Πρόταση ψηφίσματος - B7-0261/2010/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B7-0261/2010/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα

28.4.2010

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0016/2010 και B7‑0015/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Fiona Hall εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Μιχάλης Τρεμόπουλος εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marisa Matias εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2010/2518(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0261/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0261/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0261/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ και ιδιαίτερα την πρωτοβουλία για το "πράσινο αυτοκίνητο", του Νοεμβρίου του 2008,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία ορίζει ελάχιστο όριο 10% για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 443/2009, που ορίζει πρότυπα εκπομπών για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, της 30ής Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την ανεπίσημη σύνοδο του Συμβουλίου στο Σαν Σεμπαστιάν στις 9 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη", της 3ης Μαρτίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πράσινα, τα καθαρά και τα ενεργειακώς αποδοτικά αυτοκίνητα, της 27ης Απριλίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή, της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (O‑0019/2010 – O‑0020/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις της κλιματικής μεταβολής, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων, και η αστάθεια των τιμών των καυσίμων έχουν οδηγήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη συσσωρευτών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, και σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των θεμάτων αυτών στην αγορά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνιστά σημαντική καινοτομία με υψηλό εμπορικό δυναμικό, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα, και ότι η ικανότητα εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά σύντομα, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και γενικευμένη τυποποίηση θα καθορίσει τους μελλοντικούς ηγέτες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν στις προτεραιότητες του Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία και την προώθηση μιας οικονομίας με αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, οικολογικότερο προσανατολισμό και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ανεπίσημη σύνοδο του Συμβουλίου στο Σαν Σεμπαστιάν, στις 9 Φεβρουαρίου 2010, οι Υπουργοί Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάγκη να ασκήσει η ΕΕ μια κοινή στρατηγική για τα ηλεκτρικά οχήματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί λόγοι για την ανάπτυξη καινοτομίας στα συστήματα πρόωσης (ηλεκτρικά ή υβριδικά), και συγκεκριμένα:

1.  μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων,

2.  μείωση της ηχορύπανσης,

3.  αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της δυνατότητας χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

4.  σπανιότητα και οικονομικό κόστος των ορυκτών πηγών ενέργειας,

5.  προώθηση της καινοτομίας, με βάση την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και να διασφαλίσει τη γενική βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα στο μέλλον,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιείται στην Ένωση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά τα ηλεκτρικά οχήματα και τα τροφοδοτούμενα υβριδικά κύρια επιλογή στη γενικότερη στρατηγική για την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η στροφή προς ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών με αποδοτική χρήση της ενέργειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για ένα σύστημα μεταφορών απεξαρτημένο σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα έως το 2050,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υποστήριξη της καθιέρωσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, και συγκεκριμένα,

1.  το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων, που οφείλεται ως επί το πλείστον στο κόστος των συσσωρευτών,

2.  η ανάγκη για περαιτέρω Ε&Α με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και τη μείωση του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων,

3.  η αποδοχή από τους καταναλωτές, όσον αφορά το κόστος, την επιλογή και το χρόνο φόρτισης,

4.  η επάρκεια της υποδομής φόρτισης,

5.  η τυποποίηση σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, π.χ. της διασύνδεσης των οχημάτων και της υποδομής φόρτισης,

6.  οι συνολικές εκπομπές των ηλεκτρικών οχημάτων σε όλα τα στάδια της λειτουργίας τους,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν διαπιστωμένο δυναμικό όσον αφορά την αποθηκευτική ικανότητα, που καθιστά δυνατή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομένων και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ευφυή δίκτυα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα καθαρά αυτοκίνητα αναφέρεται συνοπτικά στις ανάγκες της βιομηχανίας για νέες δεξιότητες κατά τη μετάβαση από τα συμβατικά στα ηλεκτρικά οχήματα, χωρίς να πραγματεύεται τις συνέπειες που θα έχει η στροφή αυτή στην απασχόληση, και ότι θα απαιτηθεί συντονισμένη προσέγγιση για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη διάφορα κράτη και περιφέρειες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν υποδομή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να καθιερώνουν εθνικά προγράμματα στήριξης για τα ηλεκτρικά οχήματα, ενόψει της καθιέρωσής τους στην κοινοτική αγορά,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διατεθεί σημαντική στήριξη στη βιομηχανία και στην έρευνα στις ανταγωνίστριες χώρες, και ότι το παράδειγμα αυτό πρέπει να ακολουθήσει και η ΕΕ,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τις επενδύσεις σε υποδομή προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μετάβαση σε καθαρότερες και πιο προηγμένες τεχνολογίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευφυή δίκτυα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη ο μεγάλος αριθμός πόλεων και αστικών περιοχών με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την ταχεία καθιέρωση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που προσφέρει στους ευρωπαίους κατασκευαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν από την αρχή ηγετική θέση στην αγορά,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, βασισμένη σε αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών,

1.  επισημαίνει την προτεραιότητα που δίνει η Ισπανική Προεδρία στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής μεταβολής, υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας με την οποία καλείται η Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για καθαρά και ενεργειακών αποδοτικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των ευφυών δικτύων, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα, της 27ης Απριλίου 2010·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ύπαρξη ενιαίας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα στενό συντονισμό των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου η στροφή προς ένα σύστημα μεταφορών χωρίς άνθρακα να μην έχει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία και την απασχόληση, και να προληφθεί παράλληλα η ύπαρξη ασύμβατων συστημάτων και προτύπων χωρίς διαλειτουργικότητα·

3.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να είναι καλά ισορροπημένη και να κινείται στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αειφορικής πολιτικής για την κινητικότητα, που θα αποδίδει αποφασιστική σημασία, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη των ατυχημάτων, τη χρήση του χώρου, τη συμφόρηση, τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το θόρυβο και τις εκπομπές αερίων, τονίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα, τραμ, τρένα, κ.λπ.·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν κοινή δράση στους ακόλουθους τομείς:

i.  διεθνής -όπου είναι δυνατόν- ή τουλάχιστον ευρωπαϊκή τυποποίηση της υποδομής και της τεχνολογίας φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων ευφυών δικτύων, ανοικτών προτύπων επικοινωνιών και τεχνολογίας μετρήσεων επί του οχήματος και διαλειτουργικότητα· τούτο προϋποθέτει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της αναγκαίας διαλειτουργικής υποδομής διασυνοριακής ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ευρώπη·

ii.  υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, με προτεραιότητα στη βελτίωση της τεχνολογίας των συσσωρευτών και των κινητήρων·

iii.  βελτίωση των συστημάτων ηλεκτροδότησης με την καθιέρωση ευφυών δικτύων και ικανότητας αειφορικής παραγωγής χωρίς ένταση άνθρακα, κυρίως με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

iv.  υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ύπαρξης ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη κανονισμών έγκρισης τύπου στον τομέα των ενεργειακώς αποδοτικών καθαρών αυτοκινήτων και, κυρίως, στον τομέα της οδικής ασφάλειας·

v.  συντονισμός των εθνικών μέτρων στήριξης και κίνητρα για το ηλεκτρικό όχημα·

vi.  προώθηση μέτρων για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ενεργειακώς αποδοτικών καθαρών οχημάτων·

vii.  αυστηρές διατάξεις για προληπτικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πλήρη υπολογισμό των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα ηλεκτρικά οχήματα, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων μεταβολών στην ηλεκτροπαραγωγή και την αποθηκευτική ικανότητα έως το 2050·

6.  υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν τεχνολογική καινοτομία, που επιβάλλει ολοκληρωμένες στρατηγικές καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης και προώθησης Ε&Α και καινοτομίας σε διαρκώς αυξανόμενο φάσμα βασικών τομέων, όπως οι συσσωρευτές, η υποδομή (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε δίκτυα παροχής ενέργειας)· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τα μέτρα οικολογικής καινοτομίας για τους κατασκευαστές, εκφράζει ωστόσο παράλληλα τη μεγάλη του ανησυχία για τις δυσκολίες που συναντήθηκαν στην εφαρμογή τους·

7.  υπενθυμίζει το συμπέρασμα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 1ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για ένα σχέδιο ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας με γνώμονα τις επιχειρήσεις, το οποίο θα συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων και πρωτοβουλιών με ισχυρό δυναμικό, όπως πρωτοπόρων αγορών και δημόσιων προμηθειών πριν από την εμπορική καθιέρωση, και της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, με καλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων κινδύνου·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αντικαταστήσουν σταδιακά τους στόλους των οχημάτων εσωτερικής καύσης των δημόσιων υπηρεσιών τους με ηλεκτρικά οχήματα· ζητεί ακόμα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν την υποδομή μόλις θεσπιστούν τα σχετικά πρότυπα·

9.  υπενθυμίζει ότι με βάση το σχέδιο ανάκαμψης, η πρωτοβουλία για τα πράσινα αυτοκίνητα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων και βιώσιμων μορφών οδικών μεταφορών, όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούν προτεραιότητα·

10. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει ευρωπαϊκό πρότυπο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έως το 2011, το οποίο θα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα, και τάσσεται υπέρ του καθορισμού τεχνικών προτύπων για τα συστήματα φόρτισης, τα οποία να περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες οχημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων όπου είναι δυνατόν, και να διασφαλίσει ότι το πρότυπο φόρτισης θα ενθαρρύνει σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η ευφυής φόρτιση, και ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας, και θα είναι σύμφωνο προς τις εντολές για ευφυείς αρχιτεκτονικές μέτρησης·

11. είναι πεπεισμένο ότι η τυποποίηση θα επιτρέψει την καθιέρωση απλής και άμεσης διαδικασίας έγκρισης και θα συμβάλει στην επιτάχυνση της εμπορικής καθιέρωσης και της διάδοσης οχημάτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην ΕΕ, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας κινητικότητας στην ΕΕ με τη μείωση του κόστους ανάπτυξης για τους κατασκευαστές και την απεξάρτηση των οδικών μεταφορών από τον άνθρακα·

12. υπογραμμίζει ότι η τυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων, της υποδομής και των μεθόδων φόρτισης δεν θα πρέπει να αποτελεί φραγμό για την περαιτέρω καινοτομία, συγκεκριμένα στους τομείς της ηλεκτρικής κινητικότητας ή των κινητήρων των συμβατικών οχημάτων·

13. ζητεί την εναρμόνιση των απαιτήσεων έγκρισης των ηλεκτρικών οχημάτων, με ειδικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους τελικούς χρήστες, και την ένταξη των απαιτήσεων αυτών στο πλαίσιο έγκρισης τύπου οχήματος της ΕΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του κανονισμού UNECE 100· υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των απαιτήσεων ασφάλειας σε περίπτωση σύγκρουσης για τα ηλεκτρικά οχήματα και την έμφαση που δίνει στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τους περισσότερο εκτεθειμένους σε κίνδυνο χρήστες των οδών·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να υποβάλει έως το 2010 συντονισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση κινήτρων αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν κατάλληλη δέσμη κινήτρων για την υλοποίηση ενός εκτενούς δικτύου φόρτισης, με εναρμονισμένα πρότυπα ηλεκτρικής κινητικότητας·

15. υπογραμμίζει ότι οι δέσμες δημόσιων ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις πρέπει να συνδέονται με σαφή κριτήρια τεχνολογικής οικονομικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, και καλεί την Επιτροπή να διεξάγει ουσιαστικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις τέτοιων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης·

16. ζητεί από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει μια ευρωπαϊκή τομεακή υποδομή για τη διαχείριση της κοινωνικής μετάβασης που συνεπάγεται η πολιτική για κινητικότητα χωρίς άνθρακα, και να συντονίσει την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάκαμψης της αυτοκινητοβιομηχανίας και τον περιορισμό του όποιου κοινωνικού αντικτύπου· ζητεί να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την πρόβλεψη των μεταβολών στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού, σε συντονισμό με όλους τους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα με την αναβίωση της πλατφόρμας CARS 21 με ειδική ομάδα εργασίας για κοινωνικά θέματα·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη χρήση του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση και άλλα διαρθρωτικά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την παροχή κινήτρων για επανεκπαίδευση και για πολύ συγκεκριμένες ενέργειες κατάρτισης, και τον περαιτέρω αναπροσανατολισμό των δομών τομεακής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε δεξιότητες που απορρέουν από τη συγκεκριμένη τεχνολογία·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να συγκροτήσει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τομεακών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δημιουργίας δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων στα κράτη μέλη·

19. τάσσεται υπέρ της κατάρτισης πλατφόρμας για την κοινοχρησία των πληροφοριών και το συντονισμό των προσπαθειών των ευρωπαϊκών φορέων, σχεδίων και πρωτοβουλιών, και της δημιουργίας διεθνούς παρατηρητηρίου (σε παγκόσμιο επίπεδο) για την ηλεκτρική κινητικότητα, με έμφαση στα επιχειρηματικά μοντέλα και τις τεχνολογίες οχημάτων και φόρτισης, καθώς επίσης στην ενσωμάτωση σε ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης και τη συγκέντρωση των κύριων ενδιαφερομένων, των βιομηχανικών και/ή των πολιτικών πρωτοβουλιών·

20. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την απαιτούμενη μακροπρόθεσμη φορολογική πολιτική για την προώθηση ενεργειακώς αποδοτικών καθαρών οχημάτων, και από την Επιτροπή να καθορίσει μακρόπνοο κοινό όραμα για θέματα όπως η πολιτική σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα, η πρόβλεψη των διαρθρωτικών αλλαγών που απορρέουν από τη στροφή από τα συμβατικά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια, και η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

21. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία ηλεκτρικής κινητικότητας να εξετάσουν το ισοζύγιο πόρων, ενέργειας και περιβάλλοντος για τα ηλεκτρικά οχήματα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή έως την τελική διάθεση, συμπεριλαμβανομένων της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των συσσωρευτών·

22. εφιστά την προσοχή στη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή συσσωρευτών και δομικών στοιχείων, η οποία εμπεριέχει τα προβλήματα του αυξημένου κόστους παραγωγής και της εξάρτησης της ΕΕ· ζητεί από τη βιομηχανία να καταβάλει προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, και καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει εφαρμοσμένη έρευνα τόσο στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο όσο και στα μελλοντικά, σχετικά με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροσυσσωρευτές, να ενθαρρύνει την καλύτερη δικτύωση των γεωλογικών ερευνών στην ΕΕ και να προωθήσει την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και τεχνολογιών στο συγκεκριμένο τομέα που θα δώσουν ώθηση στην εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πρώτων υλών·

23. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τις πρακτικές πτυχές των ηλεκτρικών οχημάτων·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία.