Návrh usnesení - B7-0253/2010Návrh usnesení
B7-0253/2010

NÁVRH USNESENÍ o masových zvěrstvech ve městě Jos v Nigérii

28. 4. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Goerens a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0247/2010

Postup : 2010/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0253/2010
Předložené texty :
B7-0253/2010
Přijaté texty :

B7-0253/2010

Usnesení Evropského parlamentu o masových zvěrstvech ve městě Jos v Nigérii

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech v Nigérii,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 ratifikovaný Nigerií dne 29. října 1993,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. šokován nedávnými událostmi, k nimž došlo v nigerijském městě Jos, které leží na křižovatce mezi (nigerijským) muslimským severem a křesťanským jihem, během nichž bylo několik set osob zabito v důsledku etnického násilí,

 

B. vzhledem k tomu, že podle představitele Červeného kříže byly v oblasti nedaleko míst, kde v sektářských střetech byly v lednu zabity stovky osob, násilím zasaženy nejméně další dvě sousední komunity,

 

C. vzhledem k tomu, že podle hlášení Červeného kříže opouští nejméně 5600 lidí v důsledku tohoto násilí oblast ze strachu o své životy,

 

D. vzhledem k tomu, že v uplynulých deseti letech zahynuly v centrální Nigérii tisíce lidí v důsledku náboženského a etnického násilí, protože v Nigérii dochází často k náboženskému a etnickému napětí,

 

E. vzhledem k tomu, že problémy v oblasti města Jos pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že kořeny napětí spočívají v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, většinou křesťany či animisty, soupeřícími o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s hausky mluvícími migranty a usedlíky z muslimského severu,

 

F. vzhledem k tomu, že nestabilita ještě podtrhuje křehkost této nejlidnatější africké země, která se připravuje na blížící se volební kampaň před volbami v roce 2011 a v níž převládá nejistota ohledně politického vedení,

 

 

1. důrazně odsuzuje násilí v centrální Nigérii a vyjadřuje obavy z pokračujícího etnického napětí, v němž jsou komunity Hausů-Fulaniů a Beromů zároveň útočníky i oběťmi;

 

2. naléhavě žádá orgány, aby usilovaly o mírové řešení, a vyzývá vládu Nigérie, aby chránila své obyvatele, zabývala se kořeny násilí, zajistila rovná práva pro všechny občany a řešila problémy nezaměstnanosti a chudoby;

 

3. vyzývá nigerijské orgány, aby jednaly rychle a ochránily civilní občany všech etnik před nebezpečím dalších útoků nebo odvetného zabíjení tím, že zavedou pravidelné hlídkování v celém regionu; požaduje, aby těm, kteří byli v důsledku masakrů nuceni utéci, bylo umožněno se bezpečně vrátit do svých domovů;

 

4. vyzývá vládu Nigérie, aby bezodkladně vyšetřila tyto masakry, a zdůrazňuje, že nikdo z viníků krize v Josu nesmí zůstat nepotrestán;

 

5. vyjadřuje svou ochotu pokračovat v dialogu, který se koná v rámci partnerství s Nigérií, s cílem posílit procesy probíhající v této zemi, které směřují ke konsolidaci demokracie, dodržování lidských práv a práv menšin;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Nigérie, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).