Διαδικασία : 2010/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0247/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0247/2010

Συζήτηση :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0157

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 117kWORD 65k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.768v01-00
 
B7-0247/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην πόλη Jos της Νιγηρίας


Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην πόλη Jos της Νιγηρίας  
B7‑0247/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1966 για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η οποία κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη του 1981 για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, ο οποίος κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. εκφράζοντας την ανησυχία του λόγω των προσφάτων γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους λόγω βιαιοπραγιών που βασίζονταν σε εθνοτικές διαφορές στην πόλη Jos της Νιγηρίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της θρησκευτικής και εθνοτικής βίας στην Κεντρική Νιγηρία τα τελευταία δέκα έτη, που οφείλεται στην αύξηση των εντάσεων θρησκευτικού και εθνοτικού χαρακτήρα στη Νιγηρία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική και διεθνοτική βία συνήθως προκαλεί συναισθηματική κλιμάκωση των συγκρούσεων με συνεπαγόμενη απώλεια της ζωής αθώων ανθρώπων χωρίς, ωστόσο, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα στην περιοχή της πόλης Jos απορρέουν από την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και ότι η ένταση είναι ριζωμένη εδώ και δεκαετίες λόγω της μνησικακίας μεταξύ αυτοχθόνων ομάδων, ως επί το πλείστον χριστιανών ή ανιμιστών, που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της γόνιμης γεωργικής γης με μετανάστες και εποίκους από την εθνοτική ομάδα Hausa στον μουσουλμανικό βορρά,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων σε μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο όπως είναι η Νιγηρία συνεπάγεται δίκαιη πρόσβαση στους πόρους και ανακατανομή των πόρων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια τονίζει τον εύθραυστο χαρακτήρα του πλέον πολυπληθούς έθνους της Αφρικής, καθώς πλησιάζει η προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του 2011 με αβεβαιότητα για την πολιτική ηγεσία,

 

1.  καταδικάζει με σθένος τη βία στην Κεντρική Νιγηρία και εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες εθνοτικές εντάσεις όπου αμφότερες οι κοινωνίες Hausa-Fulani και Berom είναι θύτες και θύματα·

2.  προτρέπει τις αρχές να καταβάλουν προσπάθειες για ειρηνική επίλυση αντιμετωπίζοντας την ρίζα της σύγκρουσης, η οποία συνεπάγεται την δίκαιη πρόσβαση στους πόρους, τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και τον σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νιγηρίας να προστατεύσει τον πληθυσμό της και να αποφύγει με κάθε τρόπο περαιτέρω επιθέσεις ή δολοφονίες ως πράξεις αντίποινων·

4.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νιγηρίας να διερευνήσει επειγόντως αυτές τις σφαγές και τονίζει ότι κανένας από τους δράστες της κρίσης στην πόλη Jos δεν θα παραμείνει ατιμώρητος·

5.  εκφράζει την προθυμία του να συνεχισθεί ο διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του με τη Νιγηρία, με στόχο την ενίσχυση των υπό εξέλιξη διαδικασιών στην εν λόγω χώρα για την εδραίωση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Νιγηρίας, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΑΚ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου