Procedura : 2010/2660(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0247/2010

Teksty złożone :

B7-0247/2010

Debaty :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0157

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 126kWORD 65k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.768v01-00
 
B7-0247/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii


Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos Nigerii  
B7‑0247/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przypadków naruszenia praw człowieka w Nigerii,

–   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., ratyfikowany przez Nigerię w dniu 29 października 1993 r.,

–   uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z 1981 r., ratyfikowaną przez Nigerię w dniu 22 czerwca 1983 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. zaniepokojony niedawnymi wydarzeniami, w czasie których kilkaset osób zostało zabitych w aktach przemocy o podłożu rasowym w Jos w Nigerii,

B.  mając na uwadze, że w ostatnich dziesięciu latach wskutek przemocy na tle religijnym i etnicznym w środkowej Nigerii zginęły tysiące osób w wyniku częstych napięć na tle religijnym i etnicznym w tym kraju,

C. mając na uwadze, że akty przemocy o podłożu religijnym lub etnicznym, które zazwyczaj powodują emocjonalną eskalację konfliktów, pociągając za sobą śmierć niewinnych ludzi, lecz nie eliminując przyczyn leżących u podstaw konfliktu,

D. mając na uwadze, że problemy w okolicach Jos są rezultatem braku rozwoju gospodarczego, a napięcia wynikają z ciągnących się od dziesięcioleci konfliktów między grupami ludności tubylczej, głównie chrześcijanami lub animistami, rywalizującymi o kontrolę nad żyznymi obszarami uprawnymi z migrantami i osadnikami z mówiącej językiem hausa muzułmańskiej północy,

E.  mając na uwadze, że pokojowe rozwiązanie konfliktów oznacza również sprawiedliwy dostęp do zasobów i sprawiedliwy podział dochodów w kraju bogatym w złoża ropy naftowej, którym jest Nigeria,

F.  mając na uwadze, że ta niestabilna sytuacja podkreśla słabość najbardziej licznego narodu Afryki w obliczu nadchodzącej kampanii przed wyborami w 2011 r., któremu towarzyszy niepewność dotycząca przywództwa politycznego,

1.  zdecydowanie potępia przemoc w środkowej Nigerii i wyraża zaniepokojenie trwającymi napięciami etnicznymi, w których zarówno społeczność Hausa-Fulani, jak i społeczność Berom pełnią rolę sprawców i ofiar;

2.  wzywa władze do wypracowania rozwiązania pokojowego, zajmując się główną przyczyną konfliktu, co oznacza sprawiedliwy dostęp do zasobów przy zapewnieniu trwałego rozwoju regionu i zagwarantowanie podstawowych praw człowieka;

3.  wzywa rząd Nigerii do ochrony własnej ludności i zapobiegania wszelkimi sposobami dalszym atakom czy działaniom odwetowym;

4.  wzywa rząd nigeryjski do przeprowadzenia pilnego dochodzenia w sprawie masakr w Jos i podkreśla, że żaden ze sprawców nie może pozostać bezkarny;

5.  wyraża gotowość do kontynuowania dialogu, jaki ma miejsce w ramach partnerstwa z Nigerią, z myślą o wzmocnieniu aktualnych procesów w tym kraju w celu utrwalenia demokracji, poszanowania praw człowieka i praw mniejszości;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Nigerii, Unii Afrykańskiej, Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz Parlamentowi Panafrykańskiemu (PAP).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności