Forslag til beslutning - B7-0241/2010Forslag til beslutning
B7-0241/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU

19.4.2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0206/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0238/2010

Procedure : 2010/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0241/2010
Indgivne tekster :
B7-0241/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0241/2010

Europa-Parlamentet beslutning om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forsigtighedsprincippet, der er fastsat i Rioerklæringen om miljø og udvikling og i konventionen om den biologiske mangfoldighed af juni 1992, Rio de Janeiro,  

–   der henviser til miljømålene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 (vandrammedirektivet),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien, der tillader brug af cyanid i minedrift med det maksimalt tilladte cyanidniveau,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF (Seveso II) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som anfører, at […] visse oplagrings- og forædlingsaktiviteter i forbindelse med minedrift […] kan forårsage alvorlige skader,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar, ifølge hvilket medlemsstaterne på visse betingelser kan tillade, at en operatør ikke afholder omkostningerne ved miljøskader,

–   der henviser til 18-måneders-programmet for det spanske, det belgiske og det ungarske formandskab og dets prioriteter inden for vandpolitik og biodiversitet,

–   der henviser til rapporten fra UNEP/OCHA's vurderingsmission vedrørende cyanidudslippet i Baia Mare (Rumænien) af marts 2000 og til rapporten fra den internationale task force for vurdering af Baia Mare-ulykken af december 2000,

–   der henviser til, at Den Tjekkiske Republik gennem en ændring af sin lov om minedrift nr. 44/1988 i 2000 indførte et generelt forbud mod cyanidteknologi, og at den ungarske minedriftslov nr. 48/1993 i 2009 blev ændret, således at der blev nedlagt forbud mod cyanidbaserede minedriftsteknologier i hele Ungarn, ligesom brugen af cyanid og lud i tysk minedrift blev forbudt ved dekret i 2002,  

–   der henviser til forespørgsel af 17. marts 2010 til Kommissionen om forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU (O-0035/2010 – B7-0206/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN har udnævnt 2010 til internationalt år for biodiversitet, og at verden derfor opfordres til i 2010 at gøre en særlig indsats for at beskytte livets mangfoldighed på Jorden,

B.  der henviser til, at cyanid er et meget giftigt kemikalie, der anvendes i minedrift til udvinding af guld og i vandrammedirektivets bilag VIII også angives som en hovedkilde til forurening, som kan have katastrofale og varige konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet, og dermed for biodiversiteten,

C.  der henviser til den tjekkiske, ungarske, polske og slovakiske miljøministers fælles holdning om bæredygtig minedrift, der blev fremlagt ved det 14. møde for miljøministrene i Visegradlandene den 25. maj 2007 i Prag, hvori ministrene udtrykte bekymring over de farlige teknologier, der anvendes ved og udvikles til minedrift på forskellige steder i regionen og medfører betydelige miljøfarer med mulige grænseoverskridende konsekvenser,

D.  der henviser til, at parterne inden for rammerne af Sofiakonventionen om beskyttelse og bæredygtig benyttelse af Donau, er enedes om, at cyanid sammen med de prioriterede farlige stoffer i vandrammedirektivet kvalificeres som et relevant farligt stof,

E.  der henviser til, at mere end 100 000 kubikmeter cyanidholdigt vand for ti år siden blev udledt fra et guldminebassin i Baia Mare (Rumænien) til flodsystemet Szamos-Tisza-Donau og forårsagede den tids største økologiske katastrofe i Centraleuropa; der henviser til, at de giftige stoffer slog et stort antal organismer ihjel og gjorde skade på økosystemet, fødekæden og menneskers brug af flodsystemet til essentielle behov i flere år fremover; der henviser til, at 100 % af planktonet, 82 % af fiskebestanden og 50-60 % af de hvirvelløse vanddyr efter sigende døde i den mest forurenede del af Tisza-floden,

F.  der henviser til, at der de seneste 25 år på verdensplan er indtruffet mere en 30 større ulykker med cyanidudledninger, og der reelt ikke er nogen garanti for, at det ikke vil ske igen, især i betragtning af de tiltagende ekstreme vejrforhold, bl.a. voldsom og hyppig nedbør, som forudset i den fjerde vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer,

G.  der henviser til, at EU-medlemsstaterne fortsat står over for nye omfattende projekter om guldminedrift i åbne brud, hvor der bruges cyanidteknologier i tætbefolkede områder, hvilket skaber yderligere potentielle risici for miljøet og menneskers sundhed,

H.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til vandrammedirektivet er forpligtede til at opnå og bevare "god tilstand" for vandressourcerne og at forhindre, at de forurenes med farlige stoffer, men at vandkvaliteten også afhænger af kvaliteten af vandet i det pågældende flodbassin, der ligger i tilstødende lande, hvor der anvendes cyanidteknologier i minedriften,

I.  der henviser til, at de grænseoverskridende følger af cyanid-ulykker, især hvor større flodbassiner og grundvand forurenes, understreger nødvendigheden af en EU-tilgang til den alvorlige fare, som cyanid i minedrift udgør for miljøet,

J.  der henviser til, at der fortsat savnes forsigtighedsregler og egentlige finansielle garantier, og at gennemførelsen af den gældende lovgivning om cyanid i minedrift også afhænger af evnerne hos de enkelte medlemsstaters udøvende myndigheder, og det er derfor kun et spørgsmål om tid og menneskelig forsømmelighed, før en ny ulykke indtræffer,

K.  der henviser til, at direktivet om minedriftsaffald ikke er blevet gennemført i fuld udstrækning i nogle medlemsstaters nationale ret,

L.  der henviser til, at minedrift med cyanid kun skaber få arbejdspladser og kun for perioder af 6-8 år, men samtidig udgør en risiko for omfattende grænseoverskridende økologisk skade, der sædvanligvis ikke dækkes af de ansvarlige mineselskaber, idet disse som regel forsvinder eller går konkurs, men må dækkes af staten, dvs. skatteyderne,

M.  der henviser til, at mineselskaberne ikke har langvarige forsikringsordninger, der kan dække omkostningerne i tilfælde af ulykker eller driftsfejl i fremtiden,

N.  der henviser til, at der skal udvindes et ton malm af ringe lødighed for at producere to gram guld, hvilket efterlader enorme mængder mineaffald ved bruddene og 25-50 % af guldet forbliver i affaldsdyngerne; der henviser til, at storstilede projekter for guldminedrift, hvor der bruges cyanidteknologier, anvender adskillige mio. kilo cyanid årligt, og at alene transport og oplagring heraf kan have potentielt katastrofale konsekvenser i tilfælde af, at der begås fejl,

O.  der henviser til, at der rent faktisk findes alternativer til de cyanidbaserede minedriftsteknologier,

P.  der henviser til, at der er stærk offentlig modstand mod de igangværende cyanidbaserede mineprojekter i hele Europa, herunder ikke blot blandt individuelle borgere, lokalsamfund og ngo'er, men også blandt statslige organisationer, regeringer og politikere,

1.  mener, at overholdelsen af målsætningerne i EU's vandrammedirektiv, herunder opnåelse af en god kemisk tilstand og beskyttelse af vandressourcerne samt den biologiske mangfoldighed, kun kan opnås ved at forbyde cyanidbaseret minedriftsteknologi;

2.  opfordrer Kommissionen til at foreslå et totalt forbud mod brug af cyanidteknologi til minedrift i EU inden udgangen af 2010, eftersom dette er den eneste sikre måde, hvorpå de fælles vandressourcer og økosystemer kan beskyttes mod cyanidforurening fra mineaktiviteter;

3.  tager notits af de relevante initiativer i EU- og FN-regi og tilskynder stærkt til udviklingen og anvendelsen af sikrere og især cyanidfrie alternativer inden for minedrift;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ikke at støtte nogen mineprojekter, hvor der benyttes cyanidteknologi, inden for EU, hverken direkte eller indirekte, indtil det altomfattende forbud træder i kraft, eller til at støtte sådanne projekter i tredjelande;

5.  opfordrer Kommissionen til at stille et ændringsforslag til den eksisterende lovgivning om forvaltning af affald fra udvindingsindustrierne med krav om, at alle mineselskaber skal have en forsikring, der dækker skader og alle omkostninger til udbedring af skader som følge af ulykke eller driftsfejl, således at de oprindelige økologiske og kemiske forhold kan genoprettes;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.