Postopek : 2010/2657(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0244/2010

Predložena besedila :

B7-0244/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.54
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0144

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 137kWORD 87k
19.4.2010
PE439.765/REV2v01-00
 
B7-0244/2010/rev.2

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado


Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE
Birgit Sippel v imenu skupine S&D
Axel Voss, Simon Busuttil v imenu skupine PPE
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR
Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado  
B7‑0244/2010/rev.2

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, člena 16 PDEU, člena 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o vprašanju evidenc imen letalskih potnikov med EU in ZDA, zlasti svoje resolucije s 13. marca 2003 o prenosu osebnih podatkov s strani letalskih družb v primerih čezoceanskih letov(1), z 9. oktobra 2009 prenosu podatkov s strani letalskih družb v primerih čezoceanskih letov:stanje pogajanj z ZDA(2), z 31. marca 2004 o osnutku odločbe Komisije, ki ugotavlja ustrezno raven zaščite, ki je zagotovljena za osebne podatke, vključene v evidenco imen letalskih potnikov (PNR), ki je bila posredovana Uradu ZDA za carine in zaščito meja(3), priporočila s 7. septembra 2006 o pogajanjih za sklenitev sporazuma z Združenimi državami Amerike o uporabi evidence imen letalskih potnikov (PNR) za boj proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu, vključno z organiziranim kriminalom, ter za njihovo preprečevanje(4), resolucije s 14. februarja 2006 o družbi SWIFT, sporazumu PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih(5) in resolucije z 12. julija 2007 o sporazumu o evidenci imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike(6),

–   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 22. oktobra 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski carinski službi(7),

–   ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 7. julija 2005 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR)(8),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2008 o Okvirnem sklepu Sveta o uporabi evidence podatkov o letalskih potnikih (PNR) za namene kazenskega pregona(9),

–   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 30. maja 2006 v združenih zadevah C-314/04 in C-318/04,

–   ob upoštevanju dopisa, ki ga je 27. junija 2007 evropski nadzornik za varstvo podatkov poslal predsedujočemu Svetu Wolfgangu Schäubleju v zvezi z novim sporazumom o evidenci imen letalskih potnikov z ZDA,

–   ob upoštevanju mnenja delovne skupine o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jo določa člen 29 direktive o varstvu podatkov (delovna skupina iz člena 29) o prihodnjem sporazumu o evidenci imen letalskih potnikov (sporazum PNR),

–   ob upoštevanju mnenja pravne službe Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju Direktive 2004/82/ES o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih (direktiva API)(10),

–   ob upoštevanju skupne revizije sporazuma med EU in ZDA iz leta 2005,

–   ob upoštevanju skupne revizije sporazuma med EU in ZDA iz leta 2010,

–   ob upoštevanju sporazuma med ZDA in Kanado iz leta 2009,

–   ob upoštevanju prošnje po odobritvi sklenitve sporazuma med EU in ZDA o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV)(11) in sklenitve sporazuma med EU in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi(12),

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, začela veljati 1. decembra 2009,

B.  ker mora po uveljavitvi Lizbonske pogodbe Parlament odobriti sporazume med EU in ZDA ter Avstralijo o prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov, da se ti sporazumi lahko sklenejo,

C. ker sporazum med EU in Kanado o prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov zaradi prenehanja veljavnosti odločbe o ustreznosti v septembru 2009 ne velja več in se prenos teh podatkov od tega dne dalje opravlja na podlagi dvostranskih zavez Kanade državam članicam,

D. ker druge države že zahtevajo prenos podatkov iz evidence imen letalskih potnikov ali so napovedale, da bodo to storile v bližnji prihodnosti,

E.  ker je Svet pozval Komisijo, naj poda predlog za shemo evidence imen letalskih potnikov Evropske unije, kar je Komisija storila 17. novembra 2007,

F.  ker so v digitalni dobi varstvo podatkov, pravica do samostojnega odločanja glede informacij, osebnostne pravice in pravica do zasebnosti postale vrednote, ki imajo vse večjo vlogo in jih je zato treba posebej zaščititi,

G. ker morata v našem svetu, kjer je mobilnost bistvena, večja varnost in učinkovitejši boj proti kriminaliteti iti z roko v roki z učinkovitejšo in hitrejšo izmenjavo podatkov v Evropi in na svetovni ravni,

1.  opozarja na svojo odločenost v boju proti terorizmu in organiziranemu ter mednarodnemu kriminalu in na svoje trdno prepričanje, da je treba doseči pravo ravnovesje med varnostnimi ukrepi in varstvom državljanskih svoboščin in temeljnih pravic ter hkrati zagotoviti kar največje spoštovanje zasebnosti, pravice do samostojnega odločanja glede podatkov in varstva podatkov; ponovno poudarja, da sta nujnost in sorazmernost ključni načeli, brez katerih boj proti terorizmu ne more biti učinkovit;

2.  poudarja, da Evropska unija temelji na pravni državi in da bi morali vsi prenosi osebnih podatkov iz EU in njenih držav članic v tretje države za varnostne namene temeljiti na mednarodnih sporazumih s statusom zakonodajnih aktov, da se državljanom EU dajo ustrezna jamstva, spoštujejo postopkovna jamstva in pravice obrambe ter zakonodaja o varstvu podatkov na nacionalni in evropski ravni;

3.  poziva Evropsko komisijo v skladu s členom 218 PDEU, naj Parlamentu da vse ustrezne podatke in dokumente, zlasti specifične informacijah, po kateri je spraševala zgoraj omenjena resolucija o evidencah imen letalskih potnikov Evropske unije;

4.  sklene, da bo preložil glasovanje o zahtevi po odobritvi sporazumov z ZDA in Avstralijo dokler ne bo preučil možnosti za dogovor o taki uporabi podatkov o potnikih, ki bo v skladu s pravom EU in ki bo zadostil pomislekom, ki jih je Parlament izrazil v prejšnjih resolucijah o evidencah imen letalskih potnikov;

5.  meni, da morata biti pred vsakih zakonodajnim instrumentom opravljena ocena učinkov na zasebnost in test sorazmernosti, ki bosta dokazovala, da obstoječi pravni instrumenti ne zadostujejo; zlati poziva k analizi:

ü uporabe podatkov API (izpopolnjene informacije o potnikih) v EU in v tretjih državah kot možnosti za manj vsiljiv način zbiranja podatkov o potnikih in njihove uporabe,

ü zbiranja podatkov ZDA in Avstralije v njihovih sistemih za elektronsko odobritev potovanj in

ü podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov, ki so lahko na voljo iz virov, ki niso vključeni v mednarodne sporazume, kot so denimo računalniški sistemi za rezervacije zunaj EU; poziva Komisijo, naj se posvetuje z zainteresiranimi stranmi, vključno s prevozniki;

6.  meni, da je treba v vsakem novem sporazumu predvideti ustrezne mehanizme za revizijo in nadzor;

7.  poziva k doslednemu pristopu k uporabi podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov za namene kazenskega pregona in varnosti z določitvijo enotnega sklopa načel, ki bo služil kot temelj za sporazume s tretjimi državami; poziva Komisijo, naj najkasneje sredi julija 2010 poda predlog za tak enotni model in osnutek pooblastila za pogajanja s tretjimi državami;

8.  meni, da bi moral model zadostiti naslednjim minimalnim zahtevam:

     (a) podatki iz evidenc imen letalskih potnikov se lahko uporabijo le za namene kazenskega odkrivanja in pregona ter varnosti v primerih organiziranega in mednarodnega kriminala ali terorizma čezmejne narave na podlagi pravnih opredelitev iz okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ s 13. junija 2002 o boju proti terorizmu(13),

     (b) uporaba podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov za namene kazenskega odkrivanja in pregona ter varnosti mora biti v skladu z evropskimi standardi varstva podatkov, zlasti v zvezi z omejitvami namena, sorazmernostjo, sodnim varstvom, omejitvami glede količine podatkov, ki se zbira, in dolžine obdobja hrambe;

     (c) v nobenem primeru ni mogoče podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov porabiti za podatkovno rudarjenje ali profiliranje; ni mogoče sprejeti odločitve o začetku preiskave ali pregona le na podlagi takih samodejnih iskanj ali na podlagi brskanja po podatkovnih bazah; uporaba podatkov mora biti omejena na posebna kazniva dejanja ali grožnje in za vsak primer posebej;

     (d) v primeru prenosa podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov o državljanih EU v tretje države, se pogoji takega prenosa določijo v zavezujočem mednarodnem sporazumu, ki bo določal pravno varnost in enako obravnavanje državljanov in družb EU;

     (e) nadaljnji prenos podatkov države prejemnice v tretje države mora biti v skladu s standardi o varstvu podatkov EU, kar se ugotovi s posebnimi ocenami primernosti; to enako velja za vsako posredovanje podatkov s strani države prejemnice tretjim državam;

     (f)  podatki iz evidenc o letalskih potnikih se lahko posredujejo le na podlagi metode „push“;

9.  poudarja pomembnost pravne varnosti za državljane EU in letalske družbe, pa tudi potrebo po usklajenih standardih za slednje;

10. poziva Komisijo in predsedstvo, naj zagotovita, da je Parlamentu v vseh fazah postopka omogočen popoln dostop do dokumentov in navodil o pogajanjih in da se nacionalnim parlamentom omogoči dostop na zahtevo;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, vladi Združenih držav Amerike in obema domovoma kongresa, vladi Avstralije in obema domovoma parlamenta, vladi Kanade in obema domovoma parlamenta.

(1)

UL C 61 E, 10. 3. 2004, str. 381.

(2)

UL C 81 E, 31.03.2004, str. 105.

(3)

UL C 103 E, 29.4.2004, str. 665.

(4)

UL C 305 E, 14.12.2006, str. 250.

(5)

UL C 287E , 29.11.2007, str. 349.

(6)

Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0347.

(7)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0512.

(8)

UL C 157 E, 6.7.2006, str. 464.

(9)

UL C 16 E, 22.1.2010, str. 44.

(10)

UL C 287E , 6.8.2004, str. 24.

(11)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007) (KOM(2009)0702).

(12)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi (KOM(2009)0701).

(13)

UL C 287E , 9.12.2008, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov