Предложение за резолюция - B7-0239/2010Предложение за резолюция
B7-0239/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС

19.4.2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0206/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Daciana Octavia Sârbu, Csaba Sándor Tabajdi от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0238/2010

Процедура : 2010/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0239/2010
Внесени текстове :
B7-0239/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0239/2010

Резолюция на Европейския парламент относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид принципа на предпазните мерки, посочен в Декларацията от Рио де Жанейро относно околната среда и развитието, както и в Конвенцията за биологичното разнообразие от юни 1992 г. в Рио де Жанейро,

–   като взе предвид свързаните с околната среда цели на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. (Рамкова директива за водите),

–   като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии, позволяваща използването на цианид в минната промишленост с максимално позволено равнище на цианид,

–   като взе предвид Директива 2003/105/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/ЕО (Севезо II) на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, в която се казва, че […] определени дейности, свързани със съхраняването и обработването в минната промишленост, […] могат да предизвикат много сериозни последствия,

–   като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност, по силата на която държавите-членки могат да разрешат на операторите да не носят отговорност за екологичните щети, ако бъдат доказани определени условия,

–   като има предвид 18-месечната програма на испанското, белгийско и унгарско председателство относно приоритетите по отношение на политиката в областта на водите и биологичното многообразие,

–   като взе предвид доклада от март 2000 г. на мисията за оценка на UNEP/OCHA относно разлива на цианид в Бая Маре в Румъния и доклада от декември 2000 г. на специализираната международна работна група за оценка на аварията в Бая Маре,

–   като взе предвид предприетите от Чешката република мерки за обща забрана на цианидни технологии чрез изменение на Закона за минното дело № 44/1988 през 2000 г., както и изменението на унгарския закон за минното дело № 48/1993 през 2009 г. за забрана на основаните на цианид технологии в минната промишленост на територията на Унгария, както и германския декрет от 2002 г. за забрана на цианидно излужване,

–   като взе предвид въпроса от 17 март 2010 г. към Комисията относно забраната за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС (O-0035/2010 – B7‑0206/2010),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Организацията на обединените нации обяви 2010 г. за международна година на биологичното разнообразие и че към целия свят се отправя призив за предприемане на действия през 2010 г. за съхраняване на многообразието на живота на земята,

Б.  като има предвид, че цианидът е силно отровно химическо вещество, използвано в златодобивната промишленост, което се окачествява като основен замърсител съгласно приложение VIII към Рамковата директива за водите, който може да оказва катастрофално и необратимо въздействие върху околната среда и здравето на човека, а по този начин и върху биологичното разнообразие,

В.  като има предвид, че в общата позиция на министрите на околната среда на Чешката република, Унгария, Полша и Словакия относно устойчивото минно дело, оповестена на 25 май 2007 г. в Прага (Чешка република) по време на 14-та среща на министрите на околната среда на държавите от Вишеградската група, министрите изразиха загриженост относно използването и разработването на опасни технологии в минното дело на редица места в региона и относно свързаните с това значителни щети за околната среда в потенциално трансграничен план,

Г.  като има предвид, че в рамките на Софийската конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав страните постигнаха съгласие, че наред с приоритетните вредни вещества, изброени в Рамковата директива за водите, цианидът също може да бъде окачествен като опасно вещество,

Д. като има предвид, че преди 10 години от резервоара на мината за добив на злато Бая Маре в Румъния в речната система Сомес-Тиса на река Дунав се изляха 100 000 кубични метра вода, замърсена с цианид, и предизвикаха най-голямата екологична катастрофа в Централна Европа за това време, като има предвид, че отровните вещества причиниха смъртта на множество организми и увредиха екосистемата, хранителната верига и използването на реката за основни човешки нужди за много години напред; като има предвид, че съгласно оценките 100% от планктона, 82% от рибата и между 50 и 60% от водните безгръбначни са били унищожени в най-замърсените участъци на река Тиса,

Е.  като има предвид, че през последните 25 години в световен мащаб са били предизвикани повече от 30 значителни аварии с разлив на цианид и че не съществуват гаранции, че подобни аварии няма да се случат отново, особено като се вземе предвид ескалацията на крайните метеорологични условия, наред с другото на проливните валежи, както е прогнозирано в четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата,

Ж. като има предвид, че в редица държави-членки на ЕС съществуват нови проекти за едромащабни открити мини за добив на злато с използване на цианидни технологии в гъсто населени райони и че това е потенциална заплаха за човешкото здраве и околната среда,

З.  като има предвид, че по силата на Рамковата директива за водите държавите-членки са задължени да достигат и съхраняват „доброто състояние" на водните ресурси, както и да предотвратяват тяхното замърсяване с опасни вещества, но и че качеството на водата зависи също от качеството на водата на съответния речен басейн, който се намира в съседни държави, които използват цианидни технологии в минното дело,

И. като има предвид трансграничните последици от авариите с цианид, особено по отношение на замърсяването на големи речни басейни и подпочвените води, подчертава необходимостта от подход на равнището на ЕС към сериозната екологична заплаха, породена от използването на цианид в минното дело,

Й. като има предвид, че и досега липсват правила за надзор и подходящи финансови гаранции, а прилагането на съществуващото законодателство за минното дело с използване на цианид зависи също от уменията на изпълнителните органи във всяка държава-членка, възникването на авария е само въпрос на време и човешка небрежност,

К. като има предвид, че директивата относно отпадъците от рудодобив не се прилага изцяло в някои държави-членки,

Л. като има предвид, че минното дело с използване на цианид създава малко на брой работни места, при това само за период от 8-16 години, а същевременно носи риск от огромни трансгранични екологични щети, които обикновено не се компенсират от носещите отговорността дружества, които обикновено изчезват или изпадат в несъстоятелност, а от държавата, т.е. от данъкоплатците,

М. като има предвид, че извършващите дейност дружества не разполагат с дългосрочни застраховки, които биха покрили разходите, направени в случай на възникване на авария или неизправност в бъдеще,

Н. като има предвиди, че за добиването на два грама злато е необходим един тон ниско обогатена руда и че това се съпровожда от огромно количество минни отпадъци по обектите, а в крайна сметка между 25 и 50 процента от златото остава в отпадъците; като има предвид, в допълнение към това, че едромащабните минни проекти с използване на цианид използват ежегодно няколко хиляди тона натриев цианид, чийто превоз и съхранение сами по себе си могат да причинят катастрофални последици в случай на авария,

О. като има предвид, че действително съществуват алтернативи на минното дело с използване на цианид, които биха могли да заменят основаните на цианид технологии,

П. като има предвид, че в цяла Европа има силни обществени протести срещу текущи проекти в областта на минното дело с използване на цианид, в това число не само на отделни граждани, местни общности и НПО, но и на държавни организации, правителства и политици,

1.  счита, че спазването на целите на ЕС във връзка с Рамковата директива за водите, а именно постигането на добро химично състояние и опазване на водните ресурси, а също и опазването на биологичното многообразие може да се постигне единствено чрез забрана на основаните на цианид технологии;

2.  призовава Комисията да предложи пълна забрана върху използването на цианидни технологии в минното дело в ЕС преди края на 2011 г., тъй като това е единственият сигурен начин да защитим нашите водни ресурси и екосистеми от цианидното замърсяване от минното дело, и същевременно да пристъпи към извършването на обикновена оценка на въздействието;

3.  отбелязва съществуването на съответни инициативи в системите на ЕС и ООН и решително насърчава разработването и прилагането на по-безопасни – и по-конкретно свободни от цианид - алтернативи за минното дело;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да не подкрепят минни проекти с пряко или непряко използване на цианидни технологии в ЕС до въвеждането на обща забрана, както и да не подкрепят такива проекти в трети държави;

5.  призовава Комисията да предложи изменение на съществуващото законодателство относно управлението на отпадъците от добивната промишленост, така че всяко извършващо дейност дружество да бъде задължено да разполага със застраховка за обезщетение за нанесени вреди и за покриване на разходите за възстановяване на първоначалното екологично и химично състояние в случай на авария или неизправност;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите-членки.