Resolutsiooni ettepanek - B7-0245/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0245/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Mootorsõidukite grupierandi määrus

28.4.2010

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0047/2010 [ECON] ja B7‑0044/2010 [IMCO] alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Sharon Bowles majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

Menetlus : 2010/2636(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0245/2010
Esitatud tekstid :
B7-0245/2010
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0245/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon mootorsõidukite grupierandi määruse kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikeid 1 ja 3, artikli 103 lõiget 1 ning artikli 105 lõiget 3;

–   võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 1965. aasta määrust nr 19/65/EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes[1];

–   võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta[2];

–   võttes arvesse komisjoni 22. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes[3] (vertikaalsete kokkulepete suhtes kohaldatav üldine grupierandi määrus, edaspidi „kehtiv üldine grupierandi määrus”);

–   võttes arvesse komisjoni 31. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1400/2002 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris[4] (mootorsõidukite grupierandi määrus, edaspidi „kehtiv mootorsõidukite grupierandi määrus”);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust[5]; ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust[6];

–   võttes arvesse komisjoni määruse, mis käsitleb asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes eelnõu (uus vertikaalsete kokkulepete suhtes kohaldatav üldine grupierandi määrus, edaspidi „uus üldine grupierandi määrus”), mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 28. juulil 2009. aastal;

–   võttes arvesse komisjoni määruse, mis käsitleb asutamislepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamist teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris eelnõu (edaspidi „uus mootorsõidukite grupierandi määrus”), mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 21. detsembril 2009. aastal;

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Suunised vertikaalsete piirangute kohta”[7];

–   võttes arvesse komisjoni selgitavat brošüüri mootorsõidukite turustamise ja teeninduse kohta Euroopa Liidus;

–   võttes arvesse komisjoni teatist asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist käsitlevate suuniste kohta[8];

–   võttes arvesse komisjoni teatise „Suunised vertikaalsete piirangute kohta” eelnõu, mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 28. juulil 2009. aastal;

–   võttes arvesse komisjoni teatise „Täiendavad suunised vertikaalsete piirangute kohta mootorsõidukite müüki ja remonti ning nende varuosade turustamist käsitlevates kokkulepetes” eelnõu, mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 21. detsembril 2009;

–   võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist „„Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act””(KOM(2008)394);

–   võttes arvesse komisjoni hindamisaruannet määruse (EÜ) nr 1400/2002 (mis käsitleb mootorsõidukite turustus- ja teeninduskokkuleppeid) toimimise kohta (edaspidi „hindamisaruanne”) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumente, mis avaldati komisjoni veebisaidil 2009. aasta mais;

–   võttes arvesse komisjoni 22. juuli 2009. aasta teatist „Kavandatav konkurentsiõiguse raamistik mootorsõidukisektoris“ (KOM(2009)388) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumente;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. märtsi 2010. aasta arvamust komisjoni teatise kohta, mis käsitleb kavandatavat konkurentsiõiguse raamistikku mootorsõidukisektoris (INT/507 - CESE 444/2010);

–   võttes arvesse mitmesuguste sidusrühmade panust, mis saadeti komisjonile avaliku konsulteerimise ajal ning avaldati komisjoni veebisaidil, nagu ka sidusrühmade seisukohti, mis väljendati majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 19. oktoobri 2009. aasta ühisel koosolekul ning majandus- ja rahanduskomisjoni 12. aprilli 2010. aasta seminaril, kus käsitleti kehtivat mootorsõidukite grupierandi määrust;

–   võttes arvesse oma 30. mai 2002. aasta resolutsiooni komisjoni määruse eelnõu kohta, mis käsitleb aluselepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris (2002/2046(INI))[9];

–   võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni „CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik” (2007/2120(INI))[10];

–   võttes arvesse oma 25. märtsi 2009. aasta resolutsiooni autotööstuse tuleviku kohta[11];

–   võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta (2009/2173(INI))[12];

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et turustamiskokkuleppeid reguleeritakse ELi tasandil kahe eri õigusraamistiku abil, ühelt poolt on selleks direktiiv, millega nähakse ette kaubanduslikku esindamist käsitleva siseriikliku õiguse koordineerimine (direktiiv 86/653/EMÜ, nn kaubandusagendi direktiiv), ja teisalt kaks konkurentsiõiguse valdkonna grupierandi määrust seoses vertikaalsete turustamiskokkulepetega (kehtiv üldine grupierandi määrus ja kehtiv mootorsõidukite grupierandi määrus);

B.  arvestades, et 1999. aasta määratles komisjon kehtivas üldises grupierandi määruses teatavat liiki vertikaalsed kokkulepped, mille suhtes ta on arvamusel, et harilikult vastavad need Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikes 3 kehtestatud erandite tingimustele, mis käsitlevad konkurentsi kahjustavate klauslite ja tavade keeldu;

C. arvestades, et mootorsõidukisektori suhtes on kohaldatud konkurentsi reguleerivat eriraamistikku alates 1980. aastate keskpaigast;

D. arvestades, et 2002. aastal oli komisjon arvamusel, et mootorsõidukisektorit ei tohiks hõlmata kehtiva üldise grupierandi määrusega, sest kõnealuses sektoris kindlaks tehtud konkurentsiprobleemide (oligopoolne Euroopa autoturg) lahendamiseks oli vaja erisätteid; arvestades, et komisjon tundis tollal muret autotootjate vahelise vähese konkurentsi üle;

E.  arvestades, et komisjon otsustas seepeale võtta kehtivas mootorsõidukite grupierandi määruses selle sektori jaoks vastu rangemad eeskirjad, eelkõige konkreetsed turuosa piirmäärad ning täiendavad raskekujulised piirangud ja tingimused;

F.  arvestades, et kehtiva mootorsõidukite grupierandi määruse reguleerimisala hõlmab kolme erinevat kaubaturgu: a) uued mootorsõidukid (esmasturg); b) mootorsõidukite varuosad (järelturg); ning c) hooldustööd (järelturg); samal ajal hõlmab mõiste „mootorsõidukid” nii sõiduautosid kui ka kommertsveokeid;

G. arvestades, et nii kehtiv üldine grupierandi määrus kui ka kehtiv mootorsõidukite grupierandi määrus kaotab kehtivuse 31. mail 2010; arvestades, et komisjon on algatanud mõlema määruse ja neile lisatud suuniste läbivaatamise;

H. arvestades, et komisjon on nüüd arvamusel, et uute mootorsõidukite müügiturg on kõrge konkurentsivõimega ja koondumisaste on hakanud vähenema; arvestades, et komisjon on samuti arvamusel, et kõnealuse turu tõkked on väiksed ning Ida-Aasiast turule tulijate seas on toimunud kiire kasv, mille põhjustas agressiivne hinnapoliitika;

I.   arvestades komisjoni märkust, et selle tulemusel on sõiduautode jaehind langenud; arvestades komisjoni märkust, et teisalt on hooldustööde turul konkurents endiselt väga piiratud ning teatavate varuosade hind väga kõrge;

J.   arvestades komisjoni ettepanekut, et uute mootorsõidukite (esmasturul) ostu ja müügi grupierandit ei ole enam vaja ning et uut üldist grupierandi määrust hakatakse esmasturu suhtes kohaldama pärast kolmeaastast pikendusaega; arvestades, et kuni 31. maini 2013. aastani kohaldatakse esmasturgude suhtes praegu kehtivat mootorsõidukite grupierandi määrust;

K. arvestades komisjoni ettepanekut võtta samuti vastu erisuunised mootorsõidukisektoriga seoses kasutatava tõlgenduse ja kohaldamise kohta nii esmas- kui ka järelturu jaoks;

L.  arvestades, et järelturu jaoks (mootorsõidukite varuosad ning hooldustööd) teeb komisjon ettepaneku võtta vastu grupierandi erimäärus, uus mootorsõidukite grupierandi määrus;

M. arvestades, et vaieldamatult on valdav enamik mootorsõidukite kaubandus- ja hooldusettevõtteid väljendanud tõsist muret kehtiva mootorsõidukite grupierandi määruse ajutise peatamise või lühiajalise pikendamisega seotud riskide pärast, kuna sellega kaoks mõjuvõimu tasakaal tootjate ja mootorsõidukisektori ülejäänud väärtusahela vahel ning see oleks kasulik üksnes vähestele suurematele mootorsõidukite valmistajatele;

N. arvestades, et sõidukite varuosade ja hooldustööde turu mitu esindajat on avaldanud oma toetust uute järelturu eeskirjade kasutuselevõtule kui olulisele edusammule võrreldes kehtiva mootorsõidukite grupierandi määrusega;

O. arvestades, et esmasturg ja müügijärgne turg ei välista üksteist ning paljude sõltumatute vahendajate kaubanduslik tasuvus sõltub nende paindlikkusest mootorsõidukite müümisel ja remontimisel;

P.  arvestades, et Euroopa Liitu vaevab praegu erakordne finants- ja majanduskriis ning suur tööpuudus; arvestades, et EL peaks edendama konkurentsivõimelist sotsiaalset turumajandust ning püüdma vähendada vaesust; arvestades, et Euroopa mootorsõidukitööstus on Euroopa majanduse oluline sektor, mis aitab kaasa kogu majanduse tööhõivele, innovatsioonile ja konkurentsivõimele; arvestades, et kõnealust tööstust tabas praegune kriis eriti valusalt ning mitmes liikmesriigis toetatakse seda riigi sekkumise abil;

Q. arvestades, et eri mootorsõidukimarkide müüki käsitlevaid eeskirju kohaldatakse sama ettevõtte müügi- ja turustamistegevusele samas hoones, samas piirkonnas eraldi asuvates müügisaalides või eri ruumides,

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon on alustanud mitut avalikku konsultatsiooni seoses mootorsõidukite grupierandi määruse ning üldise grupierandi määruse läbivaatamisega; tunnustab asjaolu, et komisjon on esitanud parlamendile hindamisaruande kehtiva mootorsõidukite grupierandi määruse kohaldamise kohta;

2.  julgustab komisjoni tegema parlamendiga avatuse ja läbipaistvuse vaimus ennetavat koostööd ning saatma parlamendile õigusloomega seotud, õigusloome-eelseid ja õigusloomega mitteseotud dokumente varakult, nagu seda lubas volinik Almunia oma kuulamisel volinikukandidaadina;

3.  rõhutab, et selline lähenemine võimaldaks põhjalikku arutelu parlamendiliikmete seas ning tõhustaks komisjoni otsuse demokraatlikku õiguspärasust;

4.  palub komisjonil selgelt täpsustada, kas ja milliseid sidusrühmade panuseid kavatsetakse lõplikku määrusesse lisada, et tagada läbipaistvus lõpliku mootorsõidukite grupierandi määruse ja üldise grupierandi määruse eelnõu koostamisel;

5.  toonitab, et tuleb kehtestada üldtingimused, et muuta mootorsõidukitööstus ELis (sh sõidukite valmistajad ja sõidukite varuosade tootjad) jätkusuutlikuks ning võimaldada sel jätkata majanduslikult tõhusana ning tehnilise, keskkonnaalase ja sotsiaalse innovatsiooni esirinnas; rõhutab, kui oluline on hoida tasakaalu konkurentsinõuete ja intellektuaalomandi vahel nii siseturul kui ka kolmandate riikide suhtes;

6.  on arvamusel, et uut mootorsõidukite grupierandi määrust tuleb pidada osaks integreeritud lähenemisviisist mootorsõidukisektorit käsitlevale õigusloomele;

7.  tuletab meelde, kui oluline on õiguskindlus; seepärast palub komisjonil koostada korduma kippuvad küsimused või selgitav brošüür, et selgitada uut õigusraamistikku turuosalistele üksikasjalikumalt;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et suhteid, mis valitsevad ühelt poolt tootjate ning teisalt vahendajate, teenuseosutajate ja teiste oluliste majandusosaliste vahel mootorsõidukite turustusahelas, tuleb hoolikalt analüüsida, võttes arvesse nende ebavõrdset majanduslikku mõjuvõimu kaubanduspartneritena;

9.  toonitab, et mootorsõidukisektori turustusahela väikestele ja keskmise suurusega osalistele tuleb tagada soodsad tingimused; rõhutab, kui oluline on võtta vastu kindel reguleeriv raamistik, mis hoiaks tulemuslikult ära igasuguse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ning tagaks, et VKEd ei muutu suurtest tootjatest sõltuvamaks; tuletab meelde, kui olulised on VKEd töökohtade loojatena, eelkõige majanduskriisi ajal, ja läheduse pakkujatena, vastates elanikkonna nõudlusele isegi väheasustatud piirkondades;

10. ei ole selle poolt, et jätta välja teatavad tingimused, mis on kehtestatud praeguse mootorsõiduki grupierandi määrusega kokkulepetele, mille suhtes tehakse erand, nimelt lepingutingimused, mis puudutavad eri mootorsõidukimarkide müüki, lõpetamisest teatamist, kestust, vaidluste lahendamist, kohtuvaidlust ning võrgustiku sisest äritegevuse ülekandmist; tuletab eelkõige meelde, et äritegevuse ülekandmise tingimuste lihtsustamine on osa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” esmasest põhimõttest; juhib tähelepanu asjaolule, et ühe tootemargi müügikohustus ohustab tarbijate valikuvabadust ja vahendajate sõltumatust tootjate suhtes; pelgab, et nende tingimuste suhtes võidakse kohaldada erinevat siseriiklikku lepinguõigust;

11. palub komisjonil tagada, et turustajatel, kaasa arvatud mootorsõiduksektori turustajad, oleks kogu ELis ühesugune kõrgetasemeline lepingukaitse, nagu see on praegu kaubandusagentidel; on arvamusel, et sellist vastavusse viimist oleks võimalik saavutada direktiivi 86/653/EMÜ muutmise ning selle reguleerimisala laiendamise abil, hõlmamaks kõiki turustamiskokkuleppeid;

12. toonitab, et eelkõige majandusliku surutise ajal on oluline lubada omandi konkreetseid kaubanduslikke alternatiive, näiteks liisingut, et täita üksikisikute liikuvusvajadust; seetõttu nõuab komisjonilt tungivalt, et uues mootorsõidukite grupierandi määruses ja uues üldises grupierandi määruses oleks sätestatud nõutud tingimused, näiteks lõpptarbija mõiste, et võimaldada niisuguste kaubanduslike alternatiivide arengut ning aidata kaasa ausale konkurentsile mootorsõidukiturul;

13. ei poolda mittekohustuslikku toimimisjuhendit, milles kehtestatakse vastastikused kohustused müügivoliga vahendajate ja nende tarnijate vahel ning mis ei aita mõjusalt kaasa vahendajate huvide kaitsmisele tootjate ees; on arvamusel, et mis tahes toimimisjuhendiga peab kaasnema nõuetekohane jõustamismehhanism, nimelt juurdepääs asjakohasele vahekohtumenetlusele;

14. on mures, et komisjoni eesmärk jätkata tõhusa konkurentsi edendamist mootorsõidukite järelturul, tegeledes selleks tarbijate valikuvabaduse ja sõltumatute turuosaliste tulemusliku juurdepääsuga, ei ole selle reformiga saavutatav; on komisjoniga ühel arvamusel, et konkurentsitingimused mootorsõidukite järelturul avaldavad otsest mõju avalikule turvalisusele;

15. kutsub komisjoni üles jätma alles 30% piirmäära kohustuse puhul osta varuosi, et säilitada volitatud remondiettevõtete vabadust osta varuosi lisaks mootorsõiduki valmistajale ka teiste allikate käest ning seega vältida tagasiminekut sunniviisilise tarne juurde, mis suurendaks varuosade hindu ja kahjustaks teiste varuosade tarnijate tegevust;

16. toonitab, et Euroopa tarbijad ja teised lõpptarbijad ei peaks ületama mingeid takistusi auto ostmisel konkurentsihindadega, ka suurtes kogustes ja vaatamata tarnija valitud turustussüsteemile, ning neil peaks olema võimalik valida remondi- ja hooldustööde asukohta ja sisu;

17. tuletab sellega seoses meelde parlamendi korduvaid üleskutseid keskkonnahoidlikumate sõidukite osas ning komisjoni presidendi kinnitusi seoses majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmisega; on arvamusel, et eri mootorsõidukimarkide müük ning hõlbus juurdepääs remondi- ja hooldustöödele aitavad kaasa väiksema heitega sõidukite eesmärgi saavutamisele, võimaldades autode ja asjakohaselt toimivate mootorsõidukite ostmisel nende lihtsat võrdlemist; kordab oma taotlust uurida mootorsõidukisektorile nn rohelise majanduse elavdamiseks antud riigiabi mõjusust;

18. tunneb muret, et komisjoni esildatud suunised mootorsõidukisektori jaoks ei ole piisavalt täpsed, et tagada tehnilise teabe kättesaadavust sõltumatutele vahendajatele sama kõikehõlmavas vormingus nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 595/2009; lisaks palub komisjonil ajakohastada tehnilise teabe määratlus tehnika arengu põhjal ning tagada jätkuv juurdepääs ajakohastatud andmetele teenuste ja varuosade kohta hõlpsasti ligipääsetavas elektroonilises vormingus;

19. kutsub komisjoni üles kohaldama uusi järelturu eeskirju alates 1. juunist 2010, hoolimata uute mootorsõidukite müüki käsitlevate lahenduste peatsest vastuvõtmisest;

20. kutsub komisjoni üles tegelema uut tüüpi meetmetega, mis takistavad konkurentsi ja millega püütakse siduda kliente, nagu mis tahes müügijärgsed teenused, mille tingimuseks on mootorsõiduki remont või hooldus üksnes konkreetse tootemargi võrgustiku raames;

21. kutsub komisjoni üles teostama regulaarset järelevalvet mootorsõidukisektori uue õigusraamistiku toimimise üle; eelkõige nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi põhjaliku mootorsõidukite esmasturu konkurentsitingimuste hindamise enne pikendusaega, keskendudes teatavate lepingutingimuste (nt need, mis puudutavad eri mootorsõidukimarkide müüki, äritegevuse ülekandmist ning varuosade piirmäära) mõjule ning kavandatava toimimisjuhendi sätetele; sellega seoses nõuab tungivalt, et komisjon jätaks kõik reguleerivad võimalused avatuks ning võtaks asjakohased meetmed, sealhulgas mootorsõidukite grupierandi määruse osaline pikendamine või üldise grupierandi määruse muutmine, kui ilmneb, et konkurentsitingimused on oluliselt halvenenud eelkõige esmasturul;

22. toonitab, et komisjon peaks parlamenti teavitama uue õigusraamistiku kõikidest kohandamistest, mille vastuvõtmist ta kavandab turujärelevalve tulemuste põhjal, ning et parlamendiga tuleb enne selliste otsuste tegemist õigeaegselt konsulteerida;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.