Rezolūcijas priekšlikums - B7-0245/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0245/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par mehānisko transportlīdzekļu grupveida atbrīvojuma regulu

28.4.2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu O‑0047/2010 [ECON] un O‑0044/2010 [IMCO], uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Sharon Bowles Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2636(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0245/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0245/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0245/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par mehānisko transportlīdzekļu grupveida atbrīvojuma regulu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk „LESD”) 101. panta 1. punktu un 3. punktu, 103. panta 1. punktu un 105. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Padomes 2. marta Regulu Nr. 19/65/EEK par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu atsevišķām līgumu un saskaņotu darbību kategorijām[1],

–   ņemot vērā Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīvu 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem[2],

–   ņemot vērā Komisijas 1999. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām[3] (vispārējā vertikālo vienošanos grupveida atbrīvojuma regula, turpmāk „pašreizējā VGAR”),

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 31. jūlija Regulu (EK) Nr. 1400/2002 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē[4] (mehānisko transportlīdzekļu grupveida atbrīvojuma regula, turpmāk „pašreizējā MTAR”),

–   ņemot vērā 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai[5], un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai[6],

–   ņemot vērā 2009. gada 28. jūlijā Komisijas tīmekļa vietnē informatīvos nolūkos publicēto Komisijas regulas projektu par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām (jaunā vispārējā vertikālo vienošanos grupveida atbrīvojuma regula, turpmāk „jaunā VGAR”),

–   ņemot vērā 2009. gada 21. decembrī Komisijas tīmekļa vietnē informatīvos nolūkos publicēto Komisijas Regulas projektu par Līguma 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē (jaunā mehānisko transportlīdzekļu grupveida atbrīvojuma regula, turpmāk „jaunā MTAR”),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā”[7],

–   ņemot vērā Komisijas informatīvo brošūru par mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanu un tehnisko apkopi Eiropas Savienībā,

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu”[8],

–   ņemot vērā 2009. gada 28. jūlijā Komisijas tīmekļa vietnē informatīvos nolūkos publicēto Komisijas paziņojuma projektu „Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā”,

–   ņemot vērā 2009. gada 21. decembrī Komisijas tīmekļa vietnē informatīvos nolūkos publicēto Komisijas paziņojuma projektu „Papildu pamatnostādnes par vertikālajiem ierobežojumiem, ko ietver vienošanās par mehānisko transportlīdzekļu pārdošanu un remontu un par mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu izplatīšanu”,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 25. jūnija paziņojumu „Vispirms domāt par mazākajiem – Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts „Small Business Act”” (COM(2008)394),

–   ņemot vērā 2009. gada maijā Komisijas tīmekļa vietnē publicēto Komisijas novērtējuma ziņojumu par to, kā darbojas Regula (EK) Nr. 1400/2002 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē (turpmāk „novērtējuma ziņojums”), un tam pievienotos Komisijas dienestu darba dokumentus,

–   ņemot vērā Komisijas 2009. gada 22. jūlija paziņojumu „Nākamie reglamentējošie noteikumi konkurences tiesību jomā, kas piemērojami mehānisko transportlīdzekļu nozarē” (COM(2009)388) un tam pievienotos Komisijas dienestu darba dokumentus,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 18. marta atzinumu par Komisijas paziņojumu „Nākamie reglamentējošie noteikumi konkurences tiesību jomā, kas piemērojami mehānisko transportlīdzekļu nozarē” (INT/507 - CESE 444/2010),

–   ņemot vērā informāciju, ko sabiedriskās apspriešanas periodos Komisijai iesniegušas dažādas ieinteresētās personas un kas publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī par MTAR jautājumu organizētajos pasākumos — ECON un IMCO komiteju 2009. gada 19. oktobra apvienotajā sanāksmē un ECON komitejas 2010. gada 12. aprīļa seminārā — paustos ieinteresēto personu viedokļus,

–   ņemot vērā 2002. gada 30. maija rezolūciju attiecībā uz Komisijas Regulas projektu par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē (2002/2046(INI))[9],

–   ņemot vērā 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par CARS 21: konkurētspējīgas autobūves nozares tiesisko regulējumu 21. gadsimtam (2007/2120(INI))[10],,

–   ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 25. marta rezolūciju par automobiļu rūpniecības nākotni[11],

–   ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par 2008. gada ziņojumu par konkurences politiku (2009/2173(INI))[12],

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES līmenī izplatīšanas vienošanās reglamentē divi atsevišķi tiesiski regulējumi, proti, no vienas puses, Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (Direktīva 86/653/EEK, tā sauktā tirdzniecības pārstāvju direktīva), un, no otras puses, divas grupveida atbrīvojuma regulas konkurences politikas jomā, ciktāl tas skar vertikālas izplatīšanas vienošanās (pašreizējā VGAR un pašreizējā MTAR);

B.  tā kā 1999. gadā Komisija pašreizējā VGAR definēja vertikālu vienošanos kategoriju, ko tā uzskata par atbilstošu LESD 101. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem par atbrīvojumu no aizlieguma īstenot konkurences prasībām neatbilstošus noteikumus un darbības;

C. tā kā kopš 20. gadsimta astoņdesmito gadu vidus mehānisko transportlīdzekļu nozarei konkurences jomā piemēro īpašu tiesisko regulējumu;

D. tā kā 2002. gadā Komisija atzina, ka pašreizējā VGAR nevajadzētu iekļaut mehānisko transportlīdzekļu nozari, jo vēl ir jāparedz īpaši noteikumi, lai risinātu Komisijas pamanītās nozares problēmas saistībā ar konkurenci, jo īpaši oligopola stāvokli Eiropas automobiļu tirgū; tā kā Komisija līdz tam bija paudusi bažas par zemu konkurenci starp automobiļu ražotājiem;

E.  tā kā tādēļ Komisija nolēma pašreizējā MTAR pieņemt stingrākus noteikumus šajā nozarē, jo īpaši noteiktus tirgus daļu robežvērtības un skaidri definētus papildu ierobežojumus un nosacījumus;

F.  tā kā pašreizējās MTAR darbības joma aptver trīs dažādus produktu tirgus: a) jaunus mehāniskos transportlīdzekļus (sākotnējo tirgu), b) mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļas (sekundāro tirgu) un c) remonta un tehniskās apkopes pakalpojumus (sekundāro tirgu); tā kā mehāniskie transportlīdzekļi ir gan vieglie automobiļi, gan kravas automobiļi;

G. tā kā pašreizējā VGAR un MTAR zaudēs spēku 2010. gada 31. maijā; tā kā Komisija ir uzsākusi šo abu regulu un to pamatnostādņu pārskatīšanu;

H. tā kā Komisija tagad uzskata, ka jauno mehānisko transportlīdzekļu pārdošanas tirgū valda liela konkurence un ka koncentrācija ir mazinājusies; tā kā Komisija arī uzskata, ka šajā tirgū ir zemas iekļūšanas barjeras un ka agresīvās cenu politikas dēļ tajā arvien vairāk ienāk dalībnieki no Austrumāzijas valstīm;

I.   tā kā Komisija atzīmē, ka līdz ar to ir samazinājušās vieglo automobiļu mazumtirdzniecības cenas; tā kā turpretī Komisija atzīmē, ka remonta un tehniskās apkopes tirgū joprojām ir ļoti ierobežota konkurence un ka ir ļoti augstas cenas atsevišķiem rezerves daļu veidiem;

J.   tā kā Komisija ierosina, ka jaunu mehānisko transportlīdzekļu iegādei un pārdošanai (sākotnējais tirgus) vairs nav vajadzīgs īpašs grupveida atbrīvojums un ka pēc 3 gadu pagarinājuma primārajam tirgum piemēros jauno VGAR; tā kā līdz 2013. gada 31. maijam sākotnējam tirgum piemēros pašreizējo MTAR;

K. tā kā Komisija arī ierosina pieņemt īpašas interpretācijas un piemērošanas pamatnostādnes, kuras īstenotu gan mehānisko transportlīdzekļu sākotnējā, gan sekundārajā tirgū;

L.  tā kā Komisija ierosina sekundārā tirgus jomā (mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļas, remonta un tehniskās apskates pakalpojumi) pieņemt īpašu grupveida atbrīvojuma regulu — jauno MTAR;

M. tā kā nav apstrīdams fakts, ka lielākā daļa mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības un remonta uzņēmumu ir pauduši nopietnas bažas par to, ka pašreizējo MTAR varētu uz laiku apturēt vai uz īslaicīgi pagarināt, jo tas vēl vairāk pasliktinātu ražotāju un pārējo automobiļu rūpniecības ķēdes elementu varas sadalījumu un sniegtu labumu vienīgi dažiem lielākajiem mehānisko transportlīdzekļu ražotājiem;

N. tā kā vairāki pārstāvji no mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu tirgus un remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu nozares ir pauduši atbalstu jauniem sekundārā tirgus noteikumiem, kas salīdzinājumā ar pašreizējo MTAR sniegtu būtiskus uzlabojumus;

O. tā kā sākotnējais un sekundārais tirgus viens otru neizslēdz un tā kā daudzu neatkarīgo tirgotāju ekonomiskā dzīvotspēja ir atkarīga no to elastīgās spējas pārdot mehāniskos transportlīdzekļus un nodrošināt to remontu;

P.  tā kā ES pašlaik saskaras ar ārkārtēju finanšu un ekonomisko krīzi un augstu bezdarba līmeni; tā kā ES būtu jāveicina konkurētspējīga sociālā tirgus ekonomika un jācenšas samazināt nabadzība; tā kā Eiropas automobiļu rūpniecība ir Eiropas ekonomikas galvenā nozare, kas veicina nodarbinātību, inovāciju un konkurētspēju visās ekonomikas nozarēs; tā kā šo nozari pašreizējā krīze skāra īpaši smagi un vairākās valstīs šīs nozares atbalstam tika paredzēti intervences pasākumi;

Q. tā kā noteikumi par vairāku zīmolu tirdzniecību attiecas uz tirdzniecību vienā zālē, dažādās vienas ēkas tirdzniecības zālēs vai dažādās ēkās,

1.  atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ir uzsākusi vairākas sabiedriskas apspriešanas par MTAR un VGAR pārskatīšanu; pauž atzinību, ka Komisija Parlamentam ir iesniegusi novērtējuma ziņojumu par pašreizējās MTAR piemērošanu;

2.  mudina Komisiju aktīvi, atvērti un pārredzami sadarboties ar Parlamentu un jau agrīnā posmā informēt Parlamentu un tam nosūtīt likumdošanas, pirmslikumdošanas un nenormatīvos dokumentus, kā to savas kandidatūras uzklausīšanā apsolīja Eiropas Komisijas loceklis Joaquín Almunia;

3.  uzsver, ka šāda pieeja ļaus notikt pilnvērtīgām Parlamenta deputātu debatēm un sekmēs Komisijas lēmuma demokrātisko leģitimitāti;

4.  lai nodrošinātu galīgās MTAR un VGAR pārredzamu izstrādi, aicina Komisiju skaidri norādīt, kuru ieinteresēto personu sniegto informāciju tā paredz iekļaut finanšu regulā, ja tā paredz šāda veida informāciju iekļaut;

5.  uzsver, ka ir jāizstrādā vispārēji nosacījumi, lai ES mehānisko transportlīdzekļu rūpniecība, tostarp transportlīdzekļu un to rezerves daļu rūpniecība, kļūtu ilgtspējīga, spētu palikt ekonomiski efektīva un saglabāt līderes pozīciju tehnoloģiskās, ekoloģiskās un sociālās inovācijas jomā; uzsver, ka gan iekšējā tirgū, gan sadarbībā ar trešām valstīm ir ļoti būtiski panākt līdzsvaru starp konkurences prasībām un intelektuālo īpašumu;

6.  uzskata, ka jauno MTAR būtu jāuzskata par integrētu pieeju likumdošanai mehānisko transportlīdzekļu nozarē;

7.  atgādina par juridisko noteiktību; tādēļ aicina Komisiju izstrādāt biežāk uzdoto jautājumu sarakstu vai informatīvu brošūru, lai tirgus dalībniekiem sīkāk izskaidrotu jauno tiesisko regulējumu;

8.  uzsver, ka ir uzmanīgi jāizvērtē attiecības starp ražotājiem, no vienas puses, un tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem automobiļu piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem, ņemot vērā šo tirdzniecības partneru nevienlīdzīgo ekonomisko varu;

9.  uzsver, ka ir jānodrošina labvēlīgi nosacījumi automobiļu piegādes ķēdes mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; uzsver, ka ir svarīgi pieņemt stabilu tiesisku regulējumu, kas spētu efektīvi novērst jebkādu ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu un nepieļautu, ka pieaug MVU atkarība no lielajiem ražotājiem; atgādina, ka MVU ir būtiska loma kā darba devējiem, jo īpaši ekonomiskās krīzes periodā, un tuvākajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas apmierina iedzīvotāju vajadzības par mazāk apdzīvotās vietās;

10. neatbalsta ierosinājumu atcelt pašreizējā MTAR paredzētus atsevišķus nosacījumus, saskaņā ar kuriem vienošanos atbrīvo no aizlieguma, proti, līguma klauzulas par vairāku zīmolu tirdzniecību, uzteikumu, ilgumu, strīdu izšķiršanu, tiesāšanos un uzņēmuma pārņemšanu nozares tīklā; jo īpaši atgādina par vajadzību vienkāršot uzņēmuma pārņemšanas nosacījumus, tā ir daļa no Eiropas mazās uzņēmējdarbības akta pirmā pamatprincipa; vērš uzmanību uz risku, ko prasība par viena zīmola tirgošanu rada patērētāju izvēlei un tirgotāju neatkarībai no ražotājiem; pauž bažas, ka šīm klauzulām varētu piemērot dažādās dalībvalstu līgumtiesības;

11. aicina Komisiju nodrošināt, lai izplatītājiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu nozarē, visā ES būtu tāda pati līgumiskā aizsardzība, kāda tā pašlaik ir tirdzniecības pārstāvjiem; uzskata, ka šo tiesību saskaņošanu varētu panākt, izdarot grozījumus Direktīvā 86/653/EEK un daļēji paplašinot tās darbības jomu, lai iekļautu visas izplatīšanas vienošanās;

12. uzsver, ka šajā ekonomisko satricinājumu periodā ir īpaši svarīgi ļaut izmantot īpašumtiesību tirdzniecības alternatīvas, piemēram, izpirkumnomu, lai apmierinātu personu transporta vajadzības; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt, ka jaunās MTAR un VGAR paredz vajadzīgos noteikumus, piemēram, galalietotāja definīciju, lai šādas tirdzniecības alternatīvas varētu attīstīties un sekmēt veselīgu konkurenci automobiļu tirgū;

13. iebilst pret nesaistošu rīcības kodeksu, kas paredz franšīzes tirgotāju un to piegādātāju savstarpējas saistības, bet kas nespēs aizsargāt tirgotāju intereses to saistībās ar ražotājiem; jebkuru rīcības kodeksu būtu jāpapildina ar pienācīgu izpildes mehānismu, proti, piekļuvi atbilstīgai šķīrējtiesas procedūrai;

14. pauž bažas, ka ar šo reformu nevarēs sasniegt Komisijas mērķi — arī turpmāk veicināt efektīvu konkurenci mehānisko transportlīdzekļu sekundārajā tirgū, ņemot vērā patērētāju izvēli un nodrošinot efektīvu piekļuvi neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem; piekrīt Komisijai, ka konkurences apstākļi mehānisko transportlīdzekļu sekundārajā tirgū arī tieši ietekmē sabiedrības drošību;

15. aicina Komisiju saglabāt 30 % robežvērtību saistībām par rezerves daļu iegādi, lai autorizētie remontētāji varētu iegadāties rezerves daļas arī no citiem piegādātājiem, nevis tikai transportlīdzekļu ražotājiem, un viņiem nevajadzētu atkal nonākt piespiedu piegādes atkarībā, kas palielinātu rezerves daļu cenas un samazinātu citu rezerves daļu piegādātāju darbību;

16. uzsver, ka Eiropas Savienības patērētājiem un citi galalietotājiem vajadzētu būt iespējai bez problēmām iegādāties automobili par konkurētspējīgām cenām, pat lielā skaitā un neskatoties uz piegādātāja izvēlēto izplatīšanas sistēmu, un iespējai izvēlēties remonta un tehniskās apkopes vietu un veidu;

17. šajā saistībā atgādina par atkārtotiem Parlamenta aicinājumiem par videi nekaitīgāku transportlīdzekļu izvēli un Komisijas priekšsēdētāja paziņojumus par videi nekaitīgākas ekonomikas īstenošanu; uzskata, ka vairāku zīmolu tirgošana un viegla piekļuve remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiem palīdzēs sasniegt mērķi par zemāku emisiju transportlīdzekļiem, jo tas ļaus pirms pirkuma izdarīšanas viegli salīdzināt piedāvātos transportlīdzekļus un nodrošinās transportlīdzekļu atbilstošu darbību; atkārto prasību izvērtēt, cik efektīvs ir mehānisko transportlīdzekļu nozarei piešķirtais valsts atbalsts, lai nodrošinātu tās atlabšanu ekoloģiskā veidā;

18. pauž bažas, ka Komisijas ierosinātās pamatnostādnes mehānisko transportlīdzekļu nozarē nav pietiekami precīzas, lai nodrošinātu, ka neatkarīgie tirgotāji saņem tehnisko informāciju tikpat saprotamā veidā kā Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) Nr. 595/2009; turklāt aicina Komisiju atjaunināt tehniskās informācijas definēšanu, pamatojoties uz tehnoloģisko progresu, un nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi atjauninātajiem pakalpojumu un rezerves daļu datiem viegli pieejamā elektroniskajā formātā;

19. aicina Komisiju piemērot jaunos sekundārā tirgus noteikumus no 2010. gada 1. jūnija, neatkarīgi no vēl pieņemamajiem risinājumiem jauno mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības jomā;

20. aicina Komisiju pievērst uzmanību jauniem, konkurences prasībām neatbilstošiem klientu sasaistīšanas pasākumu veidiem, piemēram, jebkuram pēcpārdošanas pakalpojumam, kas saistīts ar transportlīdzekļa remontu vai tehnisko apskati, ko veic tikai noteikta zīmola uzņēmumu ķēdē;

21. aicina Komisiju regulāri uzraudzīt automobiļu nozares jaunā tiesiskā regulējuma īstenošanu; jo īpaši mudina Komisiju pirms pagarinājuma beigām veikt mehānisko transportlīdzekļu sākotnējā tirgus konkurences apstākļu padziļinātu atkārtotu novērtēšanu, koncentrējoties uz atsevišķu līguma noteikumu, piemēram, vairāku zīmolu tirgošanas, uzņēmuma pārņemšanas un rezerves daļu iegādes robežvērtību, radīto ietekmi un ierosinātā rīcības kodeksa noteikumiem; šajā saistībā mudina Komisiju apsvērt visas regulatīvās iespējas un veikt atbilstīgus pasākumus, tostarp no jauna pagarināt MTAR daļu vai pārskatīt VGAR, ja šķitīs, ka konkurences apstākļi īpaši sākotnējā tirgū ir ievērojami pasliktinājušies;

22. uzsver, ka Komisijai ir jāinformē Parlaments par jebkādiem jaunā tiesiskā regulējuma pielāgojumiem, ko tā varētu ierosināt pieņemt pēc veiktās tirgus uzraudzības;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.