Návrh uznesenia - B7-0251/2010Návrh uznesenia
B7-0251/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Kirgizsku

28.4.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0246/2010

Postup : 2010/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0251/2010
Predkladané texty :
B7-0251/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0251/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Kirgizsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kirgizsku a Strednej Ázii, najmä na uznesenie z 12. mája 2005,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/HR) Catheriny Ashtonovej o situácii v Kirgizsku z 8. apríla. 2010,

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú Európska rada prijala 21. – 22. júna 2007,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999,

–   so zreteľom na regionálny strategický dokument Európskeho spoločenstva o pomoci Strednej Ázii na obdobie 2007 – 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže je v záujme obyvateľov Strednej Ázie i Európskej únie, aby sa dosiahol pokrok v stabilite a zvyšovaní úrovne demokratického a ľudského rozvoja, bezpečnosti ľudí a trvalo udržateľného rastu v celom regióne,

B.  keďže EÚ musí vždy dodržiavať svoj záväzok zaradiť otázku ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu do všetkých dohôd s tretími štátmi, podporovať demokratické reformy prostredníctvom súdržných politík a posilňovať tak svoju dôveryhodnosť v úlohe hráča v regióne,

C. keďže Kirgizsko je členom OBSE, a rámci nej sa zaviazalo rešpektovať základné slobody, ľudské práva a zásady právneho štátu a dodržiavať demokratické normy OBSE,

D. keďže vzťah medzi EÚ a Strednou Áziou je kľúčový, pokiaľ ide o spoločné úlohy v oblasti energetiky, boja proti zmene klímy, kontroly nezákonného obchodovania s drogami a boja proti terorizmu,

E.  keďže Kurmanbek Bakijev, ktorý sa prvýkrát ujal funkcie v júli 2005 po tzv. tulipánovej revolúcii, bol vlani znovu zvolený na ďalšie obdobie za prezidenta vo voľbách, ktoré boli podľa nezávislých pozorovateľov poznačené veľkým podvodom; keďže po počiatočných demokratických opatreniach sa vláda Bakijeva zmenila na autoritársku a represívnu a jeho režim bol všeobecne vnímaný ako skorumpovaný a poznačený zneužívaním moci,

F.  keďže 7. apríla zasiahli kirgizské jednotky za použitia streľby, slzného plynu a omračujúcich granátov proti davu demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred prezidentským úradom v Biškeku a potom vtrhli do vládnych budov, aby protestovali proti výraznému zvýšeniu cien elektrickej energie a kúrenia, čoho výsledkom bolo 84 mŕtvych a viac ako 500 zranených,

G. keďže prezident Bakijev bol nútený opustiť hlavné mesto a jeho miesto prevzala dočasná vláda, na čele ktorej stojí vedúca predstaviteľka opozície Roza Otunbajevová, ktorá vydala dekrét o nástupníctve moci a nariadenie o súlade s kirgizskou ústavou a rozpustila parlament,

H. keďže Bakijev po tom, ako sa pokúsil stanoviť podmienky svojej rezignácie, odišiel týždeň po vzbure z krajiny do Kazachstanu na základe dohody, ktorú sprostredkovali Rusko, USA a Kazachstan;

I.   keďže situácia v Kirgizsku je nestabilná a rýchlo sa meniaca najmä v okresoch Džalálabádu, kde sily blízke Bakijevovi stále vyvolávajú znepokojujúce násilie,

1.  vyjadruje najhlbšie obavy nad situáciou v Kirgizsku a vyslovuje úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí tragických udalostí;

2.  berie na vedomie prvé kroky, ktoré podnikla dočasná vláda na obnovu demokracie, najmä čo sa týka plánov na návrh novej ústavy a následného referenda o Bakijevových reformách, ktorými sa do rúk prezidenta sústredila príliš veľká moc;

3.  vyzýva na uskutočnenie nových volieb hneď po splnení podmienok na slobodné a spravodlivé voľby a po prijatí a implementácii potrebných právnych predpisov; vyzýva dočasnú vládu, aby navrhla balík reforiem vrátane:

–  prípravy a spolupráce medzinárodného a nezávislého vyšetrovania prípadov násilia pod vedením OSN;

–  predloženia jasného časového rozvrhu na uskutočnenie celoštátnych volieb a návrhu novej ústavy;

–  prípravy opatrení na ochranu a zaručenie nezávislosti súdnictva;

–  presadzovania plného dodržiavania ľudských práv;

–  presadzovania ustanovení o boji proti korupcii a o reforme verejnej správy;

 

4.  naliehavo vyzýva dočasnú vládu, aby vynaložila maximálne úsilie o vytvorenie podmienok na zavedenie účinného a transparentného systému, ktorý dokáže obmedziť nadvládu klanovej politiky a podporovať politický, spoločenský a hospodársky rozvoj a začlenenie;

5.  vyzýva EÚ, aby plne využila nové nástroje Stratégie pre Strednú Áziu s cieľom primerane pomôcť krajine v tejto ťažkej situácii;

6.  vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre Strednú Áziu, aby situáciu pozorne sledoval a napomáhal obnovu dialógu medzi všetkými zložkami kirgizskej spoločnosti;

7.  očakáva preskúmanie napredovania v realizácii stratégie EÚ pre tento región a vyzýva na vyvinutie úsilia o zvýšenie jej dôveryhodnosti, konkrétnosti a súdržnosti;

8.  žiada, aby sa tieto udalosti prešetrili na medzinárodnej úrovni pod vedením OSN s cieľom určiť zodpovedných i nedostatky a poskytnúť pomoc justičným orgánom Kirgizska, aby mohli postaviť vinníkov pred súd, pričom zabezpečia rešpektovanie a spravodlivosť súdnych konaní;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade a Komisii, ako aj OBSE a parlamentom Ruskej federácie, USA a Kazachstanu.