Procedūra : 2010/2657(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0244/2010

Pateikti tekstai :

B7-0244/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.54
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0144

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 166kWORD 87k
19.4.2010
PE439.765/REV2v01-00
 
B7-0244/2010/rev.2

siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios


Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu
Birgit Sippel S&D frakcijos vardu
Axel Voss, Simon Busuttil PPE frakcijos vardu
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu
Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios  
B7‑0244/2010/rev.2

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ES ir JAV susitarimo dėl PNR klausimu, būtent į 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl oro transporto įmonių atliekamo asmens duomenų perdavimo transatlantinių skrydžių atveju(1), 2003 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl oro transporto įmonių atliekamo asmens duomenų perdavimo transatlantinių skrydžių atveju: derybų su JAV padėtis(2), 2004 m. kovo 31 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimo projekto dėl tinkamo JAV muitinių ir sienos apsaugos biurui perduodamų Keleivių duomenų įrašuose (PNR) esančių asmens duomenų apsaugos lygio(3), 2006 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl derybų siekiant susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir tarptautinio masto nusikalstamumui, įskaitant organizuotą nusikalstamumą(4), 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl SWIFT, PNR susitarimo ir transatlantinio dialogo šiais klausimais(5) ir 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 22 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai sudarymo(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 7 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl išankstinės informacijos apie keleivius (angl. Advanced Passenger Information – API) arba keleivio duomenų įrašo (angl. Passenger Name Record – PNR) apdorojimo sudarymo(8),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) naudojimo teisėsaugoje(9),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose C-314/04 ir C-318/04,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 27 d. Europos duomenų apsaugos pareigūno laišką, susijusį su naujuoju PNR susitarimu su Jungtinėmis Valstijomis, adresuotą einančiam Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble,

–   atsižvelgdamas į pagal Duomenų apsaugos direktyvos 29 straipsnį įsteigtos Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupės (toliau – 29 straipsnio darbo grupė) nuomonę dėl būsimo susitarimo dėl PNR,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento teisės tarnybos nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Direktyvą 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (API direktyva)(10),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. ES ir JAV susitarimo bendrą peržiūrą,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. ES ir JAV susitarimo bendrą peržiūrą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. ES ir Kanados susitarimą,

–   atsižvelgdamas į prašymą leisti sudaryti ES ir JAV susitarimą dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamentui (DHS)(11) ir sudaryti ES ir Australijos susitarimą dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai(12),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

B.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamento prašoma duoti pritarimą ES ir JAV bei ES ir Australijos susitarimams dėl keleivių duomenų įrašų (PNR) perdavimo siekiant sudaryti šiuos susitarimus,

C. kadangi ES ir Kanados susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo perdavimo daugiau nebegalioja, nes 2009 m. rugsėjo mėn. nustojo galioti sprendimas dėl tinkamumo, ir PNR duomenys nuo minėtos dienos buvo perduodami remiantis dvišaliais Kanados ir valstybių narių įsipareigojimais,

D. kadangi jau ir kitos šalys prašo perduoti PNR duomenis arba paskelbė savo ketinimus prašyti jų netolimoje ateityje,

E.  kadangi Taryba paprašė Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES PNR sistemos ir Komisija 2007 m. lapkričio 17 d. jį pateikė,

F.  kadangi šiame skaitmeninių technologijų amžiuje duomenų apsauga, teisė į informacinį apsisprendimą, asmens teisės ir teisė į privatumą yra tapusios vertybėmis, kurių vaidmuo darosi vis svarbesnis, ir todėl jas reikia ypač atidžiai saugoti,

G. kadangi mūsų pasaulyje, kurio esminis bruožas yra judumas, veiksmingiau ir greičiau keičiantis duomenimis Europoje ir pasaulio mastu turi būti užtikrinti ir didesnis saugumas, ir aktyvesnė kova su nusikalstamumu,

1.  primena apie savo pasiryžimą kovoti su terorizmu ir organizuotu bei tarptautiniu nusikalstamumu ir apie savo tvirtą įsitikinimą, kad būtina tinkamai derinti saugumo priemones ir pilietinių laisvių bei pagrindinių teisių apsaugą, ir taip pat užtikrinti, kad būtų kuo labiau laikomasi privatumo, informacinio apsisprendimo ir duomenų apsaugos principų; pakartoja, kad būtinybė ir proporcingumas yra esminiai principai, be kurių kova su terorizmu niekada nebus veiksminga;

2.  pabrėžia, kad Europos Sąjunga yra grindžiama teisės viršenybės principu ir kad perduodant ES ir valstybių narių asmens duomenis trečiosioms šalims saugumo sumetimais turėtų būti remiamasi tarptautiniais susitarimais, kurie turėtų teisės aktų statusą, siekiant užtikrinti ES piliečiams būtiną apsaugą, atsižvelgiama į procedūrines garantijas ir teisę į gynybą ir laikomasi nacionalinių ir ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos;

3.  prašo Europos Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį pateikti Parlamentui susijusią informaciją ir informacinius dokumentus, ypač konkrečią informaciją, kurios jis prašė minėtoje rezoliucijoje dėl ES PNR;

4.  nusprendžia atidėti balsavimą dėl prašymo leisti sudaryti susitarimus su JAV ir Australija, kol Parlamentas ištirs galimybes taikyti PNR naudojimo tvarką, kuri atitiktų ES teisę ir nekeltų susirūpinimo, kurį Parlamentas išreiškė ankstesnėse rezoliucijose PNR klausimu;

5.  mano, jog prieš priimant naują teisinę priemonę turi būti atliktas poveikio privatumui įvertinimas ir proporcingumo testas, iš kurio būtų matyti, kad esamos teisinės priemonės yra nepakankamos; ypač ragina ištirti:

ü API duomenų naudojimą ES ir trečiosiose šalyse kaip galimą mažiau trikdančią keleivio duomenų rinkimo ir panaudojimo priemonę,

ü duomenis, kuriuos JAV ir Australija surinko atitinkamose savo elektroninio kelionės leidimo sistemose, ir

ü PNR duomenis, kuriuos galima gauti iš šaltinių, kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, pvz., kompiuterinių rezervavimo sistemų, esančių ne ES; ragina Komisiją konsultuotis su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant oro vežėjus;

6.  mano, kad visose naujuose susitarimuose reikia numatyti tinkamas peržiūros ir priežiūros priemones;

7.  ragina laikytis nuoseklaus požiūrio į PNR duomenų naudojimą teisėsaugoje ir saugumo tikslais ir nustatyti bendrus principus, kuriais būtų remiamasi sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis; prašo Komisiją ne vėliau kaip 2010 m. liepos mėn. viduryje pateikti pasiūlymą dėl šių bendrų principų modelio ir derybų su trečiosiomis šalimis įgaliojimo projektą;

8.  mano, kad bendrų principų modelis turėtų atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

     a)  PNR duomenys gali būti naudojami tik teisėsaugos ir saugumo tikslais kovojant su organizuotu ir tarptautiniu nusikalstamumu ir tarptautiniu terorizmu ir remiantis 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu(13) nustatytomis teisinėmis apibrėžtimis;

     b)  PNR duomenų naudojimas teisėsaugos ir saugumo tikslais turi atitikti Europos duomenų apsaugos standartus, ypač susijusius su tikslų ribojimu, proporcingumu, teisių gynimo priemonėmis, renkamų duomenų kiekio ir jų saugojimo trukmės apribojimu;

     c)  PNR duomenys jokiomis sąlygomis negali būti naudojami duomenų gavybos ar klasifikavimo tikslais; sprendimas pradėti tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą niekada negali būti priimamas remiantis tik automatinės paieškos ar naršymo duomenų bazėse rezultatais; duomenys naudojami tik konkrečių nusikaltimų ar pavojų atžvilgiu tam tikrais atvejais;

     d)  kai ES piliečių PNR duomenys perduodami trečiosioms šalims, perdavimo sąlygos nustatomos įpareigojančiu tarptautiniu susitarimu užtikrinant ES piliečiams ir įmonėms teisinį tikrumą ir vienodą požiūrį;

     e)  tolesnis duomenų perdavimas, kurį vykdo priimančioji šalis, trečiosioms šalims turi atitikti ES duomenų apsaugos standartus, kurie bus nustatyti atliekant konkretų tinkamumo nustatymą; ši nuostata bus vienodai taikoma visais galimais atvejais, kai priimančioji šalis toliau perduoda duomenis trečiosioms šalims;

     f)   PNR duomenys gali būti teikiami tik taikant „eksporto“ metodą;

9.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ES piliečiams ir oro linijų bendrovėms, o pastarosioms reikia nustatyti suderintus standartus;

10. prašo Komisiją ir pirmininkaujančią valstybę narę užtikrinti, kad Parlamentui būtų suteikta prieiga prie derybų dokumentų ir direktyvų visais procedūros etapais ir kad nacionaliniams parlamentams prieiga būtu suteikiama jiems paprašius;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei bei abejiems Kongreso rūmams, Australijos vyriausybei bei abejiems parlamento rūmams ir Kanados vyriausybei bei abejiems parlamento rūmams.

(1)

OL C 61 E, 2004 3 10, p. 381.

(2)

OL C 81 E, 2004 3 31, p. 105.

(3)

OL C 103 E, 2004 4 29, p. 665.

(4)

OL C 305 E, 2006 12 14, p. 250.

(5)

OL C 287E, 2007 11 29, p. 349.

(6)

Priimti tekstai, P6_TA(2007)0347.

(7)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0512.

(8)

OL C 157 E, 2006 7 6, p. 464.

(9)

OL C 16 E, 2010 1 22, p. 44.

(10)

OL L 261, 2004 8 6, p. 24.

(11)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR Susitarimas) sudarymo (COM(2009)0702).

(12)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai sudarymo (COM(2009)0701).

(13)

OL L 330, 2008 12 9, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika