Päätöslauselmaesitys - B7-0245/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0245/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksesta

28.4.2010

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0047/2010 [ECON] ja B7‑0044/2010 [IMCO] johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Sharon Bowles talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2010/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0245/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0245/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0245/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä "SEUT") 101 artiklan 1 ja 3 kohdan, 103 artiklan 1 kohdan ja 105 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 2. maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY[1],

–   ottaa huomioon jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18. joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY[2],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22. joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2790/1999[3] (jäljempänä "nykyinen yleinen ryhmäpoikkeusasetus"),

–   ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 31. heinäkuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1400/2002[4] (jäljempänä "nykyinen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus"),

–   ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007[5] sekä moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009[6],

–   ottaa huomioon komission 28. heinäkuuta 2009 Internet-sivustollaan kuulemista varten julkistaman ehdotuksen komission asetukseksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (jäljempänä "uusi yleinen ryhmäpoikkeusasetus"),

–   ottaa huomioon komission 21. joulukuuta 2009 Internet-sivustollaan kuulemista varten julkistaman ehdotuksen komission asetukseksi perustamissopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla (jäljempänä "uusi moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus"),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista"[7],

–   ottaa huomioon komission laatiman selittävän esitteen moottoriajoneuvojen jälleenmyynnistä ja huollosta Euroopan unionissa,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Suuntaviivat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta"[8],

–   ottaa huomioon komission 28. heinäkuuta 2009 Internet-sivustollaan kuulemista varten julkistaman tiedonannon "Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista",

–   ottaa huomioon komission 21. joulukuuta 2009 Internet-sivustollaan kuulemista varten julkistaman tiedonantoluonnoksen, jossa käsitellään täydentävien suuntaviivojen antamista moottoriajoneuvojen myyntiä ja korjaamista sekä moottoriajoneuvojen varaosien jälleenmyyntiä koskeviin sopimuksiin sovellettavia vertikaalisia rajoituksia varten,

–   ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Pienet ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business Act") (KOM(2008)0394),

–   ottaa huomioon toukokuussa 2009 komission Internet-sivustolla julkistetun komission arviointikertomuksen moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisesta sekä siihen liitetyt komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (jäljempänä "arviointikertomus"),

–   ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon moottoriajoneuvoalan tulevasta kilpailuoikeudellisesta kehyksestä (KOM(2009)0388) sekä siihen liitetyt komission yksiköiden valmisteluasiakirjat,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon moottoriajoneuvoalan tulevaa kilpailuoikeudellista kehystä koskevasta komission tiedonannosta (INT/507 - CESE 444/2010),

–   ottaa huomioon eri sidosryhmien komissiolle julkisten kuulemisten aikana lähettämät ja komission Internet-sivustolla julkaistut kannanotot sekä sidosryhmien näkemykset, jotka esitettiin 19. lokakuuta 2009 järjestetyssä moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetusta käsitelleessä ECON- ja IMCO-valiokuntien yhteisessä kokouksessa ja 12. huhtikuuta 2010 pidetyssä ECON-valiokunnan työpajassa, jossa tarkasteltiin samaa aihetta,

–   ottaa huomioon 30. toukokuuta 2002 antamansa päätöslauselman[9] komission ehdotuksesta asetukseksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla (2002/2046(INI)),

–   ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman[10] "CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys" (2007/2120(INI)),

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman[11] autoteollisuuden tulevaisuudesta,

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman[12] kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2008 (2009/2173(INI)),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että jälleenmyyntisopimusten sääntely EU:n tasolla pohjautuu kahteen erilliseen oikeudelliseen kehykseen, jotka ovat yhtäällä jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta annettu direktiivi (direktiivi 86/653/ETY) ja toisaalla kaksi ryhmäpoikkeusasetusta, jotka liittyvät kilpailuoikeuden alaan siltä osin kuin on kyse vertikaalisista jälleenmyyntisopimuksista (nykyinen yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja nykyinen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus),

B.  ottaa huomioon, että vuonna 1999 komissio määritti nykyisessä yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa vertikaalisten sopimusten ryhmän, jonka se katsoo yleensä täyttävän SEUT:n 101 artiklan 3 kohdassa vahvistetut, kilpailua haittaavien lausekkeiden ja käytäntöjen kieltoa koskevien poikkeusten edellytykset,

C. ottaa huomioon, että moottoriajoneuvoalalla on sovellettu erityistä kilpailuoikeudellista kehystä 1980-luvun puolivälistä lähtien,

D. ottaa huomioon, että komissio katsoi vuonna 2002, että moottoriajoneuvoalaa ei pitäisi ottaa nykyisen yleistä ryhmäpoikkeusasetusta koskevan järjestelmän piiriin, koska komission alalla toteamien tiettyjen kilpailuongelmien, tarkemmin sanoen Euroopan automarkkinoilla vallitsevan oligopolistisen tilanteen, ratkaiseminen edellytti edelleen erityisten säännösten soveltamista; ottaa huomioon, että komissio oli siihen mennessä alkanut huolestua vähäisestä kilpailusta autonvalmistajien välillä,

E.  ottaa huomioon, että komissio päätti siksi nykyisessä moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksessa tiukentaa alalla noudatettavia sääntöjä, erityisesti niitä, jotka koskevat erityisiä markkinaosuuksien kynnyksiä ja vakavimpia lisärajoituksia ja -ehtoja,

F.  ottaa huomioon, että nykyisen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisala kattaa kolmen eri tuotteen markkinat: a) uudet moottoriajoneuvot (ensimarkkinat), b) moottoriajoneuvojen varaosat (jälkimarkkinat), ja c) korjaus- ja huoltopalvelut (jälkimarkkinat); ottaa huomioon, että moottoriajoneuvoihin kuuluu sekä henkilöautoja että hyötyajoneuvoja,

G. ottaa huomioon, että sekä nykyisen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen että nykyisen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolo päättyy 31. toukokuuta 2010; ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt kummankin asetuksen ja niihin liittyvien suuntaviivojen uudelleenarviointia koskevan prosessin,

H. ottaa huomioon komission olevan nyt sitä mieltä, että uusien moottoriajoneuvojen myyntimarkkinoilla on runsaasti kilpailua ja että keskittymistasot ovat laskusuunnassa; ottaa huomioon komission katsovan myös, että tämän alan markkinoille tulon esteet ovat matalat ja että itäaasialaisten markkinatulokkaiden määrä on kasvanut nopeasti heidän noudattamansa aggressiivisen hinnoittelupolitiikan johdosta,

I.   ottaa huomioon komission panneen merkille, että henkilöautojen vähittäismyyntihinnat ovat tästä syystä laskeneet; ottaa huomioon, että toisaalta komissio toteaa kilpailun korjaus- ja huoltomarkkinoilla olevan edelleen hyvin vähäistä ja hintojen olevan hyvin korkeita, kun on kyse tietyntyyppisistä varaosista,

J.   ottaa huomioon komission esittävän, että erityinen ryhmäpoikkeus uusien moottoriajoneuvojen ostoa ja myyntiä (ensimarkkinat) varten ei enää ole tarpeellinen ja että ensimarkkinoihin olisi sovellettava uutta yleistä ryhmäpoikkeusasetusta kolmen vuoden pidennysjakson jälkeen; ottaa huomioon, että nykyistä moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan edelleen ensimarkkinoihin 31. toukokuuta 2013 saakka,

K. ottaa huomioon komission ehdottavan myös moottoriajoneuvoalalla sovellettavien erityisten tulkintaa ja soveltamista koskevien suuntaviivojen antamista sekä ensi- että jälkimarkkinoita varten,

L.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa erityisen ryhmäpoikkeusasetuksen, eli uuden moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen antamista jälkimarkkinoita (moottoriajoneuvojen varaosat, korjaus- ja huoltopalvelut) varten,

M. ottaa huomioon sen kiistämättömän tosiseikan, että useimmat moottoriajoneuvojen myyntiä ja korjausta harjoittavista yrityksistä ovat ilmaisseet pitävänsä hyvin huolestuttavana nykyisen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisen tilapäistä keskeyttämistä tai sen lyhyen aikavälin pidentämistä koskevaa riskiä, sillä se heikentäisi entisestään autonvalmistajien ja autoteollisuuden arvoketjun muiden toimijoiden välistä voimatasapainoa ja hyödyttäisi ainoastaan muutamia harvoja merkittäviä ajoneuvojen valmistajia,

N. ottaa huomioon, että useat ajoneuvojen varaosamarkkinoiden ja huolto- ja korjausalan edustajat ovat ilmaisseet tukevansa uusien sääntöjen käyttöönottoa jälkimarkkinoilla ja pitävänsä sitä merkittävänä edistysaskeleena nykyiseen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetukseen verrattuna,

O. ottaa huomioon, että ensimarkkinat ja jälkimarkkinat eivät sulje toisiaan pois ja että lukuisten riippumattomien jälleenmyyjien kaupallisen kannattavuuden edellytys on, että ne voivat joustavasti sekä myydä että korjata ajoneuvoja,

P.  ottaa huomioon, että EU kamppailee parhaillaan poikkeuksellisen rahoitus- ja talouskriisin ja suurten työttömyyslukujen kourissa; katsoo, että EU:n pitäisi edistää kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta ja pyrkiä torjumaan köyhyyttä; ottaa huomioon, että Euroopan autoteollisuus on Euroopan talouden avainala, joka tukee työllisyyttä, innovointia ja kilpailukykyä talouden makrotasolla; ottaa huomioon, että nykyinen kriisi on vaikuttanut erityisen ankarasti autoalalla ja että useissa jäsenvaltioissa se on saanut valtiolta tilapäistä tukea,

Q. ottaa huomioon, että usean merkin myymistä koskevia säännöksiä sovelletaan myytäessä autoja samoissa tiloissa, eri myyntitiloissa samalla alueella tai kokonaan eri tiloissa,

1.  pitää myönteisenä, että komissio on käynnistänyt useita julkisia kuulemisia sekä moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen että yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen uudelleenarvioinnin yhteydessä; arvostaa sitä, että komissio on toimittanut nykyisen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista koskevan arviointikertomuksen Euroopan parlamentille;

2.  rohkaisee komissiota toimimaan proaktiivisesti ja avoimuuden hengessä Euroopan parlamentin kanssa sekä tiedottamaan lainsäädännöllisistä, lainsäädännön valmisteluun liittyvistä sekä muista kuin lainsäädännöllisistä asiakirjoista ja toimittamaan ne parlamentille varhaisessa vaiheessa, kuten komission jäsen Almunia vakuutti tapahtuvan, kun häntä kuultiin komission jäsenehdokkaana;

3.  painottaa, että tällainen lähestymistapa mahdollistaisi Euroopan parlamentin jäseniä käymään perusteellisen keskustelun ja lisäisi komission päätöksen demokraattista legitiimiyttä;

4.  kehottaa komissiota täsmentämään, mitkä sidosryhmien kannanotoista se aikoo mahdollisesti sisällyttää lopulliseen asetukseen, jotta varmistetaan, että lopullinen moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen ryhmäpoikkeusasetus on laadittu avoimesti;

5.  korostaa, että yleisten ehtojen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta EU:n moottoriajoneuvoala, ajoneuvojen valmistajat ja ajoneuvojen varaosien valmistajat mukaan lukien, voi toimia kestävällä pohjalla ja jotta se voi säilyttää taloudellisen tehokkuutensa ja pysyä teknologisten, ympäristöä säästävien ja sosiaalisten innovointien edelläkävijänä; painottaa olevan tärkeää löytää tasapaino kilpailuvaatimusten ja teollis- ja tekijänoikeuksien välillä niin sisämarkkinoilla kuin kolmansien maiden suhteen;

6.  katsoo, että uutta moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetusta olisi pidettävä osana yhtenäistä lähestymistapaa moottoriajoneuvoalaa koskevaan lainsäädäntöön;

7.  muistuttaa oikeusvarmuuden merkityksestä; kehottaa siksi komissiota laatimaan usein kysyttyjen kysymysten sarjan tai selittävän esitteen, jossa uudesta lainsäädäntökehyksestä tehdään yksityiskohtaisesti selkoa markkinatoimijoille;

8.  huomauttaa, että yhtäällä autojen valmistajien ja toisaalla autojen myyjien, palveluntarjoajien ja muiden autoalan toimitusketjuun kuuluvien taloudellisten toimijoiden välistä suhdetta on arvioitava huolellisesti, ottaen huomioon osapuolten taloudellisten resurssien eriarvoisuus kauppakumppaneina;

9.  painottaa olevan aiheellista varmistaa, että autoalan toimitusketjuun kuuluvilla pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on suotuisat toimintaedellytykset; korostaa, että on tärkeää luoda vankka sääntelykehys, jolla voidaan tehokkaasti ehkäistä hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä ja varmistaa, että pk-yritysten riippuvuus suurista autonvalmistajista ei lisäänny; palauttaa mieliin pk-yritysten merkityksen työllisyyden kannalta erityisesti talouskriisin aikana sekä "läheisyydestä" huolehtivina yksikköinä, jotka vastaavat väestön esittämiin tarpeisiin myös harvaan asutuilla alueilla;

10. ei kannata sitä, että poistetaan tietyt nykyisessä moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksessa sopimuksen vapauttamiselle asetetut ehdot, jotka koskevat monien merkkien myymiseen liittyviä sopimuslausekkeita, irtisanomisilmoitusta, sopimuksen kestoa, kiistojen ratkaisemista, käräjöintiä ja verkoston sisäisiä liiketoiminnan siirtoja; muistuttaa erityisesti, että tarve yksinkertaistaa liiketoiminnan siirtoihin liittyviä ehtoja sisältyy eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen ensimmäiseen periaatteeseen; kiinnittää huomiota siihen, että vain yhden merkin edustamista koskeva vaatimus muodostaa uhan kuluttajien valinnanvapaudelle ja myyjien riippumattomuudelle autojen valmistajien suhteen; on huolissaan siitä, että kyseisiä lausekkeita voidaan joutua soveltamaan erilaisissa kansallisissa sopimusoikeudellisissa ympäristöissä;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että jälleenmyyjät, moottoriajoneuvoalalla toimivat mukaan lukien, voivat nauttia koko EU:ssa samasta sopimusoikeudellisesta suojasta kuin siitä, jonka piiriin kauppaedustajat kuuluvat; katsoo, että tällainen mukauttaminen voitaisiin toteuttaa muuttamalla direktiiviä 86/653/ETY ja laajentamalla sen soveltamisalaa osittain siten, että se kattaa kaikki jälleenmyyntisopimukset;

12. tähdentää, että etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina on tärkeää sallia vuokraamisen kaltaiset konkreettiset kaupalliset vaihtoehdot omistamiselle yksittäisten henkilöiden liikkuvuuden tarpeen tyydyttämiseksi; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että uudessa moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksessa ja yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa määritetään ehdot, kuten loppukäyttäjän määritelmä, joiden täyttäminen mahdollistaa kyseisten kaupallisten vaihtoehtojen kehittämisen sekä terveen kilpailun tukemisen automarkkinoilla;

13. ei kannata sellaisia vapaaehtoisia käytännesääntöjä, joissa annetaan valtuutettuja jälleenmyyjiä ja heidän tavarantoimittajiaan koskevia yhteisiä velvoitteita ja jotka ovat tehottomia jälleenmyyjien etujen puolustamiseksi valmistajien edessä; katsoo, että mahdollisiin käytännesääntöihin olisi liitettävä tarkoituksenmukainen täytäntöönpanomenettely eli mahdollisuus turvautua asianmukaiseen välimiesmenettelyyn;

14. on huolissaan siitä, että komission tavoitetta jatkaa tehokkaan kilpailun edistämistä moottoriajoneuvojen jälkimarkkinoilla huolehtimalla kuluttajien valinnanvapaudesta ja riippumattomien toimijoiden tarkoituksenmukaisesta pääsystä markkinoille ei ehkä saavuteta tämän uudistuksen avulla; yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan moottoriajoneuvojen jälkimarkkinoiden kilpailuolot vaikuttavat suoraan myös yleiseen turvallisuuteen;

15. kehottaa komissiota säilyttämään varaosien ostamista koskevalle velvoitteelle asetetun 30 prosentin kynnyksen, jotta valtuutetut korjaamot voivat pitää kiinni vapaudestaan hankkia varaosia muista lähteistä kuin ajoneuvon valmistajalta ja jotta siten voidaan välttää paluu jossain määrin sidonnaiseen toimitussuhteeseen, mikä nostaisi varaosien hintoja ja rajoittaisi muiden varaosatuottajien toimintamahdollisuuksia;

16. korostaa, että eurooppalaisten kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien ei pitäisi kohdata esteitä ostaessaan auton tai suuriakin määriä autoja kilpailukykyiseen hintaan, mikä ei myöskään saisi riippua toimittajan valitsemasta jälleenmyyntijärjestelmästä, ja että heidän olisi voitava valita, missä heidän autonsa korjataan ja huolletaan ja kuka työn tekee;

17. palauttaa tässä yhteydessä mieleen toistuvasti esittämänsä vaatimukset ympäristöystävällisemmistä autoista sekä komission puheenjohtajan lausunnot talouden viherryttämisestä; katsoo, että usean merkin myymisen salliminen sekä korjaus- ja huoltopalveluiden helpon saatavuuden varmistaminen auttavat saavuttamaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevan tavoitteen, kun autoa ostaessa on vaivatonta vertailla ajoneuvoja ja kun ajoneuvot toimivat asianmukaisesti; toistaa kehotuksensa tutkia niiden valtiontukien tarkoituksenmukaisuutta, jotka on myönnetty moottoriajoneuvoalalle "vihreän elpymisen" tukemiseksi;

18. on huolestunut sen johdosta, että komission moottoriajoneuvoalalle ehdottamat suuntaviivat eivät ole riittävän täsmällisiä, jotta varmistetaan, että riippumattomat jälleenmyyjät saavat tekniset tiedot käyttöönsä samassa kattavassa muodossa, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 595/2009; kehottaa lisäksi komissiota saattamaan teknisen tiedon määritelmän ajan tasalle teknologian edistymisen perusteella sekä varmistamaan, että ajantasaiset palvelut ja varaosia koskevat tiedot ovat edelleen saatavilla helposti luettavissa sähköisissä muodoissa;

19. kehottaa komissiota soveltamaan uusia jälkimarkkinoita koskevia sääntöjä 1. kesäkuuta 2010 alkaen riippumatta ratkaisuista, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön uusien ajoneuvojen myynnin osalta;

20. kehottaa komissiota puuttumaan kilpailua rajoittavien, asiakkaita sitomaan pyrkivien toimien uusiin muotoihin, kuten kaikenlaiset kaupanteon jälkeiset palvelut, joiden ehtona on ajoneuvon korjaaminen tai huoltaminen yksinomaan merkkikohtaisen verkon piirissä;

21. kehottaa komissiota valvomaan säännöllisesti autoteollisuutta koskevan uuden oikeudellisen kehyksen toimintaa; kehottaa komissiota erityisesti arvioimaan moottoriajoneuvojen ensimarkkinoiden kilpailuolot huolellisesti uudelleen ennen pidennysjakson päättymistä ja keskittymään arvioinnissaan tiettyjen sopimuslausekkeiden vaikutukseen, kuten niihin, jotka koskevat monen merkin myyntiä, liiketoiminnan siirtoa ja varaosien kynnystä, sekä ehdotettujen käytännesääntöjen ohjeisiin; kehottaa komissiota tässä yhteydessä jättämään kaikki sääntelyvaihtoehdot avoimiksi sekä ryhtymään asianmukaisiin toimiin, kuten moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen osittainen uusi pidentäminen tai yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistaminen, mikäli vaikuttaa siltä, että kilpailuolot ovat heikentyneet merkittävästi etenkin ensimarkkinoilla;

22. painottaa, että komission olisi ilmoitettava parlamentille uutta oikeudellista kehystä koskevista mukautuksista, joita se saattaa kaavailla toteuttavansa markkinaseurantansa johdosta, ja että parlamenttia olisi kuultava hyvissä ajoin ennen kyseisen päätöksen tekemistä;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.