Процедура : 2010/2679(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0264/2010

Внесени текстове :

B7-0264/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0182

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 66k
10.5.2010
PE441.847v01-00
 
B7-0264/2010

внесено съгласно член 88, параграф 2 и параграф 4, буква б) от Правилника за дейността


относно проект на директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители, и за отмяна на Решение 2004/374/EО


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент за проект на директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители, и за отмяна на Решение 2004/374/EО  
B7‑0264/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните(1), и по-специално член 31 и член 28, параграф 4 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(2),

–   като взе предвид Директива 95/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители(3), и Директива 89/107/EИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека(4), които бяха отменени и заменени от посочения по-горе Регламент (ЕО) № 1333/2008,

–   като взе предвид проекта на директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители, и за отмяна на Решение 2004/374/EО,

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от решението на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(5),

–   като взе предвид член 88, параграф 2 и член 4, буква б) от своя правилник,

A. като има предвид, че съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1333/2008, до изготвянето на общностните списъци с добавки в храните съгласно член 30 от настоящия регламент, Комисията може да приема мерки за изменение на приложенията към, наред с другото, Директива 95/2/ЕО,

Б.  като има предвид, че приложение ІV към Директива 95/2/EО съдържа списък на добавки в храните, които може да се използват на територията на Европейския съюз, и определя условията на тяхната употреба,

В.  като има предвид, че в допълнение, приложение ІІ към Директива 89/107/EИО определя общите критерии за употреба на добавки в храните, но че впоследствие директивата беше отменена и заменена от Регламент № 1333/2008, като понастоящем съответните критерии могат да бъдат открити, наред с другото, в член 6 от въпросния регламент, който се отнася до общите условия за включване и употреба на добавки в храните в общностните списъци,

Г.  като има предвид, че член 6 от настоящия регламент предвижда, че добавка в храната може да бъде разрешена за употреба на територията на ЕС само ако отговаря на дадени условия, включително, съгласно параграф 1, буква в), ако употребата й не води до заблуждаване на потребителя, и съгласно параграф 2, ако носи предимства и ползи за потребителя,

Д. като има предвид, че член 6 от настоящия регламент предвижда също така, в параграф 1, буква а), че добавка в храната може да бъде разрешена за употреба само ако тя не поражда опасност за здравето на потребителите,

Е.  в допълнение, като има предвид, че Регламент (EО) № 178/2002 (известен като „общото законодателство в областта на храните“), и в частност член 8 от него, предвижда, наред с другото, че законодателството в областта на храните цели осигуряване на защита на интересите на потребителите и представлява за потребителите основа за информиран избор по отношение на консумираните от тях храни, и че е насочено към предотвратяване на заблуждаващи практики,

Ж. като има предвид, че проектът на директива на Комисията и по-специално съображение 25 и точка 3, буква з) от приложението към нея, предвиждат включването в приложение ІV към Директива 95/2/EО на ензимен препарат на основата на тромбин с фибриноген като добавка в храната за възстановени хранителни продукти,

З.  като има предвид, че тромбинът, извлечен от животински части, годни за консумация, има свойството на „лепило за месо“ и целта му като добавка в храната е да съединява отделни части от месо за получаването на единен месен продукт,

И. като има предвид, че следователно целта на употребата на тромбина е представянето на части от месо като отделен месен продукт и следователно има очевиден риск от заблуждаване на потребителите,

Й. като има предвид, че съображение 25 от проекта на директива на Комисията признава, че употребата на тромбин с фибриноген като добавка в храната би могла да заблуди потребителите относно състоянието на крайния хранителен продукт,

K. като има предвид, че точка 3, буква з) от проекта на директива на Комисията предвижда включването на говежди и/или свински тромбин в списъка на разрешените добавки в храните съгласно приложение ІV към Директива 95/2/EО в предварително опаковани месни заготовки и предварително опаковани месни продукти за крайния потребител в количество до 1мг/кг, за употреба заедно с фибриноген и при условие че хранителният продукт ще съдържа информацията „смесени части месо“ в близост до търговското си наименование,

Л. като има предвид, че проектът на директива на Комисията няма да позволи употребата на тромбин като добавка в храната в месни продукти, сервирани в ресторанти или други обществени заведения, където се сервира храна; същевременно обаче съществува ясен риск от това, месото, съдържащо тромбин, да бъде включено в месни продукти, които се сервират в ресторанти или други обществени заведения, където се сервира храна, като се имат предвид по-високите цени, които е възможно да се получат за части от месо, сервирани като отделен месен продукт,

М. като има предвид, че поради тази причина не става ясно, че забраната за употребата на тромбин в месни продукти, сервирани в ресторанти или други обществени заведения, където се сервира храна, би довела до предотвратяване на практика на употребата на подобни месни продукти в ресторанти или други обществени заведения, където се сервира храна, и продажбата им на потребителите като отделни месни продукти,

Н. като има предвид, че посочените по-горе условия за етикетиране, съдържащи се в проекта на директива на Комисията няма да послужат за защита срещу създаването на лъжливи и заблуждаващи впечатления в потребителите по отношение на съществуването на отделен месен продукт и поради това има риск потребителите да бъдат заблудени и възпрепятствани да направят информиран избор във връзка с консумацията на месни продукти, съдържащи тромбин,

O. като има предвид, че предимствата и ползите от тромбина за потребителите не се доказват,

П. като има предвид, че свързването на голямо количество отделни части от месо значително увеличава повърхността, която може да бъде заразена с патогенни бактерии (като clostridium и salmonella), които, в рамките на един такъв процес, могат да оцелеят и да се възпроизведат без кислород,

Р.  като има предвид, че рискът от заразяване с патогенни бактерии е особено сериозен, тъй като процесът на свързване може да се осъществи посредством студено свързване, без добавяне на сол и без последователен термичен процес, в резултат на което безопасността на крайния продукт не може да бъде гарантирана,

С. като има предвид, че следователно проектът на директива на Комисията не съответства в тези аспекти на критериите за включване на добавки в храните в приложение ІV към Директива 95/2/EО,

1.   счита, че проектът на директива на Комисията не е съвместимо с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1333/2008;

 

2.  се противопоставя на приемането на проекта на директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители, и за отмяна на Решение 2004/374/EО,

3.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

 

(1)

             ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)

             ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)

             ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.

(4)

             ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

(5)

             ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност