Предложение за резолюция - B7-0245/2010Предложение за резолюция
B7-0245/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно регламента за групово освобождаване за моторните превозни средства

28.4.2010

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор 0‑0047/2010 [ECON] и 0‑0044/2010 [IMCO]
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Sharon Bowles от името на комисията по икономически и парични въпроси

Процедура : 2010/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0245/2010
Внесени текстове :
B7-0245/2010
Приети текстове :

B7‑0245/2010

Резолюция на Европейския парламент относно регламента за групово освобождаване за моторните превозни средства

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, член 101, параграфи 1 и 3, член 103, параграф 1 и член 105, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу ДФЕС),

 като взе предвид Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета от 2 март 1965 година за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по отношение на определени категории споразумения и съгласувани практики[1],

 като взе предвид Директива 86/653/EИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите-членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители[2],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики[3] (общ регламент за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения, наричан по-долу „действащия ОРГО”),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства[4] (регламент за групово освобождаване за моторните превозни средства, наричан по-долу „действащия РГОМПС”),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[5], както и Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства[6],

–   като взе предвид проекторегламента на Комисията относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (новия общ регламент за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения, наричан по-долу „новия ОРГО”), публикуван на 28 юли 2009 г. за консултация на интернет страницата на Комисията,

–   като взе предвид проекторегламента на Комисията относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (новия регламент за групово освобождаване за моторните превозни средства, наричан по-долу „новия РГОМПС”), публикуван на 21 декември 2009 г. за консултация на интернет страницата на Комисията,

–   като взе предвид известието на Комисията − Насоки за вертикалните ограничения[7],

–   като взе предвид обяснителната брошура на Комисията относно разпространението и обслужването на моторни превозни средства в Европейския съюз,

–   като взе предвид известието на Комисията − Насоки за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора[8],

–   като взе предвид проекта на известие на Комисията − Насоки за вертикалните ограничения, публикувано на 28 юли 2009 г. за консултация на интернет страницата на Комисията,

–   като взе предвид проекта на известие на Комисията − Допълнителни насоки за вертикалните ограничения в споразуменията за продажба и ремонт на моторни превозни средства и за разпространението на резервни части за моторни превозни средства, публикувано на 21 декември 2009 г. за консултация на интернет страницата на Комисията,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли първо за малките! Small Business Act за Европа” (COM(2008)394),

–   като взе предвид доклада за оценка на Комисията относно функционирането на Регламент (ЕО) № 1400/2002 относно разпространението и обслужването на моторните превозни средства и придружаващите го работни документи на службите на Комисията, публикуван през май 2009 г. на интернет страницата на Комисията (наричан по-долу „доклада за оценка”),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юли 2009 г., озаглавено „Бъдещата конкурентноправна рамка, приложима към сектора на моторните превозни средства” (COM(2009)388) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 март 2010 г. относно съобщението на Комисията: Бъдещата конкурентноправна рамка, приложима към сектора на моторните превозни средства (INT/507 - CESE 444/2010),

–   като взе предвид становищата на различните заинтересовани страни, изпратени на Комисията по време на обществените консултации и публикувани на интернет страницата на Комисията, както и позициите, изразени от заинтересованите страни по време на съвместното заседание на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите от 19 октомври 2009 г. и на семинара на комисията по икономически и парични въпроси от 12 април 2010 г., и двата посветени на РГОМПС,

–   като взе предвид своята резолюция от 30 май 2002 г. относно проекторегламента на Комисията относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (2002/2046(INI))[9],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (2007/2120(INI))[10],

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост[11],

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно доклада за политиката на конкуренция за 2008 г. (2009/2173(INI))[12],

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че споразуменията за разпространение са регулирани на равнище ЕС чрез две отделни правни рамки, а именно, от една страна − директива относно координирането на правото на държавите-членки, свързано със споразуменията за търговско представителство (Директива 86/653/ЕИО, т.нар. директива за търговското представителство) и, от друга страна, два регламента за групово освобождаване в контекста на конкурентното право, доколкото се отнася за вертикални споразумения за разпространение (действащия ОРГО и действащия РГОМПС),

Б.  като има предвид, че през 1999 г. Комисията определи в действащия ОРГО категория вертикални споразумения, за които тя счита, че нормално отговарят на условията за освобождаване, установени в член 101, параграф 3 от ДФЕС, от забраната на разпоредби и практики, които нарушават конкуренцията,

В.  като има предвид, че от средата на 80-те години на миналия век секторът на моторните превозни средства подлежи на специфична регулаторна рамка в областта на конкуренцията,

Г.  като има предвид, че през 2002 г. Комисията счете, че секторът на моторните превозни средства не следва да бъде включен в действащия режим на ОРГО, тъй като все още са били необходими специфични разпоредби за решаване на конкретни проблеми, свързани с конкуренцията, които тя е установила във въпросния сектор, а именно − олигополно положение на европейския автомобилен пазар; като има предвид, че по това време Комисията вече е била загрижена относно факта, че конкуренцията между автомобилните производители е слаба,

Д. като има предвид, че по тази причина Комисията реши да приеме по-строги правила за този сектор в действащия РГОМПС, и по-специално специфични прагове на пазарните дялове и допълнителни водещи ограничения и условия,

Е.  като има предвид, че приложното поле на действащия РГОМПС обхваща три отделни вида продуктови пазари: а) нови моторни превозни средства (първичен пазар); б) резервни части за моторни превозни средства (пазар на следпродажбено обслужване); и в) услуги по ремонтни дейности и поддръжка (пазар на следпродажбено обслужване); като има предвид, че моторните превозни средства включват леки пътнически превозни средства за превоз на пътници и товари,

Ж. като има предвид, че срокът на действие на съществуващите ОРГО и РГОМПС ще изтече на 31 май 2010 г.; като има предвид, че Комисията сложи начало на процеса на преразглеждане на двата регламента и придружаващите ги насоки,

З.  като има предвид, че понастоящем Комисията счита, че пазарите за продажба на нови моторни превозни средства са силно конкурентни и че равнищата на концентрация намаляват; като има предвид, че Комисията също така счита, че бариерите за навлизане на този пазар са ниски и че беше отбелязан бърз растеж на навлизащи пазарни участници от източна Азия в резултат на агресивна ценова политика,

И. като има предвид, че Комисията отбелязва, че вследствие на това цените на дребно за леки автомобили бележат спад; като има предвид, от друга страна, че Комисията отбелязва, че конкуренцията на пазарите за услуги по ремонтни дейности и поддръжка все още е много ограничена и че цените за някои видове резервни части са много високи,

Й. като има предвид, че Комисията предлага вече да не е необходимо специфично групово освобождаване за закупуването и продажбата на нови моторни превозни средства (първичен пазар) и новият ОРГО да се прилага за първичния пазар след тригодишен срок на удължаване; като има предвид, че до 31 май 2013 г. действащият РГОМПС ще продължи да се прилага за първичния пазар,

К. като има предвид, че Комисията също така предлага приемането на специфични насоки за тълкуване и прилагане, приложими за сектора на моторните превозни средства, както за първичния пазар, така и за пазара на следпродажбено обслужване,

Л. като има предвид, че за пазара на следпродажбено обслужване (резервни части за моторни превозни средства, услуги по ремонтни дейности и поддръжка) Комисията предлага приемането на специален регламент за групово освобождаване − новия РГОМПС,

М. като има предвид, че несъмнено по-голямата част от предприятията в сектора на търговия с моторни превозни средства и на услуги по ремонтни дейности изразиха сериозната си загриженост относно опасността от временно преустановяване или краткосрочно удължаване на действащия РГОМПС, тъй като това ще доведе до допълнително влошаване на равновесието на силите между производителите и останалите участници по веригата във връзка с добавената стойност в автомобилната промишленост и ще донесе облаги само на малко на брой основни автомобилни производители,

Н. като има предвид, че няколко представители на пазара за резервни части за моторни превозни средства и на сектора на услугите по ремонтни дейности и поддръжка изразиха подкрепата си за нов набор от правила за пазара на следпродажбено обслужване като важна стъпка напред в сравнение с действащия РГОМПС,

 

О. като има предвид, че първичният пазар и пазарът на следпродажбено обслужване не са взаимоизключващи се и че търговската жизнеспособност на много независими търговци зависи от тяхната гъвкавост както при продажбата, така и при ремонта на моторни превозни средства;

П. като има предвид, че в момента ЕС е изправен пред изключителна финансова и икономическа криза и високи нива на безработица; като има предвид, че ЕС следва да насърчава конкурентната социална пазарна икономика и да се стреми към намаляване на бедността; като има предвид, че европейската автомобилна промишленост е ключов сектор на европейската икономика с принос към заетостта, новаторството и конкурентоспособността на цялата икономика; като има предвид, че тази промишленост беше особено засегната от настоящата криза и че в няколко държави-членки се наложи държавата да се намеси в нейна подкрепа;

Р.  като има предвид, че разпоредбите за разнообразие на марките се прилагат към продажби и разпространение под един и същ покрив, в отделни изложбени зали на една и съща площ или в отделни помещения;

1.  приветства откриването от Комисията на няколко обществени консултации както по РГОМПС, така и по ОРГО; оценява предоставянето на Парламента от страна на Комисията на доклад за оценка на прилагането на действащия РГОМПС;

2.  насърчава Комисията да работи проактивно с Парламента в дух на откритост и прозрачност и да го информира и да изпраща законодателните, пред-законодателните и незаконодателните документи на един ранен етап, както членът на Комисията Almunia обеща по време на изслушването си като кандидат за член на Комисията;

3.  подчертава, че такъв подход би позволил провеждането на задълбочени разисквания в ЕП и би укрепил демократичната легитимност на решението на Комисията;

4.  призовава Комисията ясно да посочи кои позиции на заинтересовани страни възнамерява да включи в окончателния регламент, ако възнамерява да включи такива, за да се гарантира прозрачно съставяне на окончателните версии на РГОМПС и ОРГО;

5.  подчертава, че е необходимо установяване на общи условия, за да стане автомобилната индустрия в ЕС, включваща както производителите на автомобили, така и производителите на резервни части за тях, устойчива и да й се даде възможност да остане икономически ефективна и начело на технологичното, екологичното и социалното новаторството; подчертава значението на постигането на равновесие между изискванията за конкуренция и интелектуалната собственост, както на вътрешния пазар, така и в трети страни;

6.  счита, че новият РГОМПС следва да се разглежда като част от един интегриран подход към законодателството в областта на автомобилния сектор;

7.  припомня значението на правната сигурност; следователно призовава Комисията да състави списък на често задавани въпроси или обяснителна брошура, предоставяща по-подробна информация относно новата законодателна рамка на участниците на пазара;

8.  подчертава, че отношенията между производителите от една страна, и търговците, доставчиците на услуги и други съответни стопански субекти във веригата на автомобилни доставки, от друга, трябва да бъдат внимателно анализирани, отчитайки неравностойното им икономическо положение като търговски партньори;

9.  подчертава необходимостта от гарантиране на благоприятни условия за малките и средни участници във веригата на автомобилни доставки; подчертава необходимостта от приемането на стабилна регулаторна рамка, която ефективно да възпрепятства всякакви злоупотреби с господстващо положение и да гарантира, че зависимостта на МСП от големите производители няма да се увеличава; подчертава значението на МСП като работодатели, особено по време на икономическа криза, осигуряващи близост до потребителите и откликващи на търсенето, дори и в по-слабо населените райони;

10. не подкрепя премахването на някои условия, въведени от действащия РГОМПС, за освобождаване от споразумение, а именно договорните клаузи относно разнообразието от марки, писмено предизвестие, срок, посредничество при спорове, уреждане на спорове в съда и прехвърляне на стопански дейности в рамките на мрежата; припомня по-специално, че необходимостта от опростяване на условията за прехвърляне на стопански дейности е част от първия принцип на Закона за малките предприятия; обръща внимание на риска, който задължението за предлагане на една единствена марка представлява за избора на потребителите и независимостта на търговеца от производителя; изразява опасение, че тези клаузи могат да станат предмет на различното национално договорно право;

11. призовава Комисията да гарантира, че дистрибуторите в целия ЕС, включително в автомобилния сектор, се ползват от равнище на договорна защита съответстващо на това на търговските представители; смята, че такова изравняване би могло да бъде постигнато чрез изменение на Директива 86/653/EEC и частично разширяване на нейното приложно поле с включването на всички споразумения за дистрибуция;

12. подчертава, че е важно, особено по време на икономически затруднения, да се позволят конкретни търговски алтернативи на собственост, като отдаване на лизинг, за да се отговори на нуждите от мобилност на лицата; следователно настоятелно приканва Комисията да гарантира, че новите РГОМПС и ОРГО постановяват необходимите условия, като определение за краен потребител, за да могат тези търговски алтернативи да се развиват и да допринасят за една здравословна конкуренция на автомобилния пазар;

13. не подкрепя приемането на необвързващ кодекс на поведение, в който да се излагат взаимните задължения на търговците с договори за франчайз и техните доставчици, тъй като той би бил неефективен за защитата на интересите на търговците по отношение на производителите; всеки кодекс на поведение следва да бъде придружен от истински механизъм за изпълнение, а именно достъп до подходяща арбитражна процедура;

14. изразява опасения, че целта на Комисията да продължи насърчаването на ефективна конкуренция в услугите, предоставяни след продажбата на автомобили, чрез осигуряването на избор за потребителите и на ефективен достъп на независимите участници до пазара, може да не може да бъде постигната чрез тази реформа; изразява съгласие със становището на Комисията, че конкуренцията на пазара на следпродажбеното обслужване на моторни превозни средства оказва пряко влияние върху обществената безопасност;

15. призовава Комисията да запази прага от 30 % при задължението за закупуване на резервни части, за да се даде свобода на оторизираните сервизи да закупуват резервни части от източници, различни от производителя на превозното средство и следователно да се избегне квази-зависимо снабдяване, което може да доведе до увеличаване на цените на резервните части и до преустановяване на дейността на други доставчици на резервни части;

16. подчертава, че пред европейските потребители и други крайни потребители не следва да има никакви бариери при закупуването на коли на конкурентни цени, дори в големи количества и независимо от системата на дистрибуция, избрана от доставчика и те трябва да могат да избират къде и кога колите им да бъдат ремонтирани и поддържани;

17. припомня в тази връзка нееднократните призиви на Парламента за по-екологични превозни средства и изказванията на председателя на Комисията за една по-екологична икономика като цяло; счита, че разнообразието от марки, както и по-лесният достъп до ремонтни дейности и техническа поддръжка допринасят да постигането на целта за превозни средства с по-ниски емисии, чрез улесняване на сравнението между превозните средства при закупуване и изправни превозни средства; отново отправя искане за проучване на ефективността на държавната помощ, предоставена на автомобилния сектор за „екологично възстановяване”;

18. изразява загриженост за това, че насоките, предложени от Комисията за автомобилния сектор не са достатъчно точни за да гарантират достъпа на независимите търговци до техническа информация в разбираемия формат, предвиден в Регламент ЕО №715/2007 и Регламент (ЕО) № 595/2009; освен това призовава Комисията да актуализира определението за техническа информация на базата на технологическия прогрес и да гарантира непрекъснат достъп до актуализирана информация относно услуги и части в леснодостъпен електронен формат;

19. призовава Комисията да започне да прилага новите правила на пазара на следпродажбено обслужване от 1 юни 2010 г., независимо от решенията, които ще бъдат приети относно продажбата на нови превозни средства;

20. призовава Комисията да предприеме действия срещу новите форми на антиконкурентни и обвързващи клиента практики, като обвързването на следпродажбена услуга с ремонтна дейност или техническо обслужване единствено в мрежата за съответната марка;

21. призовава Комисията редовно да следи действието на новата правна рамка за автомобилния сектор; по-специално настоятелно призовава Комисията да направи подробна преоценка на условията за конкуренция на първичния автомобилен пазар преди края на срока за удължаване, като се фокусира върху въздействието на определени договорни клаузи, като тези за разнообразието на марки, прехвърляне на стопански дейности и прага за резервни части, както и разпоредбите на предложения кодекс на поведение; в това отношение настоятелно призовава Комисията да остави всички регулаторни опции отворени и на предприеме подходящи мерки, включително нов срок за удължаване на съответната част от РГОМПС или преработване на ОРГО, ако се окаже, че условията за конкуренция на конкретен първичен пазар са се влошили значително;

22. подчертава, че Комисията следва да информира Парламента за всяка промяна в новата правна рамка, която смята да предприеме в резултат на наблюдението на пазара и че следва да се консултира с Парламента достатъчно време преди вземането на такова решение;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.