilla ja joka aiheuttaa huomattavia ympäristöriskejä ja mahdollisia rajat ylittäviä seurauksia,

D. ottaa huomioon, että Sofian yleissopimuksessa Tonavan suojelua ja kestävää käyttöä koskevasta yhteistyöstä osapuolet sopivat, että syanidia pidetään vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten vaarallisten prioriteettiaineiden rinnalla merkittävänä vaarallisena aineena,

E.  ottaa huomioon, että viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana maailmassa on tapahtunut yli 30 syanidivuotoihin liittyvää vakavaa onnettomuutta, erityisesti kymmenen vuotta sitten, jolloin yli 100 000 kuutiometriä syanidin pilaamaa vettä pääsi kultakaivoksen altaasta Tisza–Tonava-jokialueelle, mistä aiheutui tuolloin Keski-Euroopan laajin ekologinen katastrofi, eikä näiden onnettomuuksien loppumisesta ole mitään takeita etenkin kun otetaan huomioon äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen, esimerkiksi hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännessä arviointikertomuksessa ennakoidut toistuvat rankkasateet,

F.  ottaa huomioon, että useissa EU:n jäsenvaltioissa on edelleen vireillä uusia hankkeita, joissa on kyse syaniditekniikoiden käyttämisestä kullan kaivamiseen tiheästi asutuilla alueilla sijaitsevilla laajoilla avolouhoksilla ja jotka siten muodostavat uusia mahdollisia uhkia ihmisten terveydelle ja ympäristölle,

G. ottaa huomioon, että vesipolitiikan puitedirektiivin perusteella jäsenvaltioiden on saavutettava ja säilytettävä vesivarojen "hyvä tila" sekä ehkäistävä vaarallisten aineiden aiheuttamaa vesivarojen saastumista; katsoo kuitenkin, että veden laatu voi riippua myös syanidia käyttävää kaivostekniikkaa soveltavien naapurimaiden alueella sijaitsevien jokialueiden veden laadusta,

H. ottaa huomioon, että syanidiin liittyvien onnettomuuksien rajat ylittävät vaikutukset, erityisesti kun on kyse laajojen jokialueiden ja pohjavesivarojen saastumisesta, korostavat tarvetta puuttua EU:n tasolla syanidia käyttävään kaivostoimintaan liittyviin vakaviin ympäristöuhkiin,

I.   ottaa huomioon, että vakautta koskevia sääntöjä tai asianmukaisia rahoitustakuita ei vieläkään ole otettu käyttöön ja että olemassa olevan syanidia käyttävää kaivostoimintaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano riippuu myös kunkin jäsenvaltion toimeenpanovallan käyttäjien taitavuudesta, joten on vain ajan kysymys, milloin inhimillisestä huolimattomuudesta johtuva onnettomuus tapahtuu,

J.   ottaa huomioon, että kaivosjätedirektiiviä ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön eräissä jäsenvaltioissa,

K. ottaa huomioon, että syanidin käyttöön perustuva kaivostoiminta luo vain vähän työpaikkoja ja ainoastaan 8–16 vuoden ajaksi mutta saattaa aiheuttaa valtavan rajat ylittävän ekologisen vahingon, jota toiminnasta vastaavat yhtiöt eivät yleensä korvaa, sillä tavallisesti ne katoavat tai ajautuvat konkurssiin, vaan korvauksen maksaa valtio eli veronmaksajat,

L.  ottaa huomioon, että kaivosyhtiöillä ei ole pitkän aikavälin vakuutuksia, jotka kattaisivat tulevaisuudessa tapahtuvasta onnettomuudesta tai toimintahäiriöstä aiheutuvat kustannukset,

M. ottaa huomioon, että kahden kultagramman tuottamiseksi on louhittava yksi tonni alhaisen laatuluokan malmia, mistä jää jälkeen valtavat määrät kaivosjätettä, samalla kun 25–50 prosenttia kullasta jää lopulta jätekasaan; ottaa lisäksi huomioon, että laajamittaiset syanidikaivoshankkeet käyttävät vuosittain useita miljoonia kiloja natriumsyanidia, jonka kuljetuksen tai varastoinnin epäonnistuminen saattaisi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin,

N. ottaa huomioon, että syaniditekniikan käytölle kaivostoiminnassa on vaihtoehtoja, jotka voisivat korvata syanidiin perustuvat tekniikat,

O. ottaa huomioon, että eri puolilla Eurooppaa protestoidaan voimakkaasti käynnissä olevia syaniditekniikkaa käyttäviä kaivoshankkeita vastaan ja että näihin protesteihin osallistuu yksityisten ihmisten, paikallisyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen lisäksi valtiollisia järjestöjä, hallituksia ja poliitikkoja;

1.  katsoo, että EU voi toteuttaa vesipuitedirektiivissä asettamansa tavoitteet, eli hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen ja vesivarojen sekä biologisen monimuotoisuuden suojelemisen, ainoastaan kieltämällä syanidiin perustuvan kaivostekniikan käyttämisen;

2.  kehottaa komissiota panemaan alulle syanidia käyttävän kaivostekniikan täydellisen kieltämisen EU:ssa vuoden 2011 loppuun mennessä, koska se on ainoa turvallinen keino suojella vesivarojamme ja ekosysteemejämme kaivostoiminnan aiheuttamilta syanidisaasteilta, sekä ryhtymään samanaikaisesti toteuttamaan tavanomaista vaikutusten arviointia;

3.  panee merkille EU:n ja YK:n puitteissa tehdyt asiaa koskevat aloitteet ja kehottaa painokkaasti kehittämään ja käyttämään turvallisempia – ja erityisesti syanidittomia – kaivostoiminnan vaihtoehtoja;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vetämään pois tukensa kaivoshankkeilta, joissa käytetään suoraan tai epäsuorasti syaniditekniikkaa EU:n alueella, kunnes yleinen käyttökielto on voimassa, sekä vetämään pois tukensa kyseisiltä hankkeilta myös kolmansissa maissa;

5.  kehottaa komissiota ehdottamaan kaivosteollisuuden jätehuoltoa koskevaan nykyiseen lainsäädäntöön muutosta, jossa edellytetään, että jokainen kaivostoimintaa harjoittava yhtiö on velvollinen hankkimaan vakuutuksen, jonka avulla onnettomuuden tai teknisen häiriön sattuessa korvataan vahingot ja katetaan kaikki alkuperäiseen ekologiseen ja kemialliseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat korjauskustannukset;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö