Postup : 2010/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0238/2010

Predkladané texty :

B7-0238/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.55

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0145

NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0238/2010
19.4.2010
PE439.759v01-00
 
B7-0238/2010

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0206/2010

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ


János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ  
B7‑0238/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na zásadu prevencie stanovenú v Deklarácii o životnom prostredí a rozvoji z Ria de Janeiro, ako aj v Dohovore o biologickej diverzite z Ria de Janeiro z júna 1992,  

–   so zreteľom na environmentálne ciele rámcovej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES o vode z 23. októbra 2000,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, na základe ktorej sa povoľuje používanie kyanidu pri ťažbe a určujú sa maximálne prípustné množstvá kyanidu,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Seveso II) a v ktorej sa uvádza, že […] určité činnosti skladovania a spracovávania v ťažobnom priemysle […] môžu mať veľmi závažné následky,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti, podľa ktorej môžu členské štáty pripustiť, aby prevádzkovateľ neznášal náklady za environmentálne škody, ak sa preukáže, že sú splnené určité podmienky,

–   so zreteľom na 18-mesačný program španielskeho, belgického a maďarského predsedníctva a na priority tohto programu v oblasti vodného hospodárstva a biodiverzity,

–   so zreteľom na opatrenia Českej republiky týkajúce sa všeobecného zákazu používania kyanidových technológií v podobe zmeny a doplnenia banského zákona č. 44/1988 z roku 2000, ako aj na zmenu a doplnenie maďarského banského zákona č. 48/1993 z roku 2009, ktorými sa zavádza zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe na území Maďarska, a na nemecký dekrét z roku 2002, ktorým sa zakazuje používanie metódy kyanidového vylúhovania pri ťažbe,

–   so zreteľom na otázku Komisii o zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ zo 17. marca 2010 (O-0035/2010 - B7-0206/2010),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2010 za medzinárodný rok biodiverzity, čo je celosvetovou výzvou na prijímanie opatrení na ochranu rôznorodosti života na Zemi v roku 2010,

B.  keďže kyanid je vysoko toxická chemická látka, ktorá sa využíva pri ťažbe zlata, považovaná podľa prílohy VIII rámcovej smernice o vode aj za jednu z hlavných znečisťujúcich látok, čo môže mať katastrofálne a nezvratné následky pre životné prostredie a ľudské zdravie, a teda aj pre biodiverzitu,

C. keďže v spoločnom stanovisku ministrov životného prostredia Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska o udržateľnej ťažbe predloženom na 14. schôdzi ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej skupiny, ktorá sa konala 25. mája 2007 v Prahe, ministri vyjadrili svoje obavy v súvislosti s riskantnými technológiami, ktoré sa používajú a plánujú používať pri banských činnostiach na rozličných miestach v tomto regióne a ktoré predstavujú značné environmentálne riziká s možnými cezhraničnými následkami,

D. keďže zmluvné strany Sofijského dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní rieky Dunaj sa okrem zoznamu prioritných nebezpečných látok stanovenom v rámcovej smernici o vode dohodli aj na označení kyanidu za relevantnú nebezpečnú látku,

E.  keďže v priebehu ostatných 25 rokov sa na celom svete stalo viac ako 30 vážnych havárií, pri ktorých unikol kyanid, najmä pred 10 rokmi, keď viac ako 100 000 metrov kubických odpadových kalov, ktoré obsahovali kyanidy, uniklo z odkaliska zlatej bane do riečneho systému Tisy a Dunaja a spôsobilo svojho času najhoršiu ekologickú haváriu v strednej Európe, pričom neexistuje skutočná záruka, že sa takéto havárie nezopakujú, najmä ak sa vezmú do úvahy zhoršujúce sa extrémne poveternostné podmienky, okrem iného časté a silné zrážky, ako sa predpokladá v štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy,

F.  keďže v niekoľkých členských štátoch EÚ sa stále predkladajú nové projekty ťažby vo veľkých povrchových zlatých baniach v husto obývaných oblastiach s využitím kyanidových technológií, čo predstavuje ďalšie možné hrozby pre ľudské zdravie a životné prostredie,

G. keďže podľa rámcovej smernice o vode sú členské štáty povinné dosahovať a zachovávať „dobrý stav“ vodných zdrojov, ako aj predchádzať ich znečisťovaniu nebezpečnými látkami; kvalita vody by však mohla závisieť aj od kvality vody príslušného povodia v susedných krajinách, ktoré využívajú pri ťažbe kyanidovú metódu,

H. keďže cezhraničné následky havárií, pri ktorých unikol kyanid, najmä pokiaľ ide o znečistenie veľkých povodí riek a zásob podzemnej vody, poukazujú na to, že je potrebné, aby EÚ zaujala postoj k vážnym environmentálnym hrozbám vyvolaným ťažbou s použitím kyanidu,

I.   keďže stále chýbajú zásady obozretného podnikania, riadne finančné záruky a plnenie platných právnych predpisov o ťažbe pomocou kyanidu závisí aj od schopností výkonnej moci jednotlivých členských štátov, je len otázkou času a ľudskej nedbanlivosti, kedy dôjde k ďalšej havárii,

J.   keďže niektoré členské štáty netransponovali v plnom rozsahu smernicu o banskom odpade,

K. keďže odvetvie ťažby s použitím kyanidu poskytuje málo pracovných príležitostí, a to len na obdobie 8 až 16 rokov, a predstavuje riziko obrovských cezhraničných ekologických škôd, pričom kompenzáciu za tieto škody zvyčajne neposkytujú zodpovedné spoločnosti, ktoré väčšinou zaniknú alebo zbankrotujú, ale štát, t. j. daňoví poplatníci,

L.  keďže prevádzkujúce spoločnosti nemajú dlhodobé poistenie, ktoré by pokrylo budúce náklady vzniknuté v prípade havárie alebo funkčnej poruchy,

M. keďže na výrobu dvoch gramov zlata je potrebné vyťažiť jednu tonu nízko tepelne odolnej rudy, pričom na miestach ťažby sa necháva obrovské množstvo banského odpadu a 25 – 50 % zlata napokon zostáva na skládke odpadu; okrem toho v rámci projektov rozsiahlej ťažby pomocou kyanidu sa používa niekoľko miliónov kilogramov kyanidu sodného ročne, pričom samotná preprava a uskladňovanie kyanidu sodného môže mať v prípade poruchy katastrofické následky,

N. keďže existujú alternatívne spôsoby ťažby, ktoré by mohli nahradiť kyanidovú metódu ťažby,

O. keďže verejnosť výrazne protestuje proti prebiehajúcim projektom kyanidovej ťažby v celej Európe, a to nielen jednotliví občania, miestne spoločenstvá a MVO, ale aj štátne organizácie, vlády a politici,

1.  domnieva sa, že súlad s cieľmi EÚ stanovenými v rámcovej smernici o vode, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie dobrého chemického stavu vodných zdrojov a ich ochranu, ako aj ochranu biologickej diverzity, možno dosiahnuť len prostredníctvom zákazu používania kyanidovej metódy pri ťažbe;

2.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2011 iniciovala úplný zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ, keďže to je jediný bezpečný spôsob ochrany našich vodných zdrojov a ekosystémov proti znečisteniu kyanidom pochádzajúcim z banskej činnosti, a aby zároveň vykonala bežné hodnotenie vplyvu;

3.  berie na vedomie príslušné iniciatívy v rámci systému EÚ a OSN a dôrazne podporuje rozvoj a uplatňovanie bezpečnejších spôsobov ťažby, najmä metód bez použitia kyanidu;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ani priamo ani nepriamo nepodporovali žiadne projekty ťažby s použitím kyanidovej metódy v EÚ, kým sa nezačne uplatňovať všeobecný zákaz, a ani podobné projekty v tretích krajinách;

5.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu a doplnenie platných právnych predpisov o riadení odpadu z ťažobného priemyslu tak, aby každá prevádzkujúca spoločnosť musela mať poistenie, ktoré jej v prípade havárie alebo poruchy umožní nahradiť spôsobené škody a pokryť všetky náklady na obnovu pôvodného ekologického a chemického stavu;

6.  poveruje svojho pre predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia