Resolutsiooni ettepanek - B7-0264/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0264/2010

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Komisjoni direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta lisasid ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/374/EÜ

  10.5.2010

  vastavalt kodukorra artikli 88 lõikele 2 ja lõike 4 punktile b
  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

  Menetlus : 2010/2679(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0264/2010

  B7‑0264/2010

  Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta lisasid ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/374/EÜ

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta[1], eelkõige selle artiklit 31 ja artikli 28 lõiget 4;

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused[2];

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta[3] ja nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta[4], mis on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EÜ) nr 1333/2008;

  –   võttes arvesse komisjoni direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta lisasid ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/374/EÜ;

  –   võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[5] artikli 5a lõike 3 punkti b;

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 88 lõiget 2 ja lõike 4 punkti b,

  A. arvestades, et komisjon võib määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 31 kohaselt kuni artiklis 30 ette nähtud toidu lisaaineid käsitlevate ühenduse loetelude koostamise lõpuleviimiseni vastu võtta meetmeid lisade, sealhulgas direktiivi 95/2/EÜ lisade muutmiseks;

  B.  arvestades, et direktiivi 95/2/EÜ IV lisas on esitatud toidu lisaained, mida on Euroopa Liidus lubatud kasutada, ja sätestatud nende kasutamise tingimused;

  C. arvestades, et toidu lisaainete kasutamise üldtingimused on sätestatud ka direktiivi 89/107/EMÜ II lisas ja kuna see direktiiv on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EÜ) nr 1333/2008, on need tingimused nüüd esitatud muu hulgas selle määruse artiklis 6, milles käsitletakse toidu lisaainete ühenduse loetelusse kandmise ja nende kasutamise üldtingimusi;

  D. arvestades, et selle määruse artiklis 6 on sätestatud, et toidu lisaaineid võib ELis kasutada ainult juhul, kui need vastavad teatavatele tingimustele, sealhulgas lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele, et nende kasutamise ei eksita tarbijaid, ja lõikes 2 sätestatud tingimusele, et toidu lisaaine on tarbijale soodne ja kasulik;

  E.  arvestades, et määruse artikli 6 lõike 1 punktis a on samuti sätestatud, et toidu lisaainet võib kasutada ainult juhul, kui see ei põhjusta probleeme tarbijate tervisele;

  F.  arvestades lisaks sellele, et määruses (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide määruses) ja eelkõige selle artiklis 8 on muu hulgas sätestatud, et toidualaste õigusnormide eesmärk on tarbijate huvide kaitsmine, tarbijatele lähtekohtade andmine teadlike valikute tegemiseks seoses tarvitatava toiduga ja ära hoida igasugune muu tarbijat eksitav tegevus;

  G. arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõus, eelkõige selle põhjenduses 25 ja selle lisa punkti 3 alapunktis h on sätestatud, et fibrinogeeniga trombiinil põhinevad ensüümpreparaadid, mida kasutatakse lisaainena toidu uuesti kokkupanemisel, kantakse direktiivi 95/2/EÜ IV lisasse;

  H. arvestades, et trombiin, mida saadakse loomade söödavatest osadest, toimib lihaliimina, mille eesmärk toidu lisaainena on lihatükid omavahel siduda, et tekiks üks lihatoode;

  I.   arvestades, et sellest tulenevalt on trombiini kasutamise eesmärk esitada tarbijatele lihatükid ühe lihatootena ja seetõttu on tarbija eksitamise oht ilmselge;

  J.   arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõu põhjenduses 25 tunnistatakse samuti, et fibrinogeeniga trombiini kasutamine toidu lisaainena võib tarbijat valmistoidu kvaliteedi osas eksitada;

  K. arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõu lisa punkti 3 alapunktis h on sätestatud, et lõpptarbijale ette nähtud müügipakendis lihavalmististes ja –toodetes sisalduv veise- ja seatrombiin kantakse direktiivi 95/2/EÜ IV lisas olevasse lubatud toidu lisaainete nimekirja tingimusel, kui selle ülemmäär on 1 mg/kg, seda kasutatakse koos fibronogeeniga ja toidu peal on müüginimetuse läheduses märge „liidetud lihatükid“;

  L.  arvestades, et kuigi komisjoni direktiivi eelnõus ei ole trombiini kasutamine lubatud lihatoodetes, mida pakuvad restoranid ja teised avalikud toitlustusettevõtted, on siiski ilmne oht, et trombiini sisaldav liha jõuab restoranide ja teiste avalike toitlustusettevõtete lihatoodetesse, kui arvesse võtta, et ühe lihatootena serveeritavate lihatükkide eest saab nõuda kõrgemat hinda;

  M. arvestades, et seetõttu ei ole selge, kas trombiini kasutamise keelamine lihatoodetes, mida pakuvad restoranid ja teised avalikud toitlustusettevõtted, hoiab tegelikult ära selliste lihatoodete kasutamise restoranides ja teistes toitlustusettevõtetes ning müümise tarbijatele ühe lihatootena;

  N. arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõus sisalduvad eespool nimetatud märgistamistingimused ei suuda kaitsta tarbijaid, kellele luuakse ebaõige ja eksitav mulje, et tegemist on ühest lihatükist koosneva lihatootega, ja seetõttu on oht, et tarbijaid eksitatakse ja takistatakse neil teadliku valiku tegemist seoses trombiini sisaldavate lihatoodete tarbimisega;

  O. arvestades, et trombiini eelised ja kasu tarbijatele ei ole veel tõestatud;

  P.  arvestades, et paljude eri lihatükkide kokkusidumise protsess suurendab pinda, mis võib olla nakatatud patogeenilistest bakteritest (näiteks klostriidium ja salmonella), mis võivad sellises protsessis säilida ja paljuneda ilma hapnikuta;

  Q. arvestades, et patogeeniliste bakterite infektsiooni oht on eriti tõsine, sest sidumine võib toimuda külmtöötlusega soola lisamata ja ilma järgneva kuumutamisprotsessita ja selle tulemusena ei ole võimalik tagada lõpptoote ohutust;

  R.  arvestades, et seetõttu ei vasta komisjoni direktiivi eelnõu selles osas toidu lisaainete direktiivi 95/2/EÜ IV lisasse kandmise kriteeriumidele,

  1.  on seisukohal, et komisjoni direktiivi eelnõu ei ole ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1333/2008 eesmärgi ja sisuga;

  2.  on vastu komisjoni direktiivi eelnõu vastuvõtmisele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta lisasid ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/374/EÜ;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.