Forslag til beslutning - B7-0261/2010/REV1Forslag til beslutning
B7-0261/2010/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om elkøretøjer

28.4.2010

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑0016/2010 og B7‑0015/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies for S&D-Gruppen
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy for PPE-Gruppen
Fiona Hall, for ALDE-Gruppen
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen
Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2010/2518(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0261/2010
Indgivne tekster :
B7-0261/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0261/2010

Europa-Parlamentets beslutning om elkøretøjer

Europa-Parlamentet,

- der henviser til EU's genopretningsplan, særlig "grøn bil"-initiativet, fra november 2008,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, der fastsætter en minimumstærskel på 10 % for andelen af energi fra vedvarende energikilder på transportområdet,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner,

- der henviser til handlingsplanen om mobilitet i byerne af 30. september 2009,

- der henviser til det Rådets uformelle møde, der blev afholdt i San Sebastian den 9. februar 2010,

- der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020 – en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" af 3. marts 2010,

- der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for rene og energieffektive køretøjer af 27. april 2010,

- der henviser til spørgsmålene af 16. februar til Rådet og Kommissionen om elbiler (O-0019/2010 – B7 0016/2010, O-0020/2010 – B7 0015/2010),

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at udfordringerne med klimaændringer, CO2-emissioner og andre forurenende stoffer samt de svingende brændstofpriser har ført til teknologisk udvikling af batterier og energilagringssystemer og til en større bevidsthed om disse spørgsmål, der alle har skabt et gunstigt klima for udviklingen af elkøretøjer i hele verden,

B. der henviser til, at elkøretøjer er en vigtig innovation med et højt markedspotentiale, særlig i det lange løb, og der henviser til, at evnen til at træde hurtigt ind på dette marked med produkter af høj kvalitet og en generel grad af standardisering vil være afgørende for, hvem der i fremtiden bliver førende på markedet,

C. der henviser til, at elkøretøjer bidrager til Europa 2020-prioriteterne vedrørende udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation og fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi,

D. der henviser til, at EU's konkurrenceministre på Rådets uformelle møde, der blev afholdt i San Sebastian den 9. februar 2010, enedes med Kommissionen om nødvendigheden af, at EU følger en fælles strategi for elkøretøjer,

E. der henviser til, at der er flere politiske grunde til at innovere fremdriftssystemer (elektriske eller hybrider), herunder navnlig:

1.  reduktion af CO2- og forurenende emissioner,

2.  reduktion af lydgener,

3.  forbedring af energieffektiviteten og potentiel anvendelse af vedvarende energikilder,

4.  knaphed og svingende økonomiske omkostninger ved fossile energikilder,

5.  fremme af innovation baseret på teknologisk lederskab, som kan give den europæiske industri mulighed for at blive genoprettet i forhold til den nuværende økonomiske situation og sikre dens generelle industrielle konkurrenceevne i fremtiden,

F. der henviser til, at elkøretøjer og plug-in-hybrider takket være det gennemsnitlige energimix i EU med henblik på produktion af eksisterende elektrisk energi i Europa er en stor mulighed i den bredere strategi for at bremse CO2-emissioner, og der henviser til, at overgangen til en effektiv energi og et bæredygtigt transportsystem skal være en prioritet for EU, hvis vi ønsker at nå målet om et væsentligt lavere kulstofindhold i transportsystemet senest i 2050,

G. der henviser til, at der er en række udfordringer, der skal løses for at støtte en vellykket introduktion af elkøretøjer på markedet, herunder navnlig:

1.  de høje omkostninger forbundet med elkøretøjer, der for det meste skyldes omkostningerne ved batterier

2.  behovet for yderligere forskning og udvikling for at forbedre elkøretøjernes egenskaber og reducere deres omkostninger

3.  kundernes accept med hensyn til omkostninger, rækkevidde og genopladningstid

4.  en passende genopladningsinfrastruktur

5.  europæisk og global standardisering, f.eks. af grænseflader mellem køretøjer og genopladningsinfrastruktur

6.  vugge til grav-emissioner fra elkøretøjer,

H. der henviser til, at der er et bekræftet potentiale i elkøretøjer i form af lagerkapacitet, der giver mulighed for forbedringer i anvendelsen af vedvarende energikilder i lyset af fordele ved de intelligente net,

I. der henviser til, at meddelelsen om rene køretøjer kort nævner industriens behov for nye færdigheder i forbindelse med overgangen fra konventionelle køretøjer til elkøretøjer, mens den ikke kommer ind på konsekvenserne af denne overgang for beskæftigelsen, og der henviser til, at en koordineret tilgang vil være nødvendig for at imødegå de udfordringer, som bilindustriens arbejdsstyrke står overfor,

J. der henviser til, at der allerede er flere lande og regioner, der er begyndt at indføre opladningsinfrastrukturer for elkøretøjer,

K. der henviser til, at EU's medlemsstater er begyndt at indføre nationale støtteprogrammer for elkøretøjer med henblik på deres optagelse på fællesmarkedet,

L. der henviser til, at industrien og forskningen i konkurrerende lande har modtaget betydelig støtte, og der henviser til, at dette eksempel bør følges i EU,

M. der henviser til, at revisionen af EU's politik for infrastrukturinvesteringer i 2010 giver en glimrende mulighed for at bevæge sig i retning infrastrukturinvesteringer i renere, avancerede teknologier, bl.a. intelligente net,

N. der henviser til, at det store antal byer og byområder med høj befolkningstæthed i Europa giver gunstige betingelser for en hurtig iværksættelse af elkøretøjer, hvilket giver europæiske producenter mulighed for hurtigt at indtage en førende position på markedet,

O. der henviser til, at produktionen af elkøretøjer kan bidrage til økonomisk genopretning og sikre langsigtet bæredygtighed for den europæiske bilindustri baseret på lavemissionskøretøjer,

1. bemærker det spanske formandskabs prioritering af udvikling af elkøretøjer i forbindelse med kampen mod klimaforandringer, og støtter Rådets (konkurrenceevne) beslutning om at opfordre Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan for rene og energieffektive køretøjer, herunder forbedringen af intelligente net, og glæder sig over Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for rene og energieffektive køretøjer af 27. april 2010;

2. Opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge de nødvendige betingelser for eksistensen af et fælles marked for elkøretøjer og samtidig sikre en effektiv koordinering af politikker på EU-plan med henblik på at undgå de negative sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af overgangen til et transportsystem med et lavere kulstofindhold og for endvidere at undgå tilstedeværelsen af uforenelige støtteordninger og standarder, der ikke er interoperable;

3. understreger, at udviklingen af elkøretøjer bør være afbalanceret og udtænkt inden for rammerne af en fremtidig politik for bæredygtig mobilitet, hvor bl.a. reduktion af ulykker, arealanvendelse, færre trafikpropper, det samlede energiforbrug, CO2-emissioner, støj og gasemissioner er afgørende, og understreger samtidig, at udviklingen af elektrisk mobilitet bør omfatte e-biler, e-cykler, sporvogne, tog osv.;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe fælles foranstaltninger vedrørende:

i.  international – så vidt muligt – eller i det mindste europæisk standardisering af infrastrukturer og opladningsteknologier, herunder intelligente net, åbne kommunikationsstandarder og on-board-måleteknologi og interoperabilitet; disse indebærer anvendelse af nye teknologier i udviklingen af de nødvendige interoperable infrastrukturer i Europa for grænseoverskridende elektrisk mobilitet

ii.  støtte til forskning og innovation med et prioriteret fokus på forbedring af batteri- og motorteknologi

iii.  forbedring af elnet ved at indføre intelligente net og en bæredygtig produktionskapacitet med lav kulstofintensitet, navnlig gennem vedvarende energikilder

iv.  støtte til initiativer, der sikrer eksistensen af et fælles marked og udvikler regler for typegodkendelse på området energieffektive rene biler og frem for alt på trafiksikkerhedsområdet

v.  koordinering af nationale støtteforanstaltninger og incitamenter til elkøretøjer

vi.  fremme af foranstaltninger til at sikre konkurrenceevnen for den energieffektive rene bilindustri

vii.  stærke bestemmelser om forebyggende foranstaltninger for så vidt angår sociale og beskæftigelsesmæssige spørgsmål;

5. opfordrer Kommissionen til at give en udførlig beregning af de samlede CO2-emissioner fra elkøretøjer, idet der tages hensyn til de forventede ændringer i produktionen af elektricitet og lagringskapacitet frem til 2050;

6. understreger, at elkøretøjer repræsenterer et teknologisk gennembrud, der kræver integreret innovation og teknologiudviklingsstrategier gennem passende finansiering og fremme af forskning og udvikling samt innovation på en stadigt stigende række væsentlige områder som f.eks. batterier og infrastruktur (herunder integration med elnet); glæder sig i denne forbindelse over de miljøinnovative foranstaltninger, der er til rådighed for fabrikanter, men er meget bekymret over vanskelighederne i forbindelse med deres gennemførelse;

7. minder om Rådets (konkurrenceevne) konklusion af 1. marts 2010, hvori der henvises til det kommende forslag fra Kommissionen om en erhvervsorienteret europæisk forsknings- og innovationsplan, der vil supplere de nationale innovationsstrategier, herunder fremme af værktøjer og initiativer med et stærkt potentiale såsom lead markets og prækommercielle offentlige indkøb og bedre adgang til finansiering, især for SMV'er, gennem bedre mobilisering af risikokapitalinstrumenter;

8. anmoder medlemsstaterne om gradvis at erstatte deres offentlige tjenesters flåde af køretøjer med forbrændingsmotor med elkøretøjer og derved stimulere efterspørgslen gennem offentlige indkøb; opfordrer EU-institutionerne til at etablere infrastrukturen, så snart standarderne er på plads;

9. minder om, at "grøn bil"-initiativet inden for rammerne af genopretningsplanen støtter udviklingen af nye og bæredygtige former for vejtransport, hvor elkøretøjer er blevet identificeret som et prioriteret;

10. støtter Kommissionens planer om senest i 2011 at fastsætte en europæisk standard for genopladning elkøretøjer, som vil garantere interoperabilitet, og forsvarer fastsættelsen af tekniske standarder for opladningssystemer, herunder forskellige køretøjskategorier; opfordrer Kommissionens til at tilstræbe globale standarder, hvor det er muligt, og sikre, at opladningsstandarden tilskynder til moderne teknologier såsom intelligent opladning og åbne kommunikationsstandarder og er i overensstemmelse med mandater vedrørende intelligente målingsarkitekturer;

11. er overbevist om, at standardisering vil give mulighed for en enkel og ligetil godkendelsesproces og bidrage til at fremskynde markedsintroduktion og udbredelse af kulstoffattige køretøjer i EU, hvilket vil forbedre konkurrenceevnen i EU's mobilindustri gennem en reduktion af udviklingsomkostningerne for producenter og et lavere kulstofindhold i vejtransporten;

12. understreger, at standardisering af elkøretøjer, infrastrukturer og opladningsmetoder ikke bør hindre yderligere innovation, navnlig inden for elektrisk mobilitet eller konventionelle motorer;

13. opfordrer til harmoniserede krav for godkendelse af elkøretøjer med særlige krav til sundhed og sikkerhed for både arbejdstagere og slutbrugere, og til, at kravene indgår i rammerne for EU's typegodkendelse af køretøjer ved at give mandat til UNECE-regulativ 100; støtter kraftigt Kommissionens forslag om en revision af kollisionssikkerhedskravene for elkøretøjer og den opmærksomhed, det giver spørgsmålet om elkøretøjers sikkerhed for bløde trafikanter;

14. glæder sig over Kommissionens forslag om inden udgangen af 2010 at fremlægge koordinerede retningslinjer for incitamenter til køb af elkøretøjer; opfordrer endvidere Kommissionen og Rådet til at sørge for en passende pakke af incitamenter til gennemførelse af et omfattende opladningsnetværk med harmoniserede elkøretøjsmodeller;

15. understreger, at offentlige støttepakker til virksomheder skal være knyttet til et klart sæt af sociale, teknologiske, økonomiske og miljømæssige effektivitetskriterier, og opfordrer Kommissionen til at foretage en effektiv efterfølgende evaluering af en sådan finansiel støtte;

16. opfordrer Kommissionen til at give en europæisk sektoropdelt struktur mulighed for at forvalte den sociale overgang i forbindelse med i en kulstoffattig mobilitetspolitik og til at koordinere foregribende foranstaltninger for at sikre en bæredygtig genopretning i bilindustrien og mindske eventuelle sociale konsekvenser; kræver, at der tages effektive skridt til at foregribe ændringer i bilsektoren og forsyningskæden i samarbejde med alle interessenter, bl.a. gennem relancering af CARS 21-platformen med en specifik arbejdsgruppe om sociale spørgsmål;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre fuld udnyttelse af globaliseringsfonden og andre strukturfonde såsom Den Europæiske Socialfond for at give incitamenter til omskoling og målrettede uddannelsestiltag, og opfordrer til yderligere omlægning af sektorspecifikke uddannelsesstrukturer med henblik på at opfylde de nye kvalifikationsbehov som følge af denne teknologi;

18. glæder sig over Kommissionens planer om at etablere et europæisk udvalg for sektorspecifikke kvalifikationer med det formål at skabe et netværk af medlemsstaternes nationale observationsorganer;

19. forsvarer oprettelsen af en fælles informationsplatform og koordinationsindsats blandt europæiske aktører, projekter og initiativer og oprettelsen af et internationalt observationsorgan (på globalt niveau) for elektrisk mobilitet med fokus på forretningsmodeller, køretøjs- og opladnings- teknologier og integration med intelligente elnet, der samler de mest relevante interessenter, industrielle og /eller politiske initiativer;

20. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle den nødvendige langsigtede finanspolitik til fremme af energieffektive rene køretøjer, og anmoder Kommissionen om at fastsætte en langsigtet fælles vision om spørgsmål som f.eks. CO2-relaterede politikker, foregribende strukturelle ændringer, der skyldes overgangen fra konventionelle brændstoffer til elektricitet, og fremme af anvendelsen af vedvarende energi;

21. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og den elektriske mobilindustri til at overveje elkøretøjers ressourcemæssige, energimæssige og miljømæssige balance i hele deres livscyklus, fra produktion til bortskaffelse, herunder genanvendelse og genbrug af batterier;

22. henleder opmærksomheden på tilgængeligheden af de nødvendige råmaterialer til produktion af batterier og komponenter, hvilket rejser spørgsmålet om øgede produktionsomkostninger og EU's afhængighed; opfordrer industrien til at bestræbe sig på at gøre bedre brug af de disponible midler, og opfordrer Kommissionen til at finansiere anvendt forskning under de nuværende og fremtidige rammeprogrammer for de råvarer, der anvendes til elektriske batterier, og opfordrer til at tilskynde til at danne et bedre netværk mellem EU's geologiske undersøgelser og fremme færdigheder og teknologier inden for denne sektor, hvilket vil styrke søgningen efter nye råstofforekomster;

23. støtter Kommissionens forslag om at iværksætte informationskampagner for forbrugere om fordelene, mulighederne og de praktiske aspekter ved elkøretøjer;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, arbejdsmarkedets parter og industrien.