Πρόταση ψηφίσματος - B7-0264/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0264/2010

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ

  10.5.2010

  σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού
  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  Διαδικασία : 2010/2679(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0264/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0264/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0264/2010

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –         έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα πρόσθετα τροφίμων[1] και ιδιαίτερα τα άρθρα 31 και 28(4),

  –         έχοντας υπόψη τον κανονισμό 178/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων[2],

  –         έχοντας υπόψη τις οδηγίες 95/2/ΕΚ της 20ης Φεβρουαρίου 1995 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών[3] και 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή[4] που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον προαναφερθέντα κανονισμό 1333/2008/ΕΚ,

  –         έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικώνoκαι την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ,

  –         έχοντας υπόψη το άρθρο 5α(3)(β) της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[5],

  –         έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού του,

  A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 31 του κανονισμού 1333/2008/ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί μετά τη σύσταση κοινοτικών καταλόγων προσθέτων τροφίμων όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού αυτού, να εγκρίνει μέτρα για την τροποποίηση των παραρτημάτων, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 95/2/ΕΚ,

   

  Β.       λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα IV της οδηγίας 95/2/ΕΚ περιέχει κατάλογο των προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ και περιγράφει τους όρους χρήσης τους,

   

  Γ.        λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι τα γενικά κριτήρια για τη χρήση προσθέτων στα τρόφιμα παρατίθεντο στο παράρτημα II της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ και ότι εφόσον η οδηγία αυτή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 1333/2008/ΕΚ, τα σχετικά κριτήρια βρίσκονται σήμερα στο άρθρο 6 του κανονισμού αυτού που αφορά τους γενικούς όρους για τη συμπερίληψη και χρήση των προσθέτων σε κοινοτικούς καταλόγους,

   

  Δ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού αυτού προβλέπει ότι η χρήση ενός προσθέτου τροφίμων επιτρέπεται στην ΕΕ μόνο εάν πληροί τους ακόλουθους όρους και βάσει της παραγράφου (1γ) η χρήση του δεν παραπλανά τον καταναλωτή και βάσει της παραγράφου 2 παρέχει πλεονεκτήματα και οφέλη στον καταναλωτή,

   

  Ε.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού αυτού προβλέπει επίσης στην παράγραφο (1)(α), ότι ένα πρόσθετο τροφίμων επιτρέπεται μόνον όταν η χρήση του δεν θέτει θέμα ασφαλείας για την υγεία των καταναλωτών,

   

  ΣΤ.     λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι ο κανονισμός 178/2002/ΕΚ (γνωστός ως "Γενικός Νομοθετικός Κανονισμός για τα Τρόφιμα") και ιδιαίτερα το άρθρο 8 που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η νομοθεσία για τα τρόφιμα αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και αποτελεί τη βάση ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που καταναλώνουν, αποσκοπεί δε στην πρόληψη πρακτικών που θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν τον καταναλωτή,

   

  Ζ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής και ιδιαίτερα η αιτιολογική σκέψη 25 και το στοιχείο (3)(η) του σχετικού παραρτήματος προβλέπουν τη συμπερίληψη στο παράρτημα IV της οδηγίας 95/2/ΕΚ ενός σκευάσματος ενζύμου βασιζόμενου στη θρομβίνη με ινοδωγόνο ως πρόσθετο για τρόφιμα ανασύστασης,

   

  Η.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρομβίνη, αν και προέρχεται από βρώσιμα μέλη των ζώων, έχει το χαρακτήρα "κρεάτινης κόλλας" με σκοπό τη συνένωση ξεχωριστών τεμαχίων κρέατος για την παραγωγή ενός ενιαίου προϊόντος κρέατος,

   

  Θ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της χρήσης της θρομβίνης είναι επομένως να παρουσιάζονται στον καταναλωτή τεμάχια κρέατος ως ενιαίο προϊόν κρέατος με συνέπεια ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού του καταναλωτή να είναι προφανής,

   

  Ι.         λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η αιτιολογική σκέψη 25 του σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η χρήση της θρομβίνης με ινοδωγόνο ως προσθέτου στα τρόφιμα θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει τον καταναλωτή σε σχέση με την κατάσταση του τελικού προϊόντος διατροφής,

   

  ΙΑ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο (3)(η) του παραρτήματος του σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής προβλέπει τη συμπερίληψη βόειας και/ή χοίρειας θρομβίνης στον κατάλογο των επιτρεπόμενων προσθέτων βάσει του παραρτήματος IV της οδηγίας 95/2/ΕΚ σε προσυσκευασμένα σκευάσματα κρέατος και προσυσκευασμένα προϊόντα κρέατος για τον τελικό καταναλωτή με μέγιστη περιεκτικότητα 1mg/kg, με την από κοινού χρήση ινοδωγόνου και υπό τον όρον ότι το τρόφιμο θα φέρει την πληροφορία "συνδυασμός τεμαχίων κρέατος" κοντά στην ονομασία υπό την οποία το προϊόν πωλείται,

   

  ΙΒ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής δεν επιτρέπει τη χρήση της θρομβίνης ως προσθέτου τροφίμων στα προϊόντα κρέατος που προσφέρονται στα εστιατόρια ή σε άλλους δημόσιους χώρους εστίασης, υφίσταται ωστόσο σαφώς ο κίνδυνος να διοχετεύεται κρέας με θρομβίνη στα προϊόντα κρέατος που προσφέρονται στα εστιατόρια ή σε άλλους δημόσιους χώρους εστίασης δεδομένης της υψηλότερης τιμής που θα μπορούσε να επιτευχθεί για τεμάχια κρέατος που προσφέρονται ως ενιαίο προϊόν κρέατος,

   

  ΙΓ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προκύπτει ωστόσο σαφώς ότι η απαγόρευση της χρήσης θρομβίνης στα προϊόντα κρέατος που προσφέρονται στα εστιατόρια ή σε άλλους δημόσιους χώρους εστίασης θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόληψη της πρακτικής που συνίσταται στη χρήση τέτοιων προϊόντων κρέατος στα εστιατόρια ή σε άλλους δημόσιους χώρους εστίασης και την πώλησή τους στου καταναλωτές ως ενιαία προϊόντα κρέατος,

   

  ΙΔ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθέντες όροι επισήμανσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής δεν θα καταστήσουν δυνατή την αποφυγή της δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων στους καταναλωτές ως προς την ύπαρξη ενιαίου προϊόντος κρέατος με συνέπεια την ενδεχόμενη εξαπάτησή τους εις τρόπον ώστε να μην είναι σε θέση να επιλέγουν ενήμεροι σε σχέση με την κατανάλωση προϊόντων κρέατος που περιέχουν θρομβίνη,

             

  ΙΕ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της θρομβίνης για τους καταναλωτές δεν έχουν αποδειχθεί,

   

  ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σύνδεσης πολλών τεμαχίων κρέατος αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια που ενδέχεται να προσβληθεί από παθογόνα βακτήρια (όπως clostridium και σαλμονέλα) που στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής είναι δυνατόν να επιζούν και να αναπαράγονται παρά την έλλειψη οξυγόνου,

   

  ΙΖ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος βακτηριακής μόλυνσης είναι ιδιαίτερα σοβαρός στο βαθμό που πρόκειται για διαδικασία σύνδεσης εν ψυχρώ, χωρίς την προσθήκη άλατος και χωρίς να ακολουθήσει βρασμός και συνεπεία τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν εγγυήσεις για το κατά πόσον το τελικό προϊόν είναι ασφαλές,

   

  ΙΗ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου, το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια για τη συμπερίληψη των προσθέτων τροφίμων στο παράρτημα IV της οδηγίας 95/2/ΕΚ,

  1.        θεωρεί ότι το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής δεν συνάδει με το σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού 1333/2008/ΕΚ·

  2.        αντιτάσσεται στην έκδοση του σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ·

  3.        αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.