Päätöslauselmaesitys - B7-0261/2010/REV1Päätöslauselmaesitys
B7-0261/2010/REV1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sähköajoneuvoista

28.4.2010

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0016/2010 ja B7‑0015/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta
Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta
Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2010/2518(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0261/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0261/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0261/2010/rev

Euroopan parlamentin päätöslauselma sähköajoneuvoista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EU:n elvytyssuunnitelman ja etenkin vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevan aloitteen marraskuulta 2008,

–   ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23. huhtikuuta 2009 annetun direktiivin 2009/28/EY, jossa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuudeksi liikenteessä asetetaan 10 prosenttia,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 443/2009 päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille,

–   ottaa huomioon 30. syyskuuta 2009 julkaistun kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman,

–   ottaa huomioon San Sebastianissa 9. helmikuuta 2010 pidetyn neuvoston epävirallisen kokouksen,

–   ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia",

–   ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskevasta eurooppalaisesta strategiasta,

–   ottaa huomioon 16. helmikuuta 2010 päivätyt kysymykset neuvostolle ja komissiolle sähköajoneuvoista (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen, hiilidioksidipäästöjen ja muiden päästöjen sekä polttoaineiden hintojen heilahtelun aiheuttamat haasteet ovat johtaneet akkuihin ja energian varastointijärjestelmiin liittyvään teknologiseen kehittämiseen sekä lisänneet markkinoiden tietoisuutta näistä asioista, mikä on luonut myönteisen ilmapiirin sähköajoneuvojen maailmanlaajuiselle kehittämiselle,

B.  ottaa huomioon, että sähköajoneuvo on merkittävä innovaatio, jolla on paljon markkinapotentiaalia etenkin pitkällä aikavälillä, ja että tulevat markkinajohtajat määräytyvät sen mukaan, kenellä on valmiudet tuoda näille markkinoille nopeasti laadukkaita tuotteita ja missä standardointi on viety pitkälle,

C. ottaa huomioon, että sähköajoneuvot myötävaikuttavat osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittämiseen sekä resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistämiseen, jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian mukaisia prioriteetteja,

D. ottaa huomioon, että EU:n kilpailukykyministerit sopivat San Sebastianissa 9. helmikuuta 2010 pidetyssä neuvoston epävirallisessa kokouksessa komission kanssa siitä, että EU:n on noudatettava sähköajoneuvoja koskevaa yhteistä strategiaa,

E.  ottaa huomioon, että työntövoimajärjestelmiin (sähkö- tai hybridimoottoreihin) liittyvällä innovoinnilla on useita poliittisia perusteita, nimittäin

1.  hiilidioksidipäästöjen ja muiden saastuttavien päästöjen vähentäminen

2.  melusaasteen vähentäminen

3.  energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksien parantaminen

4.  fossiilisten energialähteiden niukkuus ja vaihtelevat taloudelliset kustannukset

5.  innovoinnin edistäminen teknologisen johtajuuden pohjalta, minkä avulla Euroopan teollisuus voisi toipua nykyisestä taloustilanteesta ja sen teollisuuden yleinen kilpailukyky voisi säilyä tulevaisuudessa,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan sähköenergian tuotantoon EU:ssa tyypillisesti valittu energialähteiden yhdistelmä tekee sähköajoneuvoista ja ladattavista hybridiajoneuvosta varteenotettavan vaihtoehdon laajemman hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategian kannalta, ja katsoo, että siirtymisen tehokkaaseen energiaan ja kestävään liikennejärjestelmään on oltava EU:n painopisteenä, jos halutaan luopua tavoitteen mukaisesti suurelta osin hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista liikennepolttoaineista vuoteen 2050 mennessä,

G. ottaa huomioon, että sähköajoneuvojen onnistuneen markkinoille tulon tukemiseksi on ratkaistava etenkin seuraavat haasteet:

1.  sähköajoneuvojen korkeat kustannukset, joiden syynä on pääasiassa akkujen korkea hinta

2.  lisätutkimuksen ja -kehittämisen tarve sähköajoneuvojen ominaisuuksien parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi

3.  kuluttajien hyväksyntä kustannuksille, toimintasäteelle ja latausajalle

4.  asianmukainen latausinfrastruktuuri

5.  eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset standardit muun muassa ajoneuvojen välisille rajapinnoille ja latausinfrastruktuurille

6.  sähköajoneuvojen koko tuotanto- ja käyttöketjun kattavat well-to-wheel-päästöt,

H. ottaa huomioon, että sähköautot tarjoavat todistetusti potentiaalista varastointikapasiteettia, mikä ansioista älykkäiden energiaverkkojen tarjoamat hyödyt huomioon ottaen voidaan parantaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä,

I.   ottaa huomioon, että puhtaita ajoneuvoja koskevassa tiedonannossa mainitaan lyhyesti, että ala tarvitsee uusia taitoja siirryttäessä tavanomaisista ajoneuvoista sähköajoneuvoihin, mutta siinä ei käsitellä tämän siirtymisen vaikutuksia työllisyyteen, ja katsoo, että autoteollisuuden työntekijöiden kohtaamien haasteiden ratkaiseminen edellyttää koordinoituja toimia,

J.   ottaa huomioon, että monet maat ja alueet ovat jo alkaneet rakentaa sähköajoneuvojen latausverkostoa,

K. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot ovat alkaneet ottaa käyttöön kansallisia tukiohjelmia, jotta sähköajoneuvoja voitaisiin tuoda yhteisön markkinoille,

L.  ottaa huomioon, että alan teollisuus ja tutkimus ovat saaneet kilpailijamaissa huomattavasti tukea ja että EU:ssa olisi seurattava esimerkkiä,

M. katsoo, että infrastruktuureja koskevan EU:n investointipolitiikan uudelleentarkastelu vuonna 2010 tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kohdentaa infrastruktuuri-investoinnit puhtaampiin, kehittyneisiin teknologioihin, etenkin älykkäisiin energiaverkkoihin,

N. ottaa huomioon, että Euroopassa on sopivat olosuhteet sähköautojen nopealle käyttöönotolle, koska siellä on paljon kaupunkeja ja kaupunkialueita, joilla väestötiheys on suuri, minkä ansiosta eurooppalaisista valmistajista voisi tulla jo varhaisessa vaiheessa markkinajohtajia,

O. katsoo, että sähköajoneuvojen tuotanto voisi edistää talouden elpymistä ja vähäpäästöisten ajoneuvojen avulla voitaisiin varmistaa Euroopan autoteollisuuden pitkän aikavälin kannattavuus,

1.  panee merkille, että puheenjohtajavaltio Espanja asetti sähköajoneuvojen kehittämisen painopisteeksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tukee kilpailukykyneuvoston päätöstä kehottaa komissiota laatimaan puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja varten toimintasuunnitelma, johon sisältyy älykkäiden energiaverkkojen parantaminen, sekä panee tyytyväisenä merkille 27. huhtikuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskevasta eurooppalaisesta strategiasta;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tarvittavat edellytykset sähköajoneuvojen yhtenäismarkkinoille ja takaamaan eri toimintalinjojen tehokkaan koordinoinnin EU:n tasolla, jotta vältetään vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin liikennejärjestelmiin siirtymisen kielteiset sosiaaliset vaikutukset ja työllisyyttä heikentävät vaikutukset samoin kuin yhteensopimattomat järjestelmät ja yhteentoimimattomat standardit;

3.  korostaa, että sähköajoneuvoja pitäisi kehittää tasapainoisesti ja osana tulevaa kestävän liikkuvuuden politiikkaa, jossa keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa onnettomuuksien vähentäminen, tilankäyttö, ruuhkien väheneminen, energian kokonaiskulutus, hiilidioksidipäästöt, melu ja kaasupäästöt, ja painottaa, että sähköisen liikkuvuuden kehittämisen pitäisi kattaa muun muassa sähköautot ja -pyörät, raitiovaunut ja junat;

4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan yhteisiä toimia seuraavilla aloilla:

i.  mahdollisuuksien mukaan kansainväliset tai vähintään eurooppalaiset standardit infrastruktuureille ja lataustekniikoille, mukaan lukien älykkäät energiaverkot, avoimet tietoliikennestandardit sekä ajoneuvossa oleva mittaustekniikka ja yhteentoimivuus; tämä edellyttää uuden teknologian käyttöä kehitettäessä rajatylittävän sähköisen liikkuvuuden Euroopassa edellyttämää yhteentoimivaa infrastruktuuria

ii.  tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen, painopisteenä ensisijaisesti akku- ja moottoritekniikan parantaminen

iii.  sähköverkkojen parantaminen ottamalla käyttöön älykkäitä energiaverkkoja sekä vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan ja erityisesti uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän kestävän energiantuotantokapasiteetin käyttöönotto

iv.  sellaisten aloitteiden tukeminen, joilla turvataan yhtenäismarkkinat, ja säännösten laatiminen energiatehokkaiden, puhtaiden autojen tyyppihyväksyntää varten ja erityisesti liikenneturvallisuuden alalla

v.  sähköajoneuvoja koskevien kansallisten tukitoimien ja aloitteiden koordinointi

vi.  sellaisten toimenpiteiden edistäminen, joilla varmistetaan energiatehokkaita ja puhtaita ajoneuvoa valmistavan teollisuuden kilpailukyky

vii.  tiukat säännökset sosiaali- ja työllisyyskysymyksiä koskevista ennakoivista toimenpiteistä;

5.  kehottaa komissiota toimittamaan kattavan laskelman sähköajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä ja ottamaan laskelmassa huomioon sähköntuotannon ja varastointikapasiteetin ennakoidut muutokset vuoteen 2050 asti;

6.  korostaa, että sähköajoneuvot edustavat teknistä läpimurtoa, joka edellyttää yhdennettyjä innovoinnin ja teknologisen kehittämisen strategioita, joihin sisältyy tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovoinnin asianmukainen rahoitus ja edistäminen yhä useammalla keskeisellä alalla, kuten akut ja infrastruktuuri (mukaan lukien yhdistäminen sähköverkkoihin); pitää valmistajien käytettävissä olevia ekoinnovointiin liittyviä toimenpiteitä tältä kannalta myönteisinä mutta on hyvin huolissaan niiden toteuttamisessa ilmenneistä vaikeuksista;

7.  palauttaa mieleen kilpailukykyneuvoston 1. maaliskuuta 2010 esittämät päätelmät, joissa viitataan tulossa olevaan komission ehdotukseen yrityslähtöisestä Euroopan tutkimus- ja innovointisuunnitelmasta, joka täydentäisi kansallisia innovaatiostrategioita muun muassa edistämällä välineitä ja aloitteita, joilla on paljon potentiaalia, kuten edelläkävijämarkkinat ja esikaupalliset julkiset hankinnat, ja parantamalla erityisesti pk-yritysten rahoituksen saatavuutta riskipääomainstrumenttien laajemmalla käytöllä;

8.  pyytää jäsenvaltioita korvaamaan julkisen liikenteen polttomoottoriajoneuvot asteittain sähköajoneuvoilla ja piristämään näin kysyntää julkisten hankintojen avulla; kehottaa EU:n toimielimiä luomaan infrastruktuurin heti kun standardit on vahvistettu;

9.  muistuttaa, että elvytyssuunnitelmaan sisältyvästä vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevasta aloitteesta tuetaan uusien ja kestävien tieliikenteen muotojen kehittämistä ja sähköautot on otettu siinä painopisteeksi;

10. tukee komission aietta vahvistaa vuoteen 2011 mennessä sähköajoneuvojen lataamista varten eurooppalainen standardi, jolla taataan yhteentoimivuus, ja kannattaa teknisten standardien asettamista latausjärjestelmille ja myös eri ajoneuvoluokille; kehottaa komissiota pyrkimään mahdollisuuksien mukaan maailmanlaajuisiin standardeihin ja varmistamaan, että latausstandardi kannustaa nykyaikaisiin teknologioihin, kuten älykkääseen lataukseen ja avoimiin tietoliikennestandardeihin, sekä vastaa älykkäille mittausarkkitehtuureille asetettuja vaatimuksia;

11. on vakuuttunut siitä, että standardoinnin avulla päästään yksinkertaiseen ja vaivattomaan hyväksyntäprosessiin ja nopeutetaan vähähiilisten ajoneuvojen tuloa ja leviämistä EU:n markkinoille, mikä parantaa EU:n liikennevälineteollisuuden kilpailukykyä, kun valmistajien kehityskustannukset laskevat ja tieliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät;

12. korostaa, että sähköajoneuvojen, infrastruktuurien ja latausmenetelmien standardointi ei saisi estää etenkään sähköiseen liikkuvuuteen tai tavanomaisiin ajoneuvomoottoreihin liittyviä uusia innovaatioita;

13. kehottaa yhdenmukaistamaan sähköajoneuvojen hyväksyntävaatimukset ja vahvistamaan sekä työntekijöiden että loppukäyttäjien terveyttä ja turvallisuutta koskevia erityisvaatimuksia ja ottamaan kyseiset vaatimukset osaksi ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia EU:n säännöksiä tekemällä Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) säännöstä N:o 100 sitovan; antaa voimakkaan tukensa komission ehdotukselle sähköautojen törmäysturvallisuutta koskevien vaatimusten uudelleentarkastelusta sekä pitää erittäin hyvänä sitä, että komissio kiinnittää huomiota sähköautojen turvallisuuteen loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kannalta;

14. pitää myönteisenä komission ehdotusta esittää vuoteen 2010 mennessä yhteensovitetut suuntaviivat sähköajoneuvojen hankintaan liittyviä kannustimia varten; kehottaa komissiota ja neuvostoa myös tarjoamaan asianmukaisia kannustimia sähköistä liikkuvuutta koskevien yhdenmukaistettujen mallien mukaisen laajan latausverkoston käyttöönottamiseksi;

15. korostaa, että yrityksille tarkoitettuun julkiseen tukeen on liitettävä selkeät sosiaaliset, teknologiset, taloudelliset ja ympäristötehokkuutta koskevat kriteerit, ja kehottaa komissiota tekemään tällaisesta rahoitustuesta jälkikäteen tehokkaan arvion;

16. kehottaa komissiota antamaan eurooppalaiselle alakohtaiselle rakenteelle valtuudet hallinnoida vähähiiliseen liikkuvuuspolitiikkaan liittyvää sosiaalista siirtymävaihetta sekä koordinoida ennakoivia toimenpiteitä, jotta varmistetaan autoteollisuuden kestävä elpyminen ja vähennetään mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia; vaatii, että autoteollisuuden ja jakeluketjun muutosta ennakoidaan kaikkien sidosryhmien kanssa koordinoitavilla tehokkailla toimenpiteillä, etenkin käynnistämällä uudelleen CARS 21 -foorumi, jossa toimisi sosiaaliasioita käsittelevä erityistyöryhmä;

17. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan globalisaatiorahaston ja muiden rakennerahastojen, kuten Euroopan sosiaalirahaston, täysimääräisen käytön, jotta voidaan kannustaa uudelleenkouluttautumiseen ja kohdennettuun koulutukseen sekä alakohtaisten koulutusrakenteiden uudelleensuuntaamiseen niin, että ne kattavat tämän teknologian vuoksi tarvittavat uudet taidot;

18. pitää myönteisenä, että komissio aikoo perustaa alakohtaisia taitoja käsittelevän eurooppalaisen neuvoston, jonka tavoitteena on luoda jäsenvaltioiden kansallisten seurantakeskusten verkosto;

19. kannattaa foorumin perustamista tiedon jakamista varten ja eurooppalaisten toimijoiden, hankkeiden ja aloitteiden toimien koordinoimista sekä ajatusta perustaa sähköistä liikkuvuutta käsittelevä kansainvälinen (globaalin tason) seurantakeskus, joka keskittyy liiketoimintamalleihin, ajoneuvo- ja latausteknologioihin ja yhdistämiseen älykkäisiin sähköverkkoihin sekä kokoaa yhteen tärkeimmät sidosryhmät ja teollisuuden ja/tai poliittisten päättäjien aloitteet;

20. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tarvittavan pitkän aikavälin veropolitiikan, jolla edistetään energiatehokkaita puhtaita ajoneuvoja, ja kaipaa komissiolta pitkän aikavälin yhteistä visiota muun muassa hiilidioksidiin liittyvistä toimintalinjoista, joilla ennakoidaan rakennemuutoksia, jotka johtuvat siirtymisestä tavanomaisista polttoaineista sähköön ja uusiutuvan energian edistämisestä;

21. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja sähköajoneuvoteollisuutta tarkastelemaan sähköajoneuvojen vaatimia resursseja ja energiaa ja niiden ympäristötasetta koko niiden elinkaaren ajan tuotannosta hävittämiseen, akkujen kierrätys ja uudelleenkäyttö mukaan lukien;

22. kiinnittää huomiota akkujen ja komponenttien tuotannon edellyttämien raaka-aineiden saatavuuteen, minkä suhteen herää kysymys tuotantokustannusten ja EU:n riippuvuuden kasvusta; kehottaa alan teollisuutta pyrkimään siihen, että käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään paremmin, ja kehottaa komissiota rahoittamaan nykyisestä ja tulevista puiteohjelmista sähköakuissa käytettäviä raaka-aineita koskevaa soveltavaa tutkimusta, kannustamaan EU:n geologisten tutkimusten parempaan verkostoitumiseen sekä edistämään tämän alan taitoja ja teknologioita, mikä antaa pontta uusien raaka-aine-esiintymien etsinnälle;

23. tukee komission ehdotusta, että käynnistetään kuluttajille suunnattuja tiedotuskampanjoita sähköajoneuvojen eduista, mahdollisuuksista ja käytännön näkökohdista;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, työmarkkinaosapuolille ja alan teollisuudelle.