Propunere de rezoluţie - B7-0261/2010/REV1Propunere de rezoluţie
B7-0261/2010/REV1

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la vehiculele electrice

28.4.2010

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7-0016/2010 şi B7-0015/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies în numele Grupului S&D
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy în numele Grupului PPE
Fiona Hall în numele Grupului ALDE
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos în numele Grupului Verts/ALE
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský în numele Grupului ECR
Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2010/2518(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0261/2010
Texte depuse :
B7-0261/2010
Dezbateri :

B7‑0261/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la vehiculele electrice

Parlamentul European,

–   având în vedere planul de redresare economică a UE, în special iniţiativa „automobile ecologice” din noiembrie 2008,

–   având în vedere Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care prevede utilizarea în transporturi a unui prag minim de 10% de energie provenită din surse regenerabile,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi,

–   având în vedere Planul de acţiune privind mobilitatea urbană, din 30 septembrie 2009,

–   având în vedere reuniunea informală a Consiliului desfăşurată la San Sebastian în data de 9 februarie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020, o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 aprilie 2010 referitoare la o strategie europeană privind vehiculele nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,

–   având în vedere întrebările din 16 februarie 2010 adresate Consiliului şi Comisiei cu privire la vehiculele electrice (O-0019/2010 – B7‑0016/2010, O-0020/2010 – B7‑0015/2010),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110(2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât provocările generate de schimbările climatice, de emisiile de CO2 şi de alte emisii poluante, precum şi de volatilitatea preţurilor la combustibili au condus la dezvoltarea tehnologică a bateriilor şi a sistemelor de stocare a energiei, dar şi la o mai bună informare a pieţei cu privire la aceste aspecte, iar toate aceste evoluţii au creat un climat favorabil dezvoltării la nivel mondial a vehiculelor electrice;

B.  întrucât vehiculele electrice reprezintă o inovaţie semnificativă cu un potenţial de piaţă ridicat, în special pe termen lung, şi întrucât capacitatea de a pătrunde rapid pe această piaţă, cu produse de înaltă calitate şi un grad generalizat de standardizare, va decide cine sunt viitorii lideri ai acestei pieţe;

C. întrucât vehiculele electrice contribuie la realizarea priorităţilor strategiei Europa 2020 referitoare la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare şi la promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al resurselor, mai nepoluante şi mai competitive;

D. întrucât, în cadrul reuniunii informale a Consiliului de la San Sebastian din 9 februarie 2010, miniştrii pe probleme de competitivitate din UE au fost de acord cu Comisia asupra necesităţii ca UE să urmărească o strategie comună privind vehiculele electrice;

E.  întrucât există mai multe motive politice de a face inovaţii în domeniul sistemelor de propulsie (electrice sau hibride), şi anume:

1.  reducerea emisiilor de CO2 şi a altor emisii poluante;

2.  reducerea poluării fonice;

3.  creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea nivelului de adoptare a surselor de energie regenerabilă;

4.  penuria de surse fosile de energie şi costul economic fluctuant al acestora;

5.  promovarea inovării, bazată pe avansul tehnologic, care ar putea ajuta industria europeană să îşi revină din actuala situaţie economică şi ar putea asigura competitivitatea sa generală în viitor;

F.  întrucât mixul energetic mediu al UE folosit în prezent pentru generarea de energie electrică în Europa face ca vehiculele electrice şi hibride de tip plug-in să devină o opţiune majoră în cadrul strategiei mai largi de reducere a emisiilor de CO2 şi întrucât trecerea la un sistem de transport durabil şi eficient din punct de vedere energetic trebuie să fie o prioritate pentru UE dacă ne dorim un sistem de transport aproape lipsit de emisii de dioxid de carbon până în 2050;

G. întrucât există mai multe probleme care trebuie remediate pentru a putea sprijini introducerea cu succes pe piaţă a vehiculelor electrice, în special:

1.  costul ridicat al vehiculelor electrice, determinat în principal de costul bateriilor;

2.  nevoia de eforturi sporite de cercetare şi dezvoltare pentru a îmbunătăţi caracteristicile vehiculelor electrice şi pentru a le reduce costul;

3.  acceptarea lor de către clienţi, în ceea ce priveşte costul, autonomia şi timpul de încărcare;

4.  o infrastructură adecvată pentru încărcarea vehiculelor;

5.  o standardizare europeană şi mondială, de exemplu la nivelul interfeţelor dintre vehicule şi infrastructura de încărcare;

6.  emisiile „de la zăcământ la roată” ale vehiculelor electrice;

H. întrucât există un potenţial confirmat al vehiculelor electrice în ceea ce priveşte capacitatea de stocare, care permite îmbunătăţiri la nivelul utilizării surselor regenerabile de energie, ţinând seama de avantajele aduse de reţelele inteligente de energie electrică;

I.   întrucât comunicarea privind vehiculele nepoluante menţionează pe scurt nevoile industriei în ceea ce priveşte noi competenţe în cadrul tranziţiei de la vehiculele convenţionale la cele electrice; întrucât comunicarea nu abordează efectele acestei tranziţii asupra ocupării forţei de muncă şi întrucât va fi necesară o abordare coordonată pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă forţa de muncă din sectorul autovehiculelor;

J.   întrucât unele ţări şi regiuni au început deja să introducă infrastructuri de încărcare pentru vehiculele electrice;

K. întrucât statele membre ale UE au început să introducă programe naţionale de sprijin pentru vehiculele electrice în vederea pătrunderii acestora pe piaţa comunitară;

L.  întrucât industria şi cercetarea şi ţările concurente beneficiază de un sprijin considerabil şi întrucât acest exemplu ar trebui urmat în UE;

M. întrucât revizuirea din 2010 a politicii UE de investiţii în infrastructură oferă o oportunitate excelentă pentru a promova investiţii de infrastructură în tehnologii avansate, mai puţin poluante, în special reţelele inteligente;

N. întrucât, în Europa, numărul mare de oraşe şi zone urbane cu o densitate ridicată a populaţiei asigură condiţii adecvate pentru lansarea rapidă a vehiculelor electrice, oferind astfel producătorilor europeni posibilitatea de a deveni primii lideri pe această piaţă;

O. întrucât producţia de vehicule electrice ar putea contribui la redresarea economică şi ar putea asigura viabilitatea pe termen lung a industriei auto europene, axată pe vehicule cu emisii scăzute de dioxid de carbon,

1.  remarcă prioritatea pe care Preşedinţia spaniolă o acordă dezvoltării vehiculelor electrice în contextul combaterii schimbărilor climatice; sprijină decizia Consiliului pentru competitivitate de a invita Comisia să elaboreze un plan de acţiune pentru vehiculele nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv îmbunătăţirea reţelelor inteligente, şi salută Comunicarea Comisiei din 27 aprilie 2010 referitoare la o strategie europeană privind vehiculele nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic;

2.  solicită Comisiei şi statelor membre să prevadă condiţiile necesare pentru existenţa unei pieţe unice a vehiculelor electrice, garantând în acelaşi timp coordonarea eficientă a politicilor la nivelul UE pentru a evita efectele negative sociale şi asupra ocupării forţei de muncă pe care le-ar putea avea trecerea la un sistem de transport lipsit de emisii de dioxid de carbon, precum şi pentru a evita existenţa unor sisteme incompatibile şi a unor standarde care nu sunt interoperabile;

3.  subliniază că dezvoltarea vehiculelor electrice ar trebuie să fie bine echilibrată şi concepută în cadrul unei viitoare politici privind mobilitatea durabilă, printre elementele esenţiale ale acesteia numărându-se reducerea accidentelor, a utilizării spaţiului, a congestiei traficului, a consumului total de energie, a emisiilor de CO2, a poluării fonice şi a emisiilor de gaze, insistând în acelaşi timp asupra faptului că dezvoltarea mobilităţii electrice ar trebui să includă vehiculele electrice, bicicletele electrice, tramvaiele, trenurile etc.;

4.  solicită Comisiei şi Consiliului să acţioneze în comun în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

i.  standardizarea cel puţin la nivel european şi la nivel internaţional, acolo unde este posibil, a infrastructurilor şi a tehnologiilor de încărcare, inclusiv reţelele inteligente, standardele deschise de comunicare, tehnologia de măsurare şi interoperabilitatea integrate la bord; acestea presupun utilizarea de noi tehnologii pentru dezvoltarea în Europa a infrastructurii interoperabile necesare pentru mobilitatea electrică transfrontalieră;

ii.  sprijin pentru cercetare şi inovare, cu un accent special pe îmbunătăţirea tehnologiei bateriilor şi a motoarelor;

iii.  îmbunătăţirea reţelelor electrice, prin introducerea reţelelor inteligente şi a capacităţii durabile de generare în condiţiile unei intensităţi reduse a emisiilor de CO2, în special prin utilizarea surselor regenerabile de energie;

iv.  sprijin pentru iniţiativele care asigură existenţa pieţei unice şi elaborează reglementări privind omologarea de tip în domeniul vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi, în special, în domeniul siguranţei rutiere;

v.  coordonarea măsurilor naţionale de sprijin şi a stimulentelor pentru producţia de vehicule electrice;

vi.  promovarea măsurilor de asigurare a competitivităţii industriei vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic;

vii.  dispoziţii puternice privind măsurile anticipatorii legate de problemele sociale şi de ocupare a forţei de muncă;

5.  solicită Comisiei să realizeze un calcul cuprinzător al emisiilor totale de CO2 ale vehiculelor electrice, ţinând seama de schimbările estimate în ceea ce priveşte producţia de energie electrică şi capacităţile de stocare până în 2050;

6.  subliniază că vehiculele electrice reprezintă o inovaţie tehnologică care necesită strategii integrate de inovare şi dezvoltare tehnologică, caracterizate de finanţare adecvată şi de promovarea cercetării, dezvoltării şi inovării într-un număr din ce în ce mai mare de domenii-cheie, cum ar fi bateriile sau infrastructura (inclusiv integrarea cu reţelele electrice); salută în acest context măsurile de eco-inovare disponibile pentru producători, dar îşi exprimă profunda preocupare cu privire la dificultăţile întâmpinate în aplicarea acestor măsuri;

7.  reaminteşte concluziile Consiliului pentru competitivitate din 1 martie 2010 referitoare la viitoarea propunere a Comisiei privind un plan european de cercetare şi inovare orientat către mediul de afaceri, care să completeze strategiile naţionale privind inovarea, inclusiv promovarea de instrumente şi iniţiative cu un potenţial puternic, cum ar fi pieţele pilot şi achiziţiile publice precomerciale, şi un mai bun acces la finanţare, în special pentru IMM-uri, printr-o mai mare mobilizare a instrumentelor de capital de risc;

8.  solicită statelor membre să îşi înlocuiască treptat parcul de vehicule cu combustie destinate serviciului public cu vehicule electrice, stimulând astfel cererea prin intermediul achiziţiilor publice; solicită instituţiilor UE să creeze infrastructura de îndată ce standardele sunt stabilite;

9.  reaminteşte că, în temeiul planului de redresare economică, iniţiativa „automobile ecologice” sprijină dezvoltarea unor forme noi şi durabile de transport rutier, în raport cu care vehiculele electrice au fost considerate o prioritate;

10. sprijină intenţia Comisiei de a stabili până în 2011 un standard global cu privire la încărcarea vehiculelor electrice, care să garanteze interoperabilitatea şi susţine stabilirea de standarde tehnice pentru sistemele de încărcare, inclusiv pentru diferitele categorii de vehicule; solicită Comisiei să depună eforturi pentru stabilirea de standarde globale acolo unde este posibil şi să se asigure că standardele referitoare la încărcare încurajează tehnologiile moderne, cum ar fi încărcarea inteligentă şi standardele deschise de comunicare, şi sunt consecvente cu mandatul legat de arhitectura sistemelor inteligente de măsurare;

11. îşi exprimă convingerea că standardizarea va permite un proces simplu şi direct de omologare şi va contribui la accelerarea introducerii şi răspândirii pe piaţa UE a vehiculelor cu emisii scăzute de CO2, sporind competitivitatea industriei mobilităţii din UE prin reducerea costurilor de dezvoltare pentru producători şi prin reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul rutier;

12. subliniază că standardizarea vehiculelor electrice, a infrastructurilor şi a metodelor de încărcare nu ar trebui să obstrucţioneze inovarea în viitor, în special în domeniul mobilităţii electrice sau al vehiculelor cu motoare convenţionale;

13. solicită cerinţe armonizate pentru omologarea vehiculelor electrice, cu cerinţe specifice în materie de sănătate şi siguranţă, atât pentru lucrători, cât şi pentru utilizatorii finali, aceste cerinţe trebuind să fie incluse în cadrul UE de omologare de tip a vehiculelor prin intermediul Regulamentului 100 al CEE-ONU; sprijină cu tărie propunerea Comisiei privind o revizuire a cerinţelor referitoare la siguranţa în caz de impact dinamic pentru vehiculele electrice şi atenţia pe care Comisia o acordă problemei siguranţei vehiculelor electrice în raport cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;

14. salută propunerea Comisiei de a prezenta până în 2010 orientări coordonate cu privire la stimulentele pentru cumpărarea de vehicule electrice; de asemenea, solicită Comisiei şi Consiliului să prevadă un pachet adecvat de stimulente pentru crearea unei reţele extinse de încărcare, cu modele armonizate de mobilitate electrică;

15. subliniază că pachetele de ajutoare publice acordate întreprinderilor trebuie să fie condiţionate de un set clar de criterii de eficienţă sociale, tehnologice, economice şi de mediu şi solicită Comisiei să realizeze adevărate evaluări ex-post ale unui astfel de sprijin financiar;

16. solicită Comisiei să permită unui structuri sectoriale europene să gestioneze tranziţia socială presupusă de politica de mobilitate vizând reducerea emisiilor de CO2 şi să coordoneze măsurile anticipatorii pentru a asigura redresarea durabilă a industriei auto şi pentru a reduce eventualul impact social; solicită luarea de măsuri concrete pentru a anticipa schimbările din sectorul auto şi din lanţul de aprovizionare, în coordonare cu toate părţile interesate, în special prin relansarea platformei CARS 21 cu un grup de lucru dedicat problemelor sociale;

17. solicită statelor membre să asigure utilizarea deplină a Fondului de ajustare la globalizare şi a altor fonduri structurale, cum ar fi Fondul social european, în vederea oferirii de stimulente pentru recalificarea profesională, pentru eforturile de formare bine direcţionare şi pentru reorientarea viitoare a structurilor de învăţământ şi de formare în sectorul vizat, astfel încât acestea să poată face faţă noilor competenţe cerute ca urmare a introducerii acestei tehnologii;

18. salută intenţia Comisiei de a înfiinţa un consiliu european pentru competenţe sectoriale, vizând crearea unei reţele a observatoarelor naţionale din statele membre;

19. susţine crearea unei platforme comune de informare şi coordonarea eforturilor actorilor europeni, a proiectelor şi a iniţiativelor, precum şi crearea unui observator internaţional cu privire la mobilitatea electrică, axat pe modelele de afaceri, pe tehnologiile de fabricare a vehiculelor şi de încărcare şi pe integrarea cu reţelele electrice inteligente, observator care să reunească cele mai importante părţi interesate şi iniţiativele industriei şi/sau iniţiativele de politică publică;

20. solicită statelor membre să elaboreze politicile fiscale pe termen lung necesare pentru promovarea vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere electric şi invită Comisia să dezvolte o viziune pe termen lung cu privire la aspecte precum politicile legate de emisiile de CO2, anticipând modificările structurale rezultate din trecerea de la combustibilii convenţionali la energia electrică şi din promovarea utilizării energiei provenite din surse regenerabile;

21. solicită Comisiei, statelor membre şi industriei mobilităţii electrice să ia în considerare impactul vehiculelor electrice în materie de resurse, energie şi mediu, pe durata întregului lor ciclu de viaţă, de la etapa de producţie la cea de eliminare, inclusiv reciclarea şi reutilizarea bateriilor;

22. atrage atenţia asupra disponibilităţii materiilor prime necesare pentru fabricarea bateriilor şi a pieselor, ridicându-se aici problema costurilor crescute de producţie şi a dependenţei UE; solicită industriei să depună eforturi pentru o mai bună utilizare a resurselor disponibile şi solicită Comisiei să finanţeze activităţi de cercetare aplicată în temeiul actualului şi viitorului program-cadru cu privire la materiile prime utilizate pentru bateriile electrice; invită Comisia să încurajeze interconectarea mai bună a studiilor geologice din UE şi să promoveze competenţele şi tehnologiile din acest sector care impulsionează explorarea de noi depozite de materii prime;

23. sprijină propunerea Comisiei de a lansa campanii de informare pentru consumatori cu privire la avantajele, posibilităţile şi aspectele practice ale utilizării vehiculelor electrice;

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, partenerilor sociali şi industriei.