Предложение за резолюция - B7-0247/2010Предложение за резолюция
B7-0247/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно масовите жестокости в Jos, Нигерия

28.4.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0247/2010

Процедура : 2010/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0247/2010
Внесени текстове :
B7-0247/2010
Приети текстове :

B7‑0247/2010

Резолюция на Европейския парламент относно масовите жестокости в Jos, Нигерия

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушенията на правата на човека в Нигерия,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. изразявайки загриженост относно неотдавнашните събития, по време на които стотици хора бяха убити в жестокостите на етническа основа в Jos, Нигерия,

Б.  като има предвид хилядите жертви на религиозно и етническо насилие в Централна Нигерия през последните десет години, когато религиозното и етническо напрежение в Нигерия често ескалира,

В.  като има предвид междурелигиозното и междуетническото насилие, коeто обикновено предизвиква спонтанно ескалиране на конфликтите с невинни жертви, без да се разреши основната причина за конфликта,

Г.  като има предвид, че проблемите в района на Jos са причинени от липсата на икономическо развитие и напрежението се корени в чувства на неприязън десетилетия наред между местните групи, предимно между християните или анималистите, които се борят за контрола върху плодородните земеделски земи с говорещите хауза мигранти и заселници от мюсюлманския север,

Д. като има предвид, че мирното разрешаване на конфликти означава справедлив достъп до ресурси и преразпределение на приходите в богати на петрол държави като Нигерия,

Е.  като има предвид, че неустойчивостта подчертава крехкостта на най-многобройната нация в Африка, когато наближава времето за предизборна кампания за изборите през 2011 г. с несигурност по отношение на политическото ръководство,

 

1.  решително осъжда насилието в Централна Нигерия и изразява своята загриженост относно продължаващото етническо напрежение, в които и общностите, говорещи хауза-фулани, и тези, говорещи бером, са били както действащи лица, така и жертви;

2.  призовава органите да насочат усилията си към мирно разрешаване на спора като се насочат към основната причина за конфликта, което включва справедлив достъп до ресурси, осигуряващ устойчиво развитие на региона и гарантиращ основните права на човека;

3.  призовава правителството на Нигерия да защитава населението си и на всяка цена да избягва допълнителни нападения и убийства за отмъщение;

4.  призовава правителството на Нигерия веднага да се заеме с разследването на тези кланета и подчертава, че нито един от извършителите не трябва да остане безнаказан;

5.  изразява желанието си да продължи диалога, който се води в рамките на партньорството с Нигерия, с оглед на засилване на продължаващия в страната процес на укрепване на демокрацията, зачитане на правата на човека и правата на малцинствата;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Нигерия, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС и на Панафриканския парламент.