Resolutsiooni ettepanek - B7-0253/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0253/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Massilised hirmuteod Nigeerias Josis

28.4.2010

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells fraktsioon ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0247/2010

Menetlus : 2010/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0253/2010
Esitatud tekstid :
B7-0253/2010
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0253/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon massiliste hirmutegude kohta Nigeerias Josis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste kohta Nigeerias;

–   võttes arvesse 1966. aasta kodanike- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Nigeeria ratifitseeris 29. oktoobril 1993;

–   võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Nigeeria ratifitseeris 22. juunil 1983;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. olles šokeeritud Nigeeria islamistliku põhjaosa ja kristliku lõunaosa ristumiskohas Josis toimunud hiljutistest sündmustest, mille käigus rahvuspõhise vägivalla käigus tapeti sadu inimesi;

 

B. arvestades, et Punase Risti ametniku sõnul oli sihtmärgiks veel vähemalt kaks naaberkogukonda selle ala lähistel, kus usulahkude vaheliste kokkupõrgete käigus tapeti jaanuaris sadu inimesi;

 

C. arvestades, et Punane Rist on teatanud, et selle vägivalla tagajärjel lahkub oma elu pärast hirmu tundes piirkonnast vähemalt 500-600 inimest;

 

D. arvestades, et Kesk-Nigeerias on viimase kümne aasta jooksul usu- ja rahvuspõhistes vägivallaaktides saanud surma tuhanded inimesed, sest usu- ja rahvuspõhised pinged on Nigeerias sageli üliteravad;

 

E. arvestades, et Josi piirkonna probleemid tulenevad majandusarengu mahajäämusest ja pinge põhjuseks on aastakümneid kestnud vaen kohalike elanikerühmade vahel, kellest enamik on kristlased ja animistid ning kes võistlevad hausa keelt kõnelevast islamistlikust põhjaosast tulnud sisserändajate ja asunikega viljakate põllumaade pärast;

 

F. arvestades, et selline ebastabiilsus nõrgendab Aafrika kõige suurema rahvaarvuga, kuid nõrka riiki ajal, kui läheneb 2011. aasta valimiste kampaania ning valitseb ebaselgus poliitilise juhtkonna suhtes,

 

 

1. mõistab otsustavalt hukka vägivalla Kesk-Nigeerias ja väljendab muret jätkuva rahvuspõhise pinge pärast, milles Hausa-Fulani ja Beromi kogukonnad on olnud nii vägivalla toimepanijateks kui ka ohvriteks;

 

2. nõuab tungivalt, et ametivõimud püüaksid saavutada rahumeelset lahendust, ja kutsub Nigeeria valitsust üles kaitsma oma elanikkonda ja tegelema vägivalla põhjustega, tagades võrdsed õigused kõigile kodanikele ja lahendades tööpuuduse ja vaesuse probleemi;

 

3. kutsub Nigeeria valitsust üles kiiresti tegutsema, et kaitsta korrapärase patrullimisega piirkonnas kõigi rahvusrühmade tsiviilelanikke, keda võidakse rünnata või kättemaksuks tappa; nõuab, et nendel, kes veresauna tõttu olid sunnitud põgenema, võimaldataks ohutult oma kodudesse tagasi pöörduda;

 

4. kutsub Nigeeria valitsust üles neid veresaunu kiiresti uurima ja rõhutab, et mitte ükski Josi tegude toimepanija ei jää karistamata;

 

5. väljendab tahet jätkata oma partnerlussuhete raames Nigeeriaga dialoogi, et tugevdada riigis käimasolevaid protsesse, mille eesmärk on kindlustada demokraatiat ning tagada inimõiguste ja vähemusrahvuste õiguste austamine;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nigeeria valitsusele, Aafrika Liidu institutsioonidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja üleaafrikalisele parlamendile.