Procedură : 2010/2657(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0244/2010

Texte depuse :

B7-0244/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.54
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0144

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 141kWORD 96k
19.4.2010
PE439.765/REV2v01-00
 
B7-0244/2010/rev.2

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada


Sophia in ‘t Veld în numele Grupului ALDE
Birgit Sippel în numele Grupului S&D
Axel Voss, Simon Busuttil în numele Grupului PPE
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR
Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada  
B7‑0244/2010/rev.2

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 218 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și articolul 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la chestiunea PNR UE-USA, în special Rezoluția sa din 13 martie 2003 privind transferul datelor personale de către companiile aeriene în cazul zborurilor transatlantice(1), Rezoluția sa din 9 octombrie 2003 privind transferul datelor personale de către companiile aeriene în cazul zborurilor transatlantice: stadiul negocierilor cu SUA(2), Rezoluția sa din 31 martie 2004 referitoare la proiectul de decizie a Comisiei stabilind nivelul corespunzător de protecție prevăzut pentru datele personale conținute de Registrele cu numele pasagerilor (PNR) transferate către Biroul Vămilor și Protecției Frontierelor al Statelor Unite(3), recomandarea sa din 7 septembrie 2006 adresată Consiliului referitoare la negocierile în vederea unui acord cu SUA cu privire la utilizarea datelor din registrele cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea și combaterea terorismului și a criminalității transnaționale, inclusiv a criminalității organizate(4), Rezoluția sa din 14 februarie 2007 privind SWIFT, acordul PNR (registrul cu numele pasagerilor) și dialogul transatlantic pe aceste teme(5) și Rezoluția sa din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii(6),

–   având în vedere Recomandarea sa din 22 octombrie 2008 adresată Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian(7),

–   având în vedere Rezoluția legislativă din 7 iulie 2005 referitoare la o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și guvernul canadian privind prelucrarea informațiilor prealabile referitoare la pasageri (API)/a datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)(8),

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii(9),

–   având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 30 mai 2006 în cauzele comune C-314/04 și C-318/04,

–   având în vedere scrisoarea din 27 iunie 2007 a Autorității europene pentru protecția datelor referitoare la acordul privind PNR cu SUA, adresată președintelui în exercițiu, dl Schäuble, referitoare la noul AcordPNR cu SUA,

–   având în vedere avizul Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 29 din Directiva privind protecția datelor (articolul 29 Grupul de lucru), referitor la viitorul acord PNR,

–   având în vedere avizul Serviciului juridic al Parlamentului European,

–   având în vedere Directiva 2004/82/CE privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (Directiva API)(10),

–   având în vedere revizuirea comună a Acordului UE-SUA, realizată în anul 2005,

–   având în vedere revizuirea comună a Acordului UE-SUA, realizată în anul 2010,

–   având în vedere acordul UE -Canada din 2009,

–   având în vedere cererea de aprobare privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS)(11) și privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian a datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană(12),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Tratatul de la Lisabona care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității Europene a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

B. întrucât în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul este invitat să își dea aprobarea cu privire la acordurile privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) negociate de UE cu SUA și cu Australia, în vederea încheierii acestor acorduri;

C. întrucât Acordul UE-Canada privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) nu mai este în vigoare, în urma expirării Deciziei din septembrie 2009 privind gradul de adecvare a protecției, și întrucât începând cu această dată transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) a fost realizat pe baza angajamentelor bilaterale dintre Canada și statele membre;

D. întrucât alte state solicită deja transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) sau și-au anunțat intenția de a solicita acest lucru în viitorul apropiat;

E.  întrucât Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere privind un sistem UE de utilizare a registrului cu numele pasagerilor (PNR), propunere prezentată de Comisie la 17 noiembrie 2007;

F.  întrucât în epoca digitală actuală, protecția datelor, dreptul la autonomie în materie de informații, drepturile persoanei și dreptul la viață privată au devenit valori care joacă un rol din ce în ce mai important și care, prin urmare, trebuie protejate cu o atenție specială;

G. întrucât în lumea în care trăim, care are drept caracteristică esențială mobilitatea, sporirea securității și consolidarea luptei împotriva infracționalității trebuie să se îmbine cu un schimb de date mai eficient și mai rapid la nivel european și mondial,

1.  își reafirmă hotărârea de a combate terorismul și criminalitatea organizată și transfrontalieră, precum și convingerea fermă că este necesară găsirea unui echilibru adecvat între măsurile de securitate și protecția libertăților civile și a drepturilor fundamentale, asigurând, în același timp, respectarea absolută a vieții private, a dreptului la autonomie în materie de informații și a protecției datelor; reafirmă faptul că necesitatea și proporționalitatea reprezintă principii esențiale, fără de care lupta împotriva terorismului nu va fi niciodată eficientă;

2.  subliniază că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept și că toate transferurile de date cu caracter personal din UE și statele sale membre către țările terțe din motive de securitate ar trebui să aibă ca temei acorduri internaționale cu statut de acte juridice, pentru a oferi cetățenilor UE garanțiile necesare, pentru a respecta garanțiile procedurale și drepturile de apărare și pentru a fi conforme cu legislația privind protecția datelor, la nivel național și european;

3.  solicită Comisiei Europene, în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să transmită Parlamentului toate informațiile și documentele de bază relevante, în special informațiile specifice solicitate în Rezoluția sa referitoare la PNR UE, menționată anterior;

4.  decide să amâne votul privind cererea de aprobare în legătură cu acordul cu SUA și Australia, până la încheierea examinării opțiunilor legate de modalitățile de utilizare a PNR, conforme cu dreptul UE și care răspund preocupărilor exprimate de Parlament în rezoluțiile anterioare referitoare la PNR;

5.  consideră că orice instrument legislativ nou trebuie să fie precedat de o evaluare de impact asupra vieții private și de un test de proporționalitate care să demonstreze că instrumentele juridice existente nu sunt suficiente; solicită, în special, examinarea:

ü utilizării datelor privind pasagerii în cadrul UE și de către țările terțe ca un posibil instrument mai puțin invaziv de colectare și utilizare a datelor privind pasagerii;

ü datelor colectate de SUA și Australia în sistemele lor electronice respective de autorizare a călătoriilor, și

ü a datelor PNR care pot fi disponibile din surse care nu sunt reglementate de acordurile internaționale, cum ar fi sistemele de rezervare on-line, localizate în afara UE; solicită Comisiei să consulte toate părțile implicate, inclusiv transportatorii aerieni;

6.  consideră că în orice acord nou trebuie prevăzute mecanisme adecvate de revizuire și de control;

7.  solicită o abordare mai coerentă în ceea ce privește utilizarea datelor PNR în scopul aplicării legii și din motive de securitate, prin instituirea unui unic ansamblu de principii care să fie folosite ca bază pentru acordurile cu țările terțe; invită Comisia să prezinte, cel târziu până la 15 iulie 2010, o propunere privind un astfel de model unic și un proiect de mandat pentru negocierile cu țările terțe;

8.  consideră că modelul ar trebui să respecte cel puțin următoarele cerințe minime:

     (a) datele PNR pot fi utilizate din motive de aplicare a legii și de securitate numai în cazurile de criminalitate organizată sau transnațională sau de terorism cu caracter transfrontalier, în temeiul definițiilor prevăzute de Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului(13);

     (b) utilizarea datelor PNR din motive de aplicare a legii și de securitate trebuie să fie conformă cu standardele europene în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește limitarea obiectivelor urmărite, proporționalitatea, căile judiciare de atac, limitarea volumului de date care urmează a fi colectate și a duratei perioadelor de stocare a datelor;

     (c) în nicio circumstanță datele PNR nu pot fi folosite în scopul extragerii de date și a realizării de profiluri psihologice; nicio decizie de investigare sau punere sub urmărire nu poate fi luată exclusiv pe baza unor astfel de căutări automatizate sau de consultări a bazelor de date; utilizarea datelor trebuie limitată la infracțiuni sau amenințări specifice, de la caz la caz;

     (d) în cazurile de transfer ale datelor PNR ale cetățenilor UE către țările terțe, condițiile efectuării unor astfel de transferuri trebuie prevăzute într-un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, care să asigure cetățenilor și societăților UE siguranța juridică și un tratament echitabil;

     (e) transferul ulterior de date de către țara destinatară către țările terțe trebuie să fie în conformitate cu standardele UE în materie de protecție a datelor, urmând a fi instituit pe baza unei constatări specifice a adecvării; acesta va fi de asemenea aplicabil oricărui eventual transfer ulterior de date de către țara destinatară către țări terțe;

     (f)  datele PNR nu pot fi furnizate decât pe baza metodei PUSH;

9.  subliniază importanța siguranței juridice pentru cetățenii și companiile aeriene ale UE, precum și necesitatea unor standarde armonizate aplicabile companiilor aeriene;

10. solicită Comisiei și Președinției să garanteze că Parlamentului i se oferă acces deplin la documentele de negociere și la directive, în toate etapele procedurii, și că parlamentelor naționale li se asigură accesul, la cerere;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și țărilor candidate, guvernului Statelor Unite ale Americii și celor două camere ale Congresului, guvernului și celor două camere ale parlamentului din Australia și guvernului și celor două camere ale parlamentului din Canada.

(1)

JO C 61 E, 10.03.2004, p. 381.

(2)

JO C 81 E, 31.03.2004, p. 105.

(3)

JO C 103 E, 29.04.2004, p. 665.

(4)

JO C 305 E, 14.12.2006, p. 250.

(5)

JO C 287E, 29.11.2007, p.349.

(6)

Texte adoptate, P6_TA(2007)0347.

(7)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0512.

(8)

JO C 157 E, 6.7.2006, p. 464.

(9)

JO C 16 E, 22.1.2010, p. 44.

(10)

JO L 261, 06.08.2004, p. 24.

(11)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) (Acordul PNR 2007) (COM(2009)0702).

(12)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian a datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană (COM(2009)0701).

(13)

OJ L 330, 9.12.2008, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate