Предложение за резолюция - B7-0259/2010Предложение за резолюция
B7-0259/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кръвопролитията в Нигерия

28.4.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer от името на групата GUE/NGL

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0259/2010
Внесени текстове :
B7-0259/2010
Приети текстове :

B7‑0259/2010

Резолюция на Европейския парламент относно кръвопролитията в Нигерия

Европейският парламент,

–   като взе предвид свои предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека в Нигерия,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–   като взе предвид отправения от УНИЦЕФ призив за спешно отпускане на средства за оказване на помощ на децата от страните от Сахел,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че през следващите месеци почти десет милиона души са застрашени от сериозна продоволствена криза в източен Сахел,

Б. като има предвид, че половината от жителите на Нигер, т.е. 7,5 милиона жители са изложени на опасност, както и че западен и централен Чад, североизточната част на Мали, северна Нигерия и някои региони на Буркина Фасо и на Мавритания също така са засегнати в различна степен,

В. като има предвид, че макар Нигерия да заема осмо място по производство на петрол в света, по-голямата част от нейните 148 милиона жители живеят под прага на бедност,

Г. като има предвид, че експлоатирането на петрола в тази държава е в ущърб на най-основните социални, икономически и екологични потребности на населението,

Д. като има предвид, че контролът на големите петролни компании (Shell, Total, Exxon, Agip и т.н.) върху експлоатацията на петрола в Нигерия се ползва с благосклонността на управляващите в ущърб на потребностите на населението,

Е. като има предвид твърденията за масово фалшифициране по време на последните президентски избори,

Ж. като има предвид, че обстановката на гражданска война, която цари в тази държава години наред, но също и неотдавнашните прояви на насилие срещу петролните компании (особено Total) имат сериозна връзка с въпроса за контрола върху природните ресурси и достъпа до тях (петрол и природен газ на първо място),

З. като има предвид, че в основата на нападенията и кръвопролитията от януари и март 2010 г. между местните групи, по-голямата част християни или анимисти, и населението в северната част, е липсата на социално и икономическо развитие на тези региони,

И. като има предвид, че вследствие на тези нападения и кръвопролития, 42 000 жители на щата Плато бяха разселени, от които 90% са жени и деца,

Й. като има предвид, че извършителите на тези актове често са наемни войници и по принцип техните действия и тези на лицата, издавали заповедите, остават безнаказани,

1.  изисква прилагането на план за спешни действия за отпускане на средства, предназначени за населението на източен Сахел, за да се предотврати продоволствената криза;

2.  подчертава, че трябва да се направи всичко, за да се приложат политиките, необходими за икономическо, социално и екологично развитие на тази държава;

3.  осъжда много категорично насилието в централна Нигерия и изразява своята загриженост относно обстановката на гражданска война, която цари в тази държава години наред;

4.  настоятелно призовава органите на Нигерия да защитят своето население, да работят в посока на мирно решение, да се заемат с дълбоките причини за насилие, като гарантират равни права на всички граждани при прилагането на политиките, необходими за разрешаването на проблемите, свързани с безработицата и бедността;

5.  подчертава необходимостта да се гарантира сигурността и социалните условия, необходими за завръщането на 42 000 души, разселени от началото на конфликтите;

6.  призовава правителството на Нигерия да проведе спешни разследвания относно кръвопролитията и техните поръчители и подчертава, че никой от извършителите не трябва да остане ненаказан;

7.  осъжда много категорично масовото фалшифициране в Нигерия и намесата на петролните дружества и на някои западни правителства в икономическия и политическия живот на държавата;

8.  призовава за действителното прилагане на правото на народите на самоопределяне, по-специално чрез произвеждането на демократични и свободни избори;

9.  припомня, че това право може да бъде зачетено, само ако държавата поеме по пътя на социално, икономическо, екологично и демократично развитие, което да може да гарантира равен достъп до ресурсите на всички нейни жители; следователно настоятелно призовава органите да работят в тази посока;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, на правителството на Нигерия, на институциите на Африканския съюз, на генералния секретар и на генералната асамблея на ООН, на съпредседателите на парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на председателя на Панафриканския парламент.