Menettely : 2010/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0247/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0247/2010

Keskustelut :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0157

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 112kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.768v01-00
 
B7-0247/2010

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


laajoista julmuuksista Nigerian Josissa


Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma laajoista julmuuksista Nigerian Josissa  
B7‑0247/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Nigerian ihmisoikeusloukkauksista aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nigeria on ratifioinut 29. lokakuuta 1993,

–   ottaa huomioon vuonna 1981 tehdyn Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Nigeria on ratifioinut 22. kesäkuuta 1983,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon viimeaikaiset huolestuttavat tapahtumat Nigerian Josissa, jossa satoja ihmisiä on kuollut etnisissä väkivaltaisuuksissa,

B.  ottaa huomioon, että Keski-Nigerian uskonnollisissa ja etnisissä väkivaltaisuuksissa on kuollut viimeisten kymmenen vuoden aikana tuhansia ihmisiä ja että Nigerian uskonnolliset ja etniset jännitteet ovat usein kiristyneet,

C. ottaa huomioon, että uskonnolliset tai etniset väkivaltaisuudet aiheuttavat yleensä tunnekuohuja ja konfliktien pahenemista, jolloin viattomat ihmiset menettävät henkensä ilman, että konfliktin perussyihin puututaan,

D. katsoo, että Josin alueen ongelmat johtuvat talouskehityksen puutteesta ja jännitteistä, joiden taustalla on vuosikymmeniä kestänyt kauna ja kamppailu hedelmällisestä viljelysmaasta enimmäkseen kristinuskoa tai animismia harjoittavien alueen alkuperäisten asukkaiden ja pohjoisen hausankielisiltä muslimialueilta tulevien siirtolaisten ja uudisasukkaiden välillä,

E.  ottaa huomioon, että konfliktien rauhanomainen ratkaisu tarkoittaa Nigerian kaltaisessa öljyntuottajavaltiossa myös luonnonvarojen oikeudenmukaista saatavuutta ja niistä saatavien tulojen uudelleenjakamista,

F.  ottaa huomioon, että epävakaus korostaa Afrikan väkirikkaimman valtion haavoittuvuutta valmistauduttaessa vuoden 2011 vaalikampanjaan tilanteessa, jossa poliittisesta johtajuudesta vallitsee epävarmuus,

1.  tuomitsee ankarasti Keski-Nigerian väkivaltaisuudet ja ilmaisee huolensa jatkuvista etnisistä jännitteistä, joissa hausa-fulani- ja beromyhteisöt ovat olleet sekä syyllisiä että uhreja;

2.  kehottaa viranomaisia pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun puuttumalla konfliktin perussyihin, mikä tarkoittaa luonnonvarojen oikeudenmukaista saatavuutta, kestävän kehityksen varmistamista ja perusihmisoikeuksien takaamista;

3.  kehottaa Nigerian hallitusta suojelemaan väestöään ja välttämään kaikin tavoin uusia hyökkäyksiä tai kostosurmia;

4.  kehottaa Nigerian hallitusta tutkimaan nämä joukkomurhat pikaisesti ja korostaa, että yksikään Josin kriisiin osallinen ei saa jäädä rankaisematta;

5.  ilmaisee halukkuutensa jatkaa unionin ja Nigerian välisen kumppanuuden puitteissa meneillään olevaa vuoropuhelua, jotta voidaan lujittaa maassa jatkuvaa prosessia demokratian vakauttamiseksi sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamiseksi;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Nigerian hallitukselle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö