Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0261/2010/REV1Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0261/2010/REV1

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl elektrinių transporto priemonių

28.4.2010

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0016/2010 ir B7‑0015/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies S&D frakcijos vardu
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu
Fiona Hall ALDE frakcijos vardu
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu
Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2010/2518(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0261/2010
Pateikti tekstai :
B7-0261/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0261/2010/rev

Europos Parlamento rezoliucija dėl elektrinių transporto priemonių

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES ekonomikos atkūrimo planą, visų pirmą į 2008 m. lapkričio mėnesio „Ekologiškų automobilių iniciatyvą“,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, kurioje nustatomas atsinaujinančių išteklių energijos transporte 10 % mažiausias rodiklis,

–   atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 30 d. Judumo mieste veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. vasario 9 d. San Sebastijane vyko neoficialus Tarybos susitikimas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą dėl Europos švarių ir efektyviai energiją naudojančių transporto priemonių strategijos,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. klausimus dėl elektrinių transporto priemonių Tarybai ir Komisijai (O-0019/2010 – B7‑0016/2010, O-0020/2010 – B7‑0015/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl klimato kaitos, CO2 ir kitų teršalų bei nepastovių degalų kainų keliamų problemų išsivystė baterijų ir energijos kaupimo sistemų technologijos ir buvo atkreiptas didesnis rinkos dėmesys į šiuos klausimus, todėl susidarė palanki aplinka kurti elektrines transporto priemones visame pasaulyje,

B.  kadangi elektrinės transporto priemonės yra svarbi naujovė, kuri turi didelį potencialą rinkoje, ypač galvojant apie ateitį, ir kadangi gebėjimas greitai patekti į šią rinką su aukštos kokybės produktais ir pasiekus bendrą standartizacijos lygį nulems, kas bus lyderiai,

C. kadangi elektrinės transporto priemonės padeda siekti strategijos „Europa 2020 m.“ pirmenybinių tikslų – sukurti žiniomis ir naujovėmis grįstą ekonomiką ir skatinti užtikrinti, kad esant tokiai ekonomikai būtų taupiau naudojami ištekliai, kad ji būtų ekologiškesnė ir konkurencingesnė,

D. kadangi per neoficialų Tarybos susitikimą, vykusį 2010 m. vasario 9 d. San Sebastijane, ES konkurencingumo ministrai drauge su Komisija nutarė, kad ES turi vykdyti bendrą elektrinių automobilių strategiją,

E.  kadangi yra keletas politinių priežasčių diegti varančiųjų įrenginių (elektrinių ir hibridinių) naujoves, t. y:

1.  mažinti CO2 ir kitų išmetamų teršalų kiekį,

2.  mažinti triukšmą,

3.  efektyviau naudoti energiją ir galbūt pradėti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius,

4.  iškastinio kuro šaltinių trūkumas ir ekonominių sąnaudų kintamumas,

5.  skatinti diegti naujoves, grindžiamas technologiniu pirmavimu, kuris galėtų padėti Europos pramonei pagerinti dabartinę ekonominę padėtį ir užtikrinti bendrą pramonės konkurencingumą ateityje,

F.  kadangi dėl ES energijos šaltinių, iš kurių gaminama elektros energija Europoje, derinio elektrinės transporto priemonės ir iš elektros tinklo įkraunamos hibridinės priemonės yra geras pasirinkimas turint mintyje CO2 kiekio mažinimo strategiją, ir kadangi perėjimas prie efektyviai energiją naudojančios ir darnios transporto sistemos turi būti ES prioritetas, jei norime pasiekti tikslą, kad iki 2050 m. transporto sistema beveik neišmestų anglies dioksido,

G. kadangi yra daug problemų, kurias reikia spręsti norint, kad elektrinės transporto priemonės sėkmingai patektų į rinką, visų pirma:

1.  didelė elektrinių transporto priemonių kaina, kurią daugiausia lemia baterijų kaina,

2.  tolesnių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos poreikis norint patobulinti elektrinių transporto priemonių ypatybes ir sumažinti kainą,

3.  pirkėjų palankumas, turint mintyje kainą, atstumą, kurį galima nuvažiuoti, ir pakartotinio įkrovimo laiką,

4.  tinkama įkrovimo infrastruktūra,

5.  Europos ir pasaulio masto standartizacija siekiant susieti transporto priemones ir įkrovimo infrastruktūrą,

6.  elektrinių transporto priemonių išmetalų kiekis atsižvelgiant į išgavimo ir panaudojimo santykį,

H. kadangi patvirtinta, kad elektriniai automobiliai turi kaupimo potencialą, taigi yra galimybė geriau panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius turint mintyje pažangiųjų tinklų privalumus,

I.   kadangi ekologiškų automobilių komunikate trumpai minimas naujų pramonės įgūdžių poreikis pereinant nuo tradicinių transporto priemonių prie elektrinių , tačiau jame nenagrinėjamas poveikis užimtumui, kurį turės šis perėjimas, ir kadangi norint spręsti problemas, kurių kyla automobilių pramonės darbo jėgai, reikės koordinuotų veiksmų,

J.   kadangi kelete šalių ir regionų jau pradėta diegti elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūra,

K. kadangi ES valstybės narės pradėjo rengti nacionalines pagalbos elektrinėms transporto priemonėms programas, siekdamos, kad jos patektų į Bendrijos rinką,

L.  kadangi konkuruojančių šalių pramonė ir tyrimai buvo ypač remiami ir kadangi ES turėtų sekti šiuo pavyzdžiu,

M. kadangi 2010 m. vykstantis ES investavimo į infrastruktūrą politikos persvarstymas yra puiki proga investuojant į infrastruktūrą siekti, kad būtų investuojama į ekologiškesnes ir pažangesnes technologijas, t. y. pažangiuosius tinklus,

N. kadangi Europoje daugelyje miestų ir urbanizuotų teritorijų, kuriose didelis gyventojų tankumas, yra tinkamos sąlygos greitai imti naudoti elektrinius automobilius, taigi Europos gamintojai turi galimybę pirmieji tapti rinkos lyderiais,

O. kadangi elektrinių transporto priemonių gamyba galėtų padėti atgaivinti ekonomiką ir užtikrinti ilgalaikį Europos automobilių pramonės gyvybingumą, kurio pagrindas būtų mažai teršalų išmetančios transporto priemonės,

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad pirmininkaujanti Ispanija, turėdama mintyje kovą su klimato kaita, teikia pirmenybę elektrinių transporto priemonių kūrimui, pritaria Konkurencingumo ministrų tarybos sprendimui paraginti Komisiją parengti ekologiškų ir energiją efektyviai naudojančių transporto priemonių veiksmų planą, įskaitant pažangiųjų tinklų tobulinimą, ir palankiai vertina 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą dėl Europos švarių ir efektyviai energiją naudojančių transporto priemonių strategijos;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas bendrajai elektrinių transporto priemonių rinkai suformuoti ir drauge užtikrinti, kad visos priemonės būtų veiksmingai koordinuojamos ES lygmeniu siekiant išvengti neigiamo socialinio poveikio ir poveikio užimtumui, kai bus pereinama prie anglies dioksido neišmetančių transporto priemonių, taip pat siekiant, kad nebūtų nesuderinamų sistemų ir standartų, kurie negalėtų sąveikauti;

3.  pabrėžia, kad elektrinės transporto priemonės turėtų būti kuriamos proporcingai ir atsižvelgiant į būsimąją tvaraus mobilumo politiką, pagal kurią didžiausias dėmesys, be kita ko, būtų kreipiamas į nelaimingų eismo atsitikimų mažinimą, erdvės panaudojimą, grūsčių mažinimą, bendrą energijos sunaudojimą, CO2 išmetimą, triukšmą ir dujų išmetimą, drauge turėtų būti pabrėžiama, kad elektrinio mobilumo plėtojimas turėtų apimti elektrinius automobilius, elektrinius motociklus, tramvajus, traukinius ir kt.;

4.  ragina Komisiją ir Tarybą imtis bendrų veiksmų dėl:

i.  infrastruktūros ir elektros įkrovimo technologijų, įskaitant pažangiuosius elektros tinklus, atvirųjų susisiekimo standartų, transporto priemonėse įtaisomos matavimo technologijos standartizavimo ir sąveikumo tarptautiniu, kai įmanoma, arba bent jau Europos lygmeniu; tai reiškia, kad Europoje plėtojant sąveikią judėjimui elektra varomomis transporto priemonėmis tarptautinėje erdvėje reikalingą infrastruktūrą, bus naudojamos naujos technologijos,

ii.  paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms, pirmenybę teikiant akumuliatorių ir variklių technologijų tobulinimui,

iii.  elektros tinklų tobulinimo įdiegiant pažangiuosius tinklus ir tausių elektros generavimo pajėgumų, kurie išmestų mažai anglies dioksido, visų pirma tokių, kurie naudotų atsinaujinančius energijos šaltinius, kūrimo,

iv.  paramos iniciatyvoms, kuriomis užtikrinama, kad egzistuotų bendra rinka, ir rengiami reglamentai dėl tausiai švarią energiją naudojančių automobilių tipų patvirtinimo ir, visų svarbiausia, kelių eismo saugumo,

v.  nacionalinių paramos priemonių ir paskatų, skirtų elektrinėms transporto priemonėms, koordinavimo,

vi.  priemonių, skirtų tausiai švarią energiją naudojančių transporto priemonių pramonės konkurencingumui užtikrinti, skatinimo,

vii.  griežtų nuostatų dėl iš anksto numatomų priemonių socialinėje ir užimtumo srityse;

5.  ragina Komisiją pateikti išsamius bendro elektrinių transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekio skaičiavimus, atsižvelgiant į prognozuojamus elektros energijos gamybos ir saugojimo pajėgumų pokyčius iki 2050 m.;

6.  pabrėžia, kad elektrinės transporto priemonės – lūžis technologijų srityje, kuriam reikalingos integruotos inovacijų ir technologijų plėtros strategijos, pagal kurias būtų teikiamas pakankamas vis daugėjančių itin svarbių sričių, pavyzdžiui, akumuliatorių, infrastruktūros (įskaitant pažangiųjų elektros tinklų integravimą), mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimas ir skatinimas; turėdamas tai mintyje, palankiai vertina ekologines novatoriškas priemones, kuriomis gali pasinaudoti gamintojai, tačiau yra labai susirūpinęs dėl jas įgyvendinant patiriamų sunkumų;

7.  primena Tarybos konkurencingumo klausimais 2010 m. kovo 1 d. išvadą, kurioje minimas rengiamas Komisijos pasiūlymas dėl į verslą orientuoto Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų plano, kuris turėtų papildyti nacionalines inovacijų strategijas, įskaitant daug galimybių atveriančių priemonių ir iniciatyvų, pavyzdžiui, pirmaujančių rinkų ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų, geresnės prieigos prie finansavimo, ypač MVĮ, skatinimą geriau mobilizuojant rizikos kapitalo priemones;

8.  ragina valstybes nares palaipsniui pakeisti savo viešąsias paslaugas teikiančius vidaus degimo variklių transporto priemonių parkus elektrinėmis transporto priemonėmis ir taip viešaisiais pirkimais skatinti paklausą; ragina ES institucijas kuo greičiau išplėtoti infrastruktūrą, kai tik bus nustatyti standartai;

9.  primena, kad laikantis Europos ekonomikos atgaivinimo plano pagal ekologiškų automobilių iniciatyvą remiamas naujų ir tausių kelių transporto priemonių kūrimas, o elektriniai automobiliai apibūdinti kaip prioritetas;

10. pritaria Komisijos siekiui iki 2011 m. nustatyti Europos elektra įkraunamų elektrinių transporto priemonių standartą, kuris užtikrintų sąveikumą, ir palaiko įkrovimo sistemų, įskaitant įvairias transporto priemonių kategorijas, techninių standartų nustatymą; ragina Komisiją siekti, kad būtų nustatyti, kai įmanoma, pasauliniai standartai, ir užtikrinti, kad įkrovimo standartai skatintų naudoti šiuolaikines technologijas, pavyzdžiui, pažangaus įkrovimo ir atviruosius susisiekimo standartus, ir atitiktų pažangaus matavimo sistemų reikalavimus;

11. yra įsitikinęs, kad standartizacija sudarys galimybę taikyti paprastą ir tiesioginę patvirtinimo procedūrą ir padės paspartinti mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių pateikimą į rinką ir platinimą ES, pagerindama ES mobilumo pramonės konkurencingumą, nes gamintojams mažės gamybos išlaidos ir kelių transportas išmes vis mažiau anglies dioksido;

12. pabrėžia, kad elektrinių transporto priemonių, infrastruktūrų ir įkrovimo būdų standartizacija neturėtų trukdyti tolesnėms inovacijoms, visų pirma elektra varomų arba įprastinių transporto priemonių variklių gamybos srityse;

13. ragina suderinti elektrinių transporto priemonių patvirtinimo ir specialius tiek darbuotojų, tiek galutinių vartotojų sveikatos ir saugos reikalavimus ir kad tie reikalavimai būtų įtraukti į ES transporto priemonių patvirtinimo sistemą, pasitelkiant JTEEK reglamento Nr. 100 reikalavimus; labai palaiko Komisijos pasiūlymą dėl elektrinių automobilių saugos susidūrimo atvejais reikalavimų peržiūros ir tai, kokį dėmesį ji skiria elektrinių automobilių saugos pažeidžiamų eismo dalyvių atžvilgiu klausimams;

14. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iki 2010 m. pateikti suderintas gaires dėl elektrinių transporto priemonių pirkimo skatinimo; be to, ragina Komisiją ir Tarybą pateikti tinkamą skatinimo įgyvendinti išplėstą įkrovimo tinklą kartu su suderintais elektra varomų transporto priemonių sistemų modeliais paketą;

15. pabrėžia, kad bendrovėms teikiamus valstybinės pagalbos paketus būtina susieti su aiškia veiksmingumo socialiniu, technologiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu kriterijų sistema, ir ragina Komisiją atlikti veiksmingus tokios finansinės paramos ex-post vertinimus;

16. ragina Komisiją sudaryti sąlygas Europos sektorių struktūrai valdyti socialinį perėjimą, susijusį su mažai anglies dioksido išmetančiomis transporto priemonėmis pagrįsto judumo politika, ir koordinuoti iš anksto numatomas priemones, siekiant užtikrinti tvarų automobilių pramonės atgaivinimą ir sumažinti bet kokį socialinį poveikį; prašo, kad būtų imamasi efektyvių veiksmų iš anksto numatant pokyčius automobilių sektoriuje ir gamybos grandinėje, koordinuojant juos su visais suinteresuotais asmenimis, visų pirma iš naujo pradėti CARS 21 programą kartu su specialių socialinių klausimų darbo grupe;

17. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų išnaudojamos globalizacijos fondo ir kitų struktūrinių fondų, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, skiriamos lėšos, siekiant įgyvendinti gebėjimų perkvalifikavimo ir tikslingos pakraipos mokymo iniciatyvas, ir kad būtų toliau keičiama sektoriaus mokymo ir švietimo struktūrų kryptis, siekiant patenkinti dėl šių technologijų atsirandančius naujų gebėjimų poreikius;

18. palankiai vertina Komisijos siekį įsteigti Europos sektoriams reikalingų gebėjimų tarybą, siekiant sukurti nacionalinių valstybių narių observatorijų tinklą;

19. palaiko dalinimosi informacija sistemos įdiegimą ir koordinavimo pastangas, vienijančias Europos veikiančius asmenis, projektus ir iniciatyvas, ir tarptautinės (pasaulinio lygio) elektra varomomis transporto priemonėmis pagrįsto judumo observatorijos, kuri daugiausia dėmesio skirtų verslo modeliams, transporto priemonių ir įkrovimo technologijoms, pažangiųjų elektros tinklų integravimui, labiausiai suinteresuotų asmenų, pramonės ir (arba) politikos paskatintų iniciatyvų sutelkimui, įsteigimą;

20. ragina valstybes nares parengti būtiną ilgalaikę mokesčių politiką tausiai švarią energiją naudojančių automobilių naudojimui skatinti ir prašo Komisiją pateikti ilgalaikę bendrą viziją tokiais su anglies dioksidu susijusios politikos klausimais, iš anksto numatant struktūrinius pokyčius dėl perėjimo nuo įprastinio kuro prie elektros ir skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių;

21. ragina Komisiją, valstybes nares ir elektra varomomis transporto priemonėmis pagrįsto judumo pramonę išnagrinėti elektrinių transporto priemonių poveikį išteklių, energijos ir aplinkosaugos aspektais viso jų naudojimo ciklo metu, pradedant nuo gamybos, baigiant šalinimu, įskaitant akumuliatorių perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą;

22. atkreipia dėmesį į galimybes gauti žaliavų, kurių reikia akumuliatorių ir sudėtinių dalių gamybai, dėl kurių kyla padidėjusių gamybos išlaidų ir ES priklausomumo klausimai; ragina pramonę dėti pastangas, kad būtų geriau panaudojami prieinami ištekliai, ir ragina Komisiją finansuoti elektros akumuliatoriams naudojamų žaliavų taikomuosius mokslinius tyrimus pagal dabartinę ir būsimą bendrąsias programas, siekiant paskatinti geresnį ES geologinių tyrimų tinklo koordinavimą, ir skatinti gebėjimus ir technologijas šiame sektoriuje, kurie pagerintų naujų žaliavų išteklių tyrimą;

23. remia Komisijos pasiūlymą pradėti vartotojų informavimo apie elektrinių transporto priemonių privalumus, galimybes ir praktinius aspektus kampanijas;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, socialiniams partneriams ir pramonei.