Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0245/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0245/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento

28.4.2010

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0000/2010 [ECON] ir B7‑0044/2010 [IMCO]
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Sharon Bowles Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

Procedūra : 2010/2636(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0245/2010
Pateikti tekstai :
B7-0245/2010
Priimti tekstai :

B7‑0245/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio 1 ir 3 dalis, 103 straipsnio 1 dalį ir 105 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą Nr. 19/65/EEB dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims[1],

–   atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 86/653/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo[2],

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (Bendras vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties reglamentas, toliau – „dabartinis BBIR“),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje[3] (Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas, toliau – „dabartinis MTPBIR“),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos[4]; ir į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija[5],

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 28 d. konsultavimuisi Komisijos interneto svetainėje paskelbtą Komisijos reglamento dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (Naujasis bendras vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties reglamentas, toliau – „naujasis BBIR“) projektą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 21 d. konsultavimuisi Komisijos interneto svetainėje paskelbtą Komisijos reglamento dėl Sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų kategorijų vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje (Naujasis motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas, toliau – „naujasis MTPBIR“) projektą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą „Vertikaliųjų apribojimų gairės“[6],

–   atsižvelgdamas į Komisijos aiškinamąjį leidinį dėl motorinių transporto priemonių platinimo ir techninių priežiūros paslaugų Europos Sąjungoje,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą „Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo gairės“[7],

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 28 d. konsultavimuisi Komisijos interneto svetainėje paskelbtą Komisijos pranešimo „Vertikaliųjų apribojimų gairės“ projektą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 21 d. konsultavimuisi Komisijos interneto svetainėje paskelbtą Komisijos pranešimo „Papildomos gairės dėl vertikaliųjų apribojimų variklinių transporto priemonių pardavimo ir remonto, taip pat variklinių transporto priemonių atsarginių dalių platinimo susitarimuose“ projektą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ – Europos iniciatyva „Small Business Act“ (COM(2008)394),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. konsultavimuisi Komisijos interneto svetainėje paskelbtą Komisijos ataskaitą, kurioje vertinama, kaip taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1400/2000 dėl motorinių transporto priemonių platinimo ir techninių priežiūros paslaugų, (toliau – vertinimo ataskaita) ir prie jos pridėtus tarnybų darbo dokumentus,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 22 d. Komisijos komunikatą „Būsimoji konkurencijos teisės sistema, taikytina motorinių transporto priemonių sektoriui“ (COM(2009)388) ir prie jo pridėtus tarnybų darbo dokumentus,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 2010 m. kovo 18 d. Komisijos komunikato „Būsimoji konkurencijos teisės sistema, taikytina motorinių transporto priemonių sektoriui“ (INT/507 – CESE 444/2010),

–   atsižvelgdamas į įvairių suinteresuotųjų šalių pasiūlymus, pateiktus Komisijai viešų konsultacijų metu ir paskelbtus Komisijos interneto svetainėje, bei pozicijas, kurias suinteresuotosios šalys pateikė MTPBIR tema surengtuose 2009 m. spalio 19 d. bendrame Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto posėdyje ir 2009 m. spalio 19 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto seminare,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl Komisijos reglamento (EB) dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje (2002/2046(INI))[8],

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl CARS 21 – konkurencinga automobilių pramonės reglamentavimo sistema (2007/2120(INI))[9];,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl biotechnologijos pramonės ateities[10],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitos (2009/2173(INI))[11],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi platinimo susitarimai ES lygiu reguliuojami pasitelkiant dvi atskiras teisines sistemas, konkrečiai, Direktyvą dėl nacionalinių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (Direktyva 86/653/EEB, vadinamoji Prekybos agentų direktyva) ir du bendrosios išimties reglamentus su vertikaliais platinimo susitarimais susijusios konkurencijos teisės kontekste (dabartinis BBIR ir dabartinis MTPBIR),

B.  kadangi 1999 m. Komisija dabartiniame BBIR nustatė vertikalių susitarimų kategoriją, kuri laikoma paprastai patenkinančia antikonkurencinių sąlygų ir praktikos išimties, nustatytos SESV 101 straipsnio 3 dalyje, sąlygas,

C. kadangi motorinių transporto priemonių sektoriui nuo XX a. 9 dešimtmečio vidurio taikoma speciali konkurencijos reglamentavimo sistema,

D. kadangi 2002 m. Komisija manė, kad motorinių transporto priemonių sektoriui neturėtų būti taikoma dabartinio BBIR tvarka, nes vis dar reikėjo specialių nuostatų siekiant spręsti konkrečias konkurencijos problemas, kurias ji nustatė šiame sektoriuje, būtent oligopolinę padėtį Europos automobilių rinkoje; Kadangi tuo metu Komisija buvo susirūpinusi, kad gamintojų konkurencija buvo nedidelė,

E.  kadangi dėl to Komisija nusprendė dabartiniame MTPBIR priimti griežtesnes šiam sektoriui taikomas taisykles, visų pirma dėl specialių rinkos dalies ribų ir papildomų sunkių apribojimų ir sąlygų;

F.  kadangi dabartinio MTPBIR taikymo sritis apima tris skirtingų produktų rinkas: a) naujų motorinių transporto priemonių rinką (pirminė rinka); b) motorinių transporto priemonių atsarginių dalių rinką (antrinė rinka); ir c) remonto ir priežiūros paslaugų rinka (antrinė rinka); kadangi motorinės transporto priemonės yra ir keleivinės, ir komercinės transporto priemonės,

G. kadangi dabartiniai BBIR ir MTPBIR baigs galioti 2010 m. gegužės 31 d.; kadangi Komisija pradėjo abiejų reglamentų ir prie jų pridėtų gairių peržiūros procesą,

H. kadangi Komisija šiuo metu mano, kad naujų motorinių transporto priemonių pardavimo rinkos yra labai konkurencingos, ir kad koncentracijos lygis mažėja; kadangi Komisija taip pat mano, kad kliūtys patekti į šią rinką yra mažos, ir kad dėl agresyvios kainų politikos sparčiai auga rinkos dalyvių iš Rytų Azijos dalis;

I.   kadangi Komisija pažymi, kad dėl to mažmeninės lengvųjų automobilių kainos mažėjo; kadangi, priešingai, Komisija pažymi, kad konkurencija remonto bei priežiūros rinkose vis dar labai ribota, ir kad tam tikrų atsarginių dalių rūšių kainos yra labai didelės,

J.   kadangi Komisija siūlo, kad specialios bendrosios išimties, taikomos naujų motorinių transporto priemonių pirkimui ir pardavimui (pirminei rinkai), nebereikia, ir kad po 3 metų pratęsimo laikotarpio pirminei rinkai bus taikomas naujasis BBIR; kadangi iki 2013 m. gegužės 31 d. pirminei rinkai toliau bus taikomas dabartinis MTPBIR,

K. kadangi Komisija taip pat siūlo priimti pirminei ir antrinei motorinių transporto priemonių sektoriui taikomas specialias gaires dėl interpretacijos ir taikymo,

L.  kadangi Komisija siūlo priimti specialų bendrosios išimties reglamentą, naująjį MTPBIR, taikomą antrinei rinkai (motorinių transporto priemonių atsarginės dalys, remonto ir priežiūros paslaugos),

M. kadangi nepaneigiama, kad didžioji prekybos varikliais ir jų remonto įmonių dalis išreiškė didelį susirūpinimą dėl dabartinio MTPBIR laikino sustabdymo ar trumpalaikio pratesimo pavojaus, nes dėl to dar labiau pablogės gamintojų ir likusios automobilių vertės grandinės galios balansas ir tai bus naudinga tik keletui pagrindinių transporto priemonių gamintojų,

N. kadangi keletas transporto priemonių atsarginių dalių rinkos dalyvių ir techninių priežiūros ir remonto paslaugų sektoriaus atstovų išreiškė paramą naujų antrinės rinkos taisyklių rinkiniui, kuris reiškia didelę pažangą lyginant su dabartiniu MTPBIR,

O. kadangi pirminė ir garantinio aptarnavimo rinkos nėra nesuderinamos ir daugelio nepriklausomų prekiautojų komercinis perspektyvumas priklauso nuo šių rinkų lankstumo parduodant ir taisant transporto priemones,

P.  kadangi šiuo metu ES susiduria su išskirtine ir gilia finansų ir ekonomikos krize ir aukštu nedarbo lygiu; kadangi ES turėtų skatinti konkurencingą rinkos ekonomiką ir siekti sumažinti skurdą; kadangi Europos automobilių pramonė yra labai svarbus Europos ekonomikos sektorius, prisidedantis prie užimtumo, inovacijų ir visos ekonomikos konkurencingumo; kadangi šiai pramonei krizė sudavė ypatingą smūgį ir keletoje valstybių narių ją parėmė valstybė,

Q. kadangi prekybai viename salone, atskiruose salonuose toje pačioje vietovėje ar atskiruose pastatuose taikomos prekybos keleto prekių ženklų produkcija nuostatos,

1.  palankiai vertina tai, kad Komisija surengė keletą viešų konsultacijų MTPBIR ir BBIR peržiūros klausimais; vertina tai, kad Komisija Parlamentui pateikė vertinimo ataskaitą apie dabartinio MTPBIR taikymą;

2.  ragina Komisiją laikantis atvirumo ir skaidrumo principų aktyviai dirbti su Parlamentu ir ankstyvame etape jį informuoti ir jam siųsti teisėkūros, parengiamojo teisėkūros etapo ir su teisės aktų priėmimu nesusijusius dokumentus, kai savo paskirtojo Komisijos nario klausyme užtikrino Komisijos narys J. Almunia;

3.  pažymi, kad toks požiūris leistų surengti išsamią Parlamento narių diskusiją ir pagerintų Komisijos sprendimo demokratinį teisėtumą;

4.  ragina Komisiją aiškiai nurodyti, ar, ir kuriuos suinteresuotųjų šalių pasiūlymus ji ruošiasi įtraukti į galutinį reglamentą, kad būtų užtikrinta, kad galutiniai MTPBIR ir BBIR būtų rengiami skaidriai;

5.  pabrėžia, kad būtina nustatyti bendras sąlygas, kad ES motorinių transporto priemonių pramonė, įskaitant ir transporto priemonių, ir transporto priemonių dalių gamintojus, taptų tvaria ir galėtų išlikti ekonomiškai efektyvia, bei pirmauti technologinių, ekologinių ir socialinių inovacijų srityje; pabrėžia, kad svarbu vidaus rinkoje ir su trečiosiomis šalimis rasti tinkamą konkurencijos reikalavimų ir intelektinės nuosavybės pusiausvyrą;

6.  mano, kad naujasis MTPBIR turėtų būti laikomas motorinių transporto priemonių sektoriaus teisės aktų integruoto požiūrio dalimi;

7.  primena teisinio tikrumo svarbą; todėl ragina Komisiją parengti dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą arba aiškinamąjį leidinį, skirtą detaliau rinkos dalyviams išaiškinti naują teisinę sistemą;

8.  pažymi, kad gamintojų ir prekiautojų, paslaugų teikėjų bei kitų susijusių automobilių pramonės tiekimo grandinės ekonominių dalyvių santykiai turi būti dėmesingai išnagrinėti atsižvelgiant į nelygią jų, kaip prekybos partnerių, ekonominę galią;

9.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad automobilių pramonės tiekimo grandinės mažiems ir vidutinio dydžio dalyviams būtų sudarytos palankios sąlygos; pabrėžia, kad svarbu priimti tvirtą reglamentavimo sistemą, kuria būtų galima veiksmingai užkirsti kelią bet kokiai dominuojančiai pozicijai ir užtikrinti, kad nedidėtų MVĮ priklausomybė nuo stambių gamintojų; primena, kad MVĮ yra svarbios suteikiant darbo vietas, ypač krizės laikais, ir vietos paslaugų teikėjos, patenkinančios gyventojų poreikius net ir rečiau apgyvendintose vietovėse;

10. nepritaria tam, kad panaikinamos kai kurios dabartiniame MTPBIR nustatytos sąlygos, pagal kurias susitarimui taikoma išimtis, konkrečiai, sutartinės nuostatos dėl prekybos keleto prekių ženklų produkcija, pranešimas apie jos nutraukimą, ginčų sprendimas neteisminėmis procedūromis, teisiniai ginčai ir verslo perkėlimas tinkle; ypač primena, kad poreikis supaprastinti verslo perkėlimo sąlygas yra iniciatyvos „Small Business Act“ pirmojo principo dalis; atkreipia dėmesį į pavojų, kurį vartotojų pasirinkimui ir prekiautojų nepriklausomybei nuo gamintojų kelia reikalavimas prekiauti vieno prekės ženklo produkcija; baiminasi, kad šioms nuostatoms gali būti pradėti taikyti skirtinga nacionalinė sutarčių teisė;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad platintojams, įskaitant motorinių transporto priemonių sektoriaus platintojus, visoje ES būtų suteiktas toks pats, kaip ir prekybos agentams suteiktas sutartinės apsaugos lygis; mano, kad tokį suderinimą galima būtų pasiekti iš dalies pakeičiant Direktyvą 86/635/EEB ir iš dalies išplečiant jos taikymo sritį įtraukiant visus platinimo susitarimus;

12. pabrėžia, kad svarbu, ypač ekonominio nuosmukio laikais, siekiant patenkinti asmenų judumo poreikius leisti nuosavybei alternatyvias komercines galimybes, pvz., išperkamąją nuomą; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad naujuosiuose MTPBIR ir BBIR būtų nurodomos sąlygos, pvz., galutinio naudotojo apibrėžtis, kurių reikia tam, kad galėtų vystytis tokios komercinės alternatyvos, ir kad būtų prisidedama prie sveikos konkurencijos automobilių rinkoje;

13. nepritaria neprivalomam elgesio kodeksui, kuriame nustatomi abipusiai frančizę turinčių prekiautojų ir jų tiekėjų įsipareigojimai, kuris bus neveiksmingas nuo gamintojų apsaugant prekiautojų interesus; kartu su bet kokiu elgesio kodeksu turėtų būti sukurtas tinkamas vykdymo mechanizmas, visų pirma, prieiga prie tinkamos arbitražo procedūros;

14. baiminasi, kad šia reforma gali būti nepasiektas Komisijos tikslas toliau skatinti veiksmingą konkurenciją motorinių transporto priemonių antrinėje rinkoje ir spręsti klausimus, susijusius su vartotojų pasirinkimu ir veiksminga nepriklausomų rinkos subjektų prieiga; pritaria Komisijai, kad konkurencingos sąlygos motorinių transporto priemonių antrinėje rinkoje taip pat turi tiesioginės įtakos visuomenės saugumui;

15. ragina Komisiją išsaugoti 30 proc. ribą, taikomą įpareigojimui pirkti atsargines dalis, siekiant, kad būtų išsaugota įgaliotųjų remontininkų laisvė atsargines dalis pirkti iš kitų šaltinių nei transporto priemonės gamintojas, ir taip išvengti sugrįžimo prie kone užgrobto tiekimo, dėl kurio padidėtų atsarginių dalių kainos ir būtų nutraukiama kitų atsarginių dalių gamintojų veikla;

16. pabrėžia, kad Europos vartotojams ir kitiems galutiniams vartotojams neturėtų būti sudaromos kliūtys pirkti automobilius konkurencingomis kainomis, net ir dideliais kiekiais ir nepriklausomai nuo tiekėjo pasirinktos platinimo sistemos, ir kad jie turėtų galimybę pasirinkti, kur ir kaip atlikti taisymą ir priežiūrą;

17. primena daugelį Parlamento raginimų dėl ekologiškesnių transporto priemonių ir Komisijos Pirmininko pareiškimus dėl ekologiškesnės ekonomikos; namo, kad prekyba keleto prekių ženklų produkcija ir paprasta galimybė naudotis remonto ir priežiūros paslaugomis, kai perkant automobilį galima lengvai palyginti transporto priemones, padeda siekiant tikslo pereiti prie mažiau CO2 išmetančių transporto priemonių bei tinkamai veikiančių transporto priemonių tikslo; pakartoja savo prašymą ištirti motorinių transporto priemonių sektoriui suteiktos valstybės pagalbos, kuri suteikta skatinant ekologišką ekonomikos atgaivinimą, efektyvumą;

18. yra susirūpinęs, kad Komisijos pasiūlytos motorinių transporto priemonių sektoriaus gairės yra nepakankamai tikslios užtikrinti, kad techninė informacija nepriklausomiems prekiautojams būtų suteikta tokiu pačiu išsamiu būdu, kaip ir nurodyti reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009; be to, ragina Komisiją remiantis technologine pažanga atnaujinti techninės informacijos apibrėžtį ir toliau užtikrinti galimybę gauti atnaujintus paslaugų ir atsarginių dalių duomenis lengvai prieinamu elektroniniu būdu;

19. ragina Komisiją nuo 2010 m. birželio 1 d. taikyti naująsias antrinės rinkos taisykles nepriklausomai nuo sprendimų, kurie bus priimti naujų transporto priemonių pardavimų srityje;

20. ragina Komisiją spręsti naujų antikonkurencinių klientus suvaržančių priemonių, kaip, pvz., bet kokios rūšies garantinio aptarnavimo paslaugos suteikimą su sąlyga, kad transporto priemonės remontas ar priežiūra būtų atliekami tik tam tikro prekės ženklo tinkle, klausimą;

21. ragina Komisiją nuolatos stebėti, kaip taikoma naujoji automobilių sektoriaus teisinė sistema; ypač ragina Komisiją prieš pasibaigiant pratęsimo laikotarpiui atlikti išsamų pakartotinį pirminės motorinių transporto priemonių rinkos konkurencinių sąlygų vertinimą ir ypatingą dėmesį atkreipti į kai kurių sutartinių nuostatų, kaip, pvz., prekyba keleto prekių ženklų produkcija, verslo perkėlimas ir riba, taikoma atsarginėms dalims, poveikį, o taip pat į siūlomo elgesio kodekso nuostatas; todėl ragina Komisiją palikti visas reguliavimo galimybes, iš kurių galima rinktis, ir imtis tinkamų priemonių, įskaitant naują dalies MTPBIR galiojimo pratęsimą ar galimą BBIR peržiūrą, jei paaiškėtų, kad konkurencijos sąlygos, visų pirma pirminėje rinkoje, žymiai pablogėjo;

22. pabrėžia, kad Komisija turėtų informuoti Parlamentą apie bet kokį naujosios teisinės sistemos pritaikymą, kurį ji galėtų numatyti priimti stebėdama rinką, ir kad prieš priimant tokį sprendimą su Parlamentu būtų iš anksto konsultuojamasi;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.