Návrh usnesení - B7-0245/2010Návrh usnesení
B7-0245/2010

NÁVRH USNESENÍ o nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

28. 4. 2010

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0000/2010 [ECON] a B7‑0044/2010 [IMCO]
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Sharon Bowles za Hospodářský a měnový výbor

Postup : 2010/2636(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0245/2010
Předložené texty :
B7-0245/2010
Přijaté texty :

B7‑0245/2010

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, čl. 101 odst. 1 a 3, čl. 103 odst. 1 a čl. 105 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU),

–   s ohledem na nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě[1],

–   s ohledem na směrnici Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o  koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců[2],

–   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě[3] (nařízení o vertikálních dohodách o všeobecné blokové výjimce pro motorová vozidla, dále jen „stávající GBER“),

–   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel[4] (nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla, dále jen „stávající MVBER“),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla[5]; a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel[6],

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (nové nařízení o vertikálních dohodách o všeobecné blokové výjimce pro motorová vozidla, dále jen „nové GBER“), jenž byl zveřejněn dne 28. července 2009 k nahlédnutí na internetových stránkách Komise,

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (nové nařízení o vertikálních dohodách o všeobecné blokové výjimce pro motorová vozidla, dále jen „nové MVBER“), jenž byl zveřejněn dne 21. prosince 2009 k nahlédnutí na internetových stránkách Komise,

–   s ohledem na oznámení Komise – Pokyny k vertikálním omezením[7],

–   s ohledem na vysvětlující sdělení Komise o distribuci a provádění servisu motorových vozidel v Evropské unii,

–   s ohledem na oznámení Komise – Pokyny k použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy[8],

–   s ohledem na návrh oznámení Komise – Pokyny k vertikálním omezením, jenž byl zveřejněn dne 28. července 2009 k nahlédnutí na internetových stránkách Komise,

–   s ohledem na návrh oznámení Komise – Doplňující pokyny k vertikálním omezením u dohod týkajících se prodeje a oprav motorových vozidel a distribuce náhradních dílů pro motorová vozidla, jenž byl zveřejněn dne 21. prosince 2009 k nahlédnutí na internetových stránkách Komise,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvané „Zelenou malým a středním podnikům – Small Business Act pro Evropu“ (KOM(2008)394),

–   s ohledem na hodnotící zprávu Komise o provádění nařízení (ES) č. 1400/2002 týkajícího se distribuce a provádění servisu motorových vozidel a k ní přiložené pracovní dokumenty útvarů Komise, jež byly zveřejněny v květnu 2009 na internetových stránkách Komise (dále jen „hodnotící zpráva“),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. července 2009 nazvané „Budoucí rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel“ (KOM(2009)388) a k němu přiložené pracovní dokumenty útvarů Komise,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. března 2010 ke sdělení Komise: Budoucí rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel (INT/507 – CESE 444/2010),

–   s ohledem na příspěvky, které zaslaly jednotlivé zúčastněné strany Komisi během období vyhrazených pro veřejné konzultace a jež byly zveřejněny na internetových stránkách Komise, jakož i na postoje vyjádřené zúčastněnými stranami na společné schůzi výborů ECON a IMCO dne 19. října 2009 a na semináři výboru ECON dne 12. dubna 2010, jež se týkaly MVBER,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2002 o návrhu nařízení Komise o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (2002/2046(INI))[9],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století (CARS 21) (2007/2120(INI))[10],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2009 o budoucnosti automobilového průmyslu[11],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2008 (2009/2173(INI))[12],

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dohody o distribuci jsou na úrovni EU regulovány dvěma samostatnými právními rámci, konkrétně na jedné straně směrnicí o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (směrnice 86/653/EHS, tzv. směrnice o obchodních zástupcích) a na straně druhé dvěma nařízeními o blokové výjimce v souvislosti se soutěžním právem, pokud jde o vertikální dohody o distribuci (stávající GBER a stávající MVBER),

B.  vzhledem k tomu, že Komise v roce 1999 definovala ve stávajícím nařízení GBER kategorii vertikálních dohod, o kterých se domnívá, že zpravidla splňují podmínky, které jsou uvedeny v článku 101 odst. 3 SFEU, vztahující se na výjimku ze zákazu doložek a postupů proti hospodářské soutěži,

C. vzhledem k tomu, že odvětví motorových vozidel spadá od poloviny osmdesátých let pod zvláštní regulační rámec pro hospodářskou soutěž,

D. vzhledem k tomu, že Komise v roce 2002 shledala, že odvětví motorových vozidel by nemělo být uvedeno pod režim stávajícího nařízení GBER, neboť toto odvětví stále vyžadovalo zvláštní ustanovení, která by řešila specifické problémy v oblasti hospodářské soutěže zjištěné v tomto odvětví, jmenovitě oligopolní situaci na evropském automobilovém trhu; vzhledem k tomu, že Komisi tehdy znepokojovala nízká míra hospodářské soutěže mezi výrobci automobilů,

E.  vzhledem k tomu, že Komise se proto rozhodla přijmout ve stávajícím nařízení MVBER přísnější pravidla pro toto odvětví, zejména specifické prahy podílů na trhu a tvrdá omezení a podmínky,

F.  vzhledem k tomu, že oblast působnosti stávajícího nařízení MVBER zahrnuje tři různé trhy produktů: a) nová motorová vozidla (primární trh); b) náhradní díly pro motorová vozidla (následný trh); a c) servis oprav a údržby (následný trh); vzhledem k tomu, že motorová vozidla zahrnují jak osobní, tak užitková vozidla,

G. vzhledem k tomu, že dne 31. května 2010 končí doba platnosti stávajících nařízení GBER i MVBER; vzhledem k tomu, že Komise zahájila proces přezkumu obou nařízení a jejich doprovodných pokynů,

H. vzhledem k tomu, že Komise se v současnosti domnívá, že na trzích s prodejem nových motorových vozidel existuje vysoká míra hospodářské soutěže a že úrovně koncentrace klesají; vzhledem k tomu, že Komise se rovněž domnívá, že vstupní překážky na tento trh jsou nízké a došlo zde k rychlému růstu východoasijských účastníků, kteří nastolili agresivní cenovou politiku,

I.   vzhledem k tomu, že Komise poukazuje na to, že v důsledku toho klesají maloobchodní ceny osobních vozidel; vzhledem k tomu, že Komise upozorňuje na to, že míra hospodářské soutěže na trhu se servisem oprav a údržby je naproti tomu stále velice omezená a ceny za určité typy náhradních dílů jsou velmi vysoké,

J.   vzhledem k tomu, že Komise je toho názoru, že již není zapotřebí zvláštní blokové výjimky pro nákup a prodej nových motorových vozidel (primární trh), a navrhuje, aby se na primární trh po tříletém období prodloužení vztahovalo nové nařízení GBER; vzhledem k tomu, že do 31. května 2013 se na primární trh bude vztahovat stávající nařízení MVBER,

K. vzhledem k tomu, že Komise také navrhuje přijmout zvláštní pokyny k výkladu a uplatňování použitelné pro odvětví motorových vozidel, ať už na primárním, či na následném trhu,

L.  vzhledem k tomu, že pokud jde o následný trh (náhradní díly pro motorová vozidla, servis oprav a údržby), Komise navrhuje přijmout nařízení o zvláštní blokové výjimce, tzv. nové nařízení MVBER,

M. vzhledem k tomu, že valná většina podniků zabývajících se obchodem s motorovými vozidly a servisem oprav nesporně vyjádřila vážné znepokojení nad nebezpečím dočasného nebo krátkodobého prodloužení doby platnosti stávajícího nařízení MVBER, jež by mělo za následek další zhoršování vyváženosti sil mezi výrobci a ostatními účastníky automobilového hodnotového řetězce a měla by z něj prospěch pouze hrstka největších výrobců automobilů,

N. vzhledem k tomu, že několik zástupců trhu s náhradními díly pro vozidla a poskytovatelů servisu a oprav vyjádřili svou podporu novému souboru pravidel pro následný trh a považují je za významný krok kupředu ve srovnání s pravidly ve stávajícím nařízení MVBER,

O. vzhledem k tomu, že primární trh a následný trh se vzájemně nevylučují a že obchodní životaschopnost mnoha nezávislých prodejců závisí na jejich schopnosti vozidla prodávat i opravovat,

P.  vzhledem k tomu, že EU v současné době čelí mimořádné finanční a hospodářské krizi a vysoké míře nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že by EU měla podporovat konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství a zaměřovat se na snižování chudoby; vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je klíčovým odvětvím evropského hospodářství a přispívá k zaměstnanosti, inovaci a konkurenceschopnosti celého hospodářství; vzhledem k tomu, že tento průmysl byl obzvlášť výrazně zasažen současnou krizí a v několika členských státech mu byla poskytnuta podpora formou státních intervencí,

Q. vzhledem k tomu, že ustanovení o obchodování s více značkami se vztahují na prodejní distribuci pod jednou střechou, v oddělených předváděcích salónech ve stejné oblasti nebo v oddělených prostorech,

1.  vítá skutečnost, že Komise několikrát veřejně konzultovala přezkum nařízení MVBER i GBER; oceňuje, že Komise předložila Parlamentu hodnotící zprávu o provádění stávajícího nařízení MVBER;

2.  vybízí Komisi k tomu, aby v duchu otevřenosti a transparentnosti aktivně spolupracovala s Parlamentem a včas jej informovala a zasílala mu legislativní dokumenty, dokumenty předcházející legislativnímu procesu i nelegislativní dokumenty, jak o tom Parlament ujistil komisař Almunia během svého slyšení pro kandidáty na komisaře;

3.  zdůrazňuje, že takovýto přístup by umožnil důkladnou rozpravu mezi poslanci Parlamentu a posílil by demokratickou legitimitu rozhodnutí Komise;

4.  vyzývá Komisi, aby jasně sdělila, které případné příspěvky od zúčastněných stran plánuje začlenit do konečného znění nařízení, tak aby zajistila transparentní vypracování konečných znění nařízení MVBER a GBER;

5.  zdůrazňuje, že je nezbytné stanovit obecné podmínky s cílem umožnit průmyslu motorových vozidel v EU, včetně výrobců vozidel a výrobců náhradních dílů vozidel, aby byl udržitelným a schopným zůstat hospodářsky výkonným a být v čele technologické, ekologické a sociální inovace; zdůrazňuje význam dosažení rovnováhy mezi požadavky hospodářské soutěže a duševním vlastnictvím, a to jak na vnitřním trhu, tak i se třetími zeměmi;

6.  domnívá se, že nové nařízení MVBER by mělo být považováno za součást integrovaného přístupu k právním předpisům v odvětví motorových vozidel;

7.  připomíná význam právní jistoty; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala „často kladené otázky“ nebo „vysvětlující sdělení“ s cílem podrobněji objasnit účastníkům trhu nový legislativní rámec;

8.  zdůrazňuje, že vztah mezi výrobci na straně jedné a prodejci, poskytovateli služeb a dalšími příslušnými hospodářskými subjekty v automobilovém dodavatelském řetězci na straně druhé musí být pečlivě přezkoumán a že je třeba vzít v úvahu jejich nerovnou tržní sílu jako obchodních partnerů;

9.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby malé a střední podniky v automobilovém dodavatelském řetězci měli stejně příznivé podmínky; zdůrazňuje význam přijetí pevného regulačního rámce, který dokáže účinně zamezit zneužití dominantní pozice a zajistí, že nedojde ke zvyšování závislosti malých a středních podniků vůči velkým výrobcům; připomíná význam malých a středních podniků jako poskytovatelů zaměstnání, a to zejména v období hospodářské krize, a jako místních dodavatelů, čímž reagují na poptávku populace, a to i v méně obydlených oblastech;

10. nesouhlasí s odstraněním některých podmínek uvedených ve stávajícím nařízení MVBER, které umožňují vynětí určitých dohod z působnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o smluvní doložky o obchodování s více značkami, vypovězení smlouvy, dobu platnosti, smírné urovnávání sporů a soudních sporů a převody podniků v rámci této sítě; připomíná zejména, že nutnost zjednodušit podmínky pro převody podniků je součástí první zásady sdělení „Zelenou malým a středním podnikům. „Small Business Act“ pro Evropu“; upozorňuje na riziko, které představuje povinnost nákupu jedné značky pro volbu spotřebitelů a nezávislost prodejců vůči výrobcům; obává se, že by se tyto doložky mohly stát předmětem rozdílných vnitrostátních smluvních právních předpisů;

11. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby distributoři, včetně v odvětví motorových vozidel, měli stejnou úroveň ochrany při uzavírání smluv v rámci EU jako mají v současnosti obchodní zástupci; je přesvědčen, že tohoto souladu lze dosáhnout prostřednictvím změny směrnice 86/653/EHS a částečně rozšířením její oblasti působnosti tak, aby zahrnovala veškeré dohody o distribuci;

12. zdůrazňuje, že je důležité, obzvláště v době ekonomické tísně, umožnit konkrétní obchodní alternativy vlastnictví, jako je leasing, aby byly uspokojeny potřeby jednotlivců; naléhavě proto vyzývá Komisi k zajištění toho, aby nová nařízení MVBER a GBER stanovila kýžené podmínky, jako je definice konečného uživatele, a umožnila tak rozvoj obchodních alternativ, které by přispěly ke zdravé hospodářské soutěži na automobilovém trhu;

13. nesouhlasí s tím, aby nezávazný kodex chování stanovoval vzájemnou povinnost mezi franšízovými prodejci a jejich dodavateli, jež by nebyla účinná z hlediska ochrany zájmů prodejců vůči výrobcům; jakýkoli kodex chování by měl být doplněn řádným donucovacím mechanismem, jmenovitě přístupem k náležitému soudnímu řízení;

14. obává se, že záměru Komise pokračovat v podpoře účinné hospodářské soutěže na následném trhu s motorovými vozidly zavedením možnosti výběru spotřebitelů a skutečným přístupem nezávislých účastníků trhu, nelze prostřednictvím této reformy docílit; souhlasí s Komisí v tom, že soutěžní podmínky na následném trhu mají také přímý vliv na veřejnou bezpečnost;

15. vyzývá Komisi, aby zachovala 30% práh u povinnosti nákupu náhradních dílů, aby mohli schválení servisní pracovníci nadále svobodně nakupovat náhradní díly od jiných zdrojů než od výrobců automobilů, a vyhnuli se tak návratu k takřka nedobrovolnému systému dodávání, jenž by měl za následek vyšší ceny náhradních dílů a omezení ostatní činnosti dodavatelů náhradních dílů;

16. zdůrazňuje, že evropští spotřebitelé a jiní koneční uživatelé by se neměli potýkat s žádnými překážkami, chtějí-li si koupit vozidlo za konkurenční ceny, a to i v případě velkého počtu vozidel a bez ohledu na to, jaký systém distribuce dodavatel zvolí, a měli by mít možnost si zvolit, kde a jakým způsobem bude provedena oprava a údržba jejich vozidla;

17. v této souvislosti připomíná opětovné výzvy Parlamentu k ekologičtějším vozidlům a prohlášení předsedy Komise o ekologizaci hospodářství; je přesvědčen, že obchodování s více značkami a přístup k servisu oprav a údržby přispívají k dosažení cíle vozidel s nižšími emisemi díky snadnému srovnání vozidel při koupi automobilu a díky plně funkčním vozidlům; znovu požaduje přezkum účinnosti státní pomoci poskytované odvětví motorových vozidel za účelem „ekologické obnovy“;

18. je znepokojen tím, že pokyny pro odvětví motorových vozidel, které navrhla Komise, nejsou dostatečně přesné k zajištění toho, aby se technické údaje dostaly k nezávislým prodejcům ve stejně rozsáhlém měřítku, jak stanoví nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 595/2009; dále vyzývá Komisi, aby aktualizovala definici technického údaje s ohledem na technologický pokrok a aby zajistila trvalý přístup k aktualizovaným službám a údajům o dílech ve snadno přístupné elektronické formě;

19. vyzývá Komisi, aby od 1. června 2010 uplatňovala nová pravidla pro následný trh bez ohledu na opatření, jež mají být přijata ohledně prodeje nových vozidel;

20. vyzývá Komisi, aby se zabývala novými formami opatření, která omezují zákazníka a jsou v rozporu s hospodářskou soutěží, jako např. jakýkoli druh balíčků služeb poskytovaných dodavatelem po určitou dobu od prodeje zboží po výhradní opravě či údržbě vozidla v rámci sítě vyhrazené pro určitou značku;

21. vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala fungování nového právního rámce pro automobilové odvětví; zejména vyzývá Komisi, aby provedla důkladné přehodnocení podmínek hospodářské soutěže na primárním trhu motorových vozidel před koncem doby prodloužení a soustředila se na dopad určitých smluvních doložek, jako je obchodování s více značkami, převod podniků a práh pro náhradní díly, jakož i na ustanovení navrhovaného kodexu chování; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby ponechala veškeré možnosti právních úprav otevřené a podnikla vhodné kroky, včetně prodloužení doby platnosti části nařízení MVBER nebo přezkumu nařízení GBER, bude-li se zdát, že podmínky hospodářské soutěže zejména na primárním trhu se výrazně zhoršily;

22. zdůrazňuje, že Komise by měla informovat Parlament o jakýchkoli změnách nového právního rámce, jež zamýšlí přijmout v důsledku provádění dohledu nad trhem, a že by Parlament měl být konzultován v dostatečném časovém předstihu před přijetím takového rozhodnutí;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.