Предложение за резолюция - B7-0261/2010/REV1Предложение за резолюция
B7-0261/2010/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно електрическите превозни средства

28.4.2010

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0016/2010 и B7‑0015/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies от името на групата S&D
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy от името на групата PPE
Fiona Hall от името на групата ALDE
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos от името на групата Verts/ALE
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský от името на групата ECR
Marisa Matias от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0261/2010
Внесени текстове :
B7-0261/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0261/2010

Резолюция на Европейския парламент относно електрическите превозни средства

Европейският парламент,

–   като взе предвид плана на ЕС за възстановяване и по-конкретно инициативата за екологично чист автомобил от ноември 2008 г.,

–   като взе предвид Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, която определя минимален праг от 10 % за използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили,

–   като взе предвид плана за действие относно градската мобилност от 30 септември 2009 г.,

–   като взе предвид неформалната среща на Съвета, проведена в Сан Себастиан на 9 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ от 3 март 2010 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно европейска стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства от 27 април 2010 г.

–   като взе предвид въпросите от 16 февруари 2010 г. към Съвета и Комисията относно електрическите превозни средства (O-0019/2010 – B7‑0016/2010, O-0020/2010 – B7‑0015/2010),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че предизвикателствата, пораждани от изменението на климата, емисиите на въглероден диоксид и другите замърсители, както и неустойчивите цени на горивата доведоха до технологичното разработване на батерии и системи за съхраняване на електроенергия, а освен това и до по-голяма пазарна осведоменост по тези въпроси, което като цяло създаде положителна атмосфера за развитието на електрическите превозни средства в световен мащаб,

Б.  като има предвид, че електрическите превозни средства са значим иновационен продукт с голям пазарен потенциал, особено в дългосрочен план, както и че способността бързо да се навлезе на този пазар с висококачествени продукти и повсеместна степен на стандартизация ще определи бъдещите лидери,

В.  като има предвид, че електрическите превозни средства допринасят за приоритетите на „Европа 2020“ за развитие на икономика, основана на знанието и иновациите, която насърчава една по-ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, по-щадяща околната среда и по-конкурентоспособна икономика,

Г.  като има предвид, че на неформалната среща на Съвета, проведена в Сан Себастиан на 9 февруари 2010 г., министрите от ЕС, отговарящи за конкурентоспособността, се споразумяха с Комисията относно необходимостта ЕС да провежда обща стратегия по отношение на електрическите превозни средства,

Д. като има предвид, че съществуват няколко политически причини за иновации в двигателните системи (електрически и хибридни), а именно:

1.  намаляване на емисиите на въглероден диоксид и на замърсители,

2.  намаляване на шумовото замърсяване,

3.  повишаване на енергийната ефективност и на потенциалното използване на възобновяеми източници на енергия,

4.  недостигът и променливата икономическа стойност на изкопаемите източници на енергия,

5.  подкрепата за иновациите, основани на технологично лидерство, което ще позволи на европейската промишленост да се възстанови от настоящото икономическо положение и ще гарантира общата й конкурентоспособност в бъдеще,

Е.  като има предвид, че средният енергиен микс в ЕС за производството на електроенергия сега в Европа прави електрическите превозни средства и хибридите с възможност за включване към електрическата мрежа основен елемент в по-мащабната стратегия за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, както и че преминаването към енергийно ефективна и устойчива транспортна система трябва да бъде приоритет за ЕС, ако искаме до 2050 г. да постигнем целта за транспортна система, която е в голяма степен свободна от въглероден диоксид,

Ж. като има предвид, че съществуват предизвикателства, за които е необходимо да бъде намерено решение, за да се подкрепи успешното въвеждане на пазара на електрическите превозни средства, и по-конкретно:

1.  високата цена на електрическите превозни средства, за което допринася най-вече стойността на батериите,

2.  необходимостта от допълнителна научноизследователска и развойна дейност за подобряване на характеристиките и намаляване на цената на електрическите превозни средства,

3.  приемането от страна на потребителите на цената, пробега след зареждане и времето за презареждане,

4.  подходящата инфраструктура за презареждане,

5.  стандартизацията на европейско и световно равнище, като например интерфейсите между превозните средства и инфраструктурата за зареждане,

6.  общо емисиите от електрическите превозни средства,

З.  като има предвид, че съществува потвърден потенциал, който предлагат електрическите превозни средства по отношение на капацитета за съхранение, което позволява подобрения в използването на възобновяемите източници на енергия предвид ползите, които предлагат интелигентните мрежи,

И. като има предвид, че съобщението за чисти превозни средства споменава накратко необходимите на сектора нови умения за преминаване от традиционните към електрическите превозни средства, но не се споменават последиците за заетостта, които ще породи този преход, както и че е необходим съгласуван подход за посрещане на предизвикателствата, пред които са изправени трудещите се от сектора на автомобилостроенето,

Й. като има предвид, че в няколко държави и региони вече започна въвеждането на инфраструктура за зареждане за електрически превозни средства,

К. като има предвид, че държавите-членки на ЕС започнаха да въвеждат национални програми в подкрепа на електрическите превозни средства предвид навлизането им на пазара на Общността,

Л. като има предвид, че промишлеността и научноизследователската дейност в конкурентните държави получиха значителна подкрепа и че този пример следва да бъде последван и в ЕС,

М. като има предвид, че прегледът на инвестиционната политика на ЕС в областта на инфраструктурата през 2010 г. е отличен повод да се осъществи напредък към инвестиране в инфраструктура за по-чисти, модерни технологии, в това число интелигентни мрежи,

Н. като има предвид, че в Европа големият брой градове и градски райони с висока степен на замърсяване предлага подходящи условия за бързо въвеждане на електрическите превозни средства, с което ще се предостави на европейските производители възможността бързо да заемат водещи позиции на пазара,

О. като има предвид, че производството на електрически превозни средства може да допринесе за икономическото възстановяване и да гарантира жизнеспособността в дългосрочен план на европейското автомобилостроене, основано на превозните средства с ниски емисии,

1.  отбелязва приоритета, даден на развитието на електрическите превозни средства от испанското председателство в контекста на борбата срещу изменението на климата, подкрепя решението на Съвета за конкурентоспособността да прикани Комисията да изготви план за действие за чисти и енергийно ефективни превозни средства, в това число за подобряване на интелигентните мрежи, и приветства съобщението на Комисията от 27 април 2010 г. относно европейска стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства;

2.  призовава Комисията и държавите-членки да осигурят необходимите условия за съществуването на единен пазар на електрически превозни средства, като същевременно гарантират ефективно съгласуване на политиките на равнище ЕС с цел предотвратяване на отрицателните социални последици и последиците за заетостта от преминаването към транспортна система, свободна от въглероден диоксид, както и предотвратяване на съществуването на несъвместими схеми и стандарти, които не позволяват оперативно взаимодействие;

3.  подчертава, че развитието на електрическите превозни средства следва да бъде добре балансирано и включено в рамките на бъдеща политика за устойчива мобилност, в която, наред с другото, от основно значение са намаляването на пътно-транспортните произшествия, заеманото пространство, задръстванията, общото потребление на енергия, емисиите на въглероден диоксид, шумовите и газови емисии, като едновременно с това изтъква, че развитието на електрическата мобилност следва да обхваща електроавтомобилите, електровелосипедите, трамваите, влаковете и др.;

4.  призовава Комисията и Съвета да предприемат съвместни действия относно:

i.  международна, където това е възможно, или най-малкото европейска стандартизация на инфраструктурите и технологиите за презареждане, в това число интелигентни мрежи, стандарти за открита комуникация и технологии за измервателните уреди на борда и оперативно взаимодействие; това включва използването на нови технологии в развитието на необходимата оперативно съвместима инфраструктура в Европа за трансгранична електрическа мобилност,

ii.  подкрепа за научноизследователската дейност и иновациите, които да бъдат предимно съсредоточени върху подобряването на батериите и двигателните технологии,

iii.  подобряване на електрическите мрежи чрез въвеждането на интелигентни мрежи и устойчив капацитет за производство на електроенергия с нисък въглероден интензитет, и най-вече от възобновяеми източници на енергия,

iv.  подкрепа за инициативи, които гарантират съществуването на единен пазар и разработват правила за типово одобрение в областта на енергийно ефективните и чисти превозни средства и, преди всичко, в сферата на пътната безопасност,

v.  координация на мерките за подкрепа на национално равнище и стимулите за електрическите превозни средства,

vi.  подкрепа за мерки за гарантиране на конкурентоспособността на производството на енергийно ефективните и чисти превозни средства,

vii.  стабилни разпоредби относно изпреварващи мерки по социалните въпроси и въпросите, свързани със заетостта;

5.  призовава Комисията да представи цялостни изчисления на общите емисии на въглероден диоксид от електрическите превозни средства, като вземе предвид прогнозните промени в производството на електроенергия и капацитета за съхранение до 2050 г.;

6.  подчертава, че електрическите превозни средства са технологичен пробив, който се нуждае от комплексни иновационни стратегии и стратегии за технологично развитие чрез подходящо финансиране и подкрепа за научноизследователската и развойна дейност и иновации в непрекъснато разширяващ се кръг от ключови области, като например батериите, инфраструктурата (включително интеграцията с електрическите мрежи); във връзка с това приветства мерките за екологични иновации, които са на разположение на производителите, но изразява силна загриженост предвид затрудненията, срещани при тяхното прилагане;

7.  припомня заключенията на Съвета относно конкурентоспособността от 1 март 2010 г. във връзка с предстоящото предложение на Комисията за насочен към деловите среди европейски план за научни изследвания и новаторство, който да допълва националните стратегии за иновации, включително популяризирането на инструменти и инициативи със силен потенциал, като например водещи пазари и обществени поръчки преди пускането на пазара, както и подобряването на достъпа до финансиране, по-специално за МСП, чрез по-добро мобилизиране на инструментите за рисков капитал;

8.  изисква от държавите-членки да започнат да заменят постепенно състоящите се от превозни средства с двигатели с вътрешно горене паркове за обществени услуги с електрически превозни средства, като по този начин стимулират търсенето посредством обществени поръчки; призовава институциите на ЕС да разработят инфраструктурни планове веднага след определяне на стандартите;

9.  припомня, че съгласно плана за възстановяване инициативата за екологично чисти автомобили подпомага развитието на нови и устойчиви форми на пътен превоз и че електрическите превозни средства са определени за приоритетни;

10. подкрепя предложението на Комисията за определяне на европейски стандарт за зареждане на електрически превозни средства, което ще гарантира оперативна съвместимост, и се застъпва за определянето на технически стандарти за системите за зареждане, включително за различни категории превозни средства; призовава Комисията да се стреми при всяка възможност към разработването на световни стандарти и да гарантира, че стандартът за зареждане стимулира модерните технологии, като например интелигентно зареждане и стандарти за открита комуникация, и че съответства на насоките относно архитектурата за интелигентно измерване;

11. изразява убеждението, че стандартизацията ще направи възможен един прост и разбираем процес на одобрение и че ще допринесе за ускоряването на въвеждането на пазара и за разпространението на нисковъглеродни превозни средства в ЕС, ще увеличи конкурентоспособността свързаната с мобилността промишленост в ЕС чрез намаляване на развойните разходи за производителите и постепенното обезвъглеродяване на сухоземния транспорт;

12. подчертава, че стандартизирането на електрическите превозни средства, инфраструктурата и методите на зареждане не следва да възпрепятстват бъдещите иновации, особено в сферата на електрическата мобилност или конвенционалните двигатели на превозните средства;

13. призовава за хармонизирани изисквания за одобряването на електрическите превозни средства, с конкретни изисквания за здравето и безопасността както за работниците, така и за крайните потребители, и призовава тези изисквания да бъдат включени в рамката на ЕС за типово одобряване чрез даване на мандат на регламент 100 на ИКЕ/ООН; решително подкрепя предложението на Комисията за преразглеждане на изискванията за безопасност при произшествия за електрическите автомобили и вниманието, отделяно от нея на въпроса за безопасността на електрическите автомобили за уязвимите участници в пътното движение;

14. приветства предложението на Комисията в срок до 2010 г. да представи координирани насоки за създаване на стимули за закупуване на електрически превозни средства; призовава Комисията и Съвета да предоставят освен това възможност за адекватен пакет от стимули за изграждането на широкообхватна мрежа за зареждане, при наличието на хармонизирани модели за електрическа мобилност;

15. подчертава, че пакетите държавна помощ за дружествата трябва да бъдат свързани с ясен набор от критерии за ефективност в социален, технологичен, икономически и екологичен план и призовава Комисията да изготви ефективни последващи оценки на тази финансова помощ;

16. призовава Комисията да направи възможна европейска отраслова структура с цел управление на социалния преход във връзка с политиката за нисковъглеродна мобилност и за съгласуване на мерките за гарантиране на устойчиво възстановяване на автомобилостроителната промишленост и за намаляване на социалните въздействия; изисква предприемането на ефективни мерки за предугаждане на промените в автомобилостроителния отрасъл и веригата на доставки, при съгласуване с всички заинтересовани участници и по-конкретно чрез повторно стартиране на платформата CARS 21 със специализирана работна група по социални въпроси;

17. призовава държавите-членки да гарантират изцяло използването на фонда „Глобализация“ и на други структурни фондове, като например Европейския социален фонд, за създаване на стимули за преквалификация и ефективно насочени усилия за обучение, както и за по-нататъшното пренасочване на отрасловите структури за образование и обучение, така че те да задоволяват увеличените потребности от нови умения, произтичащи от тези технологии;

18. приветства намерението на Комисията да създаде Европейски съвет за отраслови умения, целящ създаването на мрежа от национални обсерватории на държавите-членки;

19. защитава създаването на платформа за обмен на информация и съгласуването на усилията между европейските заинтересовани участници, проекти и инициативи, както и създаването на международна (на световно равнище) наблюдателница за електрическа мобилност със съсредоточаване върху бизнес модели, технологии на превозните средства и методите на зареждане и включване в интелигентните електрически мрежи и за създаване на общ форум за съответните заинтересовани участници, индустрията и/или основаните върху политики инициативи;

20. призовава държавите-членки да разработят необходимата дългосрочна бюджетна политика за насърчаване на енергоефективните и екологично чисти превозни средства и изисква от Комисията изготвянето на дългосрочно виждане по въпроси като политиките в областта на въглеродния двуокис, предугаждането на структурните промени, произтичащи от преминаването от традиционни горива към електричество, и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници;

21. призовава Комисията, държавите-членки и представителите на електромобилната промишленост да вземат предвид ресурсите, енергията и екологичния баланс на електрическите превозни средства през целия им жизнен цикъл, от производство до обезвреждане, включително рециклирането и повторната употреба на акумулаторните батерии;

22. обръща внимание на наличността на суровини, необходими за производството на акумулаторни батерии и компоненти, което повдига въпроса за нарастване на производствените разходи и зависимостта на ЕС; призовава представителите на отрасъла да използват по-ефективно наличните ресурси и призовава Комисията да финансира приложни изследвания по силата на настоящата и бъдещи рамкови програми за суровини, използвани за производството на електрически (акумулаторни) батерии, да насърчава по-резултатното свързване в мрежа на геоложките изследвания в ЕС и да насърчава уменията и технологиите в този отрасъл, което ще подпомогне търсенето на нови суровинни залежи;

23. подкрепя предложението на Комисията за организиране на информационни кампании за потребителите относно предимствата, възможностите и практическите аспекти на електрическите превозни средства;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на социалните партньори и на представителите на отрасъла.